متن حقوقی نمونه قرارداد بانک ایران رمین #

 

نظر به اینکه شرکت ……… با نمایندگی و امضای ……… که در این قرارداد “مشتری و راهن” نامیده می‌شود از بانک ایران زمین شعبه ………… کد ………. به شماره شناسه ……………. با نمایندگی و امضای آقای ……………… که در این قرارداد “بانک” نامیده می‌شود تقـاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است که شرکت مرقوم (مشتری و راهن) مال / اموال مندرج در ماده 14 این قرارداد متعلق به خود را بعنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتری در رهن بانک قرار داد، این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری در تاریخ تنظیم سند منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

 

ماده 1) بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام هر نوع عملیات و معاملات بانکی در امور تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی) / بازرگانی/ خدماتی و سایر معامـــلات و عملیات بانکی خود و همچنین صدور ضمــــانت نامه ها و یا اعتبار اسنادی به درخواست مشتری بوسیله بانک تا مبلغ (به عدد): …… ریال (به حروف): …… ریال از تسهیلات مالی و معاملاتی بانک استفاده نماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک و همچنین صدور ضمانت نامه ها و یا اعتبار اسنادی به تقاضای مشتری توسط بانک ولو به دفعات طبق مقررات و قراردادهای مربوط تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و خسارات متعلقه به شرح ماده (5) این قرارداد به بانک بدهکار گردد.

 

ماده 2) مشتری قبول و اقرار نمود که در صدور ضمانتنامه و یا اعتبار اسنادی ولو کراراً و در عملیات و معاملات وی با بانک، قراردادهای منعقده فیمابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور و یا صدور ضمانتنامه ها و یا اعتبار اسنادی باشد، مورد قبول مشتری خواهد بود. همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمودند که بانک حق دارد مطالبات خود را هم که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک می‌باشد و مطالبات خود از مشتری را اعم از اینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد، یا ناشی از تعهدات او بابت هر نوع تضمین و ضمانت مشتری از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث در قبال بانک باشد، به استناد این قرارداد استیفاء و وصول نماید. مشتری و راهن قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.

تبصره: طرفین (بانک، مشتری و راهن) قبول و اعلام نمودند با درخواست مشتری و موافقت بانک و با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات بانکی، در صورت تسویه تسهیلات اعطایی و یا سقوط تعهدات ناشی از ضمانت نامه‌های صادره و یا هرگونه تعهد دیگری نزد بانک، تا مبلغ مصرح در ماده (1) این قرارداد در طول مدت سند رهنی و به استناد مورد / موارد رهن ماده (14) این قرارداد، مشتری می‌تواند از تسهیلات مالی و خدمات اعتباری بانک کراراً و به دفعات استفاده نماید. بنابراین راهن و مشتری قبول و تعهد نمودند مورد / موارد رهن ماده (14) در خصوص تسهیلات اعطایی یا ضمانت نامه‌های صادره جدید و یا اعتبار اسنادی، به قوت و اعتبار خود باقی است و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود ناشی از هرگونه تسهیلات اعطایی مجدد یا صدور ضمانت نامه جدید و یا اعتبار اسنادی و یا هرگونه تعهد دیگری را از مورد / موارد رهن سند حاضر استیفاء نماید، راهن حق طرح هرگونه ایراد، ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 3) مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت صدور ضمانت نامه ها و یا اعتبار اسنادی مستند به اسناد و مدارک و قراردادهای تسهیلات بانکی اعم از اصـل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه و ناشی از هر نوع معاملات و تعهدات و بدهی به شرح ماده (2) را در هر حساب که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده (1) این قرارداد بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است، به بانک بپردازد. کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک به قرار مندرج در قراردادهای فیمابین محاسبه می‌شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری و راهن می‌باشد.

 

ماده 4) مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که درصورت عدم انجام تعهدات مشتری به شرح قراردادهای فیمابین و به محض تخلف مشتری از هر یک از مفاد قراردادهای منعقده، علاوه بر حال شدن دین همان قرارداد، کلیه بدهی و تعهدات مشتری در قبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود به استناد این قرارداد تا میزان مبلغ مندرج در ماده (1) به علاوه کارمزد، سود و خسارات متعلقه را به صورت یکجا از مشتری مطالبه و درصورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا به هر طریق قانونی دیگر که به مصلحت بداند، اقدام به وصول نماید. صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هر نوع بدهی مشتری، مورد قبول مشتری و راهن خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که بشرح فوق مشتری و راهن آن را قبول نمودند برای وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت مبادرت به صدور اجرائیه بنماید و دفترخانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام بصدور اجرائیه خواهد نمود.

 

ماده 5) درصورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مبلغی به ذمه مشتری و راهن این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو مشتری و راهن تعهد می‌نمایند علاوه بر بدهی تادیه نشده، مبلغی معادل ………% از مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نمایند. به همین منظور مشتری / راهن به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب‌های مشتری برداشت نموده یا به همان میزان از سایر دارایی‌های وی تملک نماید و یا از محل مورد وثیقه استیفاء کند. اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد. مشتری و راهن با امضای این قرارداد متعهد گردیدند علاوه بر بدهی معوق و تأدیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین و طبق فرمول زیر به بانک پرداخت نماید.

 تعداد روز × (نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین) × مانده بدهی تقسیم بر 365 × 100.

تبصره 1) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل 6% بعلاوه نرخ سود تسهیلات مصوب می‌باشد، مشتری و راهن به موجب این قرارداد به بانک حق و اختیار غیرقابل عدول دادند که هر مبلغی را که پس از سررسید یا معوق شدن دین خود به بانک پرداخت نمایند، به نسبت اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه تا آن تاریخ تسهیم بالنسبه گردد.

تبصره 2) نرخ خسارت مندرج در این ماده در مواردی که مشتری به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست، مدارک گمراه کننده، توسل به روش‌های غیر متعارف و با هرگونه اقدام دیگری که مؤید دریافت من غیر حق تسهیلات و متعاقب آن خلاف واقع تنظیم شدن قرارداد حاضر باشد، جاری است و مبنای محاسبه خسارت، تاریخ عقد قرارداد می‌باشد و بانک حق و اختیار دارد خسارت ناشی از تخلف مشتری را تا روز وصول طلب محاسبه و دریافت نماید.

 

ماده 6) بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت نمود و مشتری ضمن اقرار به دریافت آن متعهد گردید در پایان مدت، مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد.

 

ماده 7) مشتری / راهن بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود/ دیگران بشرح این قرارداد مال/ اموال مذکور در ماده (14) را در رهن بانک قرار داد و به بانک حق و اختیار داد مطالبات خود از هر بابت از مشتری را که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و ضمانت نامه و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد / موارد رهن استیفاء و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری/ راهن قبول و تائید نمود که مورد / موارد رهن علاوه بر این که وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است، تضمین و تأمین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز می‌باشد و بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد/ موارد رهن استیفاء و وصول نماید و مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است، مشتری / راهن حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد/ موارد رهن ازجمله سرقفلی را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت. مشتری / راهن اقرار و اعتراف نمود که عین و منافع مال / اموال مورد / موارد رهن (مالکیت و سرقفلی) بلامعارض بوده و در مالکیت و تصرف مشتری / راهن می‌باشد و مشتری/ راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود، چنانچه خلاف آن بعد از امضاء این قرارداد ثابت شود از عهده خسارات وارده به بانک برآید.

 

ماده 8) مشتری متعهد گردید مورد / موارد رهن در ماده (14) را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید. همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه رأس انقضاء سررسید بیمه نامه به صورتی اقدام نماید که مورد/ موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز قبل از انقضای مدت بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید، در غیر این صورت بانک حق دارد مورد / موارد رهن را به هزینه مشتری معادل یکصد و سی درصد مانده بدهی و تعهدات مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه می‌باشد و مکلف است به محض مطالبه بانک به بانک بپردازد و درصورت عدم پرداخت، بانک می‌تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود از مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچ گونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر مشتری/ راهن به عهده بانک نیست. درصورت بروز خطر یا خطراتی که مورد/ موارد رهن در مقابل آن، به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده، خسارت دریافتنی توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد و نسبت به میزان خسارت دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد، مشتری/ راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 9) مشتری/ راهن تعهد نمود که از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد/ موارد رهن شود، خودداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد/ موارد رهن را به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

 

ماده 10) مشتری و راهن ضمن عقد رهن موضوع قرارداد و به صورت غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیار دارند که مبلغ پرداختی مشتری به بانک را بابت هر یک از دیون نامبرده به تشخیص بانک منظور دارد.

 

ماده 11) مدت این قرارداد ………… سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد می‌باشد و مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود به شرح ماده (2) را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات را از هر جهت و بابت نپرداخته، این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک، مدت این قرارداد قابل تمدید است و درصورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری/ راهن به شرح این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده 12) مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است، قبول و امضاء نمود و بنابراین به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از قراردادهای فی مابین را از موجودی حساب ها و سپرده‌های متعلق به مشتری نزد خود و هر یک از شعب و واحد‌های بانک تأمین و برداشت نماید.

 

ماده 13) هزینه‌های ثبت این قرارداد و هزینه‌های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت شامل دستمزد کارشناس (اعم از کارشناسان منتخب بانک، کارشناسان رسمی دادگستری مورد تأیید بانک، و کارشناسان منتخب مراجع ثبتی)، حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی در تمام مراجع و مراحل طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و اصلاحیه‌های بعدی آن، هزینه‌های دادرسی، اجرائی، ثبتی و غیره کلاً به عهده مشتری است و مشتری / راهن هرگونه اقدامات اجرائی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت قبول نمود.

 

ماده 14) مورد / موارد رهن عبارتند از ششدانگ عرصه و اعیان ………… متعلق به راهن دارای پلاک ثبتی ……… فرعی از ……… اصلی واقع در بخش …… تهران با جمیع متعلقات آن و انشعابات منصوبه در آن با قدارالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات.

تبصره: راهن/ مدیران شرکت (ماده 19 قرارداد) براساس مواد 10 و 219 قانون مدنی متعهد گردید / گردیدند حتی درصورتی که مشتری مشمول ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت و یا ورشکسته و متوقف اعلام گردد، کلیه مطالبات بانک اعم از اصل و سود و وجه التزام قراردادی را حتی بعد از دوران توقف و هزینه هایی که بانک جهت استیفای حقوق خود ناشی از قرارداد متحمل گردد، به محض اعلام و مطالبه بانک پرداخت نماید/ نمایند و بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود از مشتری اعم از اصل و سود و خسارات را استیفاء نماید. راهن/ مدیران شرکت (ماده 19 قرارداد) حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود/ نمودند.

 

ماده 15) در صورت اعمال اقدامات اجرایی و قانونی بانک، چنانچه در زمان مزایده، حاصل فروش بعضی از وثایق (رقبات) برای پرداخت بدهی کافی باشد، مشتری/ راهن ضمن عقد خارج لازم بانک را وکیل بلاعزل خود، با حق توکیل بغیر ولو کراراً با سلب حق ضم وکیل، امین و ناظر از خود، قرار داد تا بانک نسبت به انتخاب فروش هر یک از موارد وثیقه (رقبات) حسب تشخیص بانک، از حیث تقدم یا تأخر فروش اقدام نماید. مشتری / راهن ضمن سلب و اسقاط حق رعایت تقدم موضوع ماده 144 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن تا پایان عملیات اجرایی از خود، حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده 16) هرگونه عرصه و اعیانی و تأسیسات و ابنیه و مستحدثاتی که به مورد / موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات تلفن، آب، برق و گاز من حیث المجموع مورد/ موارد رهن است و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نخواهد بود و نیز تمامی مورد/ موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است. چنانچه قبل از فسخ این قرارداد، شهرداری یا هر سازمان و مؤسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی یا تمام مورد رهن را جزء خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا طرح مربوط قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید، بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت مشتری/ راهن است تا کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مزبور توافق می‌نماید به مرجع مربوط واگذار نموده و وجوهی را که از طرف مرجع ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد، بصورت نقدی یا قسطی دریافت کند و عندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن را به هر شخص و به هر قیمتی و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بها و عایدی موضوع این ماده را پس از کسر و احتساب هزینه‌های متعلقه، بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد/ موارد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام مشتری/ راهن است، هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد، بانک حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه‌های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. مشتری/ راهن متعهد گردید ظرف مدت هفت روز پس از اخطار کتبی بانک سند/ اسناد مالکیت مربوط به مورد/ موارد رهن را به بانک تسلیم نماید.

 

ماده 17) مورد / موارد رهن تحویل بانک گردید و مجدداً به صورت امانت به تصرف مشتری/ راهن داده شد. مشتری / راهن بدینوسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و درصورت انجام آن ها استیفای مطالبات بانک از مورد / موارد رهن با اشکال مواجه نماید، خودداری کند، درغیر اینصورت بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری / راهن است تا از طرف مشتری / راهن نسبت به تأدیه جرایم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد / موارد رهن و هر نوع دارایی و اموال مشتری / راهن مطالبه و وصول نماید و هرگونه پرداختی در این رابطه بعمل آید مورد قبول مشتری / راهن می‌باشد و مشتری / راهن بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 18) مشتری و راهن قبول نمودند که هرگونه نامه یا اخطار بانک که به عنوان ایشان به نشانی مندرج در این قرارداد از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک و یا پست الکترونیکی وی ارسال گردد، به منزله ابلاغ به ایشان تلقی می‌شود. مسئولیت تغییر نشانی مشتری و راهن به عهده بانک نخواهد بود مگر این که آن را کتباً به بانک اعلام نموده باشند.

 

ماده 19) چنانچه عین مرهونه این قرارداد مستحق للغیر درآید یا بانک از مورد رهن اعراض کند و یا ارزیابی مورد رهن مطالبات بانک را تکافو ننماید و یا به هر دلیل دیگر، به نحوی که استیفای کلیه مطالبات بانک اعم از اصل و سود و خسارات از مورد رهن میسر نگردد، مدیر شرکت (مشتری) با مشخصات فوق الذکر صرف نظر از سمت و مسئولیت و مشـارکت ایشان در شرکت با علم و اطلاع و وقوف کامل نسبت به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات مشتری، به موجب این قرارداد منفرداً و متضامناً (تضامن عرضی) با یکدیگر و با مشتری. انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی‌های ناشی از این قرارداد را به عهده گرفته و تعهد و تقبل نمودند و ملتزم گردیدند به محض مطالبه، مبالغ مورد مطالبه بانک اعم از اصل، سود و هرگونه خسارات را به بانک پرداخت کنند و حق مراجعه به مشتری و مدیران شرکت (مشــتری) منفرداً و مجتمعاً برای بانک محفوظ می‌باشد و بانک می‌تواند به استناد این قرارداد یا مستندات و تضمینات دیگر، مطالبات خود را از حساب‌ها و وجوه متعلق به ایشان بدون هیچگونه تشریفات قانونی برداشت نموده و یا از طریق مراجعه به مراجع ثبتی به منظور صدور اجرائیه، از مشتری و مدیران شرکت (مشتری)، منفرداً یا مجتمعا ً تا تسویه کامل مطالبات بانک استیفاء و وصول نماید. مدیران شرکت با قبول وامضای شرایط عمومی حساب جاری بانک، حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند.

 

ماده 20) چنانچه بانک به منظور وصول مطالبات خود با درخواست مشتری مبنی بر امهال و تقسیط موافقت نماید، تبدیل تعهد محقق نشده، حقوق، وثایق و تضمینات بانک ناشی از این قرارداد تا قبل از تسویه کامل مطالبات بانک از هر جهت و بابت به قوت و اعتبار خود باقی است، مگر این که طرفین به صورت توافق نامه مکتوب صراحتاً (و نه به صرف تسلیم و یا قبض و اقباض اسناد و…) توافق و تراضی نموده باشند.

این قرارداد در 20 ماده و 4 تبصره تنظیم و به رؤیت کامل بانک، مشتری و راهن رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن، به امضای آن مبادرت نمودند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.