متن حقوقی متمم رهنی بانک ملی #

 

ببین امضاء کنندگان ذیل:

آقای ………………. فرزند ………………… دارای شماره شناسنامه …………. صادره از ………… شماره ملی …………….. و خانم …………. فرزند ………….. دارای شماره شناسنامه …………. صادره از ………….. شماره ملی ……………… مقیم …………………………… و

آقای ……………….. فرزند ……………… دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. شماره ملی …………………. و خانم ……………. فرزند ………….. دارای شماره شناسنامه …………… صادره از ………….. شماره ملی ……………………. مقیم ………………………………. کد پستی………………………………. که در این قرارداد «راهن/راهنین» نامیده می‌شود/ می‌شوند از یک طرف و

 بانک ملی ایران شعبه ……………………. که در این قرارداد «بانک» نامیده می‌شود از طرف دیگر این قرارداد به تاریخ (به عدد) 20/06/1392 (تاریخ به حروف: بیستم شهریورماه سال نود و دو) و پیرو قرارداد شماره……………… مورخ……………………….. ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره 338 تنظیم و ثبت و امضاء گردید.

 

ماده یک) به موجب این قرارداد و حسب توافق طرفین، ماده هشت قرارداد مشارکت مدنی شماره…………….. مورخ 20/06/1392 بدین شرح تغییر یافت:

” شریک/شرکاء قبول و تعهد نمود/نمودند چنانچه بانک به هر دلیل معامله مشارکت را فسخ کند سهم بانک از کل اموال موضوع مشارکت را به تشخیص و اظهار بانک به محض مطالبه بانک، به بانک مسترد دارد/دارند، در صورت عدم استرداد نسبت به بهای سهم الشرکه پرداخت نشده از تاریخ مطالبه تا تاریخ وصول آن، علاوه بر بهای سهم الشرکه بانک مبلغی بر ذمه شریک خواهد بود از این رو شریک/شرکا طبق آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری مصوبه شماره 153965/ت 41498 مورخ 3/8/88 هیئت وزیران متعهد است/هستند علاوه بر بهای سهم الشرکه بانک که تأدیه نشده نسبت به مبالغ تأدیه نشده، خسارت تأخیر تأدیه که به شرح ذیل محاسبه خواهد شد به بانک پرداخت نماید.

  • الف) در صورتی که از تاریخ سررسید بدهی بیش از دو ماه نگذشته باشد به ازاء هر سه هزار ریال75/2 ریال در روز
  • ب) در صورتی که از تاریخ سررسید بدهی، بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده باشد به ازاء هرسه هزارریال 92/2 ریال در روز
  • ج) در صورتی که از تاریخ سررسید بدهی، بیش از شش ماه گذشته و از نه ماه تجاوز ننموده باشد به ازاء هر سه هزارریال 08/3 ریال در روز
  • د) در صورتی که از تاریخ سررسید بدهی، بیش از نه ماه گذشته و از هجده ماه تجاوز ننموده باشد، به ازاء هر سه هزارریال25/3 ریال در روز
  • هـ) درصورتی که از تاریخ سررسید بدهی بیش از هجده ماه گذشته باشد به ازاء هرسه هزار ریال 42/3 ریال در روز.

اخذ مبالغ مندرج در این ماده مانع اقدامات قانونی بانک و صدور اجرائیه و وصول بقیه مطالبات بانک نخواهد شد. توافق شد که مبالغ دریافتی یا وصولی بین سه جزء اصل تسهیلات (سهم الشرکه بانک)، سود مورد انتظار (فواید مترتب بر اصل) و خسارت تأخیر تأدیه تسهیم بالنسبه گردد. همچنین شریک/ شرکاء ضمن عقد خارج لازم و به طور غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیار داد/ دادند تا در صورت انقضای قرارداد و عدم ایفای تعهدات از طرف وی، بانک مطالبات خود اعم از اصل و سود و خسارت تأخیر تأدیه و غیره را به شرح این ماده مطالبه و وصول نماید.”

 

ماده دو) مورد وثیقه مندرج در ماده شانزده قرارداد شماره …………………. مورخ 20/06/1392 که به موجب قرارداد مذکور در قبال کلیه بدهی‌ها و تعهدات شریک/شرکاء در رهن بانک است به موجب قرارداد حاضر و بابت کلیه تعهدات و بدهی‌های وی به شرح این قرارداد و در قبال کلیه تعهدات نامبرده مندرج این قرارداد و قرارداد فوق در رهن بانک بوده و خواهد بود و بانک حق دارد از مورد وثیقه مزبور تمامی مطالبات خود را از شریک/شرکاء استیفاء و وصول نماید.

 

ماده سه) سایر مندرجات قرارداد شماره …………….. مورخ 20/06/1392 و تعهدات شریک/شرکاء به شرح قرارداد مذکور نسبت به این قرارداد و در مورد کلیه مطالبات بانک از نامبرده معتبر و مورد قبول و تائید شریک/شرکاء و راهنین می‌باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.