فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

رهن عام (بانک صادرات) قرارداد شماره 3

متن حقوقی سند رهن عام (بانک صادرات) قرارداد شماره 3 

 

قرارداد زیر بین: الف) بانک صادرات ایران – مدیریت شعب……………… با مشخصات فوق مقیم……………….. با نمایندگی آقای …….. طبق معرفی نامه …….. مورخ …….. بانک صادرات …….. به عنوان مرتهن که ذیلا بانک نامیده می‌شود از یک طرف و ب) آقای …….. با مشخصات فوق که منبعد مشتری (راهن) نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد گردید.

تبصره: نشانی پست الکترونیک و تلفن‌های مشتری همان موارد مندرج در صدر قرارداد است. چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی، پست الکترونیک تلفن‌های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به بانک ابلاغ کند. تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به بانک اعلام نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک)، پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال می‌شود و ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

نظر به اینکه مشتری با مشخصات فوق از بانک صادرات تقاضای تخصیص تسهیلات / ایجاد تعهدات/ انجام معاملات بانکی و غیره نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت نموده است و مشتری، ملک موضوع این قرارداد متعلق به خود را به عنوان تضمین تعهدات و بدهی خود در رهن بانک قرار داد، لذا این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری به تاریخ ذیل الذکر منعقد و طرفین، ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده 1: بانک موافقت نمود که مشتری (راهن) مطابق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی قانون مذکور از تسهیلات اعطایی / تعهدات ایجادی بانک بر اساس یکی از عقود اسلامی / انواع ضمنتنامه‌ها / اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی / تعهد ناشی از عدم ارائه اصل پروانه سبز گمرکی / برات کارت/ کارتهای تضمینی و غیره ولو به دفعات تا سقف مبلغ مندرج در ماده 5 این قرارداد استفاده نماید و مبالغ استفاده شده دین مسلم و قطعی وی به بانک خواهد بود، و بمنظور بازپرداخت بدهی و حسن انجام تعهدات خود در قبال بانک بموجب این قرارداد اموال ملکی و متصرفی خود را در رهن و وثیقه باک قرار داد.

ماده 2: مدت این قرارداد از تاریخ تنظیم بمدت — ماه شمسی و با نظر بانک برای یکبار ویا به دفعات قابل تمدید است واین تمدید بدون نیاز به تنظیم هرگونه سندی اعم از رسمی ویا عادی از طرف بانک انجام خواهد شد. بهر حال بانک حق و اختیار دارد پس از انقضای مدت ویا در مدت این قرارداد هر موقع که صلاح ومقتضی بداند برای وصول مطالبات خوداز بابت تسهیلات اعطائی / تعهدات براساس دفاتر وکارت تنظیمی بانک از این دفتر خانه اسناد رسمی اجرائیه صادر نماید و مشتری با علم و اطلاع کامل از مفاد این ماده قراداد را امضا نمود.

ماده 3: مشتری (راهن) متعهد و ملتزم شد مفاد قراردادهای تنظیمی که به موجب آن از تسهیلات اعطائی / تعهدات بانک منتفع گردیده را کلا بموقع اجراء بگذارد و در صورتیکه بهر علت و جهتی بدهی و تعهدات مشتری از بابت تسهیلات اعطائی موضوع ماده یک این قرارداد کاهش یابد مورد رهن و وثیقه کماکان در رهن و وثیقه بانک باقی خواهد ماند و صرف اظهار کتبی بانک (با رعایت مقررات ودفاتر بانک)در تعیین میزان مطالبات خود برای صدور اجرائیه ملاک عمل و مناط اعتبار و کافی و قطعی و لازم الا جراء و غیر قابل اعتراض بوده ومشتری حق هرگونه اعتراضی را در اینخصوص از خود سلب واسقاط نمود ودر صورت امتناع مشتری از پرداخت بدهی خود ناشی از این سند اجرائیه بشرح فوق از طریق دفتر خانه اسناد رسمی صادر و اقدامات اجرائی تا حصول نتیجه نهائی و وصول کل مطالبات بانک با رعایت مقررات قانونی تعقیب خواهد شد.

ماده 4: در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد، بعلت تاخیر در تادیه بدهی از تاریخ سر رسید یا حال شدن دیون سند رهنی تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه مشتری تعلق خواهد گرفت از این رو مشتری با امضای این قرارداد ملتزم ومتعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بر بدهی تادیه نشده روزانه — درصد در سال نسبت به بدهی مذکور به بانک پرداخت نماید. به همین منظور مشتری ضمن امضاء این قرارداد، بطور غیر قابل برگشت به بانک وکالت بلاعزل تفویض نمود که از تاریخ سر رسید یا حال شدن دیون سند رهنی تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مطالبات خود را از حسابهای مشتری برداشت نماید. اخذ مبلغ مقرره موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.

تبصره 1: مشتری قبول وتعهد نمود چنانچه بانک برای استیفاء حقوق ومطالبات خود بموجب این سند اقدام به صدور اجرائیه نماید علاوه پرداخت کل مبلغ این قرارداد و ما فی الذمه متعلقه بشرح ماده 4 فوق وسایر هزینه‌های قانونی حق الوکاله وهزینه‌های دیوانی متعلقه را نیز در هر مرحله که باشد اعم از اینکه اجرائیه وعملیات اجرائی توسط وکیل دعاوی یا نماینده قانونی ویا پرسنل بانک تقاضا و پیگیری شده باشد را طبق تعرفه مربوطه پرداخت نموده و یا به مطالبات بانک اضافه گردد مشتری حق هرگونه ایراد واعتراضی را در این مورد از خود سلب واسقاط نمود.

تبصره 2: مشتری در مقابل بانک موافقت نمود چنانچه بعد از سررسید این قرارداد یا حال شدن دیون سند رهنی قسمتی از مطالبات بانک را پرداخت نماید، بانک حق واختیار دارد وجوه دریافتی یا برداشتی از راهن (مشتری) را بنا به مورد ابتدا بابت هزینه‌های پیش بینی شده در این قرارداد و مابقی را طبق قرارداد تسهیلاتی/تعهداتی منعقده تسهیم بالنسبه نماید و مشتری (راهن) حق هر گونه اعتراض وایراد در این مورد را از خود سلب و اقساط نمود.

ماده 5: مشتری بمنظور تضمین وتامین وتا استهلاک کامل بدهی خود ناشی از این قرارداد و قراردادهای تسهیلاتی / تعهداتی موضوع ماده یک این قرارداد و تعهد ناشی از عدم ارائه اصل پروانه سبز گمرکی، تمامی رقبات اتی الذکر ملکی و متصرفی خود به شرح ماده 20 را تا میزان — ریال نزد بانک به رهن و وثیقه قرارداد و رهن مرقوم تا پرداخت کلیه بدهی مربوطه طبق اعلام کتبی بانک فک نخواهد شد و قبض و اقباض بعمل آمد و موارد رهن و وثیقه مجددا به تصرف بدهکار داده شد که در مدت مذکور در این سند از آن استیفاء منافع نماید و بدهکار متعهد و ملتزم شد که در حفظ و نگهداری موارد رهن و وثیقه کوشا باشد و بدهکار قبل از فک رهن و فسخ این قرارداد حق انجام هیچگونه معامله اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره و یا توثیق مازاد و نیز واگذاری با حق استرداد را بصورت صلح حقوق و یا وکالت و وصایت از خود سلب و اسقاط نمود و هرگونه ساختمان جدید که در ملک مورد وثیقه احداث ویا هر نوع ماشین آلات جدید دیگری که بعدا در مورد وثیقه نصب شود مستحدثات وماشین آلات جدید نیز جزء موارد رهن و وثیقه بوده ومانع از اجرای مقررات وقوانین اجرایی نخواهد بود و راهن ضمن عقد خارج لازم و با اسقاط حق عزل و ضم وکیل، امین و ناظر، بانک را وکیل تام الاختیار خود در حیات و وصی در ممات جهت ترهین مستحدثات و ماشین آلات آتی الاحداث به نفع بانک قرار داد.

ماده 6: مشتری (راهن) اقرار و اعتراف نمود که قبل از تنظیم این سند عین یا منافع مرقوم را تحت هیچ عنوانی اعم از قطعی، شرطی و… به صورت صلح و وکالت یا وصایت واگذار ننموده است در غیر این صورت مشتری (راهن) مکلف است نسبت به چبران خسارات وارده به بانک به تشخیص بانک اقدام نماید.

ماده 7: مشتری مکلف است مورد /موارد رهن را به هزینه خود در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌گردد نزد بیمه گر مورد قبول بانک بنام وبنفع بانک برای مدت ومبلغی که بانک تعیین می‌کند بیمه نموده، بیمه نامه رابه بانک تسلیم نماید ودر صورت انقضای مدت بیمه چنانچه دیون وتعهدات موضوع این قرارداد باقی باشد متعهد است نسبت به تجدید بیمه و تسلیم مدارک مربوط به بانک اقدام نماید در غیر این صورت بانک به طور غیر قابل برگشت حق واختیار دارد مورد / موارد رهن را راسا بیمه نموده وهزینه مربوطه را به اضافه نرخ خسارت مندرج در ماده 4 این قرارداد بعنوان وجه التزام نسبت به مبلغ تادیه شده بصورت روزانه از مشتری مطالبه ودریافت ودر صورت استنکاف از تادیه هزینه مذ کور از هر گو نه حساب مشتری نزد بانک برداشت ویا از طریق صدور اجرائیه با ارائه اسناد پرداخت هزینه تجدید بیمه مبادرت به وصول نماید ویا معادل هزینه مذکور، به مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اضافه نماید.

ماده 8: مشتری (راهن) ضمن این عقد به طور غیر قابل رجوع به بانک حق واختیار داد هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم خود را از موجودی هر یک از حسابهای وی اعم از ریالی ویا ارزی ویا هر نوع اعتبار، اسناد، حوالجات و اوراق بهادار اعم از ریالی ویا ارزی وی نزد خود راسا و بدون نیاز به هرگونه طرح دعوی و مراجعه به مراجع ثبتی یا قضائی و یا سایر بانکها برداشت واستیفاء نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه و برداشت می‌نماید.

ماده 9: مشتری (راهن) به طور غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد طبق شرایط و مقررات این سند رهنی، از مورد وثیقه برای وصول کلیه مطالبات بانک و متفرعات آن وفق قراردادهای منعقده و مطابق دفاتر خود و مفاد قرارداد، در سایر اسناد تعهدآور مربوطه استفاده نماید و مشتری (راهن) حق هرگونه ایراد و اعتراض، نسبت به اقدامات و عملیات اجرایی و قانونی بانک، همچنین حق تقاضای فک رهن از وثیقه مرقوم را تا پرداخت کلیه مطالبات بانکگ، طلق اعلام کتبی بانک از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 10: هرگاه ثابت شود مشتری به منظور تحصیل تسهیلات بانکی به متصدیان مربوطه، حق العمل یا پاداش یا تحف یا هدایایی اعم از نقدی و غیر نقدی داده است ویا آنها ویا واسطه‌های آنها را در منافع خود سهیم کرده است، بانک حق و اختیار خواهد داشت قرارداد تسهیلاتی / تعهداتی را بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی فسخ نماید. اثبات هریک از امور فوق در کمیته‌های انضباطی برای اعمال حق فسخ مذکور کافی است مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. در صورت فسخ قرارداد مشتری مکلف است وجوه پرداختی بانک ومتفرعات آن را با لحاظ خسارت عدم ایفاء تعهد قراردادی به بانک مسترد نماید. مضافا اینکه در صورت احراز موارد فوق راهن به مدت پنج سال از دریافت هرگونه تسهیلات محروم خواهد شد.

ماده 11: مشتری (راهن) متعهد گردید سیستم حسابداری صحیحی که متناسب با حجم امور مالی وی بوده ومورد قبول بانک باشد برقرار نموده، حسابهای خود را مرتبا در دفاتر قانونی ثبت نماید وچنانجه بانک لازم بداند حسابها ودفاتر نامبرده را بوسیله حسابرس رسمی مورد تائید بانک مورد رسیدگی قرار داده، نتیجه حسابرسی وحساب سود وزیان سالانه خود را در اختیار بانک بگذارد.

ماده 12: مشتری (راهن) ضمن این عقد خارج لازم و با اسقاط حق عزل وضم وکیل، امین و ناظر، بانک را وکیل تام الا ختیار خود در حیات و وصی در ممات قرار داد تا چنانچه هرگونه وجهی تحت هر عنوان از سوی استفاده کنندگان از تسهیلات وهر شخص حقیقی یا حقوقی در اجرای این قرارداد به هر طریق به حساب بانک واریز شود بانک حق واختیار دارد وجوه واریزی را ابتدا بابت هزینه‌های پیش بینی شده در این قرارداد منظور و مابقی طبق قرارداد تسهیلاتی/تعهداتی منعقده تسهیم بالنسبه نماید وبه نمایندگی از راهن (مشتری) در دفتر خانه حاضر ونسبت به تنظیم وامضای هر نوع الحاقیه یا متمم قرارداد با هر متن وقبول هر قید وشرط مورد نظر بانک راجع به تقلیل مبلغ این سند وفک رهن قسمتی از مورد یا موارد رهن با انتخاب خود بصورت مشاع یا قطعات تفکیکی وبا اعلام این مطلب که مابقی مورد یا موارد رهن در قبال مابقی مبلغ سند همچنان در رهن بانک باقی است، اقدام نماید راهن (مشتری) این قرارداد حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به اقدام بانک به شرح فوق را قبلا از خود سلب و ساقط نمود. 

ماده 13: مشتری (راهن) در صورت کاهش تعهدات خویش در این قرارداد به بانک حق واختیار داد که بانک آزاد سازی وثایق را بر اساس قابلیت نقد شدن، ابتدا از وثیقه ای که امکان نقد شوندگی آن کمتر است شروع ودر نهایت نسبت به آزاد سازی وثایق سهل الوصول اقدام نماید و مشتری (راهن) حق هرگونه ایراد واعتراضی را از خود سلب واسقاط نمود.

ماده 14: مشتری (راهن) به بانک حق واختیار داد تا بانک در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر تحت هر عنوان اقدام نماید. بنابرین در صورت انتقال حقوق ومطالبات بانک به غیر، کلیه تضمینات و وثایق قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی می‌ماند.

ماده 15: مشتری متعهد گردید آخرین مدارک و اطلاعات خود را به بانک ارائه داده و در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده مراتب را به همراه مستندات مربوطه به بانک و سازمان ثبت احوال اطلاع داده و همچنین هر نوع تغییر اعم از تغییر امضاء داران مجاز، اساسنامه یا شرکتنامه، آدرس و یا تغییر هر نوع اطلاعات دیگری در مورد خود را بلافاصله پس از وقوع به بانک اطلاع دهند.

ماده 16: به محض اطلاع بانک از ارائه مدارک شناسایی نامعتبر یا ارائه مستندات غیر واقعی از سوی مشتری، بانک حق و اختیار دارد از ارائه هرگونه خدمات پایه و غیر پایه به آنان خودداری و یا در صورتی که از قبل به ایشان خدماتی ارائه داده باشد، از ادامه آن خودداری نماید.

ماده 17: مشتری (راهن) متعهد ومکلف گردید قانون مبارزه با پولشویی مصوب 86/11/12 مجلس شورای اسلامی وآیین نامه ودستور العملهای اجرایی آن را مطالعه وضمن رعایت مواد قانون یاد شده ومقررات مربوطه از هر گونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نماید وهمچنین مشتری (راهن) متعهد گردید به اشخاص ثالث (به استثنای وکیل یا نماینده قانونی به نفع صاحب حساب) اجازه استفاده از حسابها، خدمات بانک وابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهد وهمچنین متعهد ومکلف گردید هرگونه تغییر در کد ونشانی پستی/ثبتی وسایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال یا اسناد واملاک) اطلاع داده ومستندات تغییر را به شعبه عامل ارائه نماید.

ماده 18: در صورتی که مشتری (راهن) به تعهدات خود بشرح این قرارداد عمل ننمایند بانک حق واختیار دارد نسبت به صدور وارسال اخطاریه به نشانی مندرج در این قرارداد از طریق پست عادی سفارشی اقدام وهزینه مربوطه را از حسابهای مشتری(راهن) برداشت ودر صورت عدم کفایت موجودی در حسابهای وی از حسابهای بانک پرداخت و هزینه متعلقه را به اضافه وجه التزام مندرج در ماده 4 این قرارداد نسبت به مبلغ تادیه شده به صورت روزانه از تاریخ پرداخت از مشتری (راهن) مطالبه ودریافت ودر صورت استنکاف از تادیه هزینه مذکور از هر گونه حساب اموال ودارایی مشتری (راهن) نزد بانک برداشت ومبادرت به وصول ویا معادل هزینه مذکور ومتفرعات آن به مطالبات خود ناشی از این قرارداد اضافه نماید واز طریق مراجع قانونی وصول نماید مشتری (راهن) حق هر گونه ایراد واعتراضی را در اینخصوص از خود سلب وساقط نمود.

ماده 19- در صورت اقدامات اجرائی وقانونی بانک در موارد وثیقه چنانچه در زمان مزایده حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد مشتری (راهن) ضمن عقد خارج لازم بانک را وکیل بلاعزل خود با حق توکیل بغیر ولوکرارا با سلب حق ضم وکیل امین وناظر از خود قرار داد تا نسبت به انتخاب فروش هر یک یا بعضی از رقبات موارد وثیقه حسب تشخیص بانک از حیث تقدم ویاتاخر فروش اقدام نماید مشتری (راهن) حق رعایت تقدم موضوع ماده 144 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و… را تا پایان عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمود و حق هرگونه ایراد و اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 20 : به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات بدهکار بشرح این قرارداد: مازاد ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان طبقه …….. قطعه …….. به مساحت …….. مترمربع پلاک ثبتی شماره …….. فرعی از …….. اصلی مفروز و مجزی شده از …….. فرعی بخش …….. مشهد با حدود و مشخصات مندرج در یک برگ سند مالکیت بشماره چاپی …….. دفتر الکترونیک …….. می‌باشد، با کلیه ملحقات و متعلقات و مشاعات و مشترکات و منضمات و امتیازات آب و برق و گاز و تلفن و غیره با سلب حق انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و رهنی و شرطی و غیره در رهن و وثیقه بانک قرار داد. با حفظ حقوقات اسناد رهنی شماره …….. مورخ …….. این دفتر.

این قرارداد در 20 ماده و 3 تبصره در تاریخ سند در شهر …….. به امضاء رسیده است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

 
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x