بانک کارآفرین قرارداد تضمین پشتوانه

بانک کارآفرین قرارداد تضمین پشتوانه #

 

نظر به اینکه: آقای / خانم …… با مشخصات فوق الذکر که ذیلا” مشتری و خانم / آقای نامبرده با مشخصات فوق الذکر که ذیلا” وثیقه گذار نامیده می شوند و بانک کارآفرین ثبت شده به شماره ………… به نشانی: …………… …… با نمایندگی و امضای ……… با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد به اختصار بانک نامیده می‌شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی و انجام معاملات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای وی موافقت کرده است این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند. قرارداد تضمینی (پشتوانه) بانک کار آفرین

 

ماده 1- بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام عملیات تجاری و استفاده از تسهیلات بانک، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی بر مبنای قراردادهای خود تا مبلغ ……… ریال ( ……… ریال) از تسهیلات مالی و خدمات بانک استفاده نماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور به علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک بدهکار گردد.

 

ماده 2- مشتری قبول و اقرار نمود که در معاملات وی با بانک قراردادهای داخلی منعقده فی مابین بدون محدودیت زمان قرارداد معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود.

 

ماده 3- مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت قرارداد مذکور در ماده ( 2 ) را اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارت متعلقه و همچنین هرگونه بدهی دیگر بابت معاملات خود با بانک را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است و در هر حسابی که باشد در سررسید مقرر به بانک بپردازد. کارمزد و سود متعلقه به قرار مندرج در قراردادهای فی مابین محاسبه می‌شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری می‌باشد. 

 

ماده 4- مشتری موافقت و قبول نمود که در صورت عدم انجام تعهدات وی به شرح قراردادهای فی مابین کلیه بدهیهای مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال شده و بانک حق خواهد داشت باستناد این قرارداد نسبت به مطالبه کلیه مطالبات خود به صورت یکجا از مشتری و یا وصول آنها از طریق صدور اجرائیه یا به هر طریق قانونی دیگر که مصلحت بداند اقدام نماید صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از تعهدات و پرداخت بدهیهای وی مورد قبول مشتری خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که به شرح فوق مشتری آن را قبول نموده تقاضای صدور اجرائیه برای وصول مطالبات خود بنماید و دفتر خانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.

 

ماده 5- مشتری با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد حاضر تا سر رسید مقرر، به علت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد، ضمن تسویه کامل اصل بدهی علاوه بر مبالغ معوق و تادیه نشده مبلغی معادل ……% در سال که طبق ضوابط جاری بانک مبنای محاسبه قرار گرفته است نسبت به اصل بدهی محاسبه و بر ذمه مشتری خواهد بود که به بانک بپردازد. به همین منظور مشتری ضمن امضاء این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی، معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهای مشتری برداشت و یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارائی های وی تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.

 

ماده 6- مدت این قرارداد از تاریخ امضای سند به مدت …… ( …… ) سال تمام شمسی می باشد و مادام که مشتری کلیه تعهدات خود را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته است این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است. 

تبصره 1: در صورت تقاضای مشتری مبنی بر تمدید بانک میتواند نسبت به تمدید قرارداد موافقت نماید. 

تبصره 2: در صورت اعلام بانک مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد متمم بلحاظ تغییر شرایط و مقررات جاری در خلال مدت قرارداد مشتری موظف به انعقاد قرارداد مقرر خواهد بود و در غیر اینصورت بانک از انعقاد قراردادهای داخلی معذور خواهد بود.

 

ماده 7- به تقاضای مشتری مبلغ ……… ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد.

 

ماده 8- مشتری به منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود به شرح این قرارداد مال / اموال مذکور در ماده ( 13 ) را در رهن بانک قرارداد و به بانک حق داد مطالبات خود از مشتری را از طریق اجرای ثبت از مورد رهن استیفاء و وصول نماید و به موجب این قرارداد مشتری قبول و تائید نمود که مورد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است بابت تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی نزد بانک و مطالبات بانک به شرح این قرارداد نیز می‌باشد و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد رهن استیفاء نماید و مادام که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت را نخواهد داشت مورد رهن تحویل بانک گردیده و مجددا” به صورت امانت به تصرف مشتری داده شده است.

 

ماده 9- مشتری متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده (13) را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و بنفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضای این قرارداد تسلیم نماید، همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه ملک مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه مشتری معادل ……% مانده بدهی بیمه نماید و مشتری متعهد پرداخت هزینه بیمه می‌باشد و مکلف است به محض مطالبه به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانک میتواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر مشتری قبول نمی نماید در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد مشتری حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب می نماید.

 

ماده 10- مشتری بدینوسیله تعهد نمود که بدون موافقت قبلی و کتبی بانک از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد وثیقه باشد خودداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد رهن را مجددا” بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

 

ماده 11- هرگونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد وثیقه ایجاد و به آن اضافه شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات آب ……… و برق ……… و تلفن ……… جز مورد وثیقه در رهن بوده و مانع از اجرای ماده ( 34 ) اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات قانونی در وثیقه بانک باقی است.

 

ماده 12- هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود اجرائیه صادر نماید مبلغی معادل تعرفه آئین نامه حق الوکاله امور اجرائی جهت کارمزد اجرائی بر ذمه مشتری تعلق خواهد گرفت که مشتری ملزم به پرداخت آن می‌باشد و به هر صورت از مورد رهن فک رهن به عمل نخواهد آمد مگر پس از پرداخت کارمزد مذکور و همچنین هزینه های وصول مطالبات به عهده وی می‌باشد. 

 

ماده 13 – مورد رهن عبارت است از ششدانگ پلاک ثبتی با مشخصات فوق الذکر به انضمام قدرالسهم مشاع از عرصه مشاعی و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی مربوطه.

 

ماده 14- مورد رهن متعلق به خانم / آقای ……… به نشانی: ……… می باشد که در این قرارداد ” راهن ” نامیده می شود و با علم و اطلاع از تمامی مواد و تعهدات موضوع قرارداد حاضر پلاک موضوع ماده ( 13 ) را جهت اعطای تسهیلات و ارائه خدمات به ” مشتری ” در رهن بانک قرار داد.

 

ماده 15- راهن قبول نمود کلیه اقدامات اجرائی و قانونی بانک بر اساس قراردادهای منعقده نسبت به راهن نیز قابل اجراء بوده و راهن ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه اعتراض و یا طرح دعوی نسبت به محاسابات موضوع قراردادهای مربوط و عملیات بانک را از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده 16 – ضامن / راهن ………… تعهد نمود در صورت ورشکستگی مشتری مطالبات بانک اعم از اصل و سود و خسارت تاخیر را علیرغم ورشکستگی بدهکار بپردازد و ورشکستگی بدهکار مانع وصول سود و خسارت تاخیر نخواهد بود و ضامن / راهن …………… حق هرگونه اعتراض را در خصوص محاسبات بانک از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 17- مشتری قبول و موافقت نماید وجوه پرداختی وی بعد از سررسید متناسبا” به سه جزء اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تاخیر تادیه تسهیم و در محاسبات مربوطه منظور گردد.

مضافا” بدیهی است فسخ قرارداد حاضر صرفا” توسط شعبه شیراز ونک و یا با امضای مشترک مدیر عامل و مدیر حقوقی بانک میسر خواهد بود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.