فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند رهنی بانک ملی (مشتریان متعدد)

 

نظر به اینکه مشتریان فوق که در این قرارداد مشتریان نامیده می شود و از بانک ملی ایران شعبه کارخانه صنعتی ایران خودرو کد ۲۰۰۱ که در این قرار داد بانک نامیده می شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتریان موافقت کرده است و راهنین فوق که در این قرارداد راهن نامیده می شود و ملک متعلق به خود را به عنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتریان در رهن بانک قرارداد این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتریان بتاریخ ذیل سند منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده ۱: بانک بموجب این قرارداد موافقت نمود مشتریان درجهت انجام هرنوع عملیات و معاملات بانکی درامور تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی) بازرگانی/خدماتی و سایر معاملات عملیات  بانکی وهمچنین صدور ضمانتنامه ها به درخواست مشتریان بوسیله بانک تامبلغ …………  ریال (…………… ریال) ازتسهیلات مالی واعتباری بانک استفاده نماید درعملیات معاملات و قراردادهای خود با بانک و همچنین صدور ضمانتنامه ها به تقاضای مشتریان توسط بانک ولو بدفعات طبق مقررات قراردادهای مربوط تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد سود خسارات متعلقه بشرح ماده  ۵ این قرارداد به بانک بدهکار گردد، لذا مشتریان و راهن قبول و تایید نمودند که بانک حق دارد مطالبات خود از نامبردگان را به استناد این قرارداد از مورد / موارد رهن استیفا نماید و چون تعهدات مشتریان به شرح این قرارداد تضامنی است بانک حق دارد برای وصول مطالبات خود از مشتریان به هر یک از آنان منفرداً و یا به همه آنها مجتمعاً و دفعتاً واحده مراجعه و مطالبات خود را مطالبه و وصول نماید. مشتریان و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به اقدامات بانک از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده ۲: مشتریان قبول و اقرار نمود که در صدور ضمانتنامه ولو کرارا و درعملیات و معاملات وی با بانک قراردادهای منعقده فیمابین معتبر بوده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مزبور و یا صدور ضمانتنامه ها باشد مورد قبول مشتریان خواهدبود. همچنین مشتریان و راهن قبول واقرار نمودند که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل ازانعقاد این قرارداد است دین مسلم و قطعی مشتریان ببانک میباشد و مطالبات خود ازمشتریان را اعم از اینکه بابت تعهدات مشتریان ناشی از هرنوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد یا ناشی از تعهدات او بابت هرنوع تضمین و ضمانت مشتریان از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث در قبال بانک باشد باستناد این قرارداد استیفا و وصول نماید مشتریان و راهن قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایراسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهدساخت و آن مستندات مطالبات بانک بقوت واعتبار خود باقیست و مشتریان و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را ازخود سلب واسقاط نمودند.

ماده ۳: مشتریان قبول و تعهد نمودند بدهی خود بابت صدورضمانتنامه ها و مستند به اسناد ومدارک و قراردادهای بانکی اعم  از اصل  و سود و کارمزد و خسارات  متعلقه  ناشی  از هر  نوع  معاملات و تعهدات و بدهی  بشرح  ماده  ۲ و ضمانتنامه های آنها در قبال بانک را در هر حسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکوردرماده ۱ اینقرارداد بعلاوه  کارمزد و سود و خسارات  متعلقه  را که  اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ ومیزان آن معتبراست در سررسید مقرر به بانک بپردازد. کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک به قرارمندرج در قراردادهای فیمابین محاسبه میشود که اعلام میزان آن ازطرف بانک مورد قبول مشتریان و راهن میباشد.

ماده  ۴: مشتریان و راهن موافقت و قبول نمودند که درصورت اعطای تسهیلات و یا انجام معاملات بانکی به شرح قراردادهای فیمابین که بانک بنا به تشخیص خود با مشتریان منفرداً یا مجتمعاً انجام می دهد هرگونه اقدامات بانک را پذیرفته و نیز در صورت عدم انجام تعهدات هر یک از مشتریان را بشرح اسناد مدارک و قراردادهای مربوط و بمحض تخلف هر یک از مشتریان ازهر یک ازمفاد قراردادهای منعقده علاوه برحال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتریان دیگر درقبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل بدین حال شده و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود تا میزان مبلغ مندرج درماده  ۱ این قرارداد بعلاوه کارمزد، سود، خسارات متعلقه به صورت یکجا از مشتریان مطالبه درصورت عدم وصول و معوق شدن مطالبات بانک، ازطریق صدوراجراییه علیه مشتریان و یا به هر طریق قانونی دیگر که مصلحت بداند اقدام نماید مشتریان و راهن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد را متضامناً قبول و تعهد نمودند و ضمن امضای این قرارداد حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمودند و صرف اظهاراعلام بانک نسبت به تخلف مشتریان ازانجام تعهدات و پرداخت هرنوع بدهی موردقبول مشتریان دیگر خواهدبود و بانک حق دارد بتشخیص خود که بشرح فوق مشتریان آن را قبول نمودند اقدام بصدوراجراییه برای وصول مطالبات خود بنماید و دفترخانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.

ماده ۵: مشتریان با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تادیه نشده روزانه مبلغ …………… ریال بازاء هر سه هزار ریال نسبت به بدهی تادیه نشده جهت تاخیر و تخلف از ایفای تعهد و پرداخت بدهی بشرح این قرارداد بر ذمه وی تعلق میگیرد ببانک پرداخت نماید توافق شد که مبالغ دریافتی یا وصولی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیم بالنسبه گردد تبصره: نرخ خسارت مندرج در این ماده در مواردی که مشتریان / راهن به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست، مدارک گمراه کننده، توسل به روش های غیرمتعارف و یا هر گونه اقدام دیگری که موید دریافت من غیر حق تسهیلات و متعاقب آن خلاف واقع تنظیم شدن قرار داد حاضر باشد، جاری و ساری است و مبنای محاسبه خسارت، تاریخ عقد قرارداد می باشد. بدیهی است بانک حق و اختیار دارد خسارت ناشی از تخلف مشتریان / راهن را تا روز وصول طلب محاسبه و دریافت نماید.

ماده ۶: بانک به تقاضای مشتریان مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتریان پرداخت مشتریان اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد.

ماده ۷: مشتریان/ راهن به منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات و ضمانت خود/ مشتریان همچنین به منظور تضمین و ضمانت مشتریان خود / مشتریان در قبال بانک بابت قبول تعهدات دیگران به شرح این قرارداد مال / اموال مذکور در ماده  ۱۴ را در رهن بانک قرارداد و به بانک حق واختیار داد مطالبات خود از هر بابت  از مشتریان را که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و ضمانتنامه و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد/ موارد رهن استیفا و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتریان / راهن قبول تائید نمود که مورد / موارد رهن علاوه براینکه وثیقه بدهی مشتریان بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز میباشد و بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد / موارد رهن استیفا و وصول نماید مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتریان / راهن حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد / موارد از جمله سرقفلی را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت نخواهدداشت مشتریان / راهن اقرار و اعتراف نمود که عین و منافع مال / اموال مورد / موارد رهن بلامعارض بوده در مالکیت و تصرف مشتریان / راهن میباشد مشتریان و راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود چنانچه خلاف آن بعد از امضا این قرارداد ثابت شود از عهده خسارات وارده به بانک برآید.

ماده ۸: مشتریان متعهد گردید مورد / موارد رهن مندرج درماده  ۱۴ را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین میشود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و بنام و بنفع بانک بهر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضا این قرارداد به بانک تسلیم نماید همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس انقضا سررسید بیمه نامه به صورتی اقدام نماید که مورد / موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف  ۵ روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی ببانک تسلیم نماید در غیر این صورت بانک حق دارد مورد / موارد رهن را به هزینه مشتریان معادل یکصد و سی درصد مانده بدهی و تعهدات مشتریان بیمه نماید و مشتریان متعهد به پرداخت هزینه بیمه میباشد و مکلف است به محض مطالبه بانک به بانک بپردازد در صورت عدم پرداخت، بانک  می تواند مبلغ مزبور را جزو مطالبات خود از مشتریان منظور نماید اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است هیچگونه تعهد مسئولیتی از این لحاظ در برابر مشتریان/ راهن به عهده بانک نیست در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد/ موارد رهن در قبال آن بشرح فوق بنفع بانک بیمه شده، خسارت دریافتنی توسط بانک از بیمه گر وصول خواهدشد نسبت بمیزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرارگیرد و مشتریان حق هرگونه ایراد اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده  ۹: مشتریان / راهن بدینوسیله تعهد نمود که از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد/موارد رهن شود خودداری نماید و بانک حق دارد هرموقع که لازم بداند مورد / موارد رهن را به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده ۱۰: مشتریان ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و بصورت غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیار داد مبالغ پرداختی مشتریان به بانک را بابت هر یک از دیون نامبرده به تشخیص بانک منظوردارد.

ماده  ۱۱: مدت این قرارداد …………. سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد میباشد و مادامیکه مشتریان کلیه تعهدات خود به شرح ماده  ۲ را در قبال بانک انجام نداده مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد بقوت واعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتریان وموافقت بانک مدت اینقرارداد قابل تمدید است درصورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتریان و راهن بشرح این قرارداد به قوت اعتبارخود باقی خواهندبود.

ماده  ۱۲: مشتریان ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینکف این قرارداد است قبول و امضا نمود و ضمن عقد مزبور بانک ملی ایران را وکیل بلاعزل خود نمود بنابراین به بانک حق اختیارداد که بانک مطالبات خود ناشی از قراردادهای فیمابین موضوع این قرارداد و هر نوع مطالبات خود را از موجودی حسابها و سپرده های متعلق به مشتریان نزد خود و هر یک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران سایر بانکهای کشورتامین و برداشت نماید.

ماده  ۱۳: هزینه های ثبت این قرارداد و هزینه های وصول مطالبات بانک ازهر جهت بابت (دستمزد کارشناسان حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی درتمام مراجع و مراحل، طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و اصلاحیه های بعدی آن و هزینه های دادرسی واجرایی وثبتی وغیره) کلا بعهده مشتریان است و مشتریان و راهن هرگونه اقدامات اجرائی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه  و یا مراجعه  به  مراجع  دیگر را تا وصول مطالبات بانک را از هر جهت و بابت قبول نمود.

ماده ۱۴: مورد رهن عبارتند از …………… ششدانگ ملک متعلق به راهن دارای پلاک ثبتی فوق با جمیع توابع و متعلقات عرفیه و شرعیه و قانونی آن.

ماده ۱۵: مشتریان قبول نمود که هر گونه نامه یا اخطار بانک که به عنوان ایشان به نشانی مندرج در این قرارداد از طریق پست سفارشی یا نامه رسان بانک و یا پست الکترونیکی وی ارسال گردد به منزله ابلاغ به وی تلقی شود. مسئولیت تغییر نشانی مشتریان به عهده بانک نخواهد بود مگر اینکه مشتریان آن را کتباً اعلام نموده باشد.

ماده ۱۶: هر گونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که مورد / موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیاز تلفن، آب، برق و گاز من حیث المجموع جزء مورد / موارد رهن است و مانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد / موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارت متعلقه در رهن بانک باقی است چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و یا موسسه دیگری بخواهد باستناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی یا تمام مورد / موارد رهن را جزء خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا طرح مربوط قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتریان / راهن است تا از طرف مشتریان / رهن آن قسمت را به بهایی که با شهرداری یا سازمان و یا مجری طرح ذیربط توافق می نماید به مرجع مربوط واگذار نماید و عندالاقتضا مصالح ساختمانی آن قسمت را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بهاء و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد / موارد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضا اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام مشتریان / راهن است و مشتریان / راهن متعهد گردید ظرف مدت ۵ روز پس از اخطار کتبی بانک سند / اسناد مالکیت مربوط به مورد / موارد رهن را به بانک تسلیم نماید.

ماده  ۱۷: مورد/ موارد رهن  تحویل  بانک  گردید و مجددا بصورت امانت بتصرف  مشتریان/ راهن  داده  شد و نظر به اینکه مورد / موارد رهن تحویل مشتریان / راهن گردید علیهذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن / آنها بوده و مسئولیت از بین رفتن احتمالی آن / آنها جزئاً یا کلاً به عهده مشتریان می باشد به نحوی که هرگاه بانک متوسل به اقدامات قانونی گردد مشتریان / راهن مکلف است مورد / موارد رهن را به بانک یا شخص / اشخاصی که از طرف بانک معرفی می شود / می شوند یا مقامات قانونی تحویل نماید و چنانچه به اظهار و تشخیص بانک به هر علت و سببی قسمتی یا تمام مورد / موارد رهن از بین رود یا نقصان قیمت حاصل کند یا مشتریان / راهن از تحویل دادن مورد / موارد به بانک یا مقامات قانونی یا شخص / اشخاصی که از طرف بانک تعیین می شود به هر علتی امتناع نماید و در نتیجه وصول و استیفای طلب بانک از مورد / موارد رهن امکان پذیر نگردد مشتریان / مشتریان و راهن با قبول اینکه امور مزبور موجب خسارت و زیان بانک می باشد به طور غیرقابل عدول متعهد و ملتزم گردید / گردیدند زیان و خسارت وارده به بانک بابت هر نوع مطالبات بانک به شرح مندرج در این قرارداد را جبران نموده و نقداً و دفعتاً واحده به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت امتناع بانک حق دارد به استناد قرارداد حاضر و سایر مستندات طلب مبالغ مورد مطالبه خود را از طریق قانونی استیفا و وصول نماید مسئولیت و تعهد مشتریان / راهن در قبال بانک از لحاظ حفظ و حراست و نگهداری و تحویل مورد / موارد رهن نسبت به تمامی آن / آنها می باشد و مشتریان / مشتریان و راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد به صورت غیرقابل عدول قبول نمود / نمودند کلیه هزینه های لازم جهت حفاظت و نگهداری و تعمیر و تکمیل و توسعه و انبارداری و هرنوع هزینه دیگر مربوط به مورد / موارد رهن را بدون مطالبه از بانک راسا تامین و پرداخت نماید / نمایند و راهن بدون اذن بانک حق هرگونه تغییر / تغییرات که موجب کاهش قیمت مورد / موارد رهن شود و نیز حق خارج نمودن مورد / موارد رهن موضوع ماده ۱۴ را که در ملک متعلق به مشتریان / راهن منصوب یا مستقر می باشد یا در طی مدت اعتبار این قرارداد به مورد / موارد رهن اضافه، الحاق می شود را ندارد. مشتریان / راهن بدینوسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات بانک را از مورد / موارد رهن با اشکال مواجه نماید خود داری  کند در غیر این صورت بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتریان / مشتریان و راهن است تا از طرف مشتریان / راهن نسبت به تادیه جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد / موارد رهن و هر نوع دارایی و اموال مشتریان مطالبه و وصول نماید و هرگونه پرداختی در این رابطه به عمل آید مورد قبول مشتریان / راهن می باشد و مشتریان / راهن بدینوسیله حق هر گونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۸: در راستای اجرای ماده ۱ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرای مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ هیئت وزیران و بند (هـ) ماده ۲ و همچنین ماده ۷ آیین نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر، چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که مشتریان تسهیلات بانکی را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی و بانکی اخذ نموده است و مورد مشمول یکی از بندهای احصاء شده در ماده ۱ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به موجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق و اختیار دارد به طور یک جانبه و به صرف اعلام به مشتریان قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل، سود و کلیه خسارات وارده را از مشتریان و راهن مطالبه نماید بدیهی است وصول مطالبات بانک ملازمه ای با فسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلوگیری از انجام معامله و اعطای تسهیلات جدید به متخلف، بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم از حقیقی یا حقوقی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال از انعقاد قرارداد جدید با وی خودداری نماید. مشتریان و راهن هرگونه ادعا و اعتراض و ایرادی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودند. این سند به استناد جوابیه های ذیل تنظیم و مفاد آن به طرفین تفهیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *