جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی تسهیلات بانک سپه

 

بین امضاء کنندگان ذیل‌:

الف: بانک سپه شعبه ……….. با نمایندگی و امضای آقای/خانم ………….. با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد بانک نامیده می‌شود. 

ب: آقای/خانم ……………. نامبرده با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد مشتری / راهن نامیده می‌شود. 

 

با توجه به اینکه مشتری از بانک تقاضای تخصیص تسهیلات مالی انجام معاملات بانکی صدور ضمانتنامه اخذ تعهد نامه ارزی و گشایشی اعتبارات اسنادی نموده و بانک نیز موافقت کرده است قرارداد حاضر به منظور انجام درخواست مشتری منعقد گردید.

 

ماده یک: بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت تسهیلات مسکن خود تا مبلغ ……………….. ریال از تسهیلات مالی بانک استفاده بنماید ودر عملیات و معاملات و قرارداد‌های خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود خسارات متعلقه به شرح ماده 7 این قرارداد به بانک بدهکار گردد. 

 

ماده دو: مشتری قبول و اقرار نمود که در معاملات وی با بانک قراردادهای منعقده فی مابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود.

 

ماده سه: مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت قراردادهای مذکوردر ماده 2 را اعم از اصل وسود و کارمزد و خسارات متعلقه و همچنین هرگونه بدهی دیگر بابت معاملات خود با بانک را طبق توافقات بعمل آمده پرداخت نماید.

 

ماده چهار: مشتری قبول و موافقت نمود که در صورت عدم انجام تعهدات وی به شرح قراردادهای فی مابین کلیه بدهیهای مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال شده و بانک حق خواهد داشت به استناد این قرارداد نسبت به کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد تا میزان مبلغ فوق به انضمام کارمزد و سود و خسارت قانونی بصورت یکجا از مشتری مطالبه نماید.

 

ماده پنج: بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت ومشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد. 

 

ماده شش: دفاتر و صورتحساب‌های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض است و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از این قرارداد با بانک بوده و تفسیر و تعبیر بانک برای مشتری الزام آور است و از نظر صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی صورتحساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ادارات اجرای ثبت و سایر مراجع ذیصلاح کافی میباشد.

 

ماده هفت: مشتری با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا متعهد گردید در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک و همچنین در مواردی که مشتری در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک مبلغی طبق فرمول (……………) ضربدر تعداد روز ضربدر مانده بدهی تقسیم بر 365 ضربدر 100 علاوه بر وجوه تادیه نشده خود بعنوان وجه التزام به بانک پرداخت نماید.

تبصره: نرخ مندرج در صورت فرمول مذکور پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه از سررسید) معادل رقم 26 و پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از 6 ماه و کمتر از 9 ماه از سررسید) معادل رقم 26 و در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سر فصل معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از 9 ماه و کمتر از 18 ماه از سررسید) معادل رقم 26 در صورتی که مطالبات به سرفصل مشکوک الوصول انتقال یابد (بیش از 18 ماه از سررسید) معادل رقم 26 میباشد.

 

ماده هشت: همچنین ضامن /ضامنین ضمن عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هریک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک و یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی شریک منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک و موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مینمایدشریک و ضامنین در صورت اقدام بانک و موسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراضی و طرح دعوی را از خود سلب نمودند.

تبصره‌: بانک حق دارد هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرارداد به بانک پرداخت و یا از حسابها و اموال برداشت میشود را بین سه جزء اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه حسب تشخیص خود تسهیم نماید.

 

 ماده نه: مشتری تعهد نمود هر آنچه جز موارد رهن بوده و یا در آینده جز موارد وثیقه قرار خواهد گرفت رابلافاصله پس از امضا قرارداد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک می باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و صاعقه و سیل و زلزله و سایر خطراتی که بانک تعیین می کند نزدیکی از شرکتهای بیمه موردقبول بانک بنفع بانک بیمه و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم نماید همچنین 15 روز قبل از انقضا مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد و نیز مکلف است ماشین آلات و لوازم مربوطه را نیز هنگام حمل به ترتیب مذکور بیمه نماید و در صورت توجه هرگونه خسارت به موارد بیمه می بایست فورا” مراتب را به بیمه گر و بانک اطلاع دهد در صورتیکه مشتری به تعهدات خود بشرح فوق عمل نکند بانک می تواند موارد رهن را وکالتا” از طرف مشتری به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه را از مشتری مطالبه و یا به حساب بدهی وی منظور نماید بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت‌های مشتری نخواهد بود. 

 

ماده ده: هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و در صورت اقدام قانونی معادل حق الوکاله دعاوی آئین نامه مذکور بر ذمه مشتری بعنوان حق الوکاله کارمزد قضائی تعلق می گیرد که ملزم به پرداخت آن می باشد و فسخ قرارداد حاضر منوط به پرداخت حق الوکاله مذکور علاوه بر انجام سایر تعهدات ‌می‌باشد. 

 

ماده یازده: بانک می‌تواند از هر طریق جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید و اقدام اولیه بانک مانع از اقدامات بعدی بطریق یا طرق دیگر جهت وصول مطالبات خود نخواهد بود.

 

ماده دوازده: راهن بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات مشتری ناشی از این قرارداد و بازپرداخت مطالبات بانک از مشتری و قرض الحسنه دریافتی از بانک و همچنین تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات مستقیم و یا غیر مستقیم دیگر مشتری ناشی از عملیات بانک پلاک ثبتی با مشخصات فوق الذکر با کلیه مستحدثات موجود و کلیه توابع شرعیه و عرفیه و امتیاز تلفن شماره ***** را در وثیقه بانک مستقر کرد ضمنا” قبض و اقباض در خصوص موارد وثیقه مندرج در این ماده بعمل آمده موارد وثیقه مجددا” بطور صحیح و سالم تحویل راهن داده شد همچنین

 اولا” بانک حق دارد که در صورت تخلف مشتری و راهن بتشخیص خود نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید.

 ثانیا” راهن ملتزم گردید که:

  1. ‌از هرگونه معامله ناقله و تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت آن خودداری نماید.
  2. بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننماید و از انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نماید.
  3. در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جز مورد وثیقه خواهد بود.
  4. در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت راهن است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضا اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد نقدا” یا تقسیطا” دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه‌های متعلقه باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت . 
  5. منافع مورد وثیقه قبلا” به هیچ شخصی واگذار نشده و در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نماید در غیر اینصورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرائی بانک می تواند از طریق ادارات ثبت و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. 

 

 تبصره 1‌: در صورتی که وجوه وصول شده موضوع بند 4 این ماده تکافوی مطالبات بانک را ننماید و یا بانک از موارد رهن کلا” یا بعضا” اعراض نماید مشتری متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا بر تشخیص بانک فورا” پرداخت نماید. 

 تبصره 2‌: کلیه وکالت‌های تفویضی به بانک و تمامی شرایط قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره می‌باشد.

 

ماده سیزده: مدت این قرارداد 15 سال خورشیدی از تاریخ تنظیم سند ‌می‌باشد و به تقاضای کتبی و موافقت بانک قابل تمدید خواهد بود و مادام که به تشخیص بانک مشتری کلیه تعهدات ایجاد شده در مدت یا خارج از مدت فوق را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نیز نپرداخته باشد شرایط و تعهدات مصرحه در این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی است . 

 

ماده چهارده: راهن به بانک وکالت با حق توکیل غیر ولو کرارا” جزا” یا کلا” داد تا هر موقع بانک بخواهد نسبت به فروش موارد رهن قرارداد حاضر و کلیه توابع عرفیه و شرعیه آن اعم از منصوبات و غیر منصوبات و غیره به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به خود بانک با هر مبلغ و شرط که مقتضی بداند با اسقاط هرگونه خیارات و ضمانت کشف فساد و تحویل دادن مورد معامله و دریافت ثمن معامله و اجور و خسارات و اقرار به وصول وجوه و فسخ و ابطال و فک و اقاله هرگونه سند و قرارداد و منظور کردن ثمن معامله و وجوه دریافتی بابت تمام یا قسمتی از بدهی قرارداد حاضر و عنداللزوم تودیع باقیمانده ثمن و وجوه معامله در بانک و یا پرداخت باقیمانده ثمن و وجوه معامله به هر یک از مالک یا مالکین ملک موضوع معامله ( طبق تشخیص خود ) اقدام کند.این وکالت علاوه بر موارد مذکور شامل کلیه امور مربوطه به فروش نظیر مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک شهرداریها و تامین اجتماعی و دارائی و دفاتر اسناد رسمی و دادگستری و تعاون ملی و شرکتهای آب و برق و گاز و مخابرات و سایر موسسات شرکتها و نهادها و ارگانهای دیگر جهت اخذ هرگونه مفاصا حساب و گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف و صورت مجلس تفکیکی و اخذ سند مالکیت المثنی و هرگونه سند المثنی دیگر و هرگونه مدارک و مجوزها و اسناد مربوطه و سپردن هرگونه تعهد مالی و غیر مالی و پرداخت هرگونه عوارض و حق بیمه و مالیات و حق اشتراک و حق انشعاب و غیره و امضا کلیه اسناد و دفاتر و خلاصه معامله ‌می‌باشد بانک در انجام موارد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه بوده و اقدام و امضا بانک به منزله اقدام و امضا و عملیات موکل (مالکین مورد رهن) معتبر و نافذ می باشد به طوریکه در هیچ مورد نیاز به حضور و امضا موکل ‌نمی‌باشد.

 

ماده پانزده‌: مشتری قبول نمود در صورتی که بانک مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد را به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان با بت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی میباشد.

 

ماده شانزده: مشتری و راهن قبول نمودند بانک ‌می‌تواند هرگونه داده ها و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت‌های سنجش اعتبار قرار دهد.

 

ماده هفده‌: گواهی مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون ‌‌مالیات‌های مستقیم به شماره…‌…‌…‌…‌…‌…‌… مورخ…‌…‌…‌…‌… حوزه مالیاتی…‌…‌…‌…‌… ملاحظه شد.

 

ماده هجده‌: مشتری قبول نمود بانک ‌می‌تواند برای وصول مطالبات قراردادهای منعقده با وی به وکلای دادگستری، شرکتهای وصول مطالبات رجوع و وکالتنامه ها و قراردادهای مربوطه را به حساب وی امضاء نماید و کلیه هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات بانک من جمله حق الزحمه پرداختی به شرکت‌های وصول مطالبات طرف قرارداد بانک جهت اقدامات قانونی (اعم از طریق مبادی اجرای ثبت و مراجعه قضایی) و نیز حق الوکاله پرداختی به وکلا را بابت بدهی احتساب نموده و مشتری قبول نمود که هزینه‌های مربوطه را بنا به تشخیص بانک به بانک پرداخت نماید.

 

ماده نوزده‌: کلیه هزینه‌های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق هرگونه مراجعه کلا بعهده مشتری است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x