فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

رهنی بانک ملی اموال غیر منقول / ملک مشتری

متن حقوقی سند رهنی بانک ملی اموال غیر منقول / ملک مشتری

 

نظر به اینکه: آقای ………. بمشخصات ونشانی فوق الذکر که در این قرارداد مشتری نامیده می‌شود از بانک ملی ایران شعبه …….. بمشخصات ونشانی فوق الذکر با نمایندگی آقای ……… بمشخصات و نشانی فوق‌الذکر که دراین قرارداد بانک نامیده می‌شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و مشتری مال/ اموال موضوع این قرارداد متعلق بخود را بعنوان تضمین تعهدات و بدهی خود در رهن بانک قرارداده این قرارداد بمنظور تعهدات بدهی مشتری در رهن بانک قرار دارد، این قرارداد بمنظور انجام درخواست مشتری بتاریخ (به عدد): ………… ( به حروف …….. ماه سال ………… ) منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده (۱) : بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام هر نوع عملیات و معاملات بانکی در امور تولیدی (صنعتی ، معدنی ،کشاورزی) / بارزگانی / خدماتی و سایر معاملات و عملیات بانکی و همچنین صدور ضمانتنامه ها به درخواست مشتری تامبلغ (به عدد: …………… ریال) (به حروف: …………. میلیون ریال) از تسهیلات مالی و اعتباری بانک استفاده نماید و در عملیات معاملات و قراردادهای خود بابانک و همچنین صدور ضمانتنامه ها به تقاضای مشتری توسط بانک ولو به دفعات طبق مقررات و قراردادهای مربوط تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به شرح ماده (۵) این قرارداد به بانک بدهکارگردد.

ماده (۲) : مشتری قبول و اقرار نمود که در صدور ضمانتنامه ولو کراراً و در عملیات و معاملات بانکی و معاملات وی بابانک اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای منعقده فیمابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبور و یا صدور ضمانتنامه ها باشد مورد قبول مشتری خواهد بود همچنین مشتری قبول و اقرار نمود که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک میباشد باستناد این قرارداد از محل مورد / موارد رهن استیفاء و وصول کند همچنین مشتری قبول و اقرار نمود که بانک حق دارد کلیه حقوق و مطالبات خود از مشتری را اعم از اینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطائی وخدمات بانکی به وی باشد یا ناشی از تعهدات اوبابت هر نوع تضمین و ضمانت مشتری ناشی از هرنوع تسهیلات اعطائی به وی باشد یاناشی از تعهدات و بابت هرنوع تضمین ضمانت مشتری ازتعهدات وبدهی اشخاص ثالث در قبال بانک باشد استیفاء و وصول نماید مشتری قبول کرد که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده (۳) :مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت صدور ضمانتنامه ها مستند به اسناد و مدارک و قراردادهای بانکی اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه و همچنین هرگونه بدهی دیگر خود بابت هر نوع معاملات و تعهدات و بدهی بشرح ماده (۲) و ضمانت نامه های وی در قبال بانک را در هر حسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده (۱) این قرارداد بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است در سر رسید مقرر به بانک بپردازد .کارمزد و سود خسارت متعلقه به بانک به قرار مندرج در قراردادهای فیما بین محاسبه می شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری می باشد .

ماده (۴): مشتری موافقت و قبول نمودکه در صورت عدم انجام تعهدات مشتری بشرح اسناد و مدارک و قراردادهای مربوط و به محض تخلف مشتری ازهر یک ازمفاد قرارداد های منعقده علاوه بر حال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتری در قبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود باستناد این قرارداد تا میزان مبلغ مندرج در ماده (۱) بعلاوه کارمزد، سود و خسارات متعلقه بصورت یکجا ازمشتری مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا بهر طریق قانونی دیگر که به مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید .صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هر نوع بدهی مشتری مورد قبول مشتری خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که بشرح فوق مشتری آنرا قبول نمود اقدام به صدور اجرائیه برای وصول مطالبات خود بنماید و دفتر خانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام بصدور اجرائیه خواهد نمود .

ماده (۵): مشتری با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تادیه نشده روزانه مبلغ ………… ریال بازای هر سه هزار ریال نسبت به بدهی های تادیه نشده جهت تاخیر و تخلف از عدم ایفای تعهد و پرداخت بدهی که برذمه وی تعلق میگیرد به بانک پرداخت نماید توافق شد که مبالغ دریافتی یا وصولی بین سه جزءاصل تسهیلات سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیم بالنسبه گردد .تبصره :نرخ خسارت مندرج در این ماده در موردی که مشتری / راهن به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست ،مدارک گمراه کننده ، توسل به روشهای غیرمتعارف ویاهرگونه اقدام دیگری که موید دریافت من غیر حق تسهیلات ومتعاقب آن خلاف واقع تنظیم شدن قرارداد حاضر باشد، جاری وساری است ومبنای محاسبه خسارت ، تاریخ عقد قرارداد می باشد .بدیهی است بانک حق واختیار دارد خسارت ناشی ازتخلف مشتری / راهن راتاروز وصول طلب محاسبه و دریافت نماید.

ماده (۶): بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت ،مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد.

ماده( ۷) : مشتری بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات و ضمانت خودهمچنین بمنظور تضمین تعهدات و ضمانت خود در قبال بانک بابت قبول تعهدات دیگران بشرح این قرارداد مال / اموال مذکور در ماده( ۱۴ ) را در رهن بانک قرارداد و به بانک حق و اختیار داد مطالبات خود را از هر بابت ازمشتری که ناشی از هر گونه تعهد و معامله و ضمانتنامه و تضمین او باشد ازطریق اجرای ثبت ازمورد /موارد رهن استیفاء و وصول نماید و به موجب این قرارداد مشتری قبول و تائید نمود که مورد/موارد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز می باشد و بانک حق واختیار دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد /موارد رهن استیفاء و وصول نماید و مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد /موارد رهن از جمله سرقفلی را بهر صورت اعم ازقطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت. مشتری اقرار واعتراف نمود که منافع ملک مورد رهن به هیچ عنوان قبلا به کسی واگذار نشده و تعهد نمود چنانچه خلاف آن بعد ازامضاء این قرارداد ثابت شود ازعهده خسارات وارده به بانک برآید.

ماده (۸): مشتری متعهد گردید مورد / موارد رهن مندرج در ماده (۱۴) را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و بنام و بنفع بانک و بهر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضاء این قرارداد ببانک تسلیم نماید ، همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس انقضاء سررسید بیمه نامه بصورتی اقدام نماید که مورد / موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از انقضای مدت بیمه نامه ی قبلی ببانک تسلیم نماید ، در غیر این صورت بانک حق دارد مورد / موارد رهن را به هزینه مشتری معادل یکصد و سی درصد مانده بدهی و تعهدات مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه میباشد و مکلف است بمحض مطالبه بانک ببانک بپردازد و درصورت عدم پرداخت ، بانک میتواند مبلغ مزبور را جز ء مطالبات خود از مشتری منظور نماید . اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را ازاین لحاظ در برابر مشتری / راهن بعهده بانک نیست . درصورت بروز خطر یا خطراتی که مورد / موارد رهن در مقابل آن بنفع بانک بیمه شده ، خسارت دریافتی توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد و نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرارگیرد مشتری حق هرگونه ایراد و اعتراضی را ازخود سلب و اسقاط نمود .

ماده (۹):مشتری بدینوسیله تعهد نمود که از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد / موارد رهن شود خودداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد / موارد رهن را بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده (۱۰):مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و بصورت غیر قابل برگشت به بانک حق واختیار داد که مبالغ پرداختی مشتری به بانک را بابت هریک از دیون نامبرده به تشخیص بانک منظور دارد.

ماده (۱۱): مدت این قرارداد ۵ سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد میباشد ، مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود بشرح ماده (۲) را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری به شرح این قرارداد بقوت خود باقی است.

ماده (۱۲): مشتری ضمن این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضاء نمود و بنابراین به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای فیمابین موضوع این قرارداد و هرنوع مطالبات خود را از موجودی حسابها و سپرده های متعلق به مشتری نزد خود تامین و برداشت نماید.

ماده (۱۳) : هزینه های ثبت این قرارداد و هزینه های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان، حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی درتمام مراحل ومراجع طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری واصلاحیه های بعدی آن و هزینه های دادرسی ،اجرائی و ثبتی و غیره) کلا بعهده مشتری است و مشتری هرگونه اقدامات اجرائی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک از هرجهت و بابت قبول نمود.

ماده (۱۴): مورد/موارد رهن عبارتند از : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان متعلق به مشتری بمشخصات ونشانی فوق الذکر عرصتاو اعیانا با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن و بانضمام حسب السهم از آب وبرق وگاز منصوبه با ودایع احتمالی مربوطه وکلیه مشاعات ومنضمات طبق سند مالکیت که حسب الاظهار منافع آن قبلا بکسی واگذار نشده است.

ماده (۱۵): هرگونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد / موارد رهن به آن اضافه شود اعم از متصل ومنفصل و نیز امتیاز تلفن ، آب برق و گاز جز ء مورد / موارد رهن است و مانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود ونیز تمامی مورد / موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است ،. چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری ویا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد باستناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان ، کوچه ، معبر یا جاده یا اجرای طرحی ، قسمتی یا تمام مورد / موارد رهن را جزء خیابان ، کوچه ، معبر یا جاده یا طرح مربوط قراردهد و یا آنرا بهر عنوان تملک نماید بانک بموجب این قرارداد وکالت بلاعزل دارد آن قسمت را به بهایی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط توافق نماید به مرجع مربوط واگذار نماید و بهای آن را دریافت نموده قسمتی از مطالبات خود و تعهدات مشتری محسوب دارد همچنین در فروش مصالح ساختمانی آن قسمت بهر شخص و بهر قیمت و بهر ترتیب که بخواهد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام ونامحدود است و ازهرجهت قائم مقام مشتری است و مشتری متعهد گردید ظرف مدت پنج روز پس از اخطار کتبی بانک سند/اسناد مالکیت مربوطه به ملک /املاک مورد رهن را به بانک تسلیم نماید.

ماده (۱۶): مشتری قبول نمود که هرگونه نامه یااخطار بانک که بعنوان ایشان به نشانی مندرج دراین قرارداد از طریق پست سفارشی ویانامه رسان بانک ویاپست الکترونیکی وی ارسال گردد به منزله ابلاغ به وی تلقی شود .مسئولیت تغییرنشانی مشتری بعهده بانک نخواهد بود مگر اینکه مشتری آنراکتبا”به بانک اعلام نموده باشد .

ماده (۱۷): مورد / موارد رهن تحویل بانک گردید و مجددا بصورت امانت به تصرف مشتری داده شد ونظر به اینکه مورد /موارد رهن تحویل مشتری گردید علیهذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن / آنها بوده و مسئولیت از بین رفتن احتمالی آن / آنها جزئا یا کلا بعهده مشتری میباشد بنحوی که هرگاه بانک متوسل به اقدامات قانونی گردد مشتری مکلف است مورد / موارد رهن را به بانک یا شخص / اشخاصی که از طرف بانک معرفی میشود / میشوند یا مقامات قانونی تحویل نماید و چنانچه به اظهار و تشخیص بانک بهر علت و سببی قسمتی یا تمام مورد / موارد رهن از بین رفته یا نقصان قیمت حاصل کند یا مشتری از تحویل دادن مورد / موارد رهن ببانک یا مقامات قانونی یا شخص / اشخاصی که ازطرف بانک تعیین میشود بهر علتی امتناع نماید ودر نتیجه استیفاء طلب از مورد / موارد رهن امکانپذیر نگردد مشتری با قبول اینکه این امر موجب خسارت و زیان بانک می باشد بطور غیر قبل عدول متعهد و ملتزم گردید زیان و خسارت بانک بشرح مندرج در این قرارداد راجبران نموده و نقدا و دفعتا واحده ببانک بپردازد ودر صورت امتناع بانک حق دارد باستناد قرارداد حاضر و سایر مستندات طلب مبالغ مورد مطالبه خود را از طریق قانونی استیفاء و وصول نماید و مشتری را نیز طبق مقررات تعقیب نماید مسئو لیت وتعهد مشتری در قبال بانک از لحاظ حفظ و حراست و نگهداری و تحویل مورد / موارد رهن نسبت به تمامی ان / آنها می باشد و کلیه هزینه های نگهداری مورد / موارد رهن نیز بعهده مشتری است و مشتری بدون اذن بانک حق هرگونه تغییر / تغییرات که موجب کاهش قیمت مورد / موارد رهن شود و نیز حق خارج نمودن ماشین آلات ومال / اموال موضوع ماده (۱۴) را که در ملک متعلق به مشتری منصوب یا مستقر می باشد ندارد مشتری بدینوسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یاسایر مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات بانک را از مورد / موارد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند در غیر اینصورت بانک وکیل بلاعزل مشتری است تا از طرف مشتری نسبت به تادیه جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد / موارد رهن و هر نوع دارائی واموال مشتری مطالبه و وصول نماید و هرگونه پرداختی در این رابطه بعمل آید موردقبول مشتری می باشد و بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود .

ماده (۱۸) : درراستای اجرای ماده ۱ آئین نامه پیشگیری ومبارزه بارشوه دردستگاههای اجرای مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۲ وهمچنین ماده ۷ آئین نامه مذکور وقوانین مرتبط بااین امر، چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که مشتری تسهیلات بانک را بدون رعایت مقررات وضوابط معاملاتی وبانکی اخذ نموده است ومورد مشمول یکی ازبندهای احصاءشده درماده یک آئین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه دردستگاه اجرائی باشد و همچنین امرمذکور به موجب حکم قطعی درمحاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق واختیار دارد به طور یک جانبه وبه صرف اعلام به مشتری ، قرارداد رافسخ وکل مطالبات خودناشی ازاین قرارداد رااعم ازاصل ، سود وکلیه خسارات وارده راازمشتری مطالبه نماید بدیهی است وصول مطالبات بانک ملازمه ای بافسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلوگیری ازانجام معامله واعطاءتسهیلات جدید به متخلف، بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم ازحقیقی ویاحقوقی به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال ازانعقاد قرارداد جدید باوی خودداری نماید ، ومشتری هرگونه ادعا واعتراض وایرادی را دراین خصوص از خود سلب وساقط نمود .این سند باستناد نامه شماره ……………. مورخ ………….. بانک ملی ایران شعبه …………. تنظیم گردید .

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x