جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند رهنی بانک سینا مبادله ای

 

این قرارداد بین امضاء کنندگان ذیل: الف) ۱- .… با مشخصات فوق الذکر که دراین قرارداد بدهکار / راهن نامیده می شود از یک طرف و ب ) بانک سینا با مشخصات فوق الذکر (تمامی شعب بانک عندالاقتضاء و مطالبه در حکم واحد هستند) که در این قرارداد مرتهن نامیده می شود از طرف دیگر در تاریخ ذیل سند منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن گردیدند.

ماده ۱- بدهکار /راهن / راهنین ضمن اقرار و قبول بدهی خود که بالغ بر…. ریال است (مبلغ مذکور معادل مال الرهن می باشد) تعهد نمود / نمودند مبلغ کل بدهی بابت این سند و قراردادهای مرتبط را در…. قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط به تشخیص بانک می باشد در قبال قبض رسید بانک به بانک بپردازد. سررسید اولین قسط …. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله …. از سررسید قسط قبل خواهد بود و بدهکار موظف می باشد در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه های متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد را یکجا به بانک بپردازد. تبصره: بانک به تقاضای بدهکار / راهن / راهنین مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه در قبال اخذ رسید برای مدت این قرارداد به راهن / راهنین پرداخت و راهن / راهنین اقرار به دریافت آن نمود / نمودند و متعهد گردید / گردیدند در پایان مدت مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارند.

ماده ۲: مدت رهن … ماه هجری شمسی از تاریخ ثبت این سند خواهدبود که بدهکار / راهن / راهنین مکلف اند در سررسید مدت رهن تمامی مبلغ رهن را به مرتهن پرداخت نموده و تسویه حساب نمایند و مادام که به تشخیص مرتهن کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای فرعی در مدت یا خارج از مدت فوق را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مرقوم را تسویه ننموده اند این قرارداد و نیز شرایط و تعهدات مصرحه در آن به قوت و اعتبار خود باقیست.

ماده ۳ – در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد و قراردادهای فرعی مربوطه تا سررسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهی از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی و یا در صورت تخلف بدهکار / راهن در اثنای مدت قرارداد و یا فسخ آن بنا به تشخیص مرتهن، از تاریخ تاخیر یا اعلام تخلف بدهکار / راهن علاوه بر بدهی تادیه نشده، بدهکار / راهن متعهد است مبلغی معادل…. ریال به ازاء هر سه هزار ریال در روز، نسبت به بدهی مذکور بر حسب مفاد این قرارداد به مرتهن پرداخت نماید. به همین منظور بدهکار / راهن ضمن امضای این قرارداد و با قبول شرایط عمومی سپرده قرض الحسنه جاری بانک (مرتهن) به عنوان جزء لاینفک این قرارداد به طور غیرقابل برگشت به بانک (مرتهن) اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی معادل مطالبات خود را بدون نیاز به تشریفات قانونی از هرگونه حساب و یا ضمانتنامه بانکی ارائه شده و یا اوراق سهام و مشارکت تودیعی نامبرده نزد خود برداشت و یا به همان میزان از سایر اموال و دارایی های وی تملک نماید. اخذ هر مقدار از مبلغ مقرر، مانع اقدام اجرائی مرتهن در اجرای ثبت و تعقیب عملیات اجرائی و یا سایر طرق به صلاحدید مرتهن جهت وصول مابقی مطالبات مرتهن نخواهد شد. تشخیص مرتهن در مورد میزان بدهی (اصل، سود، سود ایام تعویق، خسارات) معتبر و غیرقابل اعتراض بوده و بدهکار / راهن حق هرگونه ادعا و اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۴ – در صورت تاخیر و تخلف از ایفای تعهدات و پرداخت بدهی به شرح این قرارداد مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانونی عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس مفاد «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری» مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰، مبلغی معادل نرخ سود تسهیلات به اضافه ۶% به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ سررسید تسهیلات و در قالب شرط ضمن عقد بر ذمه بدهکار / راهن / راهنین تعلق خواهد گرفت و بانک می تواند علاوه بر محاسبه سایر مطالبات، وجه التزام تاخیر تادیه دین به میزان تعیین شده را محاسبه و وصول نماید. تبصره: مرتهن اختیار دارد در صورتیکه راهن / راهنین نسبت به تعهدات خود در مواعد مقرر در این سند اقدام ننمایند وفق شرایط این ماده مطالبات خود را با صدور اجرائیه در اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت از محل سند رهنی محاسبه و وصول نماید.

ماده ۵ – مورد رهن عبارت است از: ششدانگ ملک پلاک فوق الذکر با جمیع توابع عرفیه و شرعیه و قانونی آن در رهن قرار گرفت.

ماده ۶ – راهن / راهنین الف ) شخص حقیقی: ۱- راهن فوق با مشخصات فوق الذکر به منظور تامین و توثیق بدهی مذکور در ماده یکم این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد تمامی مورد رهن موضوع ماده (۵) این قرارداد (شامل عرصه و اعیان و منافع منفصله و متصله به عین و غیره) را در رهن بانک (مرتهن) قرارداد / دادند و بانک پس از تصرف، مورد رهن را مجدداً‌ تحویل گرو دهنده نمود تا در مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گردد. مورد رهن تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک (مرتهن) خواهد ماند و بانک (مرتهن) در هر مورد و برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود طبق قانون حق استفاده از تمام مورد رهن را دارد. تبصره ۱: چنانچه عین مرهونه متعلق به بدهکار سند رهنی حاضر باشد، در این صورت حق رجوع به مورد رهن موضوع این قرارداد جهت وصول سایر مطالبات بانک (مرتهن) محفوظ بوده و مرتهن تا تسویه کامل کلیه دیون بدهکار محق است از فک رهن عین مرهونه خودداری نماید. همچنین در صورتیکه عین مرهونه متعلق به شخصی غیر از بدهکار سند رهنی حاضر باشد و راهن (مالک رهینه) تعهدات یا دیونی درقبال بانک (مرتهن) داشته باشد، دراین صورت حق استفاده مرتهن از مورد رهن جهت وصول کلیه مطالبات خود در این خصوص محفوظ بوده و مرتهن می تواند تا تسویه کامل دیون و تعهدات راهن از فک رهن خودداری نماید. تبصره ۲: چنانچه راهن / راهنین غیر از بدهکار باشند، با امضای این قرارداد متضامناً و در عرض یکدیگر مسئول پرداخت بدهی بوده و مرتهن تکلیفی به رعایت تقدم و تاخر در مراجعه برای وصول طلب به بدهکار و یا راهن / راهنین ندارد.

ماده ۷ – هر گونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه و مستحدثات و ماشین آلات که به مورد / موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات تلفن، آب، برق، گاز و منافع و کلیه حقوق متعلقه من حیث المجموع جزء مورد / موارد رهن است و مانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد / موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک (مرتهن) باقی است. چنانچه در اثنای مدت این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد باستناد مقررات و قوانین مربوطه برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی یا تمام مورد رهن را جزء خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا طرح مربوط قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید، بانک (مرتهن) ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل بدهکار / راهن / راهنین است تا از طرف بدهکار / راهن / راهنین آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مزبور توافق می نماید به مرجع مربوطه واگذار نماید و عندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن را به هر شخص و به هرقیمت و به هر ترتیبی که بخواهد به فروش برساند و بهاء و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد / موارد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوطه و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوطه دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام بدهکار / راهن / راهنین است و بدهکار / راهن / راهنین متعهد گردید / گردیدند ظرف مدت ۵ روز پس از اخطار کتبی بانک (مرتهن) سند / اسناد مالکیت مربوط به مورد / موارد رهن را به بانک (مرتهن) تسلیم نماید / نمایند.

ماده ۸ – بدهکار / راهن / راهنین اقرار و اعتراف نمود / نمودند که عین و منافع مورد رهن بلامعارض بوده و در مالکیت و تصرف بدهکار / راهن / راهنین می باشد و در صورت ثبوت خلاف، مرتهن می تواند با توسل به اقدامات قانونی یا اجرائی نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام و راهن / راهنین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. همچنین حق ندارد / ندارند تا پایان مدت این قرارداد و قبل از بازپرداخت کلیه دیون خود مورد رهن را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک اجاره دهد / دهند و یا هیچ یک از حقوق خود را نسبت به عین و منافع مورد رهن از جمله سرقفلی را به هر صورتی که باشد تحت هر یک از عناوین حقوقی (حتی به صورت قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و وکالت و وصایت و غیره) به دیگری انتقال دهد / دهند و یا در مورد رهن برای دیگری ایجاد حقی نماید / نمایند و هر اقدامی خلاف این تعهد، از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۹- بانک (مرتهن) حق دارد هر موقع که بخواهد از مورد رهن بازدید نماید و بدهکار / راهن / راهنین موظف هست / هستند همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد / آورند.

ماده ۱۰- بدهکار / راهن / راهنین موظف اند همه ساله مورد رهن را نزد یکی از شرکت های بیمه طرف قرارداد، طبق مقررات بانک به نام و به نفع بانک بیمه نماید / نمایند، در غیر این صورت مرتهن در صورت صلاحدید راساً به هزینه بدهکار / راهن / راهنین و (باضافه دریافت ۲۰% مبلغ بیمه) مورد رهن را بیمه نموده و به حساب وی منظور می نماید، بیمه نمودن مورد رهن تکلیف بانک نبوده و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه بانک نمی باشد.

ماده ۱۱ – بدهکار / راهن / راهنین موافقت و قبول نمودند در صورت عدم انجام تعهدات بدهکار و همچنین در صورتیکه برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد رفتار نمایند و یا در پرداخت اقساط (ولو یک قسط) تاخیر کند کلیه بدهی وی به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر از تاریخ تاخیر در پرداخت اقساط یا تخلف از شروط و قیود مواد این قرارداد، بانک به طور غیرقابل برگشت از جانب بدهکار / راهن / راهنین حق و اختیار دارد کلیه مطالبات (اعم از اصل و سود و سود ایام تعویق و خسارات تاخیر تادیه) را بابت موضوع این قرارداد یکجا و دفعتاً واحده از محل وثایق و دارایی های وی / آنان از طریق صدور اجرائیه و یا هر طریق دیگر به تشخیص خود استیفاء نماید و یا از حساب های وی / آنان نزد خود برداشت نماید، اخذ مبلغ مقرر موضوع این بند مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول سایر مطالبات بانک نخواهد بود. از این رو بدهکار / راهن / راهنین قبول و تعهد نمود / نمودند علاوه بر پرداخت اقساط ماهیانه (اعم از اصل وسود) کلیه مطالبات بانک و اجور معوقه و متفرعات و سایر هزینه های قانونی (از قبیل حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی و غیره) را به تشخیص بانک به بانک (مرتهن) پرداخت نماید / نمایند. تبصره ۱: بدهکار / راهن / راهنین کلیه محاسبات بانک را در مورد تعیین ما فی الذمه یادشده قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود/نمودند. تبصره ۲: راهن / راهنین، بدهکار / بدهکاران تعهد نمودند حتی در صورت توقف و صدور حکم ورشکستگی، مستقلاً متعهد به پرداخت کلیه مطالبات بانک ناشی از قرارداد حاضر می باشند و ورشکستگی ایشان هیچ گونه تاثیری در تعهد مستقل بدهکاران / راهنین و ضامنین تسهیلات نخواهد داشت.

ماده ۱۲ – بدهکار ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضاء نمود و ضمن عقد مزبور بانک سینا را وکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای فیمابین موضوع این قرارداد و به طور کلی هر نوع مطالبات خود را از موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به بدهکار نزد خود و هر یک از شعب و واحدهای بانک سینا و سایر بانک های کشور تامین و برداشت نماید.

ماده ۱۳ – بدهکار و راهن / راهنین ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص اعطای تسهیلات، ارزیابی و تعیین قیمت فروش و نحوه محاسبه آن، محاسبات بانک براساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله با قبول حق برگشت هرگونه اشتباه در محاسبات توسط بانک را مورد قبول قرارداد / دادند و حق هرگونه اعتراضی را دراین زمینه از خود سلب نمود / نمودند.

ماده ۱۴ – بدهکار و راهن / راهنین اقرار نمود / نمودند که از تسهیلات اعطایی مطابق با شرایط و مقررات و دستورالعمل های بانک (مرتهن) برخوردار شده،‌لذا در صورت وقوع هرگونه تقلب یا تخلف در استفاده از تسهیلات مزبور بانک حق دارد نسبت به تبدیل مطالبات خود به دین حال اقدام و با صدور اجرائیه وفق مواد این قرارداد مطالبات خود را استیفاء نماید. تشخیص و احراز تخلف و یا تقلب در این زمینه با بانک (مرتهن) بوده و بدهکار / راهن / راهنین حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود / نمودند.

ماده ۱۵ – بدهکار / راهن / راهنین بدینوسیله متعهد شد / شدند که از هر گونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات بانک را از مورد / موارد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند در غیر این صورت بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل بدهکار / راهن / راهنین است تا از طرف بدهکار / راهن / راهنین نسبت به تادیه جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد / موارد رهن و هر نوع دارایی و اموال بدهکار / راهن / راهنین مطالبه و وصول نماید و هرگونه پرداختی در این رابطه به عمل آید مورد قبول بدهکار / راهن / راهنین می باشد و بدهکار / راهن / راهنین بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۶- اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که در این قرارداد درج گردیده است. لذا ارسال و ابلاغ نامه یا اخطار و اوراق از طرف بانک یا از طریق مراجع قضایی و همچنین پست سفارشی و غیره به نشانی مزبور به منزله ابلاغ به نامبردگان تلقی می شود هرگونه مکاتبه ای که به تشخیص بانک با طرف قرارداد ضروری باشد به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد و در صورت تغییر ادرس بدهکار / راهن / راهنین مکلف است / مکلفند بلافاصله آدرس جدید خود را به بانک اعلام تا مکاتبات به آدرس جدید ارسال و ابلاغ گردد.

ماده ۱۷- طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار و راهن / راهنین متعهد گردید / گردیدند به صرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس ضوابط و مقررات اقدام نماید / نمایند. عدم قبول و اقدام بدهکار و راهن / راهنین در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مواد این قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۸- راهن / راهنین به موجب این سند و ضمن العقد حاضر متعهد و ملزم گردید که همزمان با ثبت این سند هر نوع وکالتنامه که مرتهن صلاح و مقتضی بداند به صورت سند جداگانه به وی اعطاء نماید و ضمناً متعهد گردید کلیه اسناد و مدارک مالکیت را تحویل مرتهن نماید. بدیهی است، رجوع به این وکالتنامه مسقط حق رجوع به مورد رهینه این سند نخواهد بود.

ماده ۱۹ – کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت سند از جمله حق الثبت، حق التحریر، صدور اجرائیه، نیم عشر دولتی و همچنین هزینه های قانونی مربوط به دعاوی احتمالی بانک (مرتهن) علیه بدهکار / راهن / راهنین از جمله هزینه دادرسی، تمبر، حق الوکاله و غیره بعهده بدهکار / راهن / راهنین است. این سند به استناد جوابیه های ذیل تنظیم و مفاد آن به طرفین تفهیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x