فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

رهنی بانک ملی نمونه ۴۰۰۰ (۱۶ ماده ای)

متن حقوقی سند رهنی بانک ملی نمونه ۴۰۰۰ (۱۶ ماده ای)

 

نظر به اینکه مشتری فوق که در این قرارداد مشتری نامیده می شود، از بانک ملی ایران شعبه کارخانه صنعتی ایران خودرو کد ۲۰۰۱ که در این قرارداد بانک نامیده می شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و راهن فوق که در این قرارداد راهن نامیده می شود و ملک متعلق به خود را به عنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتری در رهن بانک قرار داد این قرار داد به منظورانجام درخواست مشتری بتاریخ ………. منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده ۱: بانک بموجب این قراردادموافقت نمودکه مشتری درجهت انجام هرنوع عملیات و معاملات بانکی درامورتولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی) / بازرگانی / خدماتی وسایرمعاملات وعملیات بانکی وهمچنین صدورضمانتنامه هابه درخواست مشتری بوسیله بانک تامبلغ (به عدد) ………… ریال (به حروف ……….  ریال) ازتسهیلات مالی واعتباری بانک استفاده نماید و درعملیات و معاملات و قراردادها خود با بانک همچنین صدور ضمانتنامه ها به تقاضای مشتری توسط بانک ولو به دفعات طبق مقررات و قراردادهای مربوط تا مبلغ مزبور به علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به شرح ماده ۵ این قرارداد به بانک بدهکار گردد.

ماده ۲: مشتری قبول و اقرارنمودکه درصدورضمانتنامه ولوکرارا و درعملیات و معاملات بانکی و معاملات وی با بانک اسناد و مدارک مربوط وقراردادهای منعقده فیمابین معتبربوده ومطالبات بانک که ناشی ازاسناد و مدارک وقراردادهای مزبورویا صدورضمانتنامه ها باشد مورد قبول مشتری خواهد بود. همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمودند که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل ازانعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک میباشد و مطالبات خود ازمشتری را اعم ازاینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از هرنوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد یا ناشی از تعهدات او بابت هر نوع تضمین و ضمانت مشتری از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث در قبال بانک باشد باستناد اینقرارداد استیفا و وصول نماید مشتری و راهن قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایراسناد و مستندات مطالبات بانک واردنخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک بقوت واعتبار خود باقیست و مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را ازخودسلب واسقاط نمودند.

ماده ۳: مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت صدورضمانتنامه ها و مستند باسناد ومدارک وقراردادهای بانکی اعم از اصل وسود و کارمزد و خسارات متعلقه  ناشی ازهر نوع معاملات و تعهدات و بدهی بشرح ماده ۲ را درهرحسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکوردرماده ۱ اینقرارداد بعلاوه  کارمزد و سود و خسارت متعلقه را که  اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ ومیزان آن معتبراست درسررسید مقرر به بانک بپردازد. کارمزد و سود متعلقه به بانک به قرار مندرج در قراردادهای فیمابین محاسبه میشود که اعلام میزان آن ازطرف بانک مورد قبول مشتری و راهن میباشد.

ماده ۴: مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که درصورت عدم انجام تعهدات مشتری بشرح اسناد و مدارک و قراردادهای مربوط و به محض تخلف مشتری از هریک از مفاد قراردادهای منعقده علاوه برحال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتری درقبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد وقراردادها تبدیل بدین حال شده وبانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود باستناد اینقرارداد تامیزان مبلغ مندرج درماده ۱ بعلاوه کارمزد، سود وخسارات متعلقه بصورت یکجا ازمشتری مطالبه و درصورت عدم پرداخت ازطریق صدور اجرایئه و یا به هر طریق قانونی دیگرکه به مصلحت بداند اقدام بوصول مطالبات نماید. صرف اظهار واعلام بانک نسبت به تخلف مشتری ازانجام تعهدات و پرداخت هرنوع بدهی مشتری موردقبول مشتری و راهن خواهد بود وبانک  حق دارد به تشخیص خود که بشرح فوق مشتری و راهن آنراقبول نمودند برای وصول مطالبات خود ازهرجهت و بابت اقدام به صدوراجراییه بنماید و دفترخانه نیز بصرف اعلام بانک اقدام به صدوراجراییه خواهد نمود.

ماده ۵: مشتری با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بربدهی معوق وتادیه نشده روزانه مبلغ ………… ریال  به ازاء هرسه هزار ریال نسبت به بدهی تادیه نشده جهت تاخیر و تخلف از ایفای تعهد و پرداخت بدهی بشرح این قرارداد که برذمه وی تعلق میگیرد به بانک پرداخت نماید.

ماده ۶: بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزارریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقراربه دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت، مبلغ مزبور را ببانک مسترد دارد.

ماده ۷: مشتری/ راهن به منظورتوثیق و تضمین بدهی و تعهدات و ضمانت خود/مشتری همچنین به منظورتضمین تعهدات ضمانت خود/مشتری درقبال بانک بابت قبول تعهدات دیگران بشرح این قرارداد مال/اموال مذکوردرماده ۱۴ را در رهن بانک قرارداد و به بانک حق اختیارداد مطالبات خود از هر بابت ازمشتری را که ناشی ازهرگونه تعهد و معامله و ضمانتنامه و تضمین او باشد ازطریق اجرای ثبت از مورد/موارد رهن استیفا و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری/راهن قبول و تائید نمودند که مورد/ موارد رهن علاوه براینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی ازبانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز میباشد و بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات  خود را طبق مندرجات اینقرارداد ازمورد/ موارد رهن استیفا و وصول نماید و مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری / راهن حق هیچگونه نقل وانتقال نسبت به عین یا منافع مورد/موارد رهن ازجمله سرقفلی را به هر صورت اعم ازقطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت. مشتری / راهن اقرار و  اعتراف نمود که عین ومنافع مال/اموال مورد/موارد رهن بلامعارض بوده و در مالکیت و  تصرف مشتری/ راهن می باشد و مشتری / راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود، چنانچه خلاف آن بعد از امضا این قرارداد ثابت شود از عهده خسارات وارده به بانک براید.

ماده ۸: مشتری متعهد گردید مورد/موارد رهن مندرج درماده ۱۴ را در مقابل خطراتی که ازطرف بانک تعیین میشود نزد بیمه گرموردقبول بانک و بنام و بنفع بانک وبهرمبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضا اینقرارداد به بانک تسلیم نماید همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس انقضا سررسید بیمه نامه بصورتی اقدام نماید که مورد/موارد رهن درطول مدت رهن ازپوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثرظرف  ۵ روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی ببانک تسلیم نماید درغیراینصورت بانک حق دارد مورد/موارد رهن رابه هزینه مشتری معادل یکصدوسی درصد مانده بدهی وتعهدات مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه میباشد و مکلف است به محض مطالبه بانک به بانک بپردازد ودرصورت عدم پرداخت، بانک  میتواند، مبلغ مزبوررا جز مطالبات خودازمشتری منظورنماید اقدام به بیمه ازطرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی ازاین لحاظ دربرابرمشتری/راهن بعهده بانک نیست درصورت بروز خطر یا خطراتی که مورد / مواردرهن درمقابل ان و بشرح فوق بنفع بانک بیمه شده خسارت دریافتنی توسط بانک ازبیمه گروصول خواهد شد نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گرقرارگیرد، مشتری و راهن  حق هرگونه ایراد و اعتراضی را ازخود سلب واسقاط نمود.

ماده ۹: مشتری/ راهن بدینوسیله تعهد نمود که ازاقداماتی که باعث کاهش بهای مورد/موارد رهن شود خودداری نماید و بانک حق دارد هرموقع که لازم بداند موردرهن را بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده  ۱۰: مشتری ضمن عقدرهن موضوع این قرارداد و به صورت غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیارداد که  مبالغ پرداختی مشتری ببانک رابابت هریک ازدیون نامبرده به تشخیص بانک منظور دارد.

ماده ۱۱: مدت این قرارداد ………………. کامل خورشیدی ازتاریخ انعقاد میباشد و مادامیکه مشتری کلیه تعهدات خود بشرح ماده ۲ را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را ازهرجهت وبابت نپرداخته این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری وموافقت بانک مدت اینقرارداد قابل تمدید است و درصورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری/ راهن بشرح این قرارداد بقوت و اعتبارخودباقی خواهندبود.

ماده ۱۲: مشتری ضمن عقدرهن موضوع این قراردادشرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزلاینکف اینقرارداد است قبول و امضا نمود و ضمن عقد مزبور بانک ملی ایران راوکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به بانک حق و  اختیارداد که بانک مطالبات خودناشی ازاسناد و مدارک و قراردادهای فیمابین موضوع اینقرارداد وهرنوع مطالبات خود را ازموجودی حسابها و سپرده های متعلق به مشتری نزد خود و هریک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانک های کشور تامین و برداشت نماید.

ماده ۱۳: هزینه های ثبت اینقرارداد و هزینه های وصول مطالبات بانک ازهرجهت و بابت (دستمزد کارشناسان، حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی درتمام مراجع ومراحل، هزینه های دادرسی، اجرایی وغیره) کلا بعهده مشتری است ومشتری / راهن هرگونه اقدامات  اجرائی  بانک  از طریق  اجرای  ثبت  و صدور اجرائیه  و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت قبول نمود.

ماده ۱۴: مورد/موارد رهن عبارتند از مال /اموال مشروح ذیل: (نام  و مشخصات مورد/ موارد رهن و نشانی محل استقرار آن /آنها بطورکامل ذیلاً قید شود): مورد رهن عبارت است از شش دانگ ملک پلاک فوق با جمیع توابع و متعلقات عرفیه و  شرعیه  و قانونی آن در رهن قرار گرفت.

ماده  ۱۵: هرگونه عرصه واعیانی وتاسیسات وابنیه و مستحدثات و ماشین آلات که به مورد/ موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم ازمتصل ومنفصل و نیزامتیازات تلفن وآب وبرق و گاز من  حیث المجموع  جز مورد/ موارد رهن است و مانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهدبود و نیز تمامی مورد/موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم ازاصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است. چنانچه قبل ازفسخ این قرارداد شهرداری یا هرسازمان موسسه دیگری بخواهد باستناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان کوچه معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی، یا تمام مورد/ موارد رهن را جزخیابان کوچه، معبر یا جاده یا طرح مربوط قرار دهد یا ان را بهرعنوان تملک نماید بانک ضمن عقدرهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری/ راهن است تا ازطرف مشتری /راهن آن قسمت رابه بهایی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مزبور توافق می نماید به مرجع مربوط واگذارنمایدعندالاقتضا مصالح ساختمانی آنرابهرشخص بهرقیمت و بهرترتیبی که بخواهد بفروش برساند وبها وعایدی موضوع این ماده رابابت قسمتی ازمطالبات خود بشرح این قرارداد محسوب دارد و نیزدرانجام کلیه تشریفات واگذاری مورد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم ازامضا اسناد و دفاتر و سایرامور مربوط دارای اختیارتام و نامحدود است و ازهر جهت قائم مقام مشتری / راهن است ومشتری/راهن متعهد گردید ظرف مدت ۵ روزپس ازاخطارکتبی بانک سند/اسناد مالکیت مربوط به مورد/موارد رهن رابه بانک تسلیم نماید/نمایند.

ماده ۱۶: مورد / موارد رهن تحویل بانک گردید و مجددا به صورت امانت به تصرف مشتری / راهن داده شد و نظر به اینکه مورد / موارد رهن تحویل مشتری / راهن گردید علیهذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن / آنها بوده و مسئولیت از بین رفتن احتمالی آن / آن ها جزئا یا کلا به عهده مشتری می باشد به نحوی که هرگاه بانک متوسل به اقدامات قانونی گردد مشتری / راهن مکلف است مورد / موارد رهن را به همان صورت که تحویل گرفته است به بانک یا شخص / اشخاصی که از طرف بانک معرفی می شود / می شوند یا مقامات قانونی تحویل نماید و چنانچه به اظهار و تشخیص بانک به هرعلت و سببی قسمتی یا تمام مورد / موارد رهن از بین رود یا نقصان قیمت حاصل کند یا مشتری / راهن از تحویل دادن مورد / موارد رهن به بانک یا مقامات قانونی یا شخص /  اشخاصی که از طرف بانک تعیین می شود به هر علتی امتناع نماید و در نتیجه وصول واستیفای طلب بانک ازمورد / موارد رهن امکان پذیر نگردد مشتری / مشتری و راهن با قبول اینکه امور مزبور موجب خسارت و زیان بانک می باشد به طور غیر قابل عدول متعهد و ملتزم گردید / گردیدند زیان و خسارت وارده به بانک بابت هر نوع مطالبات بانک به شرح مندرج در این قرارداد را جبران نموده و نقدا و دفعتا واحده به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت امتناع بانک حق دارد به استناد قرارداد حاضر و سایر مستندات طلب مبالغ مورد مطالبه خود را از طریق قانونی استیفاء و وصول نماید و مشتری / مشتری و راهن را نیز به علت امتناع از تحویل مورد / موارد رهن طبق مقررات تعقیب نماید. مسئولیت و تعهد مشتری / راهن در قبال بانک از لحاظ حفظ و حراست و نگهداری و تحویل مورد / موارد رهن نسبت به تمامی آن / آن ها و می باشد و مشتری / مشتری و راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و به صورت غیر قابل عدول قبول نمود / نمودند کلیه هزینه های لازم جهت حفاظت و نگهداری و تعمیر و تکمیل و توسعه و انبارداری و هرنوع هزینه دیگر مربوط به مورد / موارد رهن را بدون مطالبه از بانک راسا تامین و پرداخت نماید / نمایند و مشتری / راهن بدون اذن بانک حق هرگونه تغییر / تغییرات که موجب کاهش قیمت مورد / موارد رهن شود و نیز حق خارج نمودن مورد / موارد رهن موضوع ماده (۱۴) را که در ملک متعلق به مشتری / راهن منصوب یا مستقر می باشد و یا در طی  اعتبار این قرارداد به مورد / موارد رهن اضافه، الحاق می شود را ندارد مشتری / راهن بدین وسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات بانک را از مورد / موارد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند درغیر این صورت بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری/ مشتری و راهن است تا از طرف مشتری / راهن نسبت به تادیه جرایم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظورنموده و از محل مورد / موارد رهن و هر نوع دارائی و اموال مشتری مطالبه و وصول نماید و هرگونه پرداختی در این رابطه به عمل آید مورد قبول مشتری / راهن می باشد و مشتری / راهن بدین وسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود. این سند به استناد جوابیه های ذیل تنظیم و مفاد آن به طرفین تفهیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *