جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

رهنی بانک ملی ۱۶ ماده ای نمونه ۴۰۰۴

متن حقوقی سند رهنی بانک ملی ۱۶ ماده‌ای نمونه ۴۰۰۴

 

نظر به اینکه مشتری فوق که در این قرارداد مشتری نامیده می‌شود، از بانک ملی ایران شعبه کارخانه صنعتی ایران‌خودرو کد ۲۰۰۱ که در این قرارداد بانک نامیده می‌شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و راهن فوق که در این قرارداد راهن نامیده می‌شود و ملک متعلق به خود را به‌عنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتری در رهن بانک قرارداد این قرارداد به‌منظور انجام درخواست مشتری به تاریخ ………… منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده (۱): بانک به‌موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام هر نوع عملیات و معاملات بانکی در امور تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی) /بازرگانی/ خدماتی و سایر معاملات و عملیات بانکی و همچنین صدور ضمانت‌نامه‌ها به درخواست مشتری به‌وسیله بانک تا مبلغ(به عدد) ……….. ریال ( به حروف …………. ریال ) از تسهیلات مالی و اعتباری بانک استفاده نماید و در عملیات و معاملات و قراردادها خود با بانک همچنین صدور ضمانت‌نامه‌ها به تقاضای مشتری توسط بانک ولو به‌دفعات طبق مقررات و قراردادهای مربوط تا مبلغ مزبور به‌علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به شرح ماده(۵) این قرارداد به بانک بدهکار گردد.

ماده(۲): مشتری قبول و اقرار نمود که در صدور ضمانت‌نامه ولو کرارا و در عملیات و معاملات بانکی و معاملات وی با بانک اسناد و مدارک مربوط و قراردادهای منعقده فی‌مابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبور و یا صدور ضمانت‌نامه‌ها باشد مورد قبول مشتری خواهد بود. همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمودند که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک می‌باشد و مطالبات خود از مشتری را اعم از اینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد یا ناشی از تعهدات او بابت هر نوع تضمین و ضمانت مشتری از تعهدات و بدهی‌های اشخاص ثالث در قبال بانک باشد را به استناد این قرارداد استیفا و وصول نماید. مشتری و راهن قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچ‌گونه لطمه و خدشه‌ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده (۳): مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت صدور ضمانت‌نامه‌ها و مستند به اسناد و مدارک و قراردادهای بانکی اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه ناشی از هر نوع معاملات و تعهدات و بدهی به شرح ماده (۲) را در هر حسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده (۱) این قرارداد به‌علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبراست در سررسید مقرر به بانک بپردازد. کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک به قرار مندرج در قراردادهای فی‌مابین محاسبه می‌شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری و راهن می‌باشد.

ماده (۴): مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که در صورت عدم انجام تعهدات مشتری به شرح اسناد و مدارک و قراردادهای مربوط و به‌محض تخلف مشتری از هر یک از مفاد قراردادهای منعقده علاوه برحال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتری در قبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود به استناد این قرارداد تا میزان مبلغ مندرج در ماده (۱) به‌علاوه کارمزد، سود و خسارات متعلقه را به‌صورت یکجا از مشتری مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا به هر طریق قانونی دیگر که به مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید. صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هر نوع بدهی مشتری مورد قبول مشتری و راهن خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که به شرح فوق مشتری و راهن آن را قبول نمودند برای وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت اقدام به صدور اجراییه بنماید و دفترخانه نیز به‌صرف اعلام بانک اقدام بازاء صدور اجرائیه خواهد نمود.

ماده (۵): مشتری با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تأدیه نشده روزانه مبلغ ……….. ریال به هر سه هزار ریال نسبت به بدهی تأدیه نشده جهت تأخیر و تخلف از ایفای تعهد و پرداخت بدهی به شرح این قرارداد که برذمه وی تعلق می‌گیرد به بانک پرداخت نماید. توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی یا وصولی بدوا” خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده را برداشت و پایاپای نماید.

ماده(۶): بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض‌الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت، مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد.

ماده (۷): مشتری/ راهن به‌منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود/مشتری در قبال بانک مال/ اموال مذکور در ماده (۱۴) را در رهن بانک قرارداد و به بانک حق و اختیار داد مطالبات خود از هر بابت از مشتری را که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و ضمانت‌نامه و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد/موارد رهن استیفاء و وصول نماید و به‌موجب این قرارداد مشتری/ راهن قبول و تائید نمودند که مورد/ موارد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض‌الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تأمین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز می‌باشد و بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد/ موارد رهن استیفاء و وصول نماید و مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری / راهن حق هیچ‌گونه نقل و انتقال نسبت به‌عین یا منافع مورد/ موارد رهن از جمله سرقفلی را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت. مشتری/ راهن اقرار اعتراف نمود که عین و منافع مال/ اموال مورد/ موارد رهن بلامعارض بوده و در مالکیت و تصرف مشتری/ راهن می‌باشد و مشتری/ راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود، چنانچه خلاف آن بعد از امضاء این قرارداد ثابت شود از عهده خسارات وارده به بانک برآید.

ماده (۸): مشتری متعهد گردید مورد/ موارد رهن مندرج در ماده (۱۴) را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد بیمه‌گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد، بیمه نموده و بیمه‌نامه را همزمان با تاریخ امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید. همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه‌نامه راس انقضاء سررسید بیمه‌نامه به صورتی اقدام نماید که مورد/ موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه‌نامه جدید را حداکثر ظرف ۵ روز از انقضای مدت بیمه‌نامه قبلی به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت بانک حق دارد مورد/موارد رهن را به هزینه مشتری معادل یک‌صد و سی درصد مانده بدهی و تعهدات مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه می‌باشد و مکلف است به‌محض مطالبه بانک به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت، بانک می‌تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود از مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر مشتری و راهن به عهده بانک نیست. در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد/موارد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه‌شده، خسارت دریافتنی توسط بانک از بیمه‌گر وصول خواهد شد، نسبت به میزان خسارت دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه‌گر قرارگیری، مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده (۹): راهن بدینوسیله تعهد نمود از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد/موارد رهن شود خودداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد/ موارد رهن را به‌وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده (۱۰): مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و به‌صورت غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که مبالغ پرداختی مشتری به بانک را بابت هر یک از دیون نامبرده به تشخیص بانک منظور دارد.

ماده (۱۱): مدت این قرارداد ………. سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد می‌باشد و مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود به شرح ماده (۲) را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری/ راهن به شرح این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.

ماده (۱۲): مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضاء نمود و ضمن عقد مزبور بانک ملی ایران را وکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای فی‌مابین موضوع این قرارداد و هر نوع مطالبات خود را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به مشتری نزد خود تأمین و برداشت نماید.

ماده (۱۳): هزینه‌های ثبت این قرارداد و هزینه‌های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان، حق‌الوکاله وکیل و نماینده قضائی در تمام مراجع و مراحل طبق آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و اصلاحیه‌های بعدی و هزینه‌های دادرسی، اجرایی، ثبتی و غیره )کلا به عهده مشتری است و مشتری و راهن هرگونه اقدامات اجرائی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت قبول نمود.

ماده (۱۴): مورد/موارد رهن عبارتند از شش دانگ ملک/ املاک مشروح ذیل (نام و مشخصات مورد/ موارد رهن و نشانی محل استقرار آن/آن‌ها به‌طور کامل ذیلا” قید شود): مورد رهن عبارت است از شش دانگ مورد رهن فوق با جمیع توابع و متعلقات عرفیه و شرعیه و قانونی آن.

ماده (۱۵): هرگونه عرصه و اعیانی و تأسیسات و ابنیه و مستحدثات که به مورد/ موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات تلفن، آب، برق و گاز من‌حیث‌المجموع جزء مورد/موارد رهن است و مانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد/ موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است. چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان موسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی یا تمام مورد/موارد رهن را جزء خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا طرح مربوط قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری/راهن است تا از طرف مشتری/راهن آن قسمت را به بهایی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط توافق می‌نماید به مرجع مربوط واگذار نماید و عند الاقتضاء مصالح ساختمانی آن قسمت را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیبی که بخواهد به فروش برساند و بهاء و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد/موارد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام مشتری /راهن است و مشتری/ راهن متعهد گردید ظرف مدت ۵ روز پس از اخطار کتبی بانک سند/اسناد مالکیت مربوط به مورد/موارد رهن را به بانک تسلیم نمایند.

ماده (۱۶): مورد/ موارد رهن تحویل بانک گردید و مجدداً به‌صورت امانت به تصرف مشتری/راهن داده شد مشتری /راهن بدین‌وسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذی‌ربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات بانک را از مورد/ موارد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند در غیر این صورت بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری/مشتری و راهن است تا از طرف مشتری و راهن نسبت به تأدیه جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد/موارد رهن و هر نوع دارایی و اموال مشتری مطالبه و وصول نماید و هرگونه پرداختی در این رابطه به عمل آید مورد قبول مشتری و راهن می‌باشد و مشتری و راهن بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود. این سند به استناد جوابیه‌های ذیل تنظیم و مفاد آن به طرفین تفهیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x