جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند تخصیص تسهیلات مالی بانک کشاورزی

 

تمام شعب بانک عندالاقتضاء درحکم واحد هستند.

مشتری تقاضای تخصیص تسهیلات مالی  وانجام معاملات بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون رباداشته و بانک نیزباتقاضای وی موافقت نموده است این قراردادبمنظورانجام درخواست مشتری منعقدوطرفین ملزم بانجام مفادآن گردیدند تبصره: صاحبان امضاء مجازشرکت نامبرده فوق صرف نظرازسمت ومشارکت خوددرشرکت مشتری کلیه دیون وتعهدات ناشی ازاین قراردادرامنفرداومتضامناباشرکت تقبل وتعهدنمودند  ماده ۱ مبلغ قرارداد: بانک به موجب این قرارداد موافقت نمودکه مشتری درجهت اجرای طرح های مختلف بانکی مبلغ ……………….  ریال ازتسهیلات مالی بانک درقالب عقوداسلامی مندرج درقانون عملیات بانکی بدون رباوبراساس ضوابط بانک استفاده نماید ومشتری درعملیات ومعاملات وقرارداد هائی بابانک منعقد نموده یا مینمایدوازاین پس اختصاراقراردادهای فرعی نامیده میشودتامبلغ مزبوربعلاوه کارمزدوسودوخسارت متعلقه به بانک بدهکار گرددتوضیح اینکه تضمین تعهدات ودیون اشخاص ثالث درقبال بانک واستفاده ازسایرخدمات اعتباری بانک نظیرصدورضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی و امثالهم نیز نیزمشمول دیون موضوع این قرارداد خواهدبود

ماده ۲ تعهدات: جزئیات تسهیلات موردنظروتعهدات مشتری درقراردادهای فرعی تعیین گردیده است دراجرای تعهدات و اعطای تسهیلات مذکور (پس ازتصویب بانک) ودرطول اعتبارقراردادحاضرطرفین میتواننددر قالب عقوداسلامی هرتعدادقراردادکه لازم باشد (تحت عنوان قراردادفرعی) منعقدنمایند.

ماده ۳ سررسید: مشتری اقرارنمودکه ذمه وی به میزان مندرج درماده یک درقبال بانک مشمول بوده ومبلغ مذکوردین عندالمطالبه وی به بانک میباشد، لیکن بانک میتواندبرابرقراردادهای فرعی سررسیدهای جدیدتعیین نموده وباتوافق طرفین سررسیدهای مذکورراتغییرداده یاتمدیدنماید. این امرناقض حق قانونی بانک درمطالبه طلب وصدوراجرائیه یااقدامات قضائی درهرزمان نخواهدبود

ماده ۴ زمان: مدت حق استفاده مشتری از اعتبار این قراردادجهت تنظیم قراردادهای داخلی ازتاریخ تنظیم لغایت ………… سال تعیین گردیدومادام که مشتری کلیه تعهدات موضوع این قراردادوسایرقراردادهای فرعی راانجام نداده ومطالبات بانک ناشی ازقراردادهای مرقوم راتصفیه ننموده است الزامات این قرارداد بقوت واعتبارخودباقیست

ماده ۵ شرایط: مشتری ضمن عقدرهن موضوع ماده ۷ اجرای کلیه موادقراردادحاضر خصوصاشرایط زیرراتقبل نمود

1- مشتری ضمن قراردادحاضرتاتسویه کامل بدهی خودناشی ازقراردادهای فرعی باشرط عدم عزل وعدم ضم امین ووکیل وغیره به بانک تفویض اختیارووکالت نمودکه پرداختیهای وی رابابت هریک ازقراردادهای فرعی که صورت گرفته باشد بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به نسبت اصل، سود، سود بعد از سررسید و سایر هزینه ها و متفرعات منظورنماید

2- درصورت عدم پرداخت اقساط پیش بینی شده درقراردادهای فرعی درسررسیدهای مقررازتاریخ سررسیدتاتاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی برذمه مشتری تعلق خواهدگرفت. ازاین رومشتری باامضاء این قرارداد متعهد گردید علاوه بربدهیهای تادیه نشده خودبه بانک مبلغی معادل نرخ سودمتعلقه مذکوردرشرط ۳ به اضافه ۶ درصددرسال نسبت به مانده بدهی برای هرسال به بانک پرداخت نماید. به همین منظورمشتری ضمن قراردادحاضربه نحوغیرقابل برگشت به بانک اختیاردادکه ازتاریخ سررسیدتاتاریخ تسویه کامل مانده بدهی، بانک معادل مبلغ یادشده راازهرگونه وجوه دیگرنامبرده نزدبانک برداشت ویابه همان میزان ازسایردارائی های مشتری تملک نماید.

نرخ سودمورد انتظار/کارمزد تسهیلات بانک معادل …………… درصد در سال تعیین شده است که برابر قراردادهای فرعی منعقده قابل افزایش یا کاهش می‌باشد.

 

ماده ۶ ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات:

درصورتیکه مشتری ازهریک ازتعهدات قرارداد حاضریاقراردادهای فرعی تخلف نموده یاهریک ازاقساط بدهی خوددرسررسیدهای مقررپرداخت ننمایدکلیه دیون موجل وی ببانک تبدیل بدین حال شده وبانک حق داردمطالبات خودناشی ازتمامی قراردادهای منعقده اعم ازاقساط گذشته وآینده ومتفرعات که برذمه مشتری مستقرشده است راطبق دفاترواسنادخود ازطریق صدوراجرائیه یاهرطریق قانونی دیگرکه صلاح بداندمطالبه ووصول نماید اظهارواعلام بانک دروقوع تخلف ازتعهدات یاتاخیردرپرداخت اقساط یامیزان طلب اعم ازاصل یافرع موردقبول مشتری بوده وبرای ادارات ثبت وعنداللزوم مراجع قضائی کافی ومعتبرخواهدبود مشتری حق هرگونه اعتراض دراین خصوص (تشخیص تخلف واقدامات اجرائی بانک) راازخودسلب واسقاط نمود

تبصره یک: منظورازمتفرعات دراین قراردادخسارات تاخیرتادیه، وجه التزام عدم انجام تعهدات سودموردانتظار، کارمزد، هزینه بیمه، هزینه های اجرائی، هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل وسایرهزینه هاوعوارض قانونی است که بانک جهت وصول مطالبات خودمتحمل میگرددومشتری باامضای قراردادحاضرپرداخت هزینه های مذکورراتقبل نمود.

تبصره دو: مشتری قبول وموافقت نمودکه درصورت هرگونه تخلف ازمفادوشرایط این قراردادوقراردادهای فرعی وتوسل بانک به اقدامات اجرایی جهت تملیک وثائق تمامی مواردرهن (اعم ازاموال موجودواموالی که بعدابه آن اضافه شود) درقبال هرمقدارازتسهیلات اعطایی بانک که مصرف شده باشد (اگرچه تمامی مبلغ تسهیلات ازحساب مربوطه برداشت نشده باشد) به تملک بانک درآیدونامبرده حق مطالبه هرگونه وجهی بابت باقیمانده تسهیلات درزمان تملک راازخودسلب واسقاط نمود.

 

ماده ۷ تضمین: مشتری بمنظور تضمین اجرای تعهدات وبازپرداخت دیون ناشی ازقراردادحاضراموال مشروحه فوق الذکر رادررهن ووثیقه بانک قرارداد:

به انضمام کلیه اعیان، ساختمانهاوتاسیسات موجودوآتی الاحداث، ماشین آلات اعم ازمنصوبه غیرمنصوبه فعلی وآتی، بعلاوه کلیه امتیازات مربوطه شامل آب، برق، تلفن وگاز به شماره ………وهرزیادتی دیگراعم ازمتصل یامنفصل رادررهن ووثیقه بانک قراردادوبانک پس ازقبول وقبض موردرهن آن رادرتصرف امانی راهن قراردادکه تااخطارثانوی بانک ازآن استیفاء منافع نماید.

تبصره ۱: مشتری موافقت بی قید وشرط خود را با اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اعلام داشته و در اجرای ماده مذکور، وکالت و اختیار لازم را به صورت غیر قابل عزل به سازمان ثبت و بانک منفردا تفویض نمود.

تبصره ۲: مشتری و راهنین مکلف بوده کلیه موارد رهن موضوع این قرارداد را همزمان با امضا قرارداد حاضر با هزینه شخصی خود نزد یکی از شرکتهای معتبر بیمه تا استهلاک کامل بدهی همه ساله به نفع بانک بیمه تمام خطر نماید.

تبصره ۳: مادامیکه وثیقه فک نگردد راهن حق واگذاری یاانتقال عین یامنافع موردرهن راتحت هرعنوانی اعم ازبیع، صلح، وکالت، وصایت، اجاره، هبه، اقاله  وامثالهم ندارد.

 

ماده هشت: مورد رهن متعلق به راهن با مشخصات بالا  میباشد که اصالتا با امضا ذیل این قرارداد ………… یا وکالتا به موجب وکالتنامه شماره ………….. نسبت به ارتهان آن اقدام نمودند.

تبصره ۱: راهن با اطلاع کامل از مفاد قرارداد حاضر و بدهی موضوع آن ایفای تعهدات و بازپرداخت دیون ناشی از آن را منفردا و متضامنابا مشتری تقبل و تعهد نمود لذا ورشکستگی یاحجر مشتری تاثیری در مسئولیت راهن ندارد و بانک در هر حال می تواند مطالبات خود را اعم از اصل و سود و متفرعات از محل اموال هریک از راهن یا مشتری وصول نماید،

 

ماده نه: در اجرای بند ۲ تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشتری و راهن به بانک وکالت بلاعزل با شرط عدم ضم امین و وکیل دیگر و با حق توکیل به غیر اعطا نمودند که بانک به نمایندگی از جانب ایشان نسبت به تعیین کارشناس رسمی دادگستری موضوع بند فوق اقدام نماید. نظر کارشناس تعیین شده مورد قبول مشتری و راهن میباشد و نامبردگان حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمودند.

 

ماده ده: اقامتگاه راهن، مشتری و بانک به شرح مندرج در بالا می‌باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x