جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

رﻫﻨﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت در زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻴﺠﺎری – ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ

متن حقوقی سند رﻫﻨﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت در زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻴﺠﺎری – ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ بانک مسکن

 

 

در اﺟﺮاى ﻣﻔــﺎد ﻗﺮاردادﻫــﺎى ﺷــﻤﺎره ………………………… ﻣــﻮرخ ……………..، ﺷــﻤﺎره ………………………. ﻣــﻮرخ ……………… و ﺷﻤﺎره ………………………… ﻣﻮرخ ………………. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻌﺒﻪ ……………………..، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﻻزم و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن/ ﻣﻮﻗﻮﻓـﻪ ……………………………… ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى …………………………………. (راﻫﻦ) اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ:

اﻟﻒ)١. ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى ………………….. ﻓﺮزﻧﺪ ………… ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ …………. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ………… ﺻﺎدره از ………. ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ……………………ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………. ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ……………………
٢ . ﺷﺮﻛﺖ ……………………………… ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ه ﺑﺸﻤﺎره ………………. ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ……………… ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ………………………. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ……………………… ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ……………………………………………………………………………………………………………………………ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ …………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ/آﻗﺎﻳﺎن ……………………….. و ……………………… ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎى ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﻖ آﮔﻬﻰﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎره ……………….. ﻣﻮرخ ……………….. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ”ﺑﺪﻫﻜﺎر / راﻫﻦ ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻳﻚ ﻃﺮف و؛
ب) ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ – ﺷﻌﺒﻪ ………………………….. ﻛﺪ ……………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ………………………………………………………………………………………. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى ……………………………. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره …………………. ﻣﻮرخ………………. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ”ﺑﺎﻧﻚ ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻠﺰم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎد آن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.

ﻣﺎده یک:

ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻗﺒﻮل و اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮاردادﻫـﺎى ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر در ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﻨﺪ.
اﻟﻒ) ﻣﺒﻠﻎ …………………………………………….. رﻳﺎل ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره ……………………… ﻣﻮرخ ………………. در ……….. ﻗﺴـﻂ ﻣﺘـﻮاﻟﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺴﻂ روز …………………… و ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﻗﺴﺎط ﺑﻌﺪى ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻗﺴﻂ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
ب) ﻣﺒﻠﻎ …………………………………………….. رﻳﺎل ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮارداد ﺷـﻤﺎره ……………………… ﻣـﻮرخ ………………. در ………… ﻗﺴـﻂ ﻣﺘـﻮاﻟﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺴﻂ روز ……………………. و ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﻗﺴﺎط ﺑﻌﺪى ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻗﺴﻂ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
ج ) ﻣﺒﻠﻎ ……………………………………………… رﻳﺎل ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره …………………….. ﻣﻮرخ ……………….. در ………… ﻗﺴـﻂ ﻣﺘـﻮاﻟﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺴﻂ روز …………………… و ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﻗﺴﺎط ﺑﻌﺪى ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻗﺴﻂ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه– ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺪﻫﻜﺎر در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﻳﻚ از اﻗﺴﺎط ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﭼﻬﺎر اﻳﻦ ﻗﺮارداد از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳـﻴﺪ ﻗﺴـﻂ ﻣﺰﺑـﻮر ﺗـﺎ ﺗﺎرﻳﺦ وارﻳﺰ، ﺑﺮ ذﻣﻪ وى ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ روش ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده دو:

ﺑﺪﻫﻜﺎر/راﻫﻦ؛ آﻗﺎى/ﺧﺎﻧﻢ ……………………….. ﻓﺮزﻧﺪ ……………. ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ……………… ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟـﺪ ……………. ﺻـﺎدره از …………… ﻛﺪ ﻣﻠﻰ …………………………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ………………………………………………………………………………………….. ﻛـﺪﺴـﺘﻰ ……………………… ﺿﻤﻦ اﻃﻼع ﻛﺎﻣـﻞ ازﻛﻴﻔـﻴﺖ وﻛﻤـﻴﺖ ﺗﻌـﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻤﻨــﻈﻮر ﺗﻮﺛﻴـﻖ وﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺑـﺪﻫﻰ وﺗﻌﻬـﺪات ﻣـﺬﻛﻮر دراﻳـﻦ ﻗـﺮارداد و ﻗـﺮاردادﻫﺎى داﺧـﻠﻰ ﻓـﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺷﺸـﺪاﻧﮓ ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﻨﺪرج دراﻳﻦ ﻗﺮارداد را در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮار داد وﻗﺒﻮل ﻧﻤـﻮد از ﮔﺮوﮔـﺎن ﻣﺰﺑـﻮر ﻓـﻚ رﻫﻦ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻳﺪ، ﻣﮕﺮﭘﺲ از وارﻳﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ واﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد و ﻗﺮاردادﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﻓﻮق اﻟـﺬﻛﺮ. ﺑﺎﻧـﻚ ﭘـﺲ از ﺗﺼﺮف ﻣﻮﻗﺖ ﮔﺮوﮔﺎنآن، را ﻣﺠﺪداً درﺗﺼﺮف راﻫﻦ ﻗﺮار داد ﺗﺎ درﻣﺪت رﻫﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪﮔﺮدد. ﺗﻤﺎم وﺛﻴﻘـﻪ درﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻫـﺮ ﻣﻴـﺰان از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺑﺸﺮح ﻗﺮاردادﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻗـﺮار دارد و ﺑﺎﻧـﻚ ﺣـﻖ دارد ﺑـﺮاى وﺻـﻮل ﻫـﺮ ﻣﻘﺪار از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ از ﺗﻤﺎم وﺛﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ و راﻫﻦ ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﺪون اﺟـﺎزه ﻛﺘﺒـﻰ ﺑﺎﻧـﻚ ﻫـﻴﭻ اﻗـﺪاﻣﻰ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﺼﻮرت وﻛﺎﻟﺖ در ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ اﻧﺠـﺎم ﻧـﺪاده و ﺑـﺮاى دﻳﮕـﺮى در ﭘـﻼک ﻣﺰﺑـﻮر اﻳﺠـﺎد ﺣﻘـﻰ ﻧﻨﻤﺎﻳـﺪ و ﻫﺮاﻗﺪاﻣﻰ ﺧﻼف اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﻮﺟﻮد وآﻧﭽﻪ در آﻳﻨﺪه در ﻣﻮرد رﻫﻦ اﺣﺪاث و اﻳﺠﺎد ﺷـﻮد ﺟﺰء ﻣﻮردوﺛﻴﻘﻪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ۳۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﺖ و راﻫﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻋﻤﻞ و اﻗﺪاﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارزش وﺛﻴﻘﻪ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻣﺎده ﺳﻪ:

ﺑﺪﻫﻜﺎر/ راﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺟﺎزه داد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮردوﺛﻴﻘﻪ اﻳﻦ ﻗـﺮارداد را ﺗـﺎ ﻣﻴـﺰان ارزش ﻣﻮردوﺛﻴﻘـﻪ/ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﺑﺎﻧـﻚ، در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻄـﺮات آﺗـﺶ ﺳﻮزى، اﻧﻔﺠﺎر، ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ و ﻃﻮﻓﺎن، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻧﺰد ﻳﻜﻰ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺑﻴﻤـﻪ، ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺑﺎﻧـﻚ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﻰ وى ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ وﺻﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺪﻫﻜﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎى ﺑﻴﻤﻪ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﺑﻬﻤﺎن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻫﻜﺎر/ راﻫﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﻮرت وﻗﻮع ﺧﻄﺮات ﻣﺰﺑﻮر و ورود ﺧﺴـﺎرت ﺑـﻪ ﻣﻮردوﺛﻴﻘـﻪ، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ را ﺟﻬـﺖ درﻳﺎﻓـﺖ ﺧﺴﺎرت از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻘـﺮرات ﻣـﻮرد ﻋﻤـﻞ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺧـﻮد وﺟـﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزى ﻣﻮردوﺛﻴﻘﻪ در اﺧﺘﻴـﺎر ﺑـﺪﻫﻜﺎر/ راﻫـﻦ ﻗـﺮار دﻫـﺪ. وى ﻧﻴـﺰ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزى ﻣﻮردوﺛﻴﻘﻪ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺒـﻰ ﻛـﻪ ارزش آن ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ارزﻳﺎب ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻜﺎﻓﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻫﻜﺎر/ راﻫﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﺣـﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ادﻋـﺎ واﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﻴﻤﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎر:

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺑﺮﺧﻼف ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﺮوط و ﻗﻴﻮد و ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺮارداد و ﻗﺮاردادﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻳـﺎ در ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎتﺑﺎﻧﻚ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻛﻨﺪ، ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎى وى ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﺻـﻞ ﺑـﺪﻫﻰ ﻫـﺎ ﺗـﺎﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮر، ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﺎدﻳﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر، از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎى ﻣﺰﺑـﻮر، ﻣﺒﻠﻐـﻰﺑﻪ ذﻣﻪ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ازاﻳﻨﺮو ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎى ﺗﺎدﻳﻪ ﻧﺸﺪه؛١. ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻣﻌﺎدل ………… درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ﻳﻚ اﻳﻦ ﻗﺮارداد.
٢. ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻣﻌﺎدل …………. درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ﻳﻚ اﻳﻦ ﻗﺮارداد.
٣. ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻣﻌﺎدل …………. درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده ﻳﻚ اﻳﻦ ﻗﺮارداد.
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮﻳﻚ از ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧـﺎﻣﺒﺮده ﺿـﻤﻦاﻣﻀﺎى اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺧﺘﻴﺎر داد ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﻣـﻮردﻗﺮارداد را ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﻼغ واﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ادارى ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﺟﺮاﻳﻰ ﻳﺎ ﻗﻀﺎﻳﻰ، راﺳﺎً از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺴﺎب ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎب ﻳﺎراﻧﻪوارﻳﺰى دوﻟﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮال و اﺳﻨﺎد وى ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺮداﺷﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان از وﺛﺎﻳﻖ و ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮداراﺋﻴﻬﺎى وى ﺗﻤﻠﻚ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﻰ وى ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﻚ در اﻳـﻦﺧﺼﻮص را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ وﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد. اﺧﺬ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮر ﺑﺸﺮح ﻓﻮق ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻰ وﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑـﺮاى وﺻـﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎتﺑﺎﻧﻚ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه – ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻰ ﻛﻪ وى ﭘﺲ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﻗﺴﺎط ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﻰ از اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد و ﻗﺮاردادﻫـﺎى ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺻﻞ دﻳﻮن و ﻣﺎﻓﻰ اﻟﺬﻣﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻓـﻮق ﻣﻨﻈـﻮر ﮔـﺮدد. ﺑـﺪﻫﻜﺎر ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺑﺎﻧـﻚ درﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻓﻰ اﻟﺬﻣﻪ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﭘﻨﺞ:

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺪﻫﻜﺎر از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺮارداد و ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮردر ﻣﺎده ﻳﻚ وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰانﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاى اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ وﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻛﺎﻓﻰ و ﻗﻄﻌﻰ وﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ﺷﺶ:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻚ رﻫﻦ در ﻣﻌﺮض اﺟﺮاى ﻃﺮﺣﻬﺎى ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى دوﻟﺘﻰ و ﺷـﻬﺮدارى و اﻣﺜـﺎل آن ﻗـﺮارﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺪﻫﻜﺎر/ راﻫﻦ وﻛﻴﻞ ﺑﻼﻋﺰل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﺷﻨﺎس، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ارزﻳـﺎﺑﻰ، ﺣﻀﻮر در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎى ذﻳﺼﻼح و ﺗﻮاﻓﻖ در ﺗﻘﻮﻳﻢ وﺛـﻴﻘﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎ اﻣﻀـﺎء اﺳﻨﺎد و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺟﻮﻫﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳـﺴﻪ ذﻳﺮﺑﻂدر ﻗﺒﺎل ﺗﻤـﻠﻚ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺎﺑـﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻬﺎى ﻣﻠﻚ در ﺻﻨﺪوق ﺛﺒﺖ ﻳﺎ دادﮔﺴﺘﺮى ﺗﻮدﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎده ﻫﻔﺖ:

ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺿﻤﻦ اﻋﻼم و اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ، اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاﺳـﺎسﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻛﻮر در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد. ﺗﺒﺼﺮه– ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺑـﻮده و ﺑـﺪﻫﻜﺎر ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﺼـﺮف اﻋـﻼم ﺑﺎﻧـﻚ ﺿـﻤﻦ ﻗﺒـﻮلﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺻﻼﺣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺻﻼح اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﻚ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﺪم ﻗﺒﻮل و اﻗﺪام ﺑﺪﻫﻜﺎر در اﻳﻦ ﺧﺼﻮصاز ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺮارداد ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻓﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﻫﺸﺖ:

ﺑﺪﻫﻜﺎر اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ اﺣﺮاز ﮔـﺮدد ﺑـﺪﻫﻜﺎر دراﺛﺮ وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺨﻠﻒ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﻳﻜـﻰ از اﻋﻤـﺎل ﻣﻨـﺪرج در ﺑﻨـﺪﻫﺎى ﻣـﺎده ﻳـﻚ آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮى و ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ رﺷـﻮه دردﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﺼﻮب ١٣٨٣ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﻌﻘـﺎد اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧـﻚ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ، ﺑﺎﻧـﻚ ﺑـﺪونﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﺣﻖ دارد ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ و ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺧﻮد وﻓﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗـﺪامﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﻧﻪ:

در اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻰ آن، ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻧﻚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، اﻗﺮار و ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪآﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺠﻠﻰ، ﺛﺒﺘﻰ و ﭘﺴﺘﻰ ﺧﻮد و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺼـﻮرت ﺻـﺤﻴﺢ و ﺑـﺮوز ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ اﻋـﻼم و اراﺋـﻪﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺠﻠﻰ (درﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ) و ﺛﺒﺘﻰ اﻋﻢ از ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﻪ/ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ/ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه/ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎئ ﻣﺠﺎز (درﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ)، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻰ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪهﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر- ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد- اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺟﻣوع ”ﺣداﻗل ﺳود ﻣورد اﻧﺗظﺎر + ۶ ”در ﻧﻗطﻪ ﭼﻳن ﻗﻳد ﺷود.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻫﻜﺎرﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎً از ﺗﺴﻬﻴﻼت /ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘـﻰاﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﺎًﻳﺎ ﻛﻼً اﻣﻜﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﻴﻼت/ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﻓـﺮاﻫﻢﻧﺸﻮد و درﺻﻮرت اﻗﺪام ﺧﻼف اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼع دﻫﺪ. ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد درﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ وى از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻮق، ﻗﺮارداد ﻣﻨﻔﺴﺦ و ﺗﻌﻬﺪات و دﻳﻮن ﻣﻮﺟﻞ وى ﺑـﻪدﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت/ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﺑـﻪ ﺑـﺪﻫﻜﺎر، ﺟﻬـﺖ وﺻـﻮلﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺧﻮد وﻓﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ واﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ده:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎر از اﻳﻔﺎى ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد و ﻗﺮاردادﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗـﺪاﻣﻰﺑﺮاى وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺧﻮد-ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎً ﻳﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص- اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺸـﺨﻴﺺﺧﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﻰ وى ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ ﮔـﺮدد، ﭘﺮداﺧـﺖﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺛﺒﺘﻰ و اﺟﺮاﺋﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ و دادرﺳﻰ وﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﻪ وﻛﻴﻞ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﻀﺎﻳﻰ وﺧﺴﺎرات از ﻫﺮﺟﻬﺖ (ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻋﻼم ﺑﺎﻧـﻚ) ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺪﻫﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺟﺮاى ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ اﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎده ۱۵ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺪون رﺑﺎ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده ﻳﺎزده:

ﺑﺪﻫﻜﺎر/ راﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و واﮔﺬارى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ- ﺗﺤـﺖﻫﺮﻋﻨﻮان- اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت و وﺛﺎﺋﻖ ﻗﺮارداد ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺧـﻮدﺑﺎﻗﻰ ﺑﻮده و ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺛﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده دوازده:

در اﺟﺮاى ”ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﻛﺴﺮ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮﻗﻪ و اﺳﺘﻴﻔﺎى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ از ﻣﺤﻞ ﺣﻘﻮق و درﻳﺎﻓﺘﻰ ﻫﺎى ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻣﺼﻮب ۱۳۶۱”ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪات و ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮعوى ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻛﺴﺮ اﻗﺴﺎط و ﺑﺪﻫﻰ ﻣﻌﻮق از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻓﺘﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع وى ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﻖﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ واﻋﺘﺮاض ﺑﺪﻫﻜﺎر دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر و وارﻳﺰ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﻌﻮق ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻗﺪام ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺳﻴﺰده:

ﮔﺮوﮔﺎن ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ﺗﺒﺼﺮه– راﻫﻦ اﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮردرﻫﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺪﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮاﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮده وﻣـﻮردرﻫﻦ ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﻏﻴﺮﻧﻤـﻰ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻟﺬا ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻣﻜﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﻴﻞ ﮔﺮوﮔﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻬﻼک ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻓﻚ ﺷﻮد، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗـﺮﻫﻴﻦ وﺛﻴﻘـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ واﺟـﺪﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻓﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهو ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻔﺎى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد و ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺪﻫﻜﺎر/راﻫﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎرده:

ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ، ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ذﻣﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎر اﺳﺖ.

ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻴﺎﻧﻰ ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺘﻴﺠﺎرى ﻣﻮﺿﻮع ﻗـﺮارداد اﺟـﺎره ﺷـﻤﺎره ……………. ﻣـﻮرخ ………………ﺳﺎزﻣﺎن/ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻮﺟﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ……………….. ﻣﻮرخ ……………… ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﻗـﺮارداد وﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ در اﺟﺮاى ﻣﻮﺿﻮع و ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاى وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ، و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻧﻌﻘـﺎد ﻗـﺮارداد اﺟـﺎره ﺑـﺎﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻰ – ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺷﻮد – اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰده:

در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻳﻦ ﻗﺮارداد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد وارﻳﺰ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﺣﻖ ﻓﺴﺦﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻴﺎن و ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻴﺠﺎرى ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮارداد اﺟﺎره و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺧﺘﻴﺎر ووﻛﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮ داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ راﺳﺎً و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﻼغ و اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ادارى ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊﻗﻀﺎﻳﻰ، ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺖ از ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق وى ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮارداد اﺟﺎره را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ، ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻴﺠﺎرى ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ و از ﻫﺮﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻰ – ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺷﻮد – ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺟﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ و ﻣﻮﺟﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﻫﻔﺪه:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎر درﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺑﻬﺎءﻣﻘﺮر در ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻣﻮﺟﺮ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼع دﻫـﺪ وﺑﺎﻧـﻚ اﺟـﺎره ﺑﻬـﺎىﻣﻌﻮﻗﻪ را ﺑﭙﺮدازد، ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد از ﺑﺪﻫﻜﺎر را ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣـﺎل ﺗﺒـﺪﻳﻞ و ﺑﻬﻤـﺮاه اﺟـﻮر ﻣﻌﻮﻗـﻪ و ﺧﺴـﺎرات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻰﭘﺮداﺧﺘﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﺟﺎره ﺑﻬﺎى ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎرات وارده، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻧﺎم و اﻣﺿﺎء ﺑدﻫﻜﺎر                  ﻧﺎم و اﻣﺿﺎء راﻫن                      ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺳﻜن ﺷﻌﺑﻪ …………..

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x