فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند رهنی بانک کشاورزی چند درصدی

 

نظر به‌ اینکه‌:‌ …….. که‌ از این‌ پس‌ اختصارا‌ً مشتری‌ نامیده‌ می‌شود از یک طرف و‌ ……….‌. (تمام‌ شعب‌ بانک‌ عندالاقتضا در حکم‌ واحد هستند) که‌ ذیلا‌ً بانک‌ نامیده‌ می‌‌شود تقاضای‌ تخصیص‌ تسهیلات‌ مالی‌ و انجام‌ معاملات‌ بانکی بر اساس‌ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا داشته‌ و بانک‌ نیز با تقاضای‌ وی‌ موافقت‌ نموده‌ است‌ این‌ قرارداد به منظور انجام درخواست‌ مشتری‌ منعقد و طرفین‌ ملزم‌ به‌ انجام‌ مفاد آن‌ گردیدند.

تبصره‌: صاحبان امضاء مجاز شرکت (نامبردگان فوق) صرف نظر از سمت ومشارکت خود در شرکت مشتری‌‌،‌ کلیه دیون و تعهدات ناشی از این قرارداد را منفردا‌ً و متضامنا‌ً با شرکت تقبل و تعهد نمودند‌.

ماده‌ یک: مبلغ‌ قرارداد بانک‌ به موجب‌ این قرارداد موافقت‌ نمود که‌ مشتری‌ در جهت‌ اجرای‌ عملیات‌‌ مختلف‌ بانکی‌‌ تا مبلغ فوق الذکر‌ از تسهیلات‌ مالی‌ بانک‌ در قالب‌ عقود اسلامی‌ مندرج‌ در قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا و بر اساس‌ ضوابط بانک‌ استفاده‌ نماید و مشتری‌ در عملیات‌ و معاملات‌ و قراردادهایی‌ که‌ از این‌ به‌ بعد با بانک‌ منعقد می‌‌نماید و از این‌ پس‌ اختصارا‌ً قراردادهای‌ فرعی نامیده‌ می‌شود تا مبلغ‌ مزبور به علاوه‌ کارمزد و سود و خسارات‌ متعلقه‌ به بانک‌ بدهکار گردد توضیح‌ اینکه‌ تضمین‌ تعهدات‌ و دیون‌ اشخاص‌ ثالث در قبال‌ بانک‌ و استفاده‌ از سایر خدمات‌ اعتباری‌ بانک‌ نظیر صدور ضمانت‌‌نامه نیز مشمول‌ دیون‌ موضوع‌ این‌ قرارداد خواهد بود.

ماده‌ دو‌: تعهدات‌ جزئیات‌ تسهیلات‌‌ مورد نظر و تعهدات‌ مشتری‌ در قراردادهای‌ فرعی‌ تعیین‌ گردیده‌ است‌ در اعطای‌ تسهیلات‌‌ مذکور (پس از تصویب‌ بانک‌) و در طول‌ اعتبار قرارداد حاظر‌ طرفین‌ می‌توانند در قالب‌ عقود اسلامی‌ هر تعداد قرارداد که‌ لازم‌ باشد (تحت‌ عنوان قرارداد فرعی‌) منعقد نمایند.

ماده‌ سه: سررسید مشتری‌ اقرار نمود که‌ ذمه‌ وی‌ به‌ میزان‌ مندرج‌ در ماده‌ یک‌ در قبال‌ بانک‌ مشغول بوده‌ و مبلغ‌ مذکور عند المطالبه‌ وی‌ به‌ بانک‌ می‌‌باشد. لیکن‌ بانک‌ می‌تواند برابر قراردادهای‌ فرعی‌ سررسیدهای‌ جدید تعیین‌ نموده‌ و با توافق‌ طرفین‌ سررسیدهای‌ مذکور را تغییر داده یا تمدید نماید‌.این‌ امر ناقض‌ حق‌ قانونی‌ بانک‌ در مطالبه‌ طلب‌ و صدور اجرائیه‌ یا اقدامات‌ قضایی‌ در هر زمان‌ نخواهد بود.

ماده‌ چهار‌: زمان‌‌ مدت‌ اعتبار این قرارداد از تاریخ‌ تنظیم‌ لغایت‌ ……….. تعیین‌ گردید و مادام‌ که‌ مشتری‌ کلیه‌ تعهدات‌ موضوع‌ این قرارداد و سایر قراردادهای‌ فرعی‌ را انجام‌ نداده‌ و مطالبات‌ بانک‌ ناشی‌ از قراردادهای مرقوم‌ را تصفیه‌ ننموده‌ است‌ الزامات‌ این قرارداد به قوت‌ و اعتبار خود باقیست‌.

ماده‌ پنج: شرایط مشتری‌ ضمن‌ عقد رهن‌ موضوع‌ ماده‌‌ ۷ اجرای‌ کلیه‌ مواد قرارداد حاضر خصوصا‌ً شرایط زیر را تقبل‌ نمود:

(۱) مشتری‌ ضمن‌ قرارداد حاضر تا تسویه‌ کامل‌ بدهی‌ خود ناشی‌ از قراردادهای‌ فرعی‌ با شرط عدم‌ عزل‌ و عدم‌ ضم‌ امین‌ و وکیل‌ و غیره‌ به‌ بانک‌ تفویض‌ اختیار و وکالت‌ نمود که‌ پرداختی‌های‌ وی‌ را بابت‌ هر یک‌ از قراردادهای‌ فرعی‌ که‌ صورت‌ گرفته‌ باشد ابتدا بابت‌ خسارات‌ و هزینه‌ها و متفرعات‌ کلیه‌ قراردادهای‌ منعقده‌ منظور و سپس‌ بابت بدهی‌ به هر نحو که‌ صلاح‌ بداند‌ منظور نماید.

(۲) در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ اقساط پیش‌‌بینی‌ شده‌ در قراردادهای‌ فرعی‌ در سررسیدهای مقرر از تاریخ‌ سررسید تا تاریخ‌ تصفیه‌ کامل‌ اصل‌ بدهی‌ مبلغی‌ بر ذمه‌ مشتری‌ تعلق‌ خواهد گرفت. از این‌ رو مشتری‌ با امضا این‌ قرارداد متعهد گردید علاوه‌ بر بدهی‌های‌ تادیه‌ نشده‌ خود به‌ بانک‌ مبلغی‌ معادل‌ نرخ‌ سود متعلقه‌ (مذکور در شرط ۳) به‌ اضافه‌‌ ۶% در سال‌ نسبت‌ به مانده‌ بدهی‌ برای‌ هر سال‌ به بانک‌ پرداخت‌ نماید. به همین‌ منظور مشتری‌ ضمن‌ قرارداد حاضر به‌ نحو غیر قابل‌ برگشت‌ به‌ بانک‌ اختیار داد که از تاریخ‌ سررسید تا تاریخ‌ تسویه‌ کامل‌ مانده‌ بدهی‌ بانک‌ معادل‌ مبلغ‌ یاد شده‌ را از هرگونه‌ وجوه‌ دیگر نامبرده‌ نزد بانک‌ برداشت‌ و یا به‌ همان‌ میزان‌ از سایر دارایی‌های‌ مشتری‌ تملک‌ نماید.

تبصره: نرخ‌‌ ۶% برای‌ وجه‌ الزام‌ (خسارت‌ تاخیر تادیه‌) صرفا‌ً برای‌ تاخیر تا ۲ ماه‌ بوده‌ و در صورتی‌ که‌ مشتری‌ در تسویه‌‌حساب‌ بیش‌ از مدت‌ مذکور تاخیر نماید، مشمول‌ نرخ‌های‌ افزایش‌ یافته‌ وجه‌ التزام‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

الف‌) ۸% به‌ علاوه‌ نرخ‌ سود پیمان‌ مجموعا‌ً ……….. درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ برای‌ تاخیر ۲ ماه‌ از سررسید تا شش‌ ماه‌.

ب)‌ ۱۰% به‌ علاوه‌ نرخ‌ سود پیمان‌ مجموعا‌ً ……….. درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ برای‌ تاخیر از‌ ۶ ماه‌ تا‌ ۹ ماه.

ج‌ )‌ ۱۲% به علاوه نرخ‌ سود پیمان‌ مجموعا‌ً ……….. درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ برای‌ تاخیر از‌ ۹ ماه‌ تا‌ ۱۸ ماه‌ پس‌ از سررسید‌.

د)‌ ۱۴% به‌ علاوه نرخ‌ سود پیمان‌ مجموعا‌ً ……….. درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ برای‌ مطالبات‌ مشکوک‌ الوصول‌ (۱۸ ماه‌ و بیشتر تاخیر از سررسید)

(۳) نرخ‌ سود مورد انتظار/کامزد تسهیلات‌ بانک‌ معادل‌ نرخ‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار در سال‌ تعیین‌ شده‌ است‌ که‌ برابر قراردادهای‌ فرعی‌ منعقده‌ قابل‌ افزایش‌ یا کاهش‌ (منوط به‌ اجرای‌ کامل‌ تعهدات‌) می‌‌باشد.

ماده‌ شش: ضمانت‌ اجرای‌ عدم‌ انجام‌ تعهدات در صورتی که‌ مشتری‌ هر یک‌ از تعهدات‌ قرارداد حاضر یا قراردادهای‌ فرعی‌ تخلف‌ نموده یا هریک‌ از اقساط بدهی‌ خود را در سررسیدهای‌ مقرر پرداخت‌ ننماید‌ کلیه دیون‌ موجل‌ وی‌ به‌ بانک‌ تبدیل‌ به‌ دین‌ حال‌ شده و بانک‌ حق‌ دارد مطالبات‌ خود ناشی‌ از تمامی‌ قراردادهای‌ منعقده‌ اعم از اقساط گذشته‌ و آینده‌ و متفرعات‌ که‌ بر ذمه‌ مشتری‌ مستقر شده‌ است‌ را طبق‌ اسناد و دفاتر خود از طریق‌ صدور اجرائیه‌ و یا هر طریق قانونی‌ دیگر که‌ صلاح‌ بداند مطالبه و وصول‌ نماید. اظهار و اعلام‌ بانک‌ در وقوع‌ تخلف‌ از تعهدات‌ یا تاخیر در پرداخت‌ اقساط یا میزان طلب‌ (اعم‌ ازاصل‌ یا فرع‌) مورد قبول‌ مشتری‌ بوده‌ و برای‌ ادارات‌ ثبت‌ و عندالزوم‌ مراجع‌ قضایی‌ کافی‌ و معتبر خواهد بود. مشتری‌ حق هرگونه‌ اعتراض‌ دراین‌ خصوص‌ (تشخیص‌ تخلف‌ و اقدامات‌ اجرایی‌ بانک‌) را از خود سلب‌ و اسقاط نمود.

تبصره‌ ۱: منظور از متفرعات‌ در این قرارداد خسارات‌ تاخیر تادیه‌‌ وجه التزام‌ عدم‌ انجام‌ تعهدات‌‌ سود مورد انتظار کارمزد‌ هزینه‌های‌ اجرایی‌‌ هزینه‌های‌ دادرسی حق‌ الوکاله‌ وکیل‌ یا سایر هزینه‌ها و عوارض‌ قانونی‌ است‌ که‌ بانک‌ جهت‌ وصول‌ مطالبات‌ خود متحمل‌ می‌گردد و مشتری‌ با امضا قرارداد حاضر پرداخت‌ هزینه‌های‌ مذکور را تقبل‌ نمود‌.

تبصره‌‌ ۲: مشتری‌ قبول‌ و موافقت‌ نمود که‌ در صورت‌ تخلف‌ از مفاد و شرایط این‌ قراداد یا قرارداد سابق‌ و توسل‌ بانک‌ به‌ اقدامات‌ اجرایی‌ جهت‌ تملیک‌ وثائق‌ تمامی‌ موارد رهن‌ (اعم‌ از اموال‌ موجود و اموالی‌ که‌ بعدا‌ً به‌ آن اضافه‌ شود) در قبال‌ هر مقدار از تسهیلات‌ اعطایی‌ بانک‌ که‌ مصرف‌ شده‌ باشد (اگر چه‌ تمامی‌ مبلغ‌ تسهیلات‌ از حساب‌ مربوطه‌ برداشت‌ نشده باشد) به‌ تملک‌ بانک‌ درآید و نامبرده‌ حق‌ مطالبه‌ هرگونه‌ وجهی‌ بابت‌ باقیمانده‌ تسهیلات‌ در زمان‌ تملک‌ را از خود سلب‌ و اسقاط نمود.

ماده‌ هفت: تضمین‌ مشتری‌ به‌ منظور تضمین‌ اجرای‌ تعهدات‌ و بازپرداخت‌ دیون‌ ناشی‌ از قرارداد حاضر اموال‌ مشروحه‌ ذیل‌ را در رهن و وثیقه‌ بانک‌ قرارداد همگی‌ و تمامی‌ ششدانگ پلاک فوق الذکر با کلیه‌ متعلقات‌ و ملحقات‌ و اشتراکات منصوبه‌ در مورد رهن‌ از هر جهت‌ و بابت‌ که‌ در رهن‌ و وثیقه‌ بانک‌ کشاورزی‌ شعبه‌ ……….. قرار گرفت‌ و به اظهاره‌ منافع مورد رهن‌ قبلا‌ً به کسی‌ واگذار نگردیده‌ است‌ و ابتیاعی‌ راهن‌ طبق‌ سند قطعی‌ شماره ‌……….. مورخ‌ ……….. دفتر‌ ……….. می‌‌باشد‌.

به انضمام‌ کلیه‌ اعیان‌‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موجود و آتی‌ الاحداث‌ ماشین‌‌آلات‌ اعم‌ از منصوبه‌ و غیر منصوبه‌ فعلی‌ و آتی‌ به علاوه‌ کلیه امتیازات‌ مربوطه‌ شامل‌ آب‌، برق‌، گاز، تلفن‌ و هر زیادتی‌ دیگر اعم‌ از متصل‌ یا منفصل‌ را در رهن‌ و وثیقه‌ بانک‌ قرار داد و بانک‌ پس‌ از قبول و قبض‌ مورد رهن‌ آن‌ را در تصرف‌ امانی‌ راهن‌ قرار داد که‌ تا اخطار ثانوی‌ بانک‌ از آن‌ استیفا منافع‌ نماید.

تبصره: مشتری‌ موافقت‌ بی قید و شرط خود را با اجرای‌ ماده‌‌ ۳۴ اصلاحی‌ قانون‌ ثبت‌ اعلام‌ داشته و در اجرای‌ ماده‌ مذکور وکالت‌ و اختیار لازم‌ را به‌ صورت‌ غیر قابل‌ عزل‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ و بانک‌ منفردا‌ً تفویض‌ نمود.

ماده‌ هشت: مورد رهن‌ متعلق‌ به ‌……….. به مشخصات فوق می‌‌باشد که‌ نسبت‌ به‌ ارتهان‌ آن‌ اقدام نموده‌اند.

ماده‌ نه‌: اقامتگاه اقامتگاه‌ بانک‌: ……………………….. اقامتگاه‌ مشتری: ………………………..

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *