قرارداد رسمی وثیقه مازاد زوجین شاغل در بانک رفاه کارگران

متن حقوقی قرارداد رسمی وثیقه مازاد زوجین شاغل در بانک رفاه کارگران #

 

ماده 1) این قرارداد فی ما بین امضاء کنندگان ذیل:

الف: بانک رفاه کارگران شعبه …… کد …… دارای شماره اقتصادی 411111475564 با نمایندگی و امضای آقای / خانم ………… با مشخصات فوق الذکر که از این پس در این قرارداد اختصاراً ” بانک ” نامیده می‌شود از یک طرف و

ب: آقای / خانم ………… با مشخصات فوق الذکر به شماره پرسنلی: ……… آدرس محل کار: ……… که از این پس در این قرارداد اختصاراً ” مشتری ” نامیده می‌شود و

آقای / خانم ……… که از این پس در این قرارداد اختصاراً ” وثیقه گذاران ” نامیده می‌شوند و وثیقه موضوع این قرارداد را به عنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتری در رهن بانک قرار دادند، از طرف دیگر منعقد گردید.

تبصره: اقامتگاه قانونی مشتری و وثیقه گذاران همان نشانی مندرج در این قرارداد است که در اجرای ماده 1010 قانون مدنی، نامبردگان متعهد گردیدند در صورت تغییر نشانی خود مراتب را کتباً به بانک اعلام نمایند، در غیر اینصورت نشانی مندرج از جهت اقامه دعوی و ارسال کلیه اوراق و مکاتبات و اخطارهایه‌های قضائی و اجرائی اقامتگاه ایشان محسوب و ابلاغ شده تلقی میگردد.

 

 

ماده 2) بانک به موجب این قرارداد و حسب درخواست مشتری و وثیقه گذاران موافقت نمود که وثیقه مندرج در ماده 13 سند حاضر به عنوان تضمین بدهی مشتری به بانک بوده و تا مبلغ …………… ریال در وثیقه بانک قرار گرفت و بدین وسیله مشتری تعهد نمود نسبت به بازپرداخت تسهیلات مربوطه در مواعد زمانی مقرر به شرح قراردادهای داخلی فیمابین و مندرجات ماده 6 قرارداد حاضر اقدام نماید.

تبصره 1): مشتری و وثیقه گذاران قبول و اقرار نمودند که به مجرد حال شدن هر یک از اقساط مقرر (موضوع قراردادهای داخای و قرارحاضر) و گذشت حداکثر 10 روز، بانک محق به حال نمودند کلیه مطالبات خود از مشتری و وثیقه گذاران بوده و متعاقب آن نسبت به صدور اجرائیه به میزان کل بدهی و سود و جرائم متعلقه بر اساس محاسبات و تشخیص خود (بانک) اقدام نماید و مشتری و وثیقه گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودند.

تبصره 2): مشتری و وثیقه گذاران ضمن عقد خارج لازم و بصورت غیر قابل فسخ شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است پذیرفتند، بنابراین به بانک حق و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خو ناشی از این قرارداد، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، سپرده ها، اموال و اسناد متعلق به ایشان نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک و یا سیار موسسات اعتباری (تمامی بانکهای دولیت و غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج. ا. ا) راساً و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرائی برداشت نموده و به حساب بدهی مربوطه منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، بانک آنرا برداشت و به نرخ روز محاسبه نماید و مشتری و وثیقه گذاران در صورت اقدام بانک بشرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب نمودند.

 

ماده 3) مدت این قرارداد …… سال شمسی از تاریخ انعقاد می‌باشد. مادامیکه مشتری کلیه تعهدات خود به شرح ماده 2 را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هرجهت و بابت نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است و با تقاضای کتبی مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران به شرح این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.

 

ماده 4) بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید مبلغ مزبور را در پایان مدت به بانک مسترد دارد.

 

ماده 5) مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران به منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود به شرح این قرارداد مال / اموال مذکور در ماده 13 را در وثیقه بانک قرار دادند و به بانک حق دادند مطالبات خود از مشتری را از طریق اجرای ثبت از مورد وثیقه استیفاء و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران قبول و تایید نمودند که مورد وثیقه علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتنی از بانک است بابت تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی نزد بانک و مطالبات بانک بشرح این قرارداد نیز می‌باشد و یانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد وثیقه استیفاء نماید و فک وثیقه موکل به ایافای تعهدات و پرداخت کلیه بدهی‌های مشارالیه به بانک می‌باشد و مادام که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین و منافع مورد وثیقه را به هر صورت اعم از قطعی، رهنی، شرطی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت نخواهند داشت. حسب الاقرار قبض و اقباض به عمل آمد و مورد وثیقه به صورت امانت صحیح و سالم به تصرف وثیقه گذار / وثیقه گذاران داده شد و نامبرده / نامبردگان نیز اقرار به تصرف مورد وثیقه نمودند.

 

ماده 6) مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران قبول و تعهد نمودند که در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری، کلیه بدهیهای مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال گردیده و به محض اولین اعلام و اخطار کتبی بانک در خصوص تخلف وی از هر یک از تعهدات قراردادهای فیمابین بدون فوت وقت و یا توسل به هیچگونه عذری کلیه مطالبات بانک شامل اصل بدهی، سود یا فوائد مترتب بر اصل، وجه التزام تاخیر تادیه، خسارات، حق بیمه، دستمزد کارشناسان و سایر هزینه‌های قانونی اعم از ثبتی، اجرائی، دادرسی، حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی در تمام مراحل و مراجع و غیره را به صورت یکجا و دفعتا واحده به بانک بپردازند و درصورت تاخیر در تادیه بدهی، بانک حق دارد حسب مورد علاوه بر وصول کل طلب مبلغی معادل ……………… % در سال (نرخ سود مقرر بعلاوه 6 %) طبق ضوابط جاری بانک، نسبت به بدهی محاسبه محاسبه و از مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران دریافت نماید، همچنین مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمودند.

 

ماده 7) مشتری و وثیقه گذار/ وثیقه گذاران (ضمن عقد خارج لازم) بانک را وکیل بلاعزل خود با حق توکیل غیر در حیات و وصی بعد از فوت/ انحلال خود قراردادند که مبلغ مندرج در سند وثیقه را در هر زمان و بنا به تشخیص خود کاهش دهد.

 

ماده 8) مشتری و وثیقه گذار/ وثیقه گذاران متعهد گردیدند مورد وثیقه مندرج در ماده 13 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و بنفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با امضای این قرارداد به بانک تسلیم نمایند، همچنین نامبردگان متعهدند در صورت انقضای مدت بیمه نامه و عدم واریز بدهی و مادامیکه تعهدات مشتری باقی است نسبت به تجدید بیمه مال مورد وثیقه اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نمایند در غیر اینصورت بانک حق دارد مورد وثیقه را به هزینه مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد پرداخت هزینه بیمه می‌باشد و مکلف است به محض مطالبه به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانک می‌تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور نماید و اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ متوجه بانک نمی‌باشد، در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد وثیقه در مقابل آن به شرح فوق و به نفع بانک بیمه شده، نسبت به میزان خسارت دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گرفته است، مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمودند.

 

ماده 9) مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران بدینوسیله تعهد نمودند که بدون موافقت قبلی و کتبی بانک از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد وثیقه باشد خودداری نموده و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد وثیقه را مجددا” به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

 

ماده 10) هرگونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد وثیقه ایجاد و به آن اضافه شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیاز تلفن، آب و برق منصوبه جزء مورد وثیقه بوده و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات قانونی در وثیقه بانک باقی است .

 

ماده 11) هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود اجرائیه صادر نماید مبلغی معادل تعرفه آیین‌نامه حق الوکاله جهت کارمزد اجرائی بر ذمه مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران تعلق خواهد گرفت که ایشان ملزم به پرداخت آن میباشند و به هر صورت از مورد وثیقه فک رهن به عمل نخواهد آمد مگر پس از پرداخت کل بدهی بعلاوه کارمزد مذکور و همچنین سایر هزینه‌های وصول مطالبات.

 

ماده 12) در صورتی که رابطه استخدامی مشتری به هر دلیل از قبیل اخراج، استعفا و… با بانک قطع شود، بانک مجاز خواهد بود دین مشتری را تبدیل به حال نموده و در این صورت مشتری و وثیقه گذاران ملکف خواهند بود دیون متعلقه را دفعتاً واحده به بانک پرداخت نمایند. در غیر انیصورت بانک مجاز است نسبت به وصول مطالبات خود از طریق صدور اجرائیه یا هر طریق قانونی دیگر اقدام نماید. بدیهی است در فرض مذکور، مشتری و وثیقه گذاران حق هرگونه اعتراض و ادعا را از خود سلب نمودند.

 

ماده 13) مورد وثیقه عبارتست از: ……… ششدانگ پلاک ثبتی با مشخصات فوق الذکر بانضمام قدرالسهم مشاع از عرصه مشاعی و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرائی مربوطه .

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.