فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند تخصیص تسهیلات مالی بانک ملی

 

نظر باینکه مشتری فوق الذکر از بانک مذکور تقاضای تخصیص تسهیلات مالی انجام معاملات بانکی نموده وبانک نیزباتقاضای مشتری موافقت کرده است و ………………….. با مشخصات مذکور که دراین قراردادراهن نیزنامیده میشودملک موضوع این قراردادمتعلق به خودرابعنوان تضمین تعهدات وبدهی مشتری دررهن بانک قرارداداین قراردادبه منظورانجام درخواست مشتری بتاریخ فوق منعقدوطرفین ملزم به انجام مفادآن گردیدند

ماده ۱ بانک به موجب این قراردادموافقت نمودکه مشتری درجهت انجام هرنوع عملیات ومعاملات بانکی درامورتولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی /بازرگانی / خدماتی وسایرمعاملات وعملیات بانکی وهمچنین صدورضمانتنامه ها به درخواست مشتری به وسیله بانک تامبلغ  ……………………..  ریال ازتسهیلات مالی واعتباری بانک استفاده نمایدودرعملیات ومعاملات وقراردادهای خودبابانک وهمچنین صدورضمانتنامه هابه تقاضای مشتری توسط بانک ولوبدفعات طبق مقررات وقراردادهای مربوط تامبلغ مزبوربعلاوه کارمزدوسودوخسارات متعلقه به شرح ماده ۵ این قراردادبه بانک بدهکارگردد.

ماده ۲ مشتری قبول واقرارنمودکه درصدورضمانتنامه ولوکراراودرعملیات و معاملات بانکی  و معاملات وی بابانک اسناد و مدارک مربوطبه  قراردادهای منعقده فیمابین معتبربوده ومطالبات بانک که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبورویاصدورضمانتنامه هاباشدموردقبول مشتری خواهدبودهمچنین مشتری و راهن قبول واقرارنمودندکه بانک حق داردمطالبات خودراکه مربوط به قبل ازانعقاد این قرارداداست ودین مسلم وقطعی مشتری به بانک میباشد و نیزمطالبات خودازمشتری را که بابت تعهدات مشتری ناشی ازهرنوع تسهیلات اعطایی وخدمات بانکی به وی باشد به استناداین قرارداد استیفاء ووصول نماید. مشتری و راهن قبول کردندکه تنظیم این قراردادهیچگونه لطمه وخدشه ای به سایراسنادومستندات مطالبات بانک واردنخواهدساخت وآن مستندات مطالبات بانک بقوت واعتبارخودباقی است ومشتری وراهن حق هرگونه ایرادواعتراضی راازخودسلب واسقاط نمودند.

تبصره: طرفین (بانک و مشتری و راهن) قبول و اعلام نمودند با درخواست مشتری و موافقت بانک و با لحاظ رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات بانکی، در صورت تسویه  تسهیلات اعطایی و یا سقوط تعهدات ناشی از ضمانت نامه های صادره تا مبلغ مصرح در ماده ۱ این قرارداد در طول مدت سند رهنی و به استناد مورد رهن ماده ۱۴ این قرارداد، مشتری می تواند از تسهیلات مالی و خدمات اعتباری بانک کرارا و به دفعات استفاده نماید بنابراین راهن و مشتری  قبول و تعهد نمودند مورد رهن ماده ۱۴ در خصوص تسهیلات اعطایی یا ضمانت نامه های صادره جدید، به قوت و اعتبار خود باقی است و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود ناشی از هرگونه تسهیلات اعطایی مجدد و یا صدور ضمانت نامه جدید را از مورد رهن سند حاضر ایفا نماید و راهن حق هرگونه ایراد، ادعا و اعتراضی را در این باره از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۳ مشتری قبول وتعهدنمودبدهی خودبابت صدورضمانتنامه هاومستندبه اسنادومدارک وقراردادهای بانکی اعم ازاصل وسودوکارمزدوخسارات متعلقه ناشی ازهرنوع معاملات وتعهدات وبدهی بشرح ماده ۲ رادرهرحسابی که باشدتامیزان مبلغ مذکوردرماده ۱ این قراردادبعلاوه کارمزدوسودخسارات متعلقه راکه اعلام واظهاربانک نسبت به مبلغ ومیزان آن معتبراست درسررسید مقرربه بانک بپردازد. کارمزدوسود و خسارات متعلقه به بانک به قرارمندرج درقراردادهای فیمابین محاسبه میشودکه اعلام میزان آن ازطرف بانک موردقبول مشتری و راهن میباشد.

ماده ۴ راهن و مشتری قبول وموافقت  نمودند که درصورت عدم انجام تعهدات مشتری بشرح اسناد و مدارک قراردادهای مربوط  وبمحض تخلف مشتری ازهریک ازمفادقرارداد های منعقده علاوه برحال شدن دین همان قراردادکلیه بدهی وتعهدات مشتری درقبال بانک بابت کلیه مدارک واسنادوقراردادهاتبدیل به دین حال شده وبانک حق داردنسبت به کلیه مطالبات خودباستناداین قراردادتامیزان مبلغ مندرج درماده ۱ بعلاوه کارمزد، سودوخسارات متعلقه بصورت یکجاازمشتری مطالبه ودرصورت عدم پرداخت ازطریق صدوراجرائیه ویابهرطریق قانونی دیگرکه به مصلحت بدانداقدام به وصول مطالبات نماید. صرف اظهارواعلام بانک نسبت به تخلف مشتری ازانجام تعهدات وپرداخت هرنوع  بدهی مشتری موردقبول مشتری وراهن خواهدبودوبانک حق داردبه تشخیص خودکه بشرح فوق مشتری / راهن آنراقبول نمودند برای وصول مطالبات خودازهرجهت وبابت اقدام به صدوراجرائیه بنمایدودفترخانه نیزبصرف اعلام بانک اقدام بصدوراجرائیه خواهدنمود.

ماده ۵ مشتری باامضای این قرارداد متعهدگردیدعلاوه بربدهی معوق وتادیه نشده روزانه مبلغ ……….. ریال بازاء هرسه هزارریال نسبت به بدهی  تادیه نشده جهت تاخیروتخلف ازایفای تعهدوپرداخت بدهی بشرح این قراردادکه برذمه وی تعلق میگیردبه بانک پرداخت نمایدتوافق شده مبالغ دریافتی یاوصولی بین سه جزءاصل تسهیلات سود و خسارت تاخیرتادیه تسهیم باالنسبه گردد

تبصره: نرخ خسارت مندرج در این ماده در مواردی که مشتری / راهن به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست، مدارک گمراه کننده، توسط روشهای غیر متعارف و یا هر گونه اقدام دیگری که موید دریافت من غیر حق تسهیلات و متعاقب آن خلاف واقع تنظیم شدن قرارداد حاضر باشد، جاری و ساری است و مبنای محاسبه خسارت، تاریخ عقد قرارداد میباشد. بدیهی است بانک حق و اختیار دارد خسارت ناشی از تخلف مشتری / راهن را تا روز وصول طلب محاسبه و دریافت نماید.

ماده ۶ بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزارریال قرض الحسنه برای مدت این قراردادبه مشتری پرداخت ومشتری اقراربه دریافت آن نمودومتعهدگردیددرپایان مدت مبلغ مزبوررابه بانک مسترد دارد

ماده ۷ مشتری /راهن بمنظورتوثیق وتضمین بدهی وتعهدات خود/ مشتری درقبال بانک مال /اموال مذکوردرماده ۱۴ رادررهن بانک قراردادو بانک حق واختیاردادمطالبات خودراازهربابت ازمشتری را که ناشی ازهرگونه تعهدومعامله وضمانتنامه اوباشد ازطریق اجرای ثبت ازمورد/موارد رهن استیفاء و وصول نمایدوبموجب این قرارداد مشتری /راهن قبول وتایید نمودند که مورد/مواردرهن علاوه براینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی ازبانک است تضمین وتامین انواع عملیات ومعاملات وتعهدات دیگروی ناشی ازاین قراردادنزدبانک نیزمیباشدوبانک حق واختیارداردکلیه مطالبات خودراطبق مندرجات این قرارداداز مورد/مواردرهن استیفاء ووصول نمایدومادامی که این قراردادفسخ وباطل نشده است مشتری /راهن حق هیچگونه نقل وانتقال نسبت به عین یامنافع مورد/مواردرهن ازجمله سرقفلی رابهرصورت اعم ازقطعی ورهنی وشرطی وصلح حقوق واجاره واقرارووکالت وصایت نخواهدداشت. مشتری /راهن اقرارواعتراف نمودکه عین ومنافع مال /اموال مورد/مواردرهن بلامعارض بوده ودرمالکیت وتصرف مشتری /راهن میباشد. مشتری /راهن ضمن عقدرهن موضوع این قراردادتعهدنمودچنانچه خلاف آن بعدازامضاء این قرارداد ثابت شودازعهده خسارات وارده به بانک برآید.

ماده ۸ مشتری متعهدگردیدمورد/مواردرهن مندرج درماده ۱۴ رادرمقابل خطراتی که ازطرف بانک تعیین میشودنزدبیمه گرموردقبول بانک وبنام وبنفع بانک وبهرمبلغ ومدتیکه بانک بخواهدبیمه نموده وبیمه نامه راهمزمان باتاریخ امضاء این قراردادببانک تسلیم نمایدهمچنین نامبرده متعهداست نسبت به تجدیدبیمه نامه راس انقضاء سررسیدبیمه نامه بصورتی اقدام نمایدکه مورد/مواردرهن درطول مدت رهن ازپوشش بیمه خارج نشودوبیمه نامه جدیدراحداکثرظرف ۵ روزازانقضای مدت بیمه نامه قبلی ببانک تسلیم نمایددرغیراینصورت بانک حق داردمورد/موارد رهن رابهزینه مشتری معادل %۱۳۰ مانده بدهی وتعهدات مشتری بیمه نماید ومشتری متعهدبه پرداخت هزینه بیمه میباشدومکلف است بمحض مطالبه بانک ببانک بپردازدودرصورت عدم پرداخت بانک میتواندمبلغ مزبورراجزء مطالبات خود ازمشتری منظورنمایداقدام به بیمه ازطرف بانک اختیاری است وهیچ گونه تعهدومسئولیتی ازاین لحاظ دربرابرمشتری /راهن بعهده بانک نیست درصورت بروزخطریاخطراتی که مورد/مواردرهن درمقابل آن بشرح فوق بنفع بانک بیمه شده خسارات دریافتنی توسط بانک ازبیمه گروصول خواهدشدونسبت به میزان خسارت دریافتی که موردتوافق بین بانک وبیمه گرقرارگیردمشتری /راهن حق هرگونه ایرادواعتراضی راازخودسلب وساقط نمود.

ماده ۹ راهن بدینوسیله تعهدنمود ازاقداماتی که باعث کاهش بهای مورد/مواردرهن شودخوداری نمایدوبانک حق داردهرموقع که لازم بداندمورد/موارد رهن رابوسیله ارزیاب خودارزیابی نماید.

ماده ۱۰ مشتری ضمن عقدرهن موضوع این قراردادوبصورت غیرقابل برگشت به بانک حق واختیاردادکه مبالغ پرداختی مشتری به بانک رابابت هریک ازدیون نامبرده به تشخیص بانک منظوردارد

. ماده ۱۱ مدت این قرارداد ……….. سال کامل خورشیدی ازتاریخ انعقادمیباشدمادامی که مشتری کلیه تعهدات خودبشرح ماده ۲ رادرقبال بانک انجام نداده ومطالبات بانک راازهرجهت وبابت نپرداخته این قراردادبقوت واعتبارخودباقی است وبه تقاضای کتبی مشتری وموافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدیداست ودرصورت تمدیدنیزکلیه تعهدات مشتری /راهن به شرح این قرارداد بقوت واعتبارخودخواهند بود.

ماده ۱۲ مشتری ضمن عقدرهن موضوع این قراردادشرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک راکه جزء لاینفک این قرارداداست قبول وامضاء نمودوضمن عقدمزبور بانک ملی ایران  راوکیل بلاعزل خودنمودوبنابراین به بانک حق واختیاردادکه بانک مطالبات خودناشی از اسناد و مدارک و  قراردادهای فیمابین موضوع این قراردادوهرنو ع مطالبات خودراازموجودی حسابهاوسپرده های متعلق به مشتری نزدخودوهریک ازشعب واحدهای بانک ملی ایران وسایربانکهای کشورتامین وبرداشت نماید.

ماده ۱۳ هزینه های ثبت این قراردادو هزینه های وصول مطالبات بانک ازهرجهت وبابت (دستمزدکارشناسان حق الوکاله وکیل ونماینده قضائی درتمام مراحل ومراجع طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری واصلاحیه های بعدی آن وهزینه های دادرسی واجرائی وثبتی وغیره)  کلابعهده مشتری است ومشتری /راهن هرگونه اقدامات اجرائی بانک ازطریق اجرای ثبت وصدوراجرائیه ویامراجعه به مراجع دیگرراتاوصول مطالبات بانک ازهرجهت وبابت قبول نمود

. ماده ۱۴ مورد/مواردرهن به شرح فوق الذکر می باشد

تبصره: راهن بر اساس مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی قبول و تعهد نمود که در صورت صدور حکم ورشکستگی علیه مشتری، بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را از مشتری بشرح قراردادهای تنظیمی فی مابین (اعم از اصل، سود و خسارات تاخیر تادیه) را از مورد رهن استیفا و وصول نماید.

ماده ۱۵ مشتری قبول نمود که هرگونه نامه یا اخطار بانک که بعنوان ایشان به نشانی مندرج در این قرارداد از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک و یا پست الکترونیکی وی ارسال گردد به منزله ابلاغ به وی تلقی شود. مسئولیت تغییر نشانی مشتری به عهده بانک نخواهد بود مگر اینکه مشتری آن را کتبا به بانک اعلام نموده باشد.

۱۶-هرگونه عرصه واعیانی و تاسیسات وابنیه ومستحدثات که به مورد/مواردرهن اضافه والحاق شوداعم ازمتصل ومنفصل ونیزامتیازات تلفن آب وبرق وگازمن حیث المجموع جزء مورد/مواردرهن است ومانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهدبودونیزتمامی مورد/مواردرهن  تاپرداخت کلیه بدهی اعم ازاصل وکارمزدوسودوسایرخسارات متعلقه دررهن بانک باقی است چنانچه قبل ازفسخ این قراردادشهرداری یاهرسازمان وموسسه دیگری بخواهدباستنادمقررات وقوانین مربوط برای احداث یاتوسعه خیابان، کوچه، معبریاجاده یااجرای طرحی، قسمتی یاتمام مورد/ موارد رهن راجزء خیابان، کوچه، معبریاجاده یاطرح مربوط قراردهدویاآنرا بهرعنوان تملک نمایدبانک ضمن عقدرهن موضوع این قراردادوکیل بلاعزل مشتری / راهن است تاازطرف مشتری /راهن آن قسمت رابه بهائی که باشهرداری یاسازمان یامجری طرح  ذیربط توافق مینمایدبه مرجع مربوطه واگذارنمایدوعندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن رابهرشخص وبهرقیمت وبهرترتیبی که بخواهدبه فروش برساندوبهاء وعایدی موضوع این ماده رابابت قسمتی ازمطالبات خودبشرح این قراردادمحسوب داردونیزدرانجام کلیه تشریفات واگذاری مورد/مواردرهن به شهرداری یاسازمان یامجری طرح مربوط وفروش مصالح ساختمانی اعم ازامضای اسنادودفاتروسایرامورمربوط دارای اختیارتام ونامحدوداست وازهرجهت قائم مقام مشتری /راهن است ومشتری /راهن متعهدگردیدظرف مدت پنج روزپس ازاخطارکتبی بانک سند/ اسنادمالکیت مربوط به مورد/مواردرهن راببانک تسلیم نماید/نمایند

ماده ۱۷ مورد/مواردرهن تحویل بانک گردیدومجددابصورت امانت به تصرف مشتری / راهن داده شد. مشتری / راهن بدینوسیله متعهدشدکه ازهرگونه اقدامی که مغایرمقررات شهرداری ویاسایر مراجع ذیربط است ودرصورت انجام استیفای مطالبات بانک راازمورد/موارد رهن بااشکال مواجه نمایدخودداری کنددرغیراینصورت بانک ضمن عقدرهن موضوع اینقراردادوکیل بلاعزل مشتری / راهن است تاازطرف مشتری /راهن نسبت به تادیه جرائم موردمطالبه شهرداری ویاسایرمراجع ذیصلاح اقدام وآن مبالغ پرداختی راجزء مطالبات خودمنظورنموده وازمحل مورد/مواردرهن وهرنوع دارائی واموال مشتری مطالبه ووصول نماید وهرگونه پرداختی دراین رابطه بعمل ایدموردقبول مشتری /راهن میباشد ومشتری /راهن بدینوسیله حق هرگونه اعتراض وایرادراازخودسلب وساقط نمود

ماده ۱۸ ) در راستای اجرای ماده ۱ آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۲ و همچنین ماده ۷ آیین نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر، چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که مشتری تسهیلات بانکی را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی و بانکی اخذ نموده است و مورد مشمول یکی از بندهای احصا شده در ماده یک آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به موجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق و اختیار دارد به طور یک جانبه و به صرف اعلام به مشتری، قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل، سود و کلیه خسارات وارده را از مشتری و راهن مطالبه نماید بدیهی است وصول مطالبات بانک ملازمه ای با فسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلوگیری از انجام معامله و اعطاء تسهیلات جدید به متخلف، بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم از حقیقی و یا حقوقی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال از انعقاد قرارداد جدید با وی خودداری نماید، مشتری و راهن هرگونه ادعا و اعتراض و ایرادی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *