فهرست مطالب

تسهيلات بانک سپه #

بين امضاء كنندگان ذيل :  الف  :  بانک سپه شعبه ***** با نمايندگي و امضاي آقاي **** با مشخصات فوق الذكر  كه  در اين  قرارداد بانک  ناميده  مي  شود .  #

ب  : آقاي ****** نامبرده با مشخصات فوق الذكر  كه  در اين  قرارداد مشتري / راهن   ناميده  مي  شود .  #

  #

با توجه  به  اينكه  مشتري  از بانک  تقاضاي  تخصيص  تسهيلات  مالي  انجام  معاملات بانکي  صدور ضمانتنامه   اخذ تعهد نامه  ارزي  و گشايشي  اعتبارات  اسنادي  نموده و بانک  نيز موافقت  كرده  است  قرارداد حاضر به  منظور انجام  درخواست مشتري منعقدگرديد .   #

  #

ماده  يك  : بانک  به  موجب  اين  قرارداد موافقت  نمود كه  مشتري  در جهت  تسهيلات مسكن  خود تا مبلغ  ****** ريال  از تسهيلات  مالي  بانک  استفاده  بنمايد ودر عمليات  و معاملات  و قرارداد هاي  خود با بانک  تا مبلغ  مزبور بعلاوه كارمزد و سود خسارات  متعلقه  به  شرح  ماده   7 اين  قرارداد به  بانک  بدهكار گردد .  #

 

ماده  دو  : مشتري  قبول  و اقرار نمود كه  در معاملات  وي  با بانک  قراردادهاي منعقده  في  مابين  معتبر بوده  و مطالبات  بانک  كه  ناشي  از قراردادهاي  مزبور باشد مورد قبول  مشتري  خواهد بود . #

  #

ماده  سه   : مشتري  قبول  و تعهد نمود بدهي  خود بابت  قراردادهاي  مذكوردر ماده 2 را اعم  از اصل  وسود و كارمزد و خسارات  متعلقه  و همچنين  هرگونه  بدهي  ديگر بابت  معاملات  خود با بانک  را طبق  توافقات  بعمل  آمده  پرداخت  نمايد .   #

  #

ماده  چهار  : مشتري  قبول  و موافقت  نمود كه  در صورت  عدم  انجام  تعهدات  وي  به شرح  قراردادهاي  في  مابين  كليه  بدهيهاي  مشتري  به  بانک  بابت  كليه  قراردادهاي وي  تبديل  به  دين  حال  شده  و بانک  حق  خواهد داشت  به  استناد اين  قرارداد نسبت به كليه  مطالبات  خود ناشي  از اين  قرارداد تا ميزان  مبلغ  فوق  به  انضمام  كارمزد و سود و خسارت  قانوني  بصورت  يكجا از مشتري  مطالبه  نمايد . #

  #

ماده  پنج   : بانک  به  تقاضاي  مشتري  مبلغ  ده  هزار ريال  قرض  الحسنه  براي  مدت اين  قرارداد به  مشتري  پرداخت  ومشتري  اقرار به  دريافت  آن  نمود و متعهد گرديد در پايان  مدت  مبلغ  مذكور را به  بانک  مسترد دارد .  #

  #

ماده  شش   : دفاتر و صورتحسابهاي  بانک  در هر مورد معتبر و غير قابل  اعتراض است  و تشخيص  تخلف  از هر يك  از شرايط و مقررات  و تعهدات  ناشي  از اين  قرارداد با بانک  بوده  و تفسير و تعبير بانک  براي  مشتري  الزام  آور است  و از نظر صدور اجرائيه  يا محاسبات  بعدي  در جريان  عمليات  اجرائي  صورتحساب  و اعلام بانک  در هر مورد قاطع  و براي  دفاتر اسناد رسمي  و دواير ادارات  اجراي  ثبت  و ساير مراجع  ذيصلاح  كافي  ميباشد . #

  #

ماده  هفت   : مشتري  با توجه  به  قانون  عمليات  بانکي  بدون  ربا متعهد گرديد در صورت  عدم  پرداخت وجوه  در سررسيدهاي  مقرر از تاريخ  سررسيد تا تاريخ  تسويه كامل با بانک   و همچنين  در مواردي  كه  مشتري  در اثناي  مدت  اين  قرارداد به  تشخيص  بانک  تخلف  نمايد از تاريخ  اعلام  تخلف  اخير توسط بانک  مبلغي  طبق  فرمول  ( ** ) ضربدر تعداد روز ضربدر مانده بدهي  تقسيم  بر  365 ضربدر 100  علاوه بر  وجوه تاديه نشده خود بعنوان وجه التزام به  بانک  پرداخت  نمايد .  #

  #

  #

تبصره  : نرخ مندرج در صورت فرمول مذكور پس از انتقال به مطالبات سررسيد گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بيش از دو ماه و كمتر از شش ماه از سررسيد) معادل رقم 26 و پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بيش از 6 ماه و كمتر از 9 ماه از سررسيد) معادل رقم 26 و در صورتي كه مطالبات بيش از سه ماه در سر فصل معوق باقي مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشكوك الوصول انتقال نيافته باشد (بيش از 9 ماه و كمتر از 18 ماه از سررسيد) معادل رقم 26 در صورتي كه مطالبات به سرفصل مشكوك الوصول انتقال يابد (بيش از 18 ماه از سررسيد) معادل رقم 26 ميباشد. #

  #

ماده  هشت  : همچنين ضامن /ضامنين ضمن عقد خارج لازم به طور غيرقابل رجوع به بانک اجازه و اختيار دادند كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هريك از حسابها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک و يا ساير موسسات اعتباري راسا و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي شريك منظور نمايد در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد بانک و موسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مينمايدشريك و ضامنين در صورت اقدام بانک و موسسه اعتباري به شرح يادشده حق هرگونه اعتراضي و طرح دعوي را از خود سلب نمودند. #

  #

تبصره : بانک حق دارد هرگونه وجوهي كه پس از سررسيد يا معوق شدن مطالبات اين قرارداد به بانک پرداخت و يا از حسابها و اموال برداشت ميشود را بين سه جزء اصل، سود و خسارت تاخير تاديه حسب تشخيص خود تسهيم نمايد. #

  #

 ماده  نه    : مشتري  تعهد نمود هر آنچه  جز موارد رهن  بوده  و يا در آينده  جز موارد وثيقه  قرار خواهد گرفت  رابلافاصله  پس  از امضا قرارداد حاضر همه  ساله به  مبلغي  كه  مورد موافقت  بانک  مي  باشد در برابر آتش  سوزي  و انفجار و صاعقه  و سيل  و زلزله  و ساير خطراتي  كه  بانک  تعيين  مي  كند نزديكي  از شركتهاي  بيمه موردقبول  بانک  بنفع  بانک  بيمه  و بيمه  نامه  را بلافاصله  به  بانک  تسليم  نمايد همچنين   15 روز قبل  از انقضا مدت  بيمه  مدارك  تجديد بيمه  را به  بانک  ارائه  دهد و نيز مكلف  است  ماشين  آلات  و لوازم  مربوطه  را نيز هنگام  حمل  به  ترتيب  مذكور بيمه  نمايد و در صورت  توجه  هرگونه  خسارت  به  موارد بيمه  مي  بايست  فورا” مراتب را به  بيمه  گر و بانک  اطلاع  دهد در صورتيكه  مشتري  به  تعهدات  خود بشرح  فوق عمل  نكند بانک  مي  تواند موارد رهن  را وكالتا” از طرف  مشتري  به  هزينه  خود بيمه نموده  و مبلغ  هزينه  را از مشتري  مطالبه  و يا به  حساب  بدهي  وي  منظور نمايد بديهي  است  وكالت  مذكور نافي  تعهدات  و مسئوليتهاي  مشتري  نخواهد بود .  #

  #

ماده  ده   :هرگاه  بانک  براي  وصول  مطالبات  خود درخواست  صدور اجرائيه نمايد مبلغي  معادل  آئين  نامه  تعرفه  حق  الوكاله  در امور اجرائي  و در صورت اقدام  قانوني  معادل  حق  الوكاله  دعاوي  آئين  نامه  مذكور بر ذمه  مشتري  بعنوان حق الوكاله  كارمزد قضائي  تعلق  مي  گيرد كه  ملزم  به  پرداخت  آن  مي  باشد و فسخ قرارداد حاضر منوط به  پرداخت  حق  الوكاله  مذكور علاوه  بر انجام  ساير تعهدات مي باشد .  #

  #

ماده  يازده   : بانک  مي  تواند از هر طريق  جهت  وصول  مطالبات  خود اقدام نمايد و اقدام  اوليه  بانک  مانع  از اقدامات  بعدي  بطريق  يا طرق  ديگر جهت  وصول مطالبات  خود نخواهد بود . #

  #

ماده  دوازده   : راهن  بمنظور تضمين  حسن  انجام  تعهدات  مشتري  ناشي  از اين قرارداد و بازپرداخت  مطالبات  بانک  از مشتري  و قرض  الحسنه  دريافتي  از بانک و همچنين تضمين و تامين انواع عمليات و معاملات و تعهدات مستقيم و يا غير  مستقيم ديگر  مشتري  ناشي از عمليات بانک  پلاك ثبتي با مشخصات فوق الذكر  با كليه  مستحدثات  موجود و كليه  توابع  شرعيه  و عرفيه  و امتياز تلفن  شماره *****  را در وثيقه  بانک  مستقر كرد ضمنا” قبض  و اقباض  در خصوص  موارد وثيقه مندرج  در اين  ماده  بعمل  آمده  موارد وثيقه  مجددا” بطور صحيح  و سالم تحويل  راهن  داده  شد همچنين #

 اولا” بانک  حق  دارد كه  در صورت  تخلف  مشتري  و راهن بتشخيص  خود نسبت  به  صدور اجرائيه  جهت  وصول  مطالبات  خود اقدام  نمايد . #

 ثانيا” راهن  ملتزم  گرديد كه  :  1- از هر گونه  معامله  ناقله  و تحت  هر عنوان  نسبت  به  موارد وثيقه  اعم  از عين يا منفعت  آن  خودداري  نمايد . #

2- بدون  موافقت  بانک  در موارد وثيقه  تغييري  ايجاد ننمايد و از انجام  هر اقدام  كه  موجب  نقصان  بهاي  موارد وثيقه  باشد خودداري  نمايد . #

3- در صورتيكه  در مورد وثيقه  علاوه  بر مستحدثات  ماشين  آلات  و تاسيسات  و تجهيزات  فعلي  مستحدثات  و ماشين  آلات  و تاسيسات  و تجهيزات  ديگري  اضافه  شود جز مورد وثيقه  خواهد بود . #

4- در صورتيكه  قبل  از فك  اين  سند تمام  يا قسمتي  از موارد وثيقه  در معرض اجراي طرحهاي  موسسات  و شركتهاي  دولتي  و شهرداري  و امثال  آن  قرار گيرد بانک قائم  مقام  و وكيل  بلاعزل  و وصي  بعد از فوت  راهن  است  كه  كليه  تشريفات  قانوني را انجام  دهد و با امضا اسناد و دفاتر مربوطه  وجوهي  را كه  از طرف  موسسه ذيربط در قبال  تملك  تمام  يا قسمتي  از موارد وثيقه  پرداخت  خواهد شد نقدا” يا تقسيطا” دريافت  كند و پس  از كسر و احتساب  هزينه هاي  متعلقه  باقيمانده  را بابت مطالبات  خود محسوب  دارد و هرگاه  بهاي  ملك  در صندوق  ثبت  يا دادگستري  سپرده شده  باشد بانک  حق  دريافت  وجوه  سپرده  را خواهد داشت  .  #

5- منافع  مورد وثيقه  قبلا” به  هيچ  شخصي  واگذار نشده  و در صورتي  كه  مورد وثيقه به  تملك  بانک  درآيد محل  مورد وثيقه  را تخليه  و تحويل  بانک  نمايد در غير اينصورت  به  استناد مفاد اين  قرارداد و نيز سند انتقال  اجرائي  بانک  مي  تواند از طريق  ادارات  ثبت  و املاك  مورد انتقال  را تخليه  و تصرف  نمايد .  #

  #

 تبصره   1 : در صورتيكه  وجوه  وصول  شده  موضوع  بند  4 اين  ماده  تكافوي  مطالبات بانک  را ننمايد و يا بانک  از موارد رهن  كلا” يا بعضا” اعراض  نمايد مشتري متعهد گرديد كليه  بدهيهاي  خود را بنا بر تشخيص  بانک  فورا” پرداخت  نمايد .  #

 تبصره   2 : كليه  وكالتهاي  تفويضي  به  بانک  و تمامي  شرايط قرارداد حاضر ضمن  عقد خارج  لازم  و با سلب  حق  عزل  و ضم  وكيل  و امين  و غيره  مي  باشد .   #

  #

ماده  سيزده   : مدت  اين  قرارداد15 سال  خورشيدي  از تاريخ تنظيم سند  مي باشد و به  تقاضاي  كتبي  و موافقت  بانک  قابل  تمديد خواهد بود و مادام  كه  به تشخيص  بانک  مشتري  كليه  تعهدات  ايجاد شده  در مدت  يا خارج  از مدت  فوق  را در قبال  بانک  انجام  نداده  و مطالبات  بانک  را نيز نپرداخته  باشد شرايط و تعهدات مصرحه  در اين  قرارداد بقوت  و اعتبار خود باقي  است  .  #

  #

ماده  چهارده   : راهن  به  بانک  وكالت  با حق  توكيل  غير ولو كرارا” جزا” يا كلا” داد تا هر موقع  بانک  بخواهد نسبت  به  فروش  موارد رهن  قرارداد حاضر و كليه  توابع  عرفيه  و شرعيه  آن  اعم  از منصوبات  و غير منصوبات  و غيره  به هر شخص  حقيقي  يا حقوقي  ولو به  خود بانک  با هر مبلغ  و شرط كه  مقتضي  بداند با اسقاط هرگونه  خيارات  و ضمانت  كشف  فساد و تحويل  دادن  مورد معامله  و دريافت  ثمن  معامله  و اجور و خسارات  و اقرار به  وصول  وجوه  و فسخ  و ابطال  و فك  و اقاله  هرگونه  سند و قرارداد و منظور كردن  ثمن  معامله  و وجوه  دريافتي بابت  تمام  يا قسمتي  از بدهي  قرارداد حاضر و عنداللزوم  توديع  باقيمانده  ثمن و وجوه  معامله  در بانک  و يا پرداخت  باقيمانده  ثمن  و وجوه  معامله  به  هر يك از مالك  يا مالكين  ملك  موضوع  معامله  ( طبق  تشخيص  خود ) اقدام  كند .اين  وكالت علاوه  بر موارد مذكور شامل  كليه  امور مربوطه  به  فروش  نظير مراجعه  به  ادارات ثبت  اسناد و املاك  شهرداريها و تامين  اجتماعي  و دارائي  و دفاتر اسناد رسمي  و دادگستري  و تعاون  ملي  و شركتهاي  آب  و برق  و گاز و مخابرات  و ساير موسسات شركتها و نهادها و ارگانهاي  ديگر جهت  اخذ هرگونه  مفاصا حساب  و گواهي  پايان ساختمان  و عدم  خلاف  و صورت  مجلس  تفكيكي  و اخذ سند مالكيت  المثني  و هرگونه  سند المثني  ديگر و هرگونه  مدارك  و مجوزها و اسناد مربوطه  و سپردن هرگونه  تعهد مالي  و غير مالي  و پرداخت  هرگونه  عوارض  و حق  بيمه  و ماليات  و حق  اشتراك  و حق  انشعاب  و غيره  و امضا كليه  اسناد و دفاتر و خلاصه  معامله  مي باشد بانک  در انجام  موارد وكالت  داراي  اختيارات  تامه  و مطلقه  بوده  و اقدام  و امضا بانک  به  منزله  اقدام  و امضا و عمليات  موكل  ( مالكين  مورد رهن  ) معتبر و نافذ مي  باشد به  طوريكه  در هيچ  مورد نياز به  حضور و امضا موكل  نمي باشد . #

  #

ماده پانزده :  مشتري قبول نمود در صورتي كه بانک مطالبات اين قرارداد را به اشخاص ديگر منتقل كند تضمينات و وثايق اين قرارداد را به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و كماكان با بت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه باقي ميباشد. #

  #

ماده شانزده  : مشتري و راهن قبول نمودند بانک ميتواند هرگونه داده ها و اطلاعات ايشان را در اختيار شركت هاي سنجش اعتبار قرار دهد. #

  #

ماده  هفده : گواهي مالياتي موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره ——- مورخ —– حوزه مالياتي —– ملاحظه شد. #

  #

ماده هجده : مشتري قبول نمود بانک ميتواند براي وصول مطالبات قراردادهاي منعقده با وي به وكلاي دادگستري، شركتهاي وصول مطالبات رجوع و وكالتنامه ها و قراردادهاي مربوطه را به حساب وي امضاء نمايد و كليه هزينه هاي مربوط به وصول مطالبات بانک من جمله حق الزحمه پرداختي به شركتهاي وصول مطالبات طرف قرارداد بانک جهت اقدامات قانوني (اعم از طريق مبادي اجراي ثبت و مراجعه قضايي) و نيز حق الوكاله پرداختي به وكلا را بابت بدهي احتساب نموده و مشتري قبول نمود كه هزينه هاي مربوطه را بنا به تشخيص بانک به بانک پرداخت نمايد. #

  #

ماده نوزده : كليه هزينه هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحرير بدون حق هرگونه مراجعه كلا بعهده مشتري است. #

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.