فهرست مطالب

تسهيلات بانکی متضمن رهن مرابحه #

اين قرارداد در تاريخ تنظيم سند بين بانک اقتصاد نوين شعبه ****** با مشخصات فوق الذكر دارنده كد اقتصادي  *****  با نمايندگي و امضاي آقاي ******* با مشخصات فوق الذكر كه در اين قرارداد بانک ناميده  ميشود ( با تاكيد بر آنكه تمامي شعب و  واحدهاي بانک  به  لحاظ شخصيت  حقوقي  عندالاقتضاء و اقدامات  قانوني در  حكم واحد هستند  ) از يك طرف و آقاي / خانم ***** با مشخصات فوق الذكر كه در اين قرارداد مشتری و وثيقه گذار ناميده  مي شوند از طرف ديگر  به شرح  ماده  10 اين  قرارداد با رعايت  شرايط زير و  با قبول كليه شرايط ، مفاد و الزامات و تعهدات ناشي از فيمابين طرفين به شرح زير  منعقد گرديد : #

 

ماده   1 – موضوع  قرارداد : موضوع  قرارداد عبارات است  از موافقت  بانک  با درخواست  مشتری  مبني  بر اعطاي تسهيلات مرابحه بر اساس  قانون  عمليات  بانکی  بدون  ربا و قوانين  پولي  و بانکی در قالب  عقود اسلامي ، بر اساس مفاد دستورالعمل هاي مربوطه و ضوابط مقرر در راستاي فروش اموال / ارائه خدمات به متقاضي با مشخصات مندرج در قرارداد فرعي تسهيلاتي مربوطه كه شيوه بازپرداخت و ساير موارد آن بر اساس قرارداد تنظيمي خواهد بود . #

  #

  #

تبصره 1- متقاضي از كميت ، كيفيت و اوصاف مورد معامله مطلع بوده و حسب درخواست و تعهدنامه مورخ ****** كه به امضاي وي رسيده ، متعهد به خريد / دريافت آن از بانک شده است . #

  #

تبصره 2-بانک موافقت نمود حق انتخاب ، خريد و تحويل اموال / خدمات موضوع اين قرارداد را به متقاضي واگذار نمايد . #

  #

تبصره 3-درصورت موافقت بانک با واگذاري حق انتخاب ، خريد و تحويل اموال / خدمات موضوع اين قرارداد ، مسئوليت اخذ كليه مجوزهاي لازم در اين خصوص بر عهده متقاضي مي باشد . #

  #

  #

ماده   2- مبلغ  قرارداد : مبلغ موضوع قرارداد جهت اعطاي تسهيلات مقرر در ماده 1 به عدد ***** ريال به حروف ******  ريال مي باشد  كه به عنوان دين مسلم  و قطعي مشتری / راهن بوده و براساس شيوه بازپرداختي / جدول اقساطي مربوطه و مندرج در قراردادهاي فرعي / داخلي منعقده با مشتری / راهن در سررسيد / سررسيدهاي مقرر مي بايست با لحاظ كليه فوائد مترتبه در حق بانک تاديه گردد كه مشتری / راهن به نحو غير قابل عدول و اعتراض ، كليه موارد مندرج در قراردادهاي مربوطه اعم از شيوه و نحوه بازپرداختي را قبول و اقرار به علم و آگاهي از مفاد آن دارند . #

  #

تبصره 1-مشتری / خريدار متعهد شد در سررسيد آخرين قسط تعييني به موجب قراردادهاي فرعي / داخلي آنچه از بدهي ، هزينه ها و مطالبات مندرج در اين قرارداد بر ذمه وي باقي مانده باشد ، يكجا به بانک پرداخت و تسويه نمايد . #

  #

تبصره 2-مشتری / خريدار با امضاي قرارداد قبول و اقرار نمود كه مبلغ مذكور به علاوه كل هزينه ها و كارمزد و خسارات متعلقه بدهي قطعي و مسلم وي به بانک مي باشد و بانک حق دارد كل بدهي را با توجه به شرايط قرارداد حاضر مطالبه ، استيفاء و وصول نمايد . #

  #

  #

ماده   3-  مدت  قرارداد :  مدت  استفاده  از تسهيلات  موضوع  قرارداد  5 سال  خورشيدي  از تاريخ پرداخت تسهيلات مي باشد ( قرارداد رهني با توجه به تنظيم آن در دفترخانه قبل از پرداخت تسهيلات انجام مي شود – يعني روز قرارداد رهني و پرداختي تسهيلات بايد يكي باشد . ) و مادام  كه  به  تشخيص  بانک  مشتری  كليه  تعهدات  ايجاد شده  در مدت  يا خارج از مدت  فوق  را در قبال  بانک  انجام  نداده  و مطالبات  بانک  را نپرداخته باشد شرايط و تعهدات  مصرحه  در اين  قرارداد به  قوت  و اعتبار خود باقي  است  . #

  #

ماده  4- مستندات  طلب  :  قرارداد منعقده در راستاي اعطاي تسهيلات موضوع ماده 1 سند حاضر و تمامي  اسناد و مدارك  مربوط به  معاملات  مشتری  با بانک  داراي  اعتبار بوده  و مطالبات  بانک ناشي  از هرگونه  اسناد و مدارك  مورد قبول  مشتری  مي  باشد . مشتری  و وثيقه  گذار قبول  و اقرار نمودند كه  مطالبات  بانک  كه  مربوط به  قبل  و يا بعد از انعقاد اين  قرارداد مي باشد دين  مسلم  و قطعي  مشتری  به  بانک  است  و بانک  مي  تواند مطالبات  خود اعم  از اينكه  بابت  تعهدات  مشتری  ناشي  از اخذ تسهيلات موضوع قرارداد حاضر و يا ناشي  از تعهدات  وي  بابت  هر نوع  تضمين  از تعهدات  و بدهي  اشخاص  ثالث  باشد به  استناد اين  قرارداد استيفاء و وصول نمايد . مشتری  و راهن  قبول  و تعهد نمودند كه  تنظيم  اين  قرارداد هيچگونه  لطمه و خدشه اي  به  ساير مستندات  طلب  بانک  وارد نخواهد ساخت  و آن  مستندات  به  قوت و اعتبار خود باقي  است  و مشتری  و وثيقه  گذار حق  هرگونه  ايراد و اعتراضي دراين  خصوص  را از خود سلب  و ساقط نمودند .  #

  #

  #

ماده 5-قرض الحسنه : بانک به تقاضاي مشتری مبلغ ده هزار ريال قرض الحينه به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دريافت آن نمود و متعهد گرديد در پايان مدت مبلغ مذكور را بانضمام ساير مطالبات به بانک مسترد دارد . #

  #

ماده  6- شرايط ضمن  عقد :   مشتری  و وثيقه  گذار ضمن  عقد لازم  خارج  كليه  شروط ذيل  را قبول  و تعهد نمودند : #

  #

الف  – حال  شدن  ديون  : در صورت  عدم  ايفاي  تعهدات  و يا عدم  پرداخت  اقساط در سررسيدهاي  مقرر به شرح ماده 2 و يا استفاده  غير مجاز از تسهيلات  بانک  و به  طور كلي  در مواردي  كه به تشخيص بانک ، مشتری / متعهد / متعهدين از مفاد قرارداد تخلف نمايند ، كليه  ديون  مشتری در تمامي قراردادهاي وي با بانک تبديل به دين حال شده  و بانک  مي  تواند طبق  مفاد قرارداد حاضر از طريق  صدور اجرائيه  بر اساس  ماده   34 قانون  ثبت  و تبصره هاي  آن  و همچنين  آيين  نامه  اجراي  مفاد اسناد رسمي  لازم  الاجرا و يا به  هر طريق  قانوني كه  بانک  مصلحت  بداند اقدام به وصول كليه مطالبات خود  نمايد .  #

  #

ب  – اعتبار دفاتر بانک  : دفاتر و صورت  حسابهاي  بانک  در هر مورد منجمله  ميزان  و نحوه  محاسبات  ديون مشتری  مورد قبول  بوده  و تفسير و تعبير بانک  براي  مشتری  الزام  آور  و از نظر صدور اجرائيه  يا محاسبات  بعدي  در جريان  عمليات  اجرائي  در هر مورد قاطع  و براي  دفاتر اسناد رسمي  و ادارات  و دواير اجراي  ثبت  و ساير مراجع ذيصلاح  قابل  استناد مي  باشد . #

  #

ج  – هزينه  ها : پرداخت  هزينه هاي  ثبت  قرارداد حاضر اعم  از حق  الثبت  و حق  التحرير به عهده  مشتری  مي  باشد . در صورتيكه  بانک  براي  وصول  مطالبات  خود ناگزير از اقدام  قانوني  گردد هزينه  هاي  مربوطه  اعم  از قضائي ، اجرائي  و اداري  و حق الوكاله  متعلق  به  وكيل  و نماينده  قضائي  بانک  به  شرح  قراردادهاي  منعقده  بر ذمه  مشتری  بوده  و ملزم  به  پرداخت  آن  مي  باشد و فسخ  قرارداد حاضر منوط به پرداخت  هزينه هاي  مربوطه خواهد بود . همچنين  چنانچه  بر اساس  مقررات  قانوني  مورد وثيقه  به  بانک  منتقل  شود بانک  به  وكالت  از طرف  مالك  / مالكين  مي  تواندكليه هزينه ها و جرائم سابق يا آتي مربوطه جهت اخذ مفاصا حسابها و مجوزات  انتقال  و همچنين  هزينه هاي تنظيم  سند انتقال  را پرداخت  و به  حساب موكل /موكلين  ( مشتری ) و وثيقه گذار منظور و بر اساس  مقررات  قانوني  نسبت  به  مطالبه  و وصول  آن  اقدام نمايد . #

 

 

د- اختيارات بانک  : #

 

د/1- مشتری با امضاي اين قرارداد و ضمن عقد صلح بلاعوض خارج لازم با اسقاط حق ضم وكيل و سلب انجام موضوع وكالت توسط موكل با حق توكيل به غير ولو كرارا” جزئا” يا كلا” به بانک وكالت بلاعزل داد و بانک را به عنوان وصي بعد از فوت با سلب حق نصب وصي و ضم وكيل قرارداد و به بانک حق و اختيار داد تا تمامي مطالبات خود را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت از سوي مشتری يا تخلف وي از تعهدات قراردادي ، از محل موجودي هر يك از حسابهاي (ريالي، ارزي)، اموال، دارايي ها، صندوق اماني، اوراق بهادار، اسناد مشتری نزد بانک يا ساير بانکها و ساير موسسات مالي و  اعتباري و يا هر يك از ديگر منابع مالي مشتری راسا و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي ، مطالبه و برداشت و با منظور كردن آن به حساب بدهي مشتری استيفاء نمايد. در صورتيكه وجوه به صورت ارزي باشد و مطالبات بانک ريالي باشد، بانک اختيار دارد آن را برداشت و به نرخ روز تسعير نموده و در قبال مطالبات ريالي بانک از مشتری، تهاتر نمايد. اخذ هر مقدار از مبلغ به شرح فوق،  مانع اقدامات اجرايي بانک در اجراي ثبت و تعقيب عمليات اجرايي و يا به هر طريق ديگر كه بانک صلاح بداند براي وصول مابقي مطالبات خود اقدام نمايد، نخواهد بود. تشخيص بانک در مورد ميزان بدهي مشتری در هر حال معتبر و غيرقابل اعتراض است و مشتری حق هر گونه اعتراض و ادعايي در اين مورد را نسبت به حال ، آينده و گذشته بصورت بلاعوض و برگشت ناپذير به بانک صلح نمود. #

  #

د/2 – بانک حق دارد از هر گونه وجوهي كه پس از سررسيد و يا معوق شدن بازپرداخت تسهيلات و مطالبات، توسط مشتری يا وثيقه گذار / وثيقه گذاران به بانک پرداخت و يا از حسابها و اموال آنان برداشت ميشود، ابتدا كل هزينه هاي دادرسي و قضايي و اجرايي و ثبتي و حق الوكاله وكيل و ساير هزينه هاي پرداخت شده از قبيل هزينه هاي كارشناسي و ارزيابي و كارمزد را تا آن تاريخ كسر و محاسبه نموده و باقيمانده وجوه را بين سه جزء بدهي (اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه دين) تسهيم بالنسبه نمايد و مشتری حق هرگونه ايراد ، ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص بانک و محاسبات به عمل آمده را از خود سلب و ساقط نمود . #

  #

د/3 – بانک  مي تواند از هر طريق براي وصول مطالبات  خود اقدام نمايد و به  طور كلي  انتخاب مرجع  قانوني براي  وصول  تمامي  مطالبات  اين  قرارداد با بانک  مي باشد. اقدام  اوليه  بانک  از طريق  يك  مرجع  مانع  اقدامات  بعدي  بانک  براي  وصول مطالبات  خود از مراجع ديگر نخواهد بود . همچنين  بانک  مي  تواند در يك  مقطع  از دو يا چند مرجع  قانوني  همزمان براي  وصول  طلب  خود اقدام  كند .  #

  #

ه – كليه وكالتهاي اعطاء شده به بانک  در اين  قرارداد ضمن  عقد صلح بلاعوض  خارج  لازم  خارج و  با سلب  حق  عزل  و ضم  وكيل  و امين  و سلب  انجام مورد وكالت توسط  موكل  مي باشد .  #

  #

ماده 7:  خسارت :  #

  #

در صورت  هرگونه  تخلف  مشتری / وثيقه گذار / وثيقه گذاران و يا ساير متعهدين از هر يك  از تعهدات  مندرج در اين  قرارداد به  تشخيص  بانک  و يا تاخير مشتری / وثيقه گذار / وثيقه گذاران و يا ساير متعهدين  در بازپرداخت  دين  خود يا هر يك  از اقساط دين خود در سررسيدهاي  مقرر و يا تاخير مشتری / وثيقه گذار / وثيقه گذاران در ايفاي  هريك  از تعهدات  خود در زمان مقرر مشتری / وثيقه گذار / وثيقه گذاران  به پرداخت خسارت ديركرد متعلقه متعهد و ملتزم شده اند . در صورت تاخير در تاديه بدهي به استناد آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشكوك موسسات اعتباري ريالي و ارزي مصوب جلسه يكهزار و دويست و ششم مورخ 10/6/94 شوراي پول و اعتبار طبق ضوابط جاري ، مشتری/ وثيقه گذار / وثيقه گذاران مكلف شدند حسب مورد از تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين حال ، تا تاريخ تسويه بدهي ، علاوه بر وجوه تاديه نشده خود ، مبلغي به عنان وجه التزام تاخير تاديه دين كه طبق دستورالعمل محاسباتي :          تعداد روز × ( نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين + سود متعلقه ) × مانده مطالبات تقسيم بر تعداد روزهاي واقعي سال × 100  محاسبه مي گردد ، به بانک پرداخت نمايد . نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين ، معادل 6 درصد به علاوه نرخ سود تعلقه 18 درصد ، مجموعا” معادل 24 درصد مي باشد . #

  #

تبصره1: وجه التزام تاخير تاديه مقرر در اين ماده و حال شدن دين ، در مواردي نيز كه مشتری به لحاظ ارائه نادرست و ساير موارد به تشخيص بانک از تسهيلات غير مجاز استفاده نموده باشد يا از تسهيلات استفاده غير مجاز نموده باشد نيز بر عهده مشتری / وثيقه گذار / وثيقه گذاران و يا ساير متعهدين است . مبناي محاسبه وجه التزام تاخير تاديه مذكور در اين موارد ، تاريخ پرداخت تسهيلات است . #

  #

  #

تبصره 2: مشتری / وثيقه گذار / وثيقه گذاران و يا ساير متعهدين اين قرارداد ، متعهد و ملتزم گرديدند وجه التزام تاخير تاديه بر اساس نرخ ذكر شده بالا را بدون هرگونه اعتراض و بر اساس محاسبات و تشخيص بانک پرداخت نمايند و پرداخت وجه التزام و خسارات مذكور در اين ماده از سوي مشتری / وثيقه گذار / وثيقه گذاران و يا ساير متعهدين ، بدل از هيچكدام از تعهدات آنها در قبال بانک نمي باشد و مشتری و ساير متعهدين اين قرارداد ، بموجب اين قرارداد و ضمن عقد صلح بلاعوض خارج لازم حق هرگونه ايراد ، اعتراض و ادعايي را در اين زمينه از خود سلب و ساقط كرد . #

  #

  #

تبصره   3:  مانده بدهي مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده حسب مورد عبارت است مانده اقساط سررسيد شده اي كه خريدار نسبت به پرداخت آن به بانک اقدام ننموده است و اقساط سررسيد نشده اي كه به دين حال تبديل شده است . #

  #

  #

تبصره  4 : مبناي محاسبه وجه التزام تاخير تاديه دين درخصوص مواردي كه تخلف خريدار ناشي از ارائه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجراي اين قرارداد و يا مصرف تسهيلات در محلي خارج از موضوع قرارداد باشد ، تاريخ انعقاد قرارداد حاضر مي باشد . #

  #

ماده  8- بيمه  وثائق  : مشتری/ راهن تعهد نمود هر آنچه  جز موارد وثيقه  بوده  و يا در آينده  جز موارد وثيقه  قرار گيرد را بلافاصله  پس  از امضاي  قراداد حاضر همه  ساله  به  مبلغي  كه  مورد موافقت  بانک  باشد در برابر آتش  سوزي  و انفجار و زلزله  و سيل  و صاعقه  و ساير خطراتي  كه  بانک  تعيين  مي  نمايد نزد يكي  از شركتهاي  بيمه  مورد قبول  بانک  به  نفع  بانک  بيمه  نمايد و بيمه  نامه  را همزمان  با تنظيم  اين  قرارداد به  بانک  ارائه  دهد و همچنين  پانزده  روز قبل از انقضاي  مدت  بيمه ، بيمه  نامه  را تجديد و مدارك  تجديد بيمه  را به  بانک ارائه  دهد . در غير اينصورت  بانک  حق  دارد وثائق  را به  هر مبلغي  كه  مقتضي بداند بيمه  نموده  و هزينه  بيمه  را به  حساب  بدهي  مشتری  منظور نمايد . اقدام  به  بيمه  از طرف  بانک  اختياري  است  و هيچگونه  مسئوليتي  از اين لحاظ به  عهده  بانک  نيست . مشتری  متعهد گرديد فورا” هزينه  بيمه  و خسارت تاخير تاديه  مربوطه  را به  بانک  بپردازد . خسارت  مذكور از تاريخ  پرداخت هزينه  بيمه  از سوي  بانک  تا تاريخ  تسويه  بدهي  قابل  دريافت  خواهد بود و مشتری مكلف  است  در صورت  بروز خسارت  به  موارد بيمه   سريعا” به  بيمه  گر و بانک اطلاع  دهد و بدون  موافقت  بيمه  گر اقدام  به  تعميرات   و مرمت  اموال  خسارت  ديده ننمايد . خسارت  قابل  پرداخت  توسط بانک  از بيمه  گر دريافت  خواهد شد . مشتری  حق هرگونه  ايراد و اعتراضي  را از خود سلب  و ساقط نمود . #

  #

ماده 9- وثائق  و شرايط آن  : وثيقه  گذار / وثيقه گذاران با مشخصات  فوق الذكر به  منظور حسن  انجام  تعهدات  ناشي  از اين  قرارداد و بازپرداخت  مطالبات بانک به شرح  مواد  2 و  3 و كارمزد  موضوع  ماده 5 قرارداد ، وجه التزام تاخير تاديه و  همچنين  تضمين  و تامين  انواع  عمليات  و معاملات  و تعهدات مستقيم  يا غير مستقيم  ديگر مشتری  ناشي  از عمليات  بانکی پلاك ثبتي با مشخصات فوق الذكر ، با كليه  توابع  شرعيه  و عرفيه  آن  را در وثيقه  بانک  مستقر كر/ كردند . ضمنا” قبض  و اقباض  در خصوص  موارد وثيقه  مندرج  در اين  ماده  به  عمل  آمد . پلاك ثبتي مورد وثيقه  مجددا” به  طور صحيح  و سالم  و به  صورت  امانت  تحويل  مالك  / مالكين  داده شد . #

مالك / مالكين  قبول  نمودند كه  :   اولا” بانک  حق  دارد كه  در صورت  تخلف  مشتری  ( به  تشخيص  بانک  ) نسبت  به  صدور اجرائيه  و اقدامات  قانوني  براي  وصول   مطالبات  خود اقدام  نمايد .   #

ثانيا وثيقه گذار / وثيقه گذاران ملتزم  گرديدند كه  :  #

  #

1- از هرگونه  معامله  ناقله  تحت  هر عنوان  نسبت  به  موارد وثيقه  اعم  از عين يا منفعت  آن  خودداري  نمايند .  #

2- بدون  موافقت  بانک  در موارد وثيقه  تغييري  ايجاد ننمايند و از انجام  هر اقدام  كه  موجب  نقصان  بهاي  موارد وثيقه  باشد خودداري  نمايند . #

3- تا پايان مدت اين قرارداد و قبل از  بازپرداخت كليه ديون خود مورد وثيقه را بدون موافقت قبلي  بانک به اجاره واگذار  نكند و هيچ يك از  حقوق خود را نسبت به مورد وثيقه تحت هيچ يك از  عناوين حقوقي  ( حتي  به صورت صلح و و كالت  ) به ديگري انتقال  ندهد و در  مورد وثيقه حقي براي ديگري  ايجاد ننمايد  و هر اقدامي خلاف اين تعهد از  درجه اعتبار ساقط است . #

  #

4-در صورتي  كه  در موارد وثيقه  علاوه  بر تجهيزات  و لوازم  و تجهيزات فعلي ، لوازم  و تجهيزات  ديگري  اضافه  شود جز موارد وثيقه  خواهد بود . #

  #

 5-  بانک به موجب  عقد صلح بلاعوض خارج لازم وصي بعد از  فوت مالك / مالكين  است و در صورتي  كه  قبل  از فروش  وثائق   راهن  فوت  نمايد بانک اختيار دارد  كليه  تشريفات  قانوني مربوطه  را انجام  دهد و با امضاي  اسناد و دفاتر مربوطه  وجوهي  را كه  از طرف  خريدار در قبال  انتقال  تمام  يا قسمتي  از موارد وثيقه  پرداخت  خواهد شد نقدا”  يا تقسيطا” دريافت  كند و پس  از كسر و احتساب  هزينه هاي  متعلقه  باقيمانده  را بابت  مطالبات  خود محسوب  دارد و هرگاه بهاي  وثيقه  در صندوق  ثبت  يا دادگستري  سپرده  شده باشد بانک  حق  دريافت  سپرده  را خواهد داشت  . #

  #

6 – در صورتيكه  بانک  از طريق  اجراي  ثبت  و يا مراجع  قضائي  نسبت  به  تملك موارد وثيقه  اقدام  كند بلافاصله  نسبت  به  تخليه  و تحويل  موارد وثيقه  به  بانک اقدام  نمايند در غير اينصورت  عمليات  اجرائي  توسط اجراي  ثبت  و مراجع قانوني ديگر براي  تخليه  و تحويل  وثيقه  جريان  داشته  باشد . همچنين  مشتری  متعهد گرديد در صورتيكه  وجوه  وصول  شده  موضوع  بند  4 اين  ماده تكافوي  مطالبات  بانک  را ننمايد و يا بانک  از موارد وثيقه  كلا” يا بعضا” اعراض  نمايد كليه  بدهي هاي  خود را بنا به  تشخيص  بانک  فورا” پرداخت  نمايد .  #

  #

ماده 10- رضايت به استفاده از اطلاعات : خريدار بموجب اين قرارداد رضايت و موافقت غير قابل رجوع خود را به استفاده بانک از اطلاعات بانکی و اعتباري او كه در ارتباط با اين قرارداد در اختيار بانک قرار مي گيرد و همچنين ارائه و انتقال آنها از سوي بانک به اشخاص ثالث جهت اموري از قبيل وصول مطالبات و اعتبار سنجي بنا به صلاحديد بانک اعلام نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعائي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نمود . #

  #

ماده 11- اقامتگاه قانوني طرفين قرارداد همان نشاني مندرج در اين قرارداد است كه در صورت تغيير مي بايست كتبا” به بانک اطلاع داده شود در غير اينصورت كليه اوراق و مكاتبات و اخطارها اعم از اداري يا قضائي به نشاني مذكور ارسال و ابلاغ شده تلقي مي شود . #

 موكل  نافذ و معتبر و داراي  اثر قانوني  است  و نيازي  به  اذن  و اجازه قبلي  بعدي  يا مجدد از موكل  يا حضور موكل  ندارد. #

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.