قرارداد رهن اموال غیر منقول و منقول بانک ملی نمونه 4000 جدید

قرارداد رهن اموال غیر منقول و منقول بانک ملی نمونه 4000 جدید #

 

نظر به اینکه آقای …………. نامبرده با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد ” مشتری و راهن ” نامیده می‌شود از بانک ملی ایران شعبه ……………….. با مشخصات فوق الذکر که ذیلا” بانک نامیده می‌شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و مشتری مال / اموال موضوع این قرارداد متعلق به خود را به عنوان تضمین تعهدات و بدهی خود در رهن بانک قرار داد، این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری به تاریخ تنظیم سند منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

 

ماده 1) بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام هرنوع عملیات و معاملات بانکی در امور تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی) / بازرگانی / خدماتی و سایر معاملات و عملیات بانکی و همچنین صدور ضمانت‌نامه‌ها به درخواست مشتری بوسیله بانک تا مبلغ (به عدد: ……………………. ریال) (به حروف: ………………………… ریال) از تسهیلات مالی و اعتباری بانک استفاده نماید و در عملیات و معاملات قراردادهای خود با بانک و همچنین صدور ضمانتنامه ها به تقاضای مشتری توسط بانک ولو به دفعات طبق مقررات و قراردادهای مربوطه تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه در ماده 5 این قرارداد به بانک بدهکار گردد.

 

ماده 2) مشتری قبول و اقرار نمود که در صدور ضمانتنامه ولو کرارا” و در عملیات و معاملات وی با بانک قراردادهای منعقده فیمابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور و یا صدور ضمانتنامه ها باشد مورد قبول مشتری خواهد بود همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمود که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک می‌باشد و مطالبات خود از مشتری را اعم از اینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد یا ناشی از تعهدات او بابت هر نوع تضمین و ضمانت مشتری از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث در قبال بانک باشد استیفاء و وصول نماید مشتری قبول کرد که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده 3) مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت صدور ضمانتنامه ها مستند به اسناد و مدارک و قراردادهای بانکی اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه ناشی از هر نوع معاملات و تعهدات و بدهی به شرح ماده (2) را در هر حسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده (1) این قرارداد بعلاوه کارمزد و سود خسارات متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به میزان و مبلغ آن معتبر است در سر رسید مقرر به بانک بپردازد کارمزد و سود خسارات متعلقه ببانک به قرار مندرج در قراردادهای فیمابین محاسبه می‌شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری و راهن می‌باشد.

 

ماده 4) مشتری موافقت و قبول نمود که در صورت عدم انجام تعهدات مشتری بشرح قراردادهای فیمابین و به محض تخلف مشتری از هر یک از مفاد قراردادهای منعقده علاوه بر حال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتری در قبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود به استناد این قرارداد تا میزان مندرج در ماده 1 بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به صورت یکجا از مشتری مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا به هر طریق قانونی دیگر مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هر نوع بدهی مشتری مورد قبول مشتری خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که به شرح فوق مشتری و راهن آن را قبول نمود برای وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت اقدام به صدور اجرائیه بنماید و دفترخانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.

 

ماده 5) مشتری با امضاء این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تادیه نشده روزانه مبلغ 2 ریال به ازاء هر سه هزار ریال نسبت به بدهیهای تادیه نشده جهت تاخیر و تخلف از عدم ایفای تعهد و پرداخت بدهی این قرارداد که بر ذمه وی تعلق میگیرد به بانک پرداخت نماید. توافق شد که مبالغ دریافتی یا وصولی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیم بالنسبه گردد.

تبصره: نرخ خسارت مندرج در این ماده در مواردی که مشتری / راهن به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست، مدارک گمراه کننده، توسل به روش‌های غیر متعارف و یا هرگونه اقدام دیگری که موید دریافت من غیر حق تسهیلات و متعاقب آن خلاف واقع تنظیم شدن قرارداد باشد جاری و ساری است و مبنای محاسبه خسارت تاریخ عقد قرارداد می‌باشد بدیهی است بانک حق و اختیار دارد خسارت ناشی از تخلف مشتری / راهن را تا روز وصول طلب محاسبه و دریافت نماید.

 

ماده 6) بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مذبور را به بانک مسترد دارد.

 

ماده 7) مشتری / راهن بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات و ضمانت خود / مشتری همچنین بمنظور تضمین تعهدات و ضمانت خود / مشتری در قبال بانک بابت قبول تعهدات دیگران به شرح این قرارداد مال / اموال مذکور در ماده 14 را در رهن بانک قرار داد و به بانک حق داد مطالبات خود را از هر بابت از مشتری را که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و ضمانتنامه و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد / موارد رهن استیفاء و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری قبول و تائید نمودند که مورد / موارد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز می‌باشد و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد/موارد رهن استیفاء و وصول نماید و مادامیکه این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری / راهن حق هیچگونه نقل و انتقالنسبت به عین یا منافع مورد / موارد رهن از جمله سرقفلی را بهر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت را نخواهد داشت مشتری / راهن اقرار و اعتراف نمود که منافع ملک مورد رهن بلامعارض بوده و درمالکیت و تصرف مشتری / راهن می‌باشد و مشتری / راهن ضمن عقد موضوع این قرارداد و تعهد نمود چنانچه خلاف آن بعد از امضای این قرارداد ثابت شود از عهده خسارات وارده به بانک برآید.

 

ماده 8) مشتری متعهد گردید مورد / موارد رهن مندرج در ماده (14) را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید. همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس انقضای سررسید بیمه نامه به صورتی اقدام نماید که مورد / موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف مدت 5 روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت بانک حق دارد مورد / موارد رهن را به هزینه مشتری معادل یکصد و سی درصد مانده بدهی و تعهدات مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه می‌باشد و مکلف است به محض مطالبه بانک به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانک می‌تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر مشتری / راهن به عهده بانک نیست در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد/موارد رهن در مقابل آن به نفع بانک بیمه شده است خسارت دریافتنی توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد و نسبت به میزان خسارت دریافتنی به موجب توافق بین بانک و بیمه گر قرارگیرد و مشتری / راهن حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده 9) مشتری / راهن بدینوسیله تعهد نمود که از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد / موارد رهن شود خوداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد / موارد رهن را مجددا” به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

 

ماده 10) مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و بصورت غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که مبالغ پرداختی مشتری به بانک را بابت هر یک از دیون نامبرده به تشخیص بانک منظور دارد.

 

ماده 11) مدت این قرارداد 10 (ده) سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد می‌باشد مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود به شرح ماده 2 را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری / راهن به شرح این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.

 

ماده 12) مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جز لاینفک این قرارداد است قبول و امضاء نمود و ضمن عقد مزبور بانک ملی ایران راوکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از قراردادهای فیمابین موضوع این قرارداد و هر نوع مطالبات خود را از موجودی حسابها و سپرده‌های متعلق به مشتری نزد خود و هر یک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانکهای کشور تامین و برداشت نماید.

 

ماده 13) هزینه‌های ثبت این قرارداد و هزینه‌های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان، حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی در تمام مراجع و مراحل طبق آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و اصلاحیه‌های بعدی آن، هزینه‌های دادرسی، اجرایی، ثبتی و غیره) کلا” به عهده مشتری است و مشتری / راهن هرگونه اقدامات اجرایی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت قبول نمود.

 

ماده 14) مورد / موارد رهن عبارتند از مال مشروحه فوق الذکر: شش دانگ پلاک ثبتی با مشخصات فوق الذکر با کافه ملحقات و منضمات شرعیه و عرفیه آن و کلیه حقوق راهن نسبت به اشتراک آب و برق و گاز منصوبه و جاریه در مورد / موارد رهن.

 

ماده 15) مشتری قبول نمود که هرگونه نامه یا اخطار بانک که به عنوان ایشان به نشانی مندرج در این قرارداد از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک و یا پست الکترونیکی به وی ارسال گردد به منزله ابلاغ به وی تلقی شود. مسئولیت تغییر نشانی مشتری به عهده بانک نخواهد بود مگر اینکه مشتری آنرا کتبا” به بانک اعلام نموده باشد.

 

ماده 16) هرگونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد/ موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیاز تلفن و آب، برق و گاز من الحیث المجموع جز مورد / موارد رهن است و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد/موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است. چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوطه یرای احداث یا توسعه خیابان و کوچه و معبر یا جاده یا اجرای طرحی قسمتی یا تمام مورد رهن را جز خیابان و کوچه و معبر یا جاده یا طرح مربوطه قراردهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری / راهن است آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مزبور توافق مینماید به مرجع مربوطه واگذار نماید و عندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن قسمت را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بهاء و عایدی موض.ع این ماده را بایت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد / موارد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوطه دارای اختیارات تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام مشتری / راهن است و مشتری / راهن متعهد گردید ظرف مدت 5 روز پس از اخطار کتبی بانک سند / اسناد مالکیت مربوط به مورد / موارد رهن را به بانک تسلیم نماید.

 

ماده 17) مورد / موارد رهن تحویل بانک گردید و مجددا” به صورت امانت به تصرف مشتری داده شد و نظر به اینکه مورد / موارد رهن تحویل مشتری گردید علیهذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن / آنها بوده و مسئولیت از بین رفتن احتمالی آن /آنها جزا” یا کلا” به عهده مشتری می‌باشد بنحویکه هرگاه بانک متوسل به اقدامات قانونی گردد راهن / مشتری مکلف است مورد / موارد رهن را به همان صورت که تحویل گرفته است به بانک یا شخص / اشخاصی که از طرف بانک معرفی می‌شود / میشوند یا مقامات قانونی تحویل نماید و چنانچه به اظهار و تشخیص بانک به هر علت و سببی قسمتی یا تمام مورد / موارد رهن از بین رود یا نقصان قیمت حاصل کند یا مشتری / راهن از تحویل دادن مورد / موارد رهن به بانک یا مقامات قانونی یا شخص / اشخاصی که از طرف بانک تعیین می‌شود به هر علتی اعتناع نماید و در نتیجه استیفای طلب از مورد/موارد رهن امکان پذیر نگردد مشتری با قبول اینکه این امر موجب خسارت و زیان بانک می‌باشد به طور غیر قابل عدول متعهد و ملتزم گردید زیان و خسارت وارده به بانک به شرح مندرج در این قرارداد را جبران نموده و نقدا” و دفعتا” واحده به بانک بپردازد و در صورت امتناع بانک حق دارد به استناد قرارداد حاضر و سایر مستندات طلب مبالغ مورد مطالبه خود را از طریق قانونی استیفاء و وصول نماید و مسئولیت و تعهد مشتری در قبال بانک از لحاظ حفظ و حراست و نگهداری و تحویلمورد/موارد رهن نسبت به تمامی آن / آنها می‌باشد و مشتری و راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و بصورت غیر قابل عدول قبول نمودند کلیه هزینه‌های لازم جهت حفاظت و نگهداری و تعمیر و تکمیل و توسعه و انبارداری و هر نوع هزینه دیگر مربوط به مورد / موارد رهن را بدون مطالبه از بانک راسا تامین و پرداخت نماید و راهن بدون اذن بانک حق هرگونه تغییر و تغییرات که موجب کاهش قیمت مورد رهن شود و نیز حق خارج نمودن مورد رهن موضوع ماده 14 را که در ملک متعلق به مشتری منسوب یا مستقر می‌باشد و یا در طی مدت اعتبار قرارداد به استیفای مطالبات بانک را از مورد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند و در غیر اینصورت بانک ضمن عقد رهن مووضع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری و راهن است تا از طرف مشتری / راهن نسبت به تادیه جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جز مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد / موارد رهن و هر نوع دارایی و اموال مشتری مطالبه و وصول نماید و هرگونه پرداختی در این رابطه به عمل آید مورد قبول مشتری / راهن می‌باشد و مشتری / راهن بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده 18) در راستای اجرای ماده 1 آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب 1383/09/01 هیات وزیران و بند «هـ » ماده 2 و همچنین ماده 7 آیین‌نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که مشتری تسهیلات بانکی را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی و بانکی اخذ نموده است و مورد مشمول یکی از بندهای احصاء شده در ماده یک آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به موجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق و اختیار دارد به طور یک جانبه و به صرف اعلام به مشتری، قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل، سود و کلیه خسارات وارده را از مشتری و راهن مطالبه نماید بدیهی است مطالبات بانک ملازمه ای با فسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلوگیری از انجام معامله و اعطاء تسهیلات جدید به متخلف، بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم از حقیقی و یا حقوقی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال از انعقاد قرارداد جدید با وی خودداری نماید، مشتری و راهن هرگونه ادعا و اعتراض و ایرادی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.