جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند رسمی وثیقه

 

نام قرارداد: رسمی وثیقه (در مواردی که شامل بدهی قبلی مشتری نیز می‌گردد)

نوع قرارداد: رسمی

 

پیرو قرارداد رسمی تسهیلات خرید مسکن شماره ………….. مورخ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره …………. اینجانب ………………………. ضمن اقرار و قبول مبلغ ………………………. ریال بعنوان دین مسلم خود به بانک با تنظیم این سند و امضاء ذیل آن مازاد پلاک ثبتی مرهونه متعلق به خود با مشخصات مندرج در ماده 14 این قرارداد را بعنوان تضمین مطالبات بانک به مبلغ مذکور فوق بعلاوه خسارات مربوطه در رهن و وثیقه بانک رفاه کارگران قرار دادم.

 

ماده (1) این قرارداد بین امضاء کنندگان ذیل:

 الف: بانک رفاه کارگران… شعبه…………………. کد ……… دارای شماره اقتصادی 5564 … 1147 … 4111 با نمایندگی ……………….. به نشانی:

که از این پس در این قرارداد اختصاراً ” بانک“ نامیده می‌شود از یکطرف و

ب: آقای/خانم………………………….. دارای کد ملی………………… شماره اقتصادی……………… شناسنامه شماره…………………… متولد……………. صادره از …………….. فرزند……………….

ـ آدرس، شماره تلفن و کدپستی محل کار:

 

ـ آدرس، شماره تلفن و کدپستی محل سکونت:

 

که از این پس در این قرارداد اختصاراً ” مشتری و راهن “ نامیده می‌شود و مازاد وثیقه موضوع این قرارداد را بعنوان تضمین تعهدات و بدهی قبلی نامبرده در رهن بانک قرارداد، از طرف دیگر منعقد گردید.

تبصره ـ مشتری و راهن متعهد گردید در صورت تغییر نشانی خود مراتب را به همراه آدرس جدید سریعاًُ به بانک اعلام نمایند در غیر اینصورت کلیه اوراق و مکاتبات و اخطاریه‌های قضائی و اجرائی به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابلاغ شده تلقی میگردد.

 

ماده (2) بانک بموجب این قرارداد و حسب درخواست مشتری و راهن موافقت نمود که رهینه مندرج در سند حاضر علاوه بر اینکه تضمین بدهی‌های فعلی و آتی بابت تسهیلات خرید مسکن ایشان به بانک می‌باشد، مازاد آن تضمین مبلغ ……………………….ریال بدهی قبلی نامبرده به بانک موضوع قراردادهای تسهیلات و قرض الحسنه به شماره‌های ……………………………………………………………… به مواعد………………………………………… نیز باشد فلذا با عنایت به موافقت بانک مورد رهن مندرج در ماده 14 تا مبلغ…………………………. ریال (جمع کل مبالغ بدهی) بعنوان تضمین کلیه بدهی‌های مشارالیه به بانک است.

تبصره 1) مشتری و راهن قبول و اقرار نمود که به مجردحال شدن هر قسط از هر یک از تسهیلات مذکور در ماده فوق و حداکثر گذشت 10 روز ، بانک محق به حال نمودن کلیه مطالبات خود از نامبرده بوده و متعاقب آن نسبت به صدور اجراییه به میزان کل بدهی و سود و جرائم متعلقه بر اساس محاسبات و تشخیص خود (بانک) اقدام نماید و مشتری و راهن حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره 2) مشتری و راهن ضمن عقد خارج لازم و به صورت غیر قابل فسخ شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است پذیرفت، بنابراین به بانک حق و اختیار داد که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، سپرده ها، اموال و اسناد متعلق به آنان نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک و یا سایر موسسات اعتباری (تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا) راساً و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرائی برداشت نموده و به حساب بدهی مربوطه منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، بانک آنرا برداشت و به نرخ روز محاسبه نماید. مشتری و راهن در صورت اقدام بانک بشرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب نمود.

 

ماده (3) مدت این قرارداد ………. سال شمسی از تاریخ انعقاد می‌باشد. مادامی که مشتری و راهن کلیه تعهدات خود به شرح ماده 2 را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و راهن و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری و راهن به شرح این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.

 

ماده (4) بانک به تقاضای مشتری و راهن مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به مشتری و راهن پرداخت و مشتری و راهن اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد.

 

ماده (5) مشتری و راهن به منظور توثیق و تضمین بدهی وتعهدات خود به بانک، مازاد پلاک مذکور در ماده 14 را در رهن بانک قرارداد و به بانک حق داد مطالبات خود از نامبرده را از طریق اجرای ثبت از مورد رهن استیفاء و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری و راهن قبول و تائید نمود که مورد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت تسهیلات مسکن دریافتی از بانک است مازاد آن بابت تضمین و تامین سایر تسهیلات دریافتی وتعهدات دیگر وی نزد بانک و مطالبات بانک نیز می‌باشد و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد رهن استیفا نماید و فک رهن از مورد وثیقه موکول به ایفای کلیه تعهدات و پرداخت تمامی بدهی‌های مشارالیه به بانک می‌باشد و مادام که این قرارداد فسخ و باطل نشده است، مشتری و راهن حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین و منافع مورد رهن را به هر صورت اعم از قطعی، رهنی، شرطی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت. حسب الاقرار قبض و اقباض به عمل آمد و مورد رهن بصورت امانت صحیح و سالم به تصرف مشتری و راهن داده شد و نامبرده نیز اقرار به تصرف مورد رهن نمود.

 

ماده (6) مشتری و راهن قبول و تعهد نمود که در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری و راهن به شرح قراردادهای فی مابین، کلیه بدهی‌های مشتری و راهن به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال گردیده و به محض اولین اعلام و اخطار کتبی بانک در خصوص تخلف آنها از هر یک از تعهدات قراردادی فی مابین بدون فوت وقت و یا توسل به هیچگونه عذری کلیه مطالبات بانک شامل اصل تسهیلات، سود یا فوائد مترتب بر اصل، وجه التزام تاخیر تادیه، حق بیمه، دستمزد کارشناسان و سایر هزینه‌های قانونی اعم از ثبتی، اجرایی، دادرسی، حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی در تمام مراحل و مراجع و غیره را بصورت یکجا و دفعتاً واحده به بانک بپردازد و در صورت تأخیردر تأدیه بدهی، بانک حق دارد حسب مورد علاوه بر وصول کل طلب مبلغی معادل ….. درصد در سال (نرخ سود مقرر به علاوه 6%) طبق ضوابط جاری بانک، نسبت به بدهی محاسبه و از مشتری و راهن دریافت نماید، همچنین مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمود. اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

 

ماده (7) مشتری و راهن (ضمن عقد خارج لازم) بانک را وکیل بلاعزل خود با حق توکیل غیر در حیات و وصی بعد از فوت خود قرار داد که مبلغ مندرج در سند رهنی را در هر زمان و بنا به تشخیص خودکاهش دهد.

 

ماده (8) مشتری و راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده 14 رادر مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و بنفع بانک و به هرمبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با امضای این قرارداد به بانک تسلیم نماید، همچنین نامبرده متعهد شد در صورت انقضای مدت بیمه نامه و عدم واریز بدهی و مادامیکه تعهدات مشتری و راهن باقی است نسبت به تجدید بیمه مال مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه مشتری و راهن بیمه نماید و مشتری و راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می‌باشد و مکلف است به محض مطالبه به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانک می‌تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور نماید و اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ متوجه بانک نمی باشد، در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن به شرح فوق و به نفع بانک بیمه شده، نسبت به میزان خسارت دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گرفته است مشتری و راهن حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمود.

 

ماده (9) مشتری و راهن بدینوسیله تعهد نمود که بدون موافقت قبلی وکتبی بانک از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد وثیقه باشد خودداری نموده و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد رهن را مجدداً به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

 

ماده (10) هرگونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد وثیقه ایجاد و به آن اضافه شود اعم از متصل ومنفصل و نیز امتیاز تلفن به شماره ……………………….. و آب به شماره…………………… و برق به شماره……………………….. جزء مورد وثیقه در رهن بوده و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سودو سایر خسارات قانونی در وثیقه بانک باقی است.

 

ماده (11) مبالغ پرداختی که بعد از سررسیدهای مقررتسهیلات اعطائی به هر صورت به بانک پرداخت یا به حساب تسهیلات منظور گردد، به نسبت بدهی‌های مربوط به تسهیلات اعطائی (اصل، سود یا فوائد مترتب بر اصل و وجه التزام تاخیر تادیه) تسهیم و وصول می‌گردد.

 

ماده (12) هرگاه بانک برای وصول مطالبات خو د اجرائیه صادر نماید مبلغی معادل تعرفه آیین‌نامه حق الوکاله جهت کارمزد اجرائی بر ذمه مشتری و راهن تعلق خواهد گرفت که نامبرده ملزم به پرداخت آن می‌باشد و به هر صورت از مورد رهن فک رهن به عمل نخواهد آمد مگر پس از پرداخت کل بدهی بعلاوه کارمزد مذکور و همچنین سایر هزینه‌های وصول مطالبات.

 

ماده (13) مشتری و راهن قبول و اقرار نمود قرارداد حاضرپیرو تضامین قبلی منعقد گردیده و به هیچ وجه تبدیل تعهد محسوب نشده و کلیه تضامین سابق به قوت و اعتبار خود باقی خواهند ماند بنابراین در معاملات وی با بانک قراردادهای منعقده فیمابین نیزمعتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد کماکان مورد قبول مشتری خواهد بود.

 

ماده (14) مورد رهن عبارتست از مازاد تمامی ششدانگ:

(مشخصات کامل ثبتی پلاک مورد وثیقه وحدود اربعه و نشانی آن دقیقاً ذکر شود)

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x