فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند رهنی بانک رفاه

 

ضمانت نامه بانکی بانک رفاه

ماده ۱- این قرارداد فی مابین امضا کنندگان ذیل: الف: بانک رفاه کارگران  شعبه ………… دارای شماره اقتصادی—— به مشخصات فوق  با نمایندگی آقای ……….. بمشخصات ونشانی فوق الذکر که از این پس دراین قرارداد اختصارا بانک نامیده می شوداز یک طرف و ب) آقا/خانم ……… بمشخصات فوق الذکر  که از این پس در این قرارداد اختصارا مشتری  نامیده میشود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی وصدور ضمانت نامه وانجام معاملات بانکی نموده  وبانک  نیزبا تقاضای وی موافقت نموده وهم چنین افراد تحت تکفل وی (حسب مورد)  وج) آقای /خانم ………. که از این پس در این قرارداد اختصارا وثیقه گذار /وثیقه گذاران  نامیده می شوند ووثیقه/وثایق موضوع این قرارداد را بعنوان تضمین تعهدات وبدهی مشتری در رهن بانک قرار دادند از طرف دیگر منعقد گردید تبصره: مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران  متعهد گردیدند در صورت تغییر نشانی خود را به همراه ادرس جدید سریعا به بانک اعلام نمایند در غیر اینصورت کلیه اوراق ومکاتبات واخطاریه های قضایی واجرایی به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال وابلاغ شده تلقی میگردد

ماده ۲:  بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام هر نوع عملیات ومعاملات بانکی در امور تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی بازرگانی خدماتی وسایر معاملات خدمات  وعملیات بانکی وهم چنین صدور ضمانت نامه ها به در خواست مشتری تا مبلغ ……….. ریال از تسهیلات مالی واعتباری بانک استفاده نماید ودر عملیات معاملات وقرارداد های خود با بانک وهم چنین صدور ضمانت نامه ها به تقاضای مشتری توسط بانک ولو به دفعات طبق مقررات وقرارداد های مربوط تا مبلغ مزبور بعلاوه سود، وجه التزام تاخیر تادیه، وخسارات  کارمزد متعلقه  (حسب مورد) به شرح ماده ۶ این قرارداد به بانک بدهکار گردد.

تبصره ۱) مشتری ضمن عقد خارج لازم وبه صورت غیر قابل فسخ شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جز لاینفک این قرارداد است بذیرفتند بنابراین به بانک حق واختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اعم از مستقیم یا غیر مستقیم را از موجودی هر یک از حسابها (ریالی ارزی) سپرده ها اموال واسناد متعلق به آنان نزد هر یک از شعب وواحد های بانک ویا سایر موسسات اعتباری (تمامی بانکهای دولتی وغیر دولتی وسایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) راسا وبدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده وبه حساب بدهی مربوطه منظور نماید در صورتیکه وجوه به صورت ارزی باشد بانک انرا برداشت وبه نرخ روز محاسبه  نماید مشتری وافراد تحت تکفل وی در صورت اقدام بانک بشرح یاد شده حق هر گونه اعتراض وطرح دعوی را از خود سلب نمودند

تبصره ۲)  وثیقه گذار / وثیقه گذاران به موجب این قرارداد استفاده مکرر مشتری از تسهیلات مالی واعتباری، خدمات وضمانت نامه بانک را در مدت مندرج در ماده ۳  مطابق مقررات وقرارداد های مربوطه (تا سقف مبلغ مزبور) بعلاوه  سود، وجه التزام تاخیر تادیه، خسارات  و کارمزد متعلقه (حسب مورد)  بشرح ماده ۶  این قرارداد پذیرفته ونیازی به اخذ اجازه وموافقت مجدد ایشان در خصوص مورد نمی باشد.

ماده ۳-  مدت این قرارداد ……….. ماه تمام شمسی از تاریخ انعقاد می باشد مادامیکه مشتری کلیه تعهدات خود  بشرح ماده ۲ را در قبال بانک انجام نداده ومطالبات بانک را از هر جهت وبابت نپرداخته این قرارداد به قوت واعتبار خود باقی است وبه تقاضای کتبی مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران وموافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است ودر صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران بشرح این قرارداد به قوت واعتبار خود باقی خواهد ماند.

ماده ۴-  بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به مشتری پرداخت ومشتری اقرار به دریافت ان نمود ومتعهد گردید مبلغ مذکور را در پایان مدت به بانک مسترد دارد.

ماده ۵- مشتری و  وثیقه گذار / وثیقه گذاران به منظور توثیق وتضمین بدهی وتعهدات خود بشرح این قرارداد مال/ اموال مذکور در ماده ۱۴ را در وثیقه بانک قراردادند وبه بانک حق دادندمطالبات خود از مشتری را از طریق اجرای ثبت از مورد وثیقه استیفا ووصول نماید وبه موجب این قرارداد مشتری و  وثیقه گذار / وثیقه گذاران  قبول وتایید نمودند که مورد وثیقه علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است بابت تضمین وتامین انواع عملیات ومعاملات وتعهدات دیگر وی نزد بانک ومطالبات بانک بشرح این قرارداد نیز می باشد وبانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد وثیقه استیفا نماید و  فک وثیقه موکول به ایفای کلیه تعهدات وپرداخت کلیه بدهی های مشارالیه به بانک می باشد ومادامیکه این قرارداد فسخ وباطل نشده است مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران حق هیچگونه نقل وانتقال نسبت به عین ومنافع مورد وثیقه را به هر صورت اعم از قطعی ورهنی شرطی وصلح حقوق اقرار ووکالت ووصایت نخواهند داشت حسب الاقرار

قبض واقباض بعمل امدومورد وثیقه بصورت امانت وصحیح وسالم به تصرف وثیقه گذار / وثیقه گذاران داده شدو نامبرده/نامبردگان نیز اقرار به تصرف مورد وثیقه نمودند.

ماده ۶- مشتری و وثیقه گذار / وثیقه گذاران قبول وتعهد نمودند که در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری به شرح قراردادهای فی مابین کلیه بدهی های مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال گردیده و به محض اولین اعلام واخطار کتبی بانک در خصوص تخلف وی از هریک از تعهدات قراردادی فی مابین بدون فوت وقت ویا توسل به هیچگونه عذری کلیه مطالبات بانک شامل اصل تسهیلات، سود یا فوائد مترتب بر اصل، وجه التزام تاخیر تادیه، خسارت، حق بیمه، دستمزد کارشناسان و سایر هزینه های قانونی اعم از ثبتی، اجرایی، دادرسی، حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی در تمام مراحل و مراجع و غیره را بصورت یکجا ودفعتا واحده به بانک بپردازند ودر صورت تاخیر تادیه بدهی، بانک حق دارد حسب مورد علاوه بر وصول وجوه تادیه نشده مبلغی معادل ………. درصد در سال (مشتمل بر نرخ سود متعلقه بعلاوه ۶ درصد) طبق ضوابط جاری بانک نسبت به بدهی محاسبه واز مشتری و وثیقه گذار /وثیقه گذاران دریافت نماید ومشتری و وثیقه گذار /وثیقه گذاران حق هرگونه ایراد واعتراضی در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده ۷ – مشتری و وثیقه گذار /وثیقه گذاران  (ضمن عقدخارج لازم) بانک را وکیل بلاعزل خود و باحق توکیل غیر در حیات و وصی بعد از فوت / انحلال خود قرار دادندکه مبلغ مندرج در سندوثیقه  را در هر زمان و بنا به تشخیص خود کاهش دهد.

ماده ۸ – مشتری و  وثیقه گذار /وثیقه گذاران متعهد گردیدند موردوثیقه مندرج درماده ۱۴ را درمقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و بنفع بانک و بهر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با امضای این قرار داد به بانک تسلیم نمایند، همچنین نامبردگان متعهدند درصورت انقضای مدت بیمه نامه و عدم واریز بدهی و مادامیکه تعهدات مشتری باقی است نسبت به تجدید بیمه مال مورد وثیقه  اقدام و بیمه نامه جدید را تاحداکثر ظرف ۱۵ روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد موردوثیقه  رابه هزینه مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد و مکلف است به محض مطالبه به بانک بپردازد و درصورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور نماید و اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ متوجه بانک نمی باشد در صورت بروز خطر یا خطراتی که موردوثیقه در مقابل آن به شرح فوق و به نفع بانک بیمه شده، نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گرفته است مشتری و  وثیقه گذار /وثیقه گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمودند.

ماده ۹- مشتری و  وثیقه گذار /وثیقه گذاران بدینوسیله تعهد نمودند که بدون موافقت قبلی و کتبی بانک از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد وثیقه باشد خودداری نموده و بانک حق دارد هرموقع که لازم بداند مورد وثیقه را مجدداً بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده ۱۰ – هرگونه تأسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد وثیقه ایجاد و به آن اضافه شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازتلفن بشماره (منصوبه) وآب بشماره (منصوبه) و برق بشماره (منصوبه)  جزء مورد وثیقه  بوده ومانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود ونیز تمامی مورد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود سایر خسارات قانونی دروثیقه بانک باقی است.

ماده ۱۱ – مبالغ پرداختی که بعد از سررسیدهای مقرر تسهیلات اعطایی به هر صورت به بانک پرداخت یا به حساب تسهیلات منظور گردد به نسبت بدهی های مربوط به تسهیلات اعطایی (اصل، سود یا فوائد مترتب بر اصل ووجه التزام تاخیر تادیه) تسهیم ووصول میگردد.

ماده ۱۲- هر گاه بانک برای وصول مطالبات خود اجراییه صادر نماید مبلغی معادل تعرفه ایین نامه حق الوکاله جهت کارمزد اجرایی بر ذمه مشتری و   وثیقه گذار /وثیقه گذاران تعلق خواهد گرفت که ایشان ملزم به پرداخت ان می باشند وبه هر صورت از موردوثیقه فک رهن بعمل نخواهد امد مگر پس از پرداخت کل بدهی بعلاوه کارمزد مذکور وهمچنین سایر هزینه های وصول مطالبات.

ماده ۱۳- مشتری قبول واقرار نمود که در معاملات وی با بانک قراردادهای منعقده فی مابین معتبر بوده ومطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود

ماده ۱۴: مورد رهن عبارت است از: تمامی شش‌دانگ ملک  بمشخصات مرقوم با کلیه متعلقات ومنضمات با جمیع توابع شرعیه ولواحق عرفیه و باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات ومشترکات و بانضمام حسب السهم از آب وبرق وگاز منصوبه با ودایع احتمالی مربوطه  این سند باسنتاد نامه شماره …….. مورخ ……… بانک رفاه کارگران شعبه تنظیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها