قرارداد رسمی وثیقه مازاد همکاران بانک رفاه کارگران

متن حقوقی قرارداد رسمی وثیقه مازاد همکاران بانک رفاه کارگران #

 

ماده 1) این قرارداد فی ما بین امضاء کنندگان ذیل:

الف: بانک رفاه کارگران اداره حسابداری کد 18، دارای شماره اقتصادی 5564 – 1147 – 4111 با نمایندگی و امضای آقای محمدرضا غضنفری با مشخصات فوق الذکر که از این پس در این قرارداد اختصاراً ” بانک ” نامیده می‌شود از یکطرف و

ب: آقای / خانم ……… با مشخصات فوق الذکر (آدرس محل کار: اداره امور شعب گیلان) که از این پس در این قرارداد اختصاراً ” مشتری و وثیقه گذار ” نامیده می‌شود و وثیقه موضوع این قرارداد را بعنوان تضمین تعهدات و بدهی خود در رهن بانک قرار داد، از طرف دیگر، منعقد گردید.

تبصره) اقامتگاه قانونی مشتری و وثیقه گذاران همان نشانی مندرج در این قرارداد است که در اجرای ماده 1010 قانون مدنی، نامبردگان متعهد گردیدند در صورت تغییر نشانی خود مراتب را کتباً به بانک اعلام نمایند، در غیر اینصورت نشانی مندرج از جهت اقامه دعوی و ارسال کلیه اوراق و مکاتبات و اخطاریه‌های قضائی و اجرائی اقامتگاه ایشان محسوب و ابلاغ شده تلقی میگردد.

 

ماده 2) بانک بموجب این قرارداد و حسب درخواست مشتری و وثیقه گذاران موافقت نمود که وثیقه مندرج در ماده 13 سند حاضر به عنوان تضمین بدهی مشتری به بانک بوده و تا مبلغ …………… ریال در وثیقه بانک قرار گرفت و بدین وسیله مشتری تعهد نمود نسبت به بازپرداخت تسهیلات مربوطه در مواعد زمانی مقرر به شرح قرارداد‌های داخلی فیمابین و مندرجات ماده 6 قرارداد حاضر اقدام نماید.

تبصره 1) مشتری و وثیقه گذاران قبول و اقرار نمود که به مجرد حال شدن هر یک از اقساط مقرر (موضوع قراردادهای داخلی و قرارداد حاضر) و گذشت حداکثر 10 روز، بانک محق به حال نمودن کلیه مطالبات خود از مشتری و وثیقه گذار بوده و متعاقب آن نسبت به صدور اجراییه به میزان کل بدهی و سود و جرائم متعلقه براساس محاسبات و تشخیص خود (بانک) اقدام نماید و مشتری و وثیقه گذار حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره 2) مشتری و وثیقه گذار ضمن عقد خارج لازم و به صورت غیر قابل فسخ شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است پذیرفت، بنابراین به بانک حق و اختیار داد که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، سپرده ها، اموال و اسناد متعلق به ایشان نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک و یا سایر موسسات اعتباری (تمامی بانکهای دولتی و غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا) راساً و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرائی برداشت نموده و به حساب بدهی مربوطه منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، بانک آنرا برداشت و به نرخ روز محاسبه نماید. مشتری و وثیقه گذار در صورت اقدام بانک بشرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب نمود.

 

ماده 3) مدت این قرارداد ……… سال شمسی از تاریخ انعقاد می‌باشد. مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود به شرح ماده 2 را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است و با تقاضای کتبی مشتری و وثیقه گذار و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری و وثیقه گذاران به شرح این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.

 

ماده 4) بانک به تقاضای مشتری و وثیقه گذار مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید مبلغ مزبور را در پایان مدت به بانک مسترد دارد.

 

ماده 5) مشتری و وثیقه گذار به منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود بشرح این قرارداد پلاک مذکور در ماده 13 را در وثیقه بانک قرارداد و به بانک حق داد مطالبات خود از مشتری را از طریق اجرای ثبت یا به هر ترتیب مقتضی از مورد وثیقه استیفاء و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری و وثیقه گذار قبول و تائید نمود که مورد وثیقه علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری و وثیقه گذار بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است بابت تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی نزد بانک و مطالبات بانک بشرح این قرارداد نیز می‌باشد و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد وثیقه استیفاء نماید و فک وثیقه موکول به ایفای کلیه تعهدات و پرداخت کلیه بدهیهای مشارالیه به بانک می‌باشد و مادام که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری و وثیقه گذار حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین و منافع مورد وثیقه را به هر صورت اعم از قطعی، رهنی، شرطی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت. حسب الاقرار قبض و اقباض به عمل آمد و مورد وثیقه بصورت امانت صحیح و سالم به تصرف مشتری و وثیقه گذار داده شد و نامبرده نیز اقرار به تصرف مورد وثیقه نمود.

 

ماده 6) مشتری و وثیقه گذار قبول و تعهد نمود که در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری، کلیه بدهیهای مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال گردیده و به محض اولین اعلام و اخطار کتبی بانک در خصوص تخلف وی از هر یک از تعهدات قراردادی فی مابین بدون فوت وقت و یا توسل به هیچگونه عذری کلیه مطالبات بانک شامل اصل بدهی، سود و فوائد مترتب بر اصل، وجه التزام تاخیر تادیه، خسارات، حق بیمه، دستمزد کارشناسان و سایر هزینه‌های قانونی اعم از ثبتی، اجرایی، دادرسی، حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی در تمام مراحل و مراجع و غیره را بصورت یکجا و دفعتاً واحده به بانک بپردازد و در صورت تأخیردر تأدیه بدهی، بانک حق دارد حسب مورد علاوه بر وصول کل طلب مبلغی معادل 16 درصد در سال (نرخ سود مقرر به علاوه 6 %) طبق ضوابط جاری بانک، نسبت به بدهی محاسبه و از مشتری و وثیقه گذار دریافت نماید، همچنین مشتری و وثیقه گذار حق هرگونه ایراد و اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده 7) مشتری و وثیقه گذار (ضمن عقد خارج لازم) بانک را وکیل بلاعزل خود با حق توکیل غیر در حیات و وصی بعد از فوت خود قرار داد که مبلغ مندرج در سند وثیقه را در هر زمان و بنا به تشخیص خود کاهش دهد.

 

ماده 8) مشتری و وثیقه گذار متعهد گردید مورد وثیقه مندرج در ماده 13 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد بیمه گرمورد قبول بانک و به نام و بنفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با امضای این قرارداد به بانک تسلیم نماید، همچنین نامبرده متعهد است در صورت انقضای مدت بیمه نامه و عدم واریز بدهی و مادامیکه تعهدات مشتری و وثیقه گذار باقی است نسبت به تجدید بیمه مال مورد وثیقه اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت بانک حق دارد مورد وثیقه را به هزینه مشتری و وثیقه گذار بیمه نماید و مشتری و وثیقه گذار متعهد پرداخت هزینه بیمه می‌باشد و مکلف است به محض مطالبه به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانک می‌تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور نماید و اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ متوجه بانک نمی باشد، در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد وثیقه در مقابل آن به شرح فوق و به نفع بانک بیمه شده، نسبت به میزان خسارت دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گرفته است مشتری و وثیقه گذار حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمود.

 

ماده 9) مشتری و وثیقه گذار بدینوسیله تعهد نمود که بدون موافقت قبلی و کتبی بانک از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد وثیقه باشد خودداری نموده و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد وثیقه را مجدداً به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

 

ماده 10) هرگونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد وثیقه ایجاد و به آن اضافه شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیاز تلفن به شماره مربوطه و آب و برق منصوبه جزء مورد وثیقه بوده و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات قانونی در وثیقه بانک باقی است.

 

ماده 11) هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود اجرائیه صادر نماید مبلغی معادل تعرفه آیین‌نامه حق الوکاله جهت کارمزد اجرائی برذمه مشتری و وثیقه گذار تعلق خواهد گرفت که وی ملزم به پرداخت آن می‌باشد و به هر صورت از مورد وثیقه فک رهن بعمل نخواهد آمد مگر پس از پرداخت کل بدهی بعلاوه کارمزد مذکور و همچنین سایرهزینه‌های وصول مطالبات.

 

ماده 12) در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی مشتری و وثیقه گذار، به هر دلیل و یا در صورتی که رابطه استخدامی وی به هر دلیل از قبیل اخراج، استعفا و… با بانک قطع شود، بانک مجاز خواهد بود دین نامبرده را تبدیل به حال نموده و در این صورت مشتری و وثیقه گذار مکلف خواهد بود دیون متعلقه را دفعتاً واحده به بانک پرداخت نماید. در غیر این صورت بانک مجاز است نسبت به وصول مطالبات خود از طریق صدور اجرائیه یا هر طریق قانونی دیگر اقدام نماید. بدیهی است در فرض مذکور، مشتری و وثیقه گذار حق هرگونه اعتراض و ادعا را از خود سلب نمود.

 

ماده 13) مورد وثیقه عبارتست از مازاد ششدانگ پلاک ثبتی: …… فرعی از …… اصلی واقع در بخش …… بانضمام انباری قطعه …… و پارکینگ ……تفکیکی و کلیه ملحقات و منضمات و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرائی آن.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.