فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

رهنی بانک کشاورزی با ملک ثالث بالای ۵۰ میلیون

متن حقوقی سند رهنی بانک کشاورزی با ملک ثالث بالای ۵۰ میلیون

 

نظر به اینکه ……….. با مشخصات فوق دارای پست سازمانی ……. که ازاین پس اختصاراًکارمند نامیده می شود از بانک کشاورزی شعبه مرکزی …… (تمام شعب بانک عندالاقتضاء در حکم واحد هستند) کد ۲۰۲۴ بانک فوق الذکر که دراین قرارداد بانک نامیده می شود، تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا داشته و بانک نیز با تقاضای وی موافقت نموده است. این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند

 

ماده ۱- مبلغ قرارداد: بانک بموجب این قرارداد موافقت نمود که کارمندبه منظورخرید، احداث، تکمیل یاتغییرمسکن انفرادی مبلع ………… ریال از تسهیلات مسکن بانک در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون رباء و بر اساس ضوابط بانک استفاده نموده و کارمنددرعملیات ومعاملات وقراردادهایی که ازاین به بعدبابانک منعقدمی نمایدوازاین پس اختصاراً قراردادهای فرعی نامیده می شود تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه به بانک بدهکار گردد.

 

ماده ۲- تعهدات: کارمند قبول و تعهدنمودکه نسبت به پرداخت بدهی های خود بابت قراردادهای فرعی اعم از اصل، سود، کارمزد وخسارات متعلقه و همچنین هرگونه بدهی دیگر بابت معاملات خودبا بانک، اعلام و اظهار بانک را نسبت به مبلغ ومیزان آنها معتبردانسته ودر هر حسابی که باشد در سررسید های مقرر به بانک پرداخت نماید. کارمزد وسود متعلقه بشرح قراردادهای فرعی محاسبه می شود واعلام از طرف بانک موردقبول کارمند می‌باشد.

 

ماده ۳- مدت قرارداد: مدت حق استفاده کارمند ازاعتبار این قرارداد جهت تنظیم قراردادهای داخلی از تاریخ …….. لغایت ۳۰ (سی) سال کامل شمسی تعیین میگردد و مادامی که کارمند کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و سایر قراردادهای فرعی را انجام نداده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مرقوم را تصفیه ننموده است، الزامات این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است

 

ماده ۴- سر رسید: بانک همزمان باامضاءاین قراردادقراردادی تحت عنوان تسهیلات مسکن همکاران که بموجب قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون برباوالحاق دوتبصره به آن مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ مجلس شورای اسلامی درحکم اسنادرسمی لازم الاجراوتابع مفادآئین نامه اجرائی اسنادرسنی است باکارمندامضاءومبادله نمودوکارمنداقرارنموددرهنگام تنظیم این قراردادذمه نامبرده بمیزان مندرج درقراردادمرقوم درقبال بانک مشغول می باشد. ومبلغ مذکور دین عندالمطالبه وی به بانک می باشد لیکن بانک میتواند برابر قراردادهای فرعی سررسیدهای جدید تعیین نموده وبا توافق طرفین سررسیدهای مذکور را تغییرداده یا تمدید نماید. این امر ناقض حق قانونی بانک ومطالبه طلب وصدور اجرائیه یا اقدامات قضائی در هرزمان نخواهدبود.

 

ماده ۵- شرایط:

۱-۵- دفاتر و صورت حسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهدبود وتشخیص تخلف ازهریک ازشرایط ومقررات وتعهدات ناشی ازاین قراردادوقراردادهای فرعی دیگروتعبیروتفسیرمندرجات آن بابانک می باشدصرف اظهاربانک درخصوص میزان طلب وتشخیص اعلام بانک دروقوع تخلف برای کارمندالزام آوربوده وازنظرصدوراجرائیه یامحاسبات بعدی درجریان عملیات اجرائی قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر و ادارات اجرای ثبت و سایر مراجع ذیصلاح کافی می‌باشد.

۲-۵- کارمند قبل از تصفیه بدهی خود (تشخیص تصفیه بدهی بابانک است) ناشی ازاین قراردادوقراردادهای فرعی وتافسخ این قراردادحق واگذاری هیچگونه حقی ازحقوق خودنسبت به عین یامنافع مورد/موارددررهن ووثیقه وانجام هرگونه معامله ناقله ویانتیجه بخش نقل ازهرحیث وهرجهت وتحت هرعنوانی اعم ازقطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، اقرار، شرکت، وکالت، قراردادوغیره جزئایاکلارانداردوهرقراردادی که برخلاف این ماده باهرشخص حقیقی یاحقوقی تنظیم ومبادله شودباطل وکان لم یکن خواهدبود.

۳-۵ -هزینه نگهداری وهرنوع هزینه تعمیرات وبطورکلی مخارج متفرقه درمورد/مواردرهن بعهده کارمندبوده وچنانچه کارمندنسبت به تادیه مخارج تعلل نمایدوبانک ناگزیربه پرداخت هزینه شودکلیه وجوه پرداختی ازناحیه بانک جزءبدهی کارمندبوده که نامبرده مکلف به پرداخت آن میباشد.

۴-۵- کارمندبه نحوغیرقابل برگشت به بانک حق واختیاردادکه بانک درصورت تمایل تمام یاقسمتی ازاقساط قراردادهای فرعی یاهرگونه مطالبات دیگرخودناشی ازقراردادهای مذکورازهریک ازحسابهای کارمندویاهرنوع وجه نامبرده وطلب نامبرده نزدبانک برداشت یاپایاپای نماید.

۵-۵- کارمندضمن قراردادحاضرتاتصفیه کامل بدهی خودناشی ازقراردادهای فرعی باشرط عدم عزل وعدم ضم امین ووکیل وغیره به بانک تفویض اختیارووکالت نمودکه پرداختهای وی رابابت بدهی هریک ازقراردادهای فرعی که بانک صلاح بداندابتدا بابت خسارات وهزینه هاومتفرعات مربوط و سپس بابت اقساط بدهی محسوب نماید.

تبصره ۱: منظور از متفرعات در این قرارداد خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام عدم انجام تعهدات، سود مورد انتظار، کارمزد، هزینه های اجرائی، هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها و عوارض قانونی است که بانک جهت وصول مطالبات خود متحمل میگردد و کارمند با امضاء قرارداد حاضر پرداخت هزینه های مذکور را تقبل نمود.

۶ -۵-درصورت عدم پرداخت اقساط پیش بینی شده درقراردادهای فرعی درسررسیدهای مقررپس ازتاریخ سررسیدتاتاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی برذمه کارمندتعلق خواهدگرفت ازاین روکارمندباامضای این قراردادمتعهدگردیده علاوه بربدهی های تادیه نشده خودبه بانک مبلغی معادل اصل وسودمتعلقه بااضافه ۶ درصددرسال نسبت به مانده بدهی برای هرسال به بانک پرداخت نمایدبه همین منظورکارمندضمن قراردادحاضربه نحوغیرقابل برگشت به بانک اختیاردادکه ازتاریخ سررسیدتاتاریخ تسویه کامل مانده بدهی به بانک مبلغ یادشده راازهرگونه وجوه دیگرنامبرده نزدخودبرداشت ویابه همان میزان ازسایردارایی های کارمندتملک نماید.

تبصره ۲: نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی علی الحساب معادل ……….. در سال تعیین شده است که برابر قراردادهای فرعی منعقده قابل افزایش یا کاهش (حسب مصوبات شورای پول واعتبار) می باشد.

 

ماده ۶-ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات: نظر به اینکه تسهیلات مسکن بانک صرفاً به کارمندانی که واجد شرایط پیش بینی شده در آیین‌نامه تسهیلات مکسن بانک می‌باشند قابل پرداخت می‌باشد و کارمند خود را واجد شرایط معرفی نموده است لذا کارمند تعهد و قبول نمود در صورت تحقق هر یک از موارد زیر:

۱-۶-درصورتی که کارمندعمدا اطلاعات نادرستی دراختیاربانک گذارده وبدینوسیله تسهیلاتی راکه به موجب شرایط آیین نامه فوق الذکراستحقاق دریافت آنرانداشته است دریافت نماید.

۲-۶- درصورتی که بهردلیل بعلت رابطه استخدامی کارمندبابانک قطع گردد.

۳-۶-درصورت تاخیرزائدبر ۱۵ روزدرپرداخت هریک ازاقساط قراردادهای فرعی.

۴-۶-در صورت تخلف از مفاد و شرایط قرارداد حاضر یا هر یک از قراردادهای فرعی به تشخیص بانک کلیه دیون موجل کارمند تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را بصورت یک بار و دفعات واحده از کارمند مطالبه نماید و کارمند موظف است بلادرنگ نسبت به تصفیه قرارداد حاضر قراردادهای فرعی مربوطه اقدام نماید.

 

ماده ۷- تضمین: کارمند بمنظور توثیق و تضمین دیون خود ناشی از این قرارداد به سایر قراردادهای فرعی خصوصا قرارداد موضوع ماده ۵ فوق الاشاره عرصه و اعیان شش‌دانگ ……………… را در رهن وثیقه بانک قرارداد قبض و اقباض مورد رهن حسب الاقرار طرفین بعمل آمد و مورد رهن مجددابصورت امانت در اختیار راهن قرارداده شده تا اطلاع ثانوی بانک ازآن استیفاءمنافع نماید.

تبصره – کارمند متعهد گردید مورد رهن را همه ساله حداقل بمیزان طلب بانک در مقابل آتش‌سوزی و سایرخطراتی که بانک تعیین خواهد کرد بیمه نماید.

 

ماده ۸- اقامتگاه:

۱- اقامتگاه بانک …… خیابان …… می‌باشد.

۲- اقامتگاه مشتری …………………………… می‌باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x