فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

رهن اموال غیر منقول بانک ملی / ملک شخص ثالث

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند رهن اموال غیر منقول بانک ملی / ملک شخص ثالث

 

نظر به اینکه آقای / خانم ………. بمشخصات ونشانی فوق که در این قرارداد مشتری نامیده میشود از بانک ملی ایران شعبه دانشکده فنی با نمایندگی و امضاء آقای ………… بمشخصات ونشانی فوق که در این قرارداد بانک نامیده میشود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و اقای /خانم …………… بامشخصات مذکور که در این قرارداد راهن نامیده میشود و ملک / املاک موضوع این قرارداد متعلق به خود را بعنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتری در رهن بانک قرارداد این قرادادبه منظور انجام درخواست مشتری بتاریخ (به عدد): ………. (تاریخ به حروف: ………. ) منعقد و طرفین ملزم با انجام مفاد آن گردیدند.

ماده (۱): بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام هر نوع عملیات و معاملات بانکی در امور تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی) /بارزگانی /خدماتی و سایر معاملات و عملیات بانکی و همچنین صدور ضمانتنامه ها به درخواست مشتری بوسیله بانک تامبلغ (به عدد: ……. ریال) (به حروف: …….. ریال) از تسهیلات مالی و اعتباری بانک استفاده نماید و در عملیات معاملات و قراردادهای خود بابانک و همچنین صدور ضمانتنامه ها به تقاضای مشتری توسط بانک ولو به دفعات طبق مقررات و قراردادهای مربوط تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به شرح ماده (۵) این قرارداد به بانک بدهکارگردد.

ماده (۲): مشتری قبول و اقرار نمود که در صدور ضمانتنامه ولو کراراً و در عملیات و معاملات بانکی و معاملات وی بابانک اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای منعقده فیمابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبور و یا صدور ضمانتنامه ها باشد مورد قبول مشتری خواهد بود همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمودند که بانک حق دارد مطالبات خود راکه مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک میباشد و نیز مطالبات خود از مشتری را که بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطائی و خدمات بانکی به وی باشد باستناد این قرارداد استیفاء و وصول نماید. مشتری و راهن قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

تبصره: طرفین (بانک ومشتری وراهن) قبول واعلام نمودند بادرخواست مشتری وموافت بانک وبالحاظ رعایت ضوابط ومقررات ناظر برتسهیلات بانکی، درصورت تسویه تسهیلات اعطایی ویاسقوط تعهدات ناشی ازضمانت نامه های صادره، تامبلغ مصرح درماده (۱) این قرارداد درطول مدت سند رهنی وبه استناد مورد / موارد رهن ماده (۱۴) این قرارداد، مشتری می تواند ازتسهیلات مالی وخدمات اعتباری بانک کراراوبه دفعات استفاده نماید بنابراین راهن ومشتری قبول وتعهد نمودند مورد /موارد رهن ماده (۱۴) درخصوص تسهیلات اعطایی یاضمانت نامه های صادره جدید، به قوت واعتبار خودباقی است وبانک حق دارد کلیه مطالبات خودناشی ازهرگونه تسهیلات اعطایی مجدد ویاصدور ضمانت نامه جدید را از مورد /موارد رهن سند حاضر ایفاءنماید وراهن حق طرح هرگونه ایراد، ادعا واعتراضی رادراین باره ازخودسلب وساقط نمود.

ماده (۳): مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت صدور ضمانتنامه ها و مستند به اسناد و مدارک و قراردادهای بانکی اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه ناشی ازهر نوع معاملات و تعهدات و بدهی بشرح ماده (۲) را در هر حسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده (۱) این قرارداد بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است در سر رسید مقرر به بانک بپردازد. کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک به قرار مندرج در قراردادهای فیما بین محاسبه می شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری و راهن می باشد.

ماده (۴): مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که در صورت عدم انجام تعهدات مشتری بشرح اسناد و مدارک و قراردادهای مربوط و به محض تخلف مشتری ازهر یک ازمفاد قرارداد های منعقده علاوه بر حال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتری در قبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود باستناد این قرارداد تا میزان مبلغ مندرج در ماده (۱) بعلاوه کارمزد، سود و خسارات متعلقه بصورت یکجا ازمشتری مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا بهر طریق قانونی دیگر که به مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید. صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هر نوع بدهی مشتری مورد قبول مشتری و راهن خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که بشرح فوق مشتری و راهن آنرا قبول نمودند برای وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت اقدام به صدور اجرائیه بنمایدو دفتر خانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام بصدور اجرائیه خواهد نمود.

ماده (۵): مشتری با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تادیه نشده روزانه مبلغ ریال بازاء هر سه هزار ریال نسبت به بدهی تادیه نشده جهت تاخیر و تخلف از ایفای تعهد و پرداخت بدهی بشرح این قراردادکه برذمه وی تعلق میگیرد به بانک پرداخت نماید توافق شد که مبالغ دریافتی یاوصولی بین سه جزءاصل تسهیلات، سود وخسارت تاخیرتادیه تسهیم بالنسبه گردد .

تبصره: نرخ خسارت مندرج دراین ماده درمواردی که مشتری / راهن به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست، مدارک گمراه کننده توسل به روشهای غیر متعارف ویاهرگونه اقدام دیگری که موید دریافت من غیرحق تسهیلات ومتعاقب آن خلاف واقع تنظیم شدن قرارداد حاضر باشد، جاری وساری است ومبنای محاسبه خسارت، تاریخ عقد قرارداد می باشد. بدیهی است بانک حق واختیار دارد خسارت ناشی ازتخلف مشتری / راهن راتاروز وصول طلب محاسبه ودریافت نماید.

ماده (۶): بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت، مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد.

ماده (۷): مشتری / راهن بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود / مشتری در قبال بانک مال / اموال مذکور در ماده (۱۴) را در رهن بانک قرارداد و به بانک حق و اختیار داد مطالبات خود را از هر بابت ازمشتری که ناشی از هر گونه تعهد و معامله و ضمانتنامه او باشد ازطریق اجرای ثبت ازمورد /موارد رهن استیفاء و وصول نماید و به موجب این قرارداد مشتری / راهن قبول و تائید نمودند که موارد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز می باشد و بانک حق و اختیار داردکلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد /موارد رهن استیفاء و وصول نماید و مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری / راهن حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد /موارد رهن از جمله سرقفلی را بهر صورت اعم ازقطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و و کالت و وصایت نخواهد داشت. مشتری/راهن اقرار واعتراف نمود که عین و منافع مال/اموال مورد /موارد رهن بلا معارض بوده و در مالکیت و تصرف مشتری / راهن می باشد و مشتری / راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود، چنانچه خلاف آن بعد ازامضاء این قرارداد ثابت شود ازعهده خسارات وارده به بانک برآید.

ماده (۸): مشتری متعهد گردید مورد / موارد رهن مندرج در ماده (۱۴) را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و بنام و بنفع بانک و بهر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضاء این قرارداد ببانک تسلیم نماید، همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس انقضاء سررسید بیمه نامه بصورتی اقدام نماید که مورد / موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از انقضای مدت بیمه نامه ی قبلی ببانک تسلیم نماید، در غیر این صورت بانک حق دارد مورد / موارد رهن را به هزینه مشتری معادل یکصد و سی درصد مانده بدهی و تعهدات مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه میباشد و مکلف است بمحض مطالبه بانک ببانک بپردازد و درصورت عدم پرداخت، بانک میتواند مبلغ مزبور را جز ء مطالبات خود از مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را ازاین لحاظ در برابر مشتری / راهن بعهده بانک نیست. درصورت بروز خطر یا خطراتی که مورد / موارد رهن در قبال آن بشرح فوق بنفع بانک بیمه شده، خسارت دریافتنی توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد، نسبت به میزان خسارت دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرارگیرد و مشتری / راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را ازخود سلب و اسقاط نمود.

ماده (۹): راهن بدینوسیله تعهد نمود از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد / موارد رهن شود خودداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد / موارد رهن را بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده (۱۰): مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و بصورت غیر قابل برگشت به بانک حق واختیار داد که مبالغ پرداختی مشتری به بانک را بابت هریک از دیون نامبرده به تشخیص بانک منظور دارد.

ماده (۱۱): مدت این قرارداد ……….. کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد میباشد، مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود بشرح ماده (۲) را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری/ راهن به شرح این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.

ماده (۱۲): مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضاء نمود و ضمن عقد مزبور بانک ملی ایران را وکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای فیمابین موضوع این قرارداد و هرنوع مطالبات خود را از موجودی حسابها و سپرده های متعلق به مشتری نزد خود و هریک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانکهای کشور تامین و برداشت نماید.

ماده (۱۳): هزینه های ثبت این قرارداد و هزینه های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان، حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی در تمام مراحل و مراجع، طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری واصلاحیه های بعدی آن و هزینه های دادرسی و اجرائی و ثبتی و غیره) کلا بعهده مشتری است و مشتری / راهن هرگونه اقدامات اجرائی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک را از هرجهت و بابت قبول نمود.

ماده (۱۴): مورد/موارد رهن عبارتند از: ششدانگ یک دستگاه آپارتمان متعلق به راهن با مشخصات فوق الذکر عرصتا و اعیانا با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن و بانضمام حسب السهم از آب وبرق وگاز منصوبه با ودایع احتمالی مربوطه وکلیه مشاعات ومنضمات طبق سند مالکیت که حسب الاظهار منافع آن قبلا بکسی واگذار نشده است.

تبصره: راهن براساس مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی قبول وتعهد نمود، که درصورت صدورحکم ورشکستگی علیه مشتری، بانک حق واختیاردارد کلیه مطالبات خود رااز مشتری بشرح قراردادهای تنظیمی فی مابین (اعم ازاصل، سود وخسارت تاخیرتادیه) راازموردرهن استیفاء ووصول نماید.

ماده ۱۵ ): مشتری قبول نمود که هرگونه نامه یااخطار بانک که بعنوان ایشان به نشانی مندرج دراین قرارداد از طریق پست سفارشی ویانامه رسان بانک ویاپست الکترونیکی وی ارسال گردد به منزله ابلاغ به وی تلقی شود. مسئولیت تغییرنشانی مشتری بعهده بانک نخواهد بود مگر اینکه مشتری آنراکتباًبه بانک اعلام نموده باشد.

ماده (۱۶): هرگونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که به مورد / موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل ومنفصل و نیز امتیاز تلفن، آب، برق و گاز من حیث المجموع جز ء مورد / موارد رهن است و مانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود ونیز تمامی مورد / موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است، چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد باستناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی یا تمام مورد / موارد رهن را جزء خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا طرح مربوط قراردهد و یا آنرا بهر عنوان تملک نماید بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری / راهن است تا از طرف مشتری / راهن آن قسمت را به بهایی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح ذیربط توافق می نماید به مرجع مربوط واگذار نماید وعندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن قسمت را بهر شخص و بهر قیمت و بهر ترتیب که بخواهد بفروش برساند و بها و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود بشرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد / موارد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام ونامحدود است و ازهرجهت قائم مقام مشتری / راهن است و مشتری /راهن متعهد گردید ظرف مدت پنج روز پس از اخطار کتبی بانک سند/اسناد مالکیت مربوطه به مورد / موارد رهن را به بانک تسلیم نماید.

ماده (۱۷): مورد / موارد رهن تحویل بانک گردید و مجددا بصورت امانت به تصرف مشتری / راهن داده شد و مشتری/ راهن بدینوسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سازمان مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات بانک را از مورد / موارد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند در غیر اینصورت بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری /راهن است تا از طرف مشتری /راهن نسبت به تادیه جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جز مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد / موارد رهن و هرنوع دارائی و اموال مشتری مطالبه ووصول نماید و هرگونه پرداختی دراین رابطه بعمل آید مورد قبول مشتری / راهن میباشد و مشتری وراهن بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۸): درراستای اجرای ماده ۱ آئین نامه پیشگیری ومبارزه بارشوه دردستگاههای اجرای مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ هیات وزیران وبند ه ماده ۲ وهمچنین ماده ۷ آئین نامه مذکور وقوانین مرتبط بااین امر، چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که مشتری تسهیلات بانک را بدون رعایت مقررات وضوابط معاملاتی وبانکی اخذ نموده است ومورد مشمول یکی ازبندهای احصاءشده درماده یک آئین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه دردستگاه اجرائی باشد و همچنین امرمذکور به موجب حکم قطعی درمحاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق واختیار دارد به طور یک جانبه وبه صرف اعلام به مشتری، قرارداد رافسخ وکل مطالبات خودناشی ازاین قرارداد رااعم ازاصل، سود وکلیه خسارات وارده راازمشتری مطالبه نماید بدیهی است وصول مطالبات بانک ملازمه ای بافسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلوگیری ازانجام معامله واعطاءتسهیلات جدید به متخلف، بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم ازحقیقی ویاحقوقی به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال ازانعقاد قرارداد جدید باوی خودداری نماید،، مشتری وراهن هرگونه ادعا واعتراض وایرادی را دراین خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.

این سند باستناد نامه شماره …….. مورخ ………. بانک ملی ایران شعبه ……….. تنظیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها