جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

بانک رفاه کارگران فروش اقساطی خرید مسکن

بانک رفاه کارگران فروش اقساطی خرید مسکن

 

الف) بانک رفاه کارگران با مشخصات فوق که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می‌شود از یک طرف و. فروش اقساطی خرید مسکن پنج دوره‌ای

ب) ……….. که از این پس در این قرارداد بدهکار نامیده می‌شود از طرف دیگر قرارداد حاضر با شرایط آتی الذکر منعقد گردید.

 

ماده 1- نظر به اینکه بدهکار بموجب تقاضای تسهیلات مسکن مورخ ……………. که جزو لاینفک این قرارداد است از بانک درخواست نموده است یک واحد مسکونی به مشخصات مندرج در ماده بیست این قرارداد را خریداری و به وی فروش اقساطی نماید لهذا بانک بااین درخواست موافقت نمود و متقابلا” بدهکار قبول و تعهد نمود با رعایت مفاد قرارداد حاضر اقساط مقرره را پرداخت کند ضمنا” چون بدهکار کلیه مجوزهای لازم را برای خرید ملک مورد معامله موضوع این قرارداد بنام خود کسب نموده است لذا بانک ضمن عقد خارج لازم به بدهکار وکالت داد که از طرف بانک نسبت به انتقال قطعی ملک موصوف بنام خود و انجام کلیه تشریفات انتقال اقدام لازم به عمل آورد و همچنین کلیه هزینه‌های متعلقه از جمله حق الثبت و غیره به عهده بدهکار بوده و حق مطالبه هیچگونه وجهی تحت هر عنوان از جمله حق الوکاله و سایر هزینه‌های مربوطه را از بانک نخواهد داشت.

 

ماده 2- بدهی بدهکار بابت پلاک مورد معامله به بانک مبلغ #46# ریال وجه رایج کشور است که بدهکار به موجب این قرارداد تعهد نمود مبلغ مذکور را در ………….. ماه متوالی و از تاریخ زیر بشرح ذیل در وجه بانک پرداخت نماید. مبلغ قسط دوره اول: ……….. ریال. مبلغ قسط دوره دوم: ………….. ریال. مبلغ قسط دوره سوم: ………….. ریال. مبلغ قسط دوره چهارم: ………….. ریال. مبلغ قسط دوره پنجم: ………… ریال.

تبصره – بدهکار با اقرار به بدهی مرقوم تعهد نمود اقساط مقرر در این ماده را بدون آنکه نیازی به اخطار بانک باشد ببانک پرداخت نموده و رسید کتبی دریافت نماید و در صورت تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز از تاریخ سررسید مانده بدهی وی تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد دفعتا” واحده از طریق صدور اجرائیه نسبت به وصول تمامی مطالبات خود اقدام نماید. 

 

ماده 3- بدهکار بمنظور توثیق و تضمین کامل بدهی خود ببانک تمامی ششدانگ پلاک مذکور در ماده 20 قرارداد حاضر را در رهن بانک قرار داد و بانک پس از تصرف موقت مورد رهن را مجددا” و صحیحا” و سالما” تحویل بدهکار نمود تا در مدت قرارداد بطورامانی از آن استیفا منفعت نماید بدهکار اعتراف و اقرار به تحویل و تصرف مورد معامله نمود همچنین مورد رهن تا استهلاک کامل بدهی بدهکار بنا به تشخیص بانک در رهن و وثیقه بانک باقی خواهد ماند و پرداخت قسمتی از بدهی موجب فک قسمتی از رهینه نخواهد شد و بانک در هر مورد برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود حق استفاده از تمامی مورد رهن را طبق قانون دارد.

 

ماده 4- بدهکار اقرار و اعتراف نمود از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات ملک مورد معامله و بهای آن اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد با امضای این قرارداد کلیه خیارات خصوصا” خیار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمود. 

ماده 5- بدهکار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرار داد که اولا” پرداخت‌های وی را که بابت هریک از بدهیهای او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوکاله و نیز هزینه‌های قانونی و قراردادی بانک و سپس بابت اقساط بدهی و بطور کلی به هر نحوی که صلاح بداند و بخواهد منظور نماید فلذا کلیه وکالتهای نفویض شده بدهکار به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع قرارداد حاضر به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود.

 

ماده 6- بدهکار با امضای این قرارداد کلیه تعهدات مندرج در قرارداد حاضر را به عهده گرفت و قبول نمود در صورت تخلف از هر یک از تعهدات این قرارداد و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت و از این رو بدهکار با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهیهای تادیه نشده خود به بانک مبلغی معادل 13% در سال (بابت مبلغ ……………… ریال) و 18% در سال (بابت مبلغ …………… ریال) که طبق ضوابط جاری بانک نسبت به اصل بدهی محاسبه و بر ذمه بدهکار خواهد بود را به بانک بپردازد به همین منظور بدهکار ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی وی به بانک معادل مبلغ یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائی‌های بدهکار تملک نماید اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرائی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

 

 ماده 7- مبالغی که بعد از سررسید قرارداد یا معوق شدن بدهی ناشی از تسهیلات اعطائی به هر صورت به بانک پراخت گردد ابتدا بابت خسارات تاخیر تادیه بدهی متعلقه محاسبه و به حساب منظور خواهد گردید.

 

ماده 8- بدهکار تا پایان مدت این قرارداد و قبل از تسویه کامل بدهی (بنا به تشخیص بانک ) و باز پرداخت کلیه دیون خود و فسخ قرارداد حاضر حق واگذاری هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع رهینه و انجام هر گونه معاملات ناقله را از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوانی اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق اجاره اقرار شرکت وکالت قرارداد وصایت و غیره نسبت به اصل یا مازاد مورد رهن آن از خود صریحا” سلب و ساقط نمود.

 

ماده 9- بدهکار حق ندارد بدون اجازه قبلی و کتبی بانک در مورد رهن تغییری ایجاد نماید و ضمنا” در صورتی که در مورد رهن هر گونه افزایش علاوه بر اعیان فعلی ساختمان و تاسیسات و یا بنای دیگر ایجاد و احداث شود بدون استثنا اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات تلفن و آب و برق و گاز منصوبه و جاریه جز مورد رهن خواهد بود و مانع اجرای ماده 34 قانون ثبت و اقدامات اجرائی نخواهد بود.

 

 ماده 10- هزینه نگهداری و هر نوع تعمیرات و بطور کلی سایر مخارج متفرقه در مورد رهن به عهده بدهکار خواهد بود و چنانچه بدهکار نسبت به تادیه مخارج تعلل نماید و بانک ناگزیر از پرداخت هزینه شود کلیه وجوه پرداختی از ناحیه بانک جز بدهی بدهکار می‌باشد.

 

 ماده 11- بدهکار متعهد گردید از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای مورد رهن باشد خودداری نماید.

 

 ماده 12- بانک حق دارد کلیه بدهی موضوع این قرارداد را از نظر فوت بدهکار نزد هر یک از موسسات بیمه به نفع خود به هر ترتیب صلاح و مقتضی بداند بیمه عمر نموده و حق بیمه را مقسطا” یا به هر ترتیب صلاح و مقتضی بداند از بدهکار مطالبه و دریافت نماید.

 

ماده 13- بدهکار مکلف است همه ساله مورد رهن را در قبال خطر حریق نزد بیمه گر مورد قبول بانک به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد به نفع بانک بیمه نموده و بیمه نامه را تحویل بانک دهد و در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را از طرف بدهکار به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را به حساب بدهی بدهکار منظور و وصول نماید.

 

 ماده 14- در صورتی که قبل از فک رهن تمام یا قسمتی از مورد وثیقه در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک به قائم مقامی بدهکار وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت اوست که کلیه تشریفات قانونی را از قبیل انتخاب کارشناس و اعتراض به ارزیابی و حضور در کمسیونهای ذیصلاح همچنین توافق در تقویم را انجام دهد و با امضا اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد نقدا” یا تقسیطا” دریافت و پس از کسر و احتساب هزینه‌های متعلقه باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و هر گاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

 

 ماده 15- بانک حق اعراض از مورد وثیقه را در هر زمان و تا وصول کلیه مطالبات خود خواهد داشت و در صورتی که بانک از مورد وثیقه کلا” یا بعضا” اعراض نماید و یا وجوه وصول شده موضوع ماده فوق تکافوی مطالبات بانک را ننماید بدهکار متعهد است تمامی بدهی خود را به بانک بپردازد و بر این اساس به نحو غیر قابل رجوع به بانک حق و اختیار داد و نیز بانک را وصی بعد از فوت خود قرار داد که در صورت عدم انجام تعهدات وی بشرح این قرارداد کلیه بدهی بدهکار را به دین حال تبدیل نموده و کلیه مطالبات خود را از هر نوع موجودی حساب بدهکار نزد بانک برداشت نماید و بطور کلی بانک میتواند به هر طریق که صلاح بداند استیفای طلب بنماید صرف اظهار بانک راجع به میزان طلب خود یا نسبت به تخلف بدهکار از هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد مورد قبول بدهکار و معتبر و غیر قابل اعتراض بوده و بانک حق و اجازه و اختیار دارد به استناد این قرارداد از محل مورد رهن نسبت به استیفای مطالبات خود اعم از اصل و خسارات متعلقه برابر مقررات قانون ثبت و قوانین اصلاحی آن اقدام نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به صرف تقاضا و اعلام بانک دایر بر عدم پرداخت بدهی و یا تخلف بدهکار مبادرت به صدور اجرائیه خواهد نمود. 

 

 ماده 16- بدهکار مکلف و موظف است از مورد رهن فقط به منظور سکونت خود و اعضای تحت تکفل خویش استفاده نماید و بانک حق دارد در هر موقع که لازم بداند و بخواهد از مورد رهن بازدید نماید و بدهکار مکلف و موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد.

 

 ماده 17- چنانچه رابطه استخدامی بدهکار به هر عنوان با بانک قطع شود کلیه دیون موجل وی به بانک تبدیل به دین حال شده و بدهکار متعهد است مانده بدهی خود را یک جا و دفعتا” واحده به بانک بپردازد ضمنا” بدهکار بموجب همین قرارداد به بانک حق داد معادل مانده بدهی ناشی از معامله موضوع این قرارداد را از هر گونه موجودی و پس اندازهای استخدامی و مطالبات وی در هر حسابی که باشد منجمله وجوه موجود در صندوق کسور بازنشستگی راسا” برداشت و یا از سایر دارائیهای وی تملک نماید اخذ مبلغ مقرر مانع تغییر عملیات اجرائی برای وصول بقیه مطالبات بانک نخواهد شد.

 

 ماده 18- هر گاه بانک برای وصول مطالبات خود اجرائیه صادر نماید مبلغی معادل تعرفه آئین نامه حق الوکاله امور اجرائی جهت کارمزد اجرائی بر ذمه بدهکار تعلق خواهد گرفت که ملزم به پرداخت آن میباشد و به هر صورت از مورد رهن فک رهن به عمل نخواهد آمد مگر پس از پرداخت کارمزد مذکور و همچنین هزینه‌های وصول مطالبات به عهده بدهکار می‌باشد. 

 

ماده 19- در صورت عدم ایفای تعهدات و الزامات مندرج در این قرارداد و عدم پرداخت وجوه مقرر و تسهیلات دریافتی در سررسیدهای تعیین شده اصل وجوه و تسهیلات اعطائی به انضمام سود و خسارات دیرکرد متعلقه و سایر هزینه‌های قانونی اعم از ثبتی و اجرائی و دادرسی و حق الوکاله و غیره میبایست در وجه بانک پرداخت و واریز شود.

 

ماده 20- مورد رهن عبارتست از: پلاک ثبتی با مشخصات فوق الذکر.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x