فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند مشارکت مدنی بانک پارسیان

 

نظربه اینکه: آقا/خانم ………………. به مشخصات و نشانی فوق الذکر که ازاین پس مشتری نامیده می شود. ازبانک پارسیان شعبه ………….. وکد اقتصادی ………. بنمایندگی آقای …………. بمشخصات و نشانی فوق الذکر (تمام واحدهای بانک به لحاظ شخصیت حقوقی عندالاقتضاومطالبه درحکم واحدهستند) که ذیلا بانک نامیده می‌شود تقاضای تسهیلات مالی برای بازسازی وتکمیل مسکن نموده واین درخواست موردموافقت بانک قرار گرفته است لذا این قرارداد بمنظور انجام درخواست مشتری منعقد و طرفین ملزم به رعایت واجرای مفادآن گردیدند.

ماده ۱-مبلغ قراردادبانک به موجب این قراردادموافقت نمود که مشتری به منظور بازسازی وتکمیل مسکن مبلغ …………….. ریال ازتسهیلات مالی بانک درقالب عقوداسلامی مندرج درقانون عملیات بانکی بدون رباوبراساس ضوابط بانک استفاده نمایدومشتری در اجرای مفادقرادادداخلی مربوط که بابانک منعقدنموده واختصاراقراردادفرعی نامیده می شودتامبلغ مزبوربعلاوه کارمزدوسودوخسارات متعلقه به بانک بدهکارگردیدوکلیه مطالبات بانک ناشی ازقراردادمذکوردین مسلم وی بوده وموردقبول مشتری خواهدبود.

ماده ۲- مدت این قراردادازتاریخ امضا لغایت …….. ماه تعیین گردیدومادام که مشتری به تشخیص بانک کلیه تعهدات موضوع این قراردادوقراردادفرعی رادرقبال بانک انجام نداده ومطالبات بانک ناشی ازقراردادهای مرقوم راتسویه ننموده است این قراردادونیزشرایط وتعهدات مصرحه درآن به قوت واعتبارخودباقیست .

ماده ۳-قرض الحسنه بانک به تقاضای مشتری مبلغ ۰/ ۱۰ (ده هزار) ریال قرض الحسنه برای مدت این قراردادبه مشتری پرداخت ومشتری اقراربه دریافت آن نمودومتعهدگردید درپایان مدت مبلغ مذکوررابه بانک مسترددارد.

ماده ۴-شرایط

۱- ۴-مشتری قبول واقرارنمودکلیه مطالبات بانک به شرح مندرج دراین قراردادوقراردادفرعی اعم ازاصل وسودوکارمزدوخسارات متعلقه حسب اعلام واظهاربانک موردقبول وی می باشدومتعهدگردیدبرابرشرایط مندرج دراین قراردادوقراردادفرعی به بانک پرداخت نماید.

۲- ۴-مشتری موافقت وقبول نمودکه درصورت عدم انجام تعهدات وبه محض تخلف ازمفادوشرایط قراردادفرعی به تشخیص بانک کلیه تعهدات ودیون موجل وی تبدیل به دین حال شده وبانک حق داردبه استناداین قراردادکلیه مطالبات خودناشی ازقرارداد فرعی رابه صورت یکجاازمشتری مطالبه نمایدومشتری موظف است بلادرنگ نسبت به تسویه قراردادحاضروقراردادفرعی مربوط حسب اعلام بانک اقدام نماید.

۳- ۴-دفاتروصورت حسابهای بانک درهرموردمعتبروغیرقابل اعتراض خواهدبودوتشخیص تخلف ازهریک ازشرایط ومقررات وتعهدات ناشی ازاین قراردادوقراردادفرعی وتعبیروتفسیر مندرجات آن بابانک می باشد صرف اظهاربانک درخصوص میزان طلب وتشخیص ونیزاعلام بانک دروقوع تخلف برای مشتری الزام آوربوده وازنظرصدوراجرائیه یامحاسبات بعدی درجریان عملیات درهرموردقاطع وبرای دفاتراسنادرسمی وواحدهاوادارات اجرائی ثبت وسایرمراجع ذیصلاح کافی می باشد.

۴- ۴-درصورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی ازاین قراردادو قراردادهای فرعی مربوط تاسررسیدمقرربه علت تاخیردرتادیه بدهی ازتاریخ سررسیدتا تاریخ تسویه کامل بدهی ویاتخلف مشتری دراثنای مدت قراردادوفسخ آن بنابه تشخیص بانک ازتاریخ تاخیریااعلام تخلف علاوه بربدهی تادیه نشده امضاکنندگان قراردادحاضرمتعهدندمبلغی معادل ……. ریال به ازای هرسه هزارریال درروزنسبت به بدهی مذکور برحسب مفاداین قراردادبه بانک پرداخت نمایند. به همین منظورمشتری وضمن امضای این قراردادوباقبول شرایط عمومی سپرده قرض الحسنه جاری بانک به عنوان جزلاینفک قراردادحاضر بطورغیرقابل برگشت به بانک اختیاردادکه ازتاریخ سررسیدتاتاریخ تسویه کامل بدهی معادل مطالبات خودرابدون نیازبه تشریفات قانونی ازهرگونه حساب ویاضمانتنامه بانکی ارائه شده ویااوراق سهام ومشارکت تودیعی نامبرده نزدخودبرداشت ویابه همان میزان ازسایراموال ودارائیهای وی تملک نماید. اخذهرمقدارازمبلغ مقرربشرح فوق مانع اقدام اجرائی بانک دراجرای ثبت وتعقیب عملیات اجرائی ویابه هرطریق دیگرکه بانک صلاح بداندبرای وصول مابقی مطالبات بانک نخواهدشدتشخیص بانک درموردمیزان بدهی معتبروغیرقابل اعتراض بوده ومشتری حق هرگونه ادعاواعتراض دراین موردرا ازخودسلب وساقط کرد. تبصره: درمواردیکه مشتری به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست وسایرمواردازاین قبیل به تشخیص بانک ازتسهیلات بانک به نحوغیرمجاز استفاده نموده باشدنیزمبنای محاسبه خسارت ازتاریخ عقدقراردادنرخ مندرج دراین ماده خواهدبود.

۵- ۴-مشتری ضمن قراردادحاضرتاتسویه کامل بدهی خودناشی ازقراردادفرعی به بانک تفویض اختیارووکالت نمودکه پرداختهای وی راهرطورکه صلاح بداندابتدابابت هزینه ها ومتفرعات مربوط اعم ازحق الوکاله وحق الزحمه اجرایی وهزینه دادرسی واجرائی وسپس مابقی راحسب مقررات وضوابط ابلاغی به حساب مطالبات بانک منظورومحاسبه نماید.

۶- ۴-مشتری قبول وتعهدنمودازهرگونه نقل وانتقال امتیازاستفاده ازتسهیلات مذکوردرقراردادهای صدرالذکربه هرصورت اعم اراعطای وکالت وغیره ویاانتشارآگهی تبلیغاتی دراین ارتباط خودداری نمایددرغیراینصورت واطلاع بانک ازنقل وانتقال امتیازمزبوروانتشار آگهی مربوط بانک حق داردحسب مفادماده (۴) شرایطقراردادحاضرعمل نماید.

ماده ۵-وثائق مشتری بمنظورتوثیق وتضمین دیون خود ناشی ازاین قراردادوقرارداد فرعی خصوصاقراردادموضوع ماده ۳ فوق الاشاره ملک /املاک مشروح ذیل :

با کلیه متعلقات و منضمات با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه و باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات ومشترکات وبانضمام حسب السهم از آب و برق و گاز منصوبه با ودایع احتمالی مربوطه رادررهن ووثیقه بانک قراردادقبض واقباض موردرهن حسب الاقرارطرفین به عمل آمدورهینه مجددابصورت امانت دراختیارشخص مشتری قرارداده شدکه تااطلاع ثانوی بانک ازآن استیفامنافع نماید.

۱- ۵-هرگونه زیادتی اعم از متصل یامنفصل که درآینده درموردرهن ایجادیاخریداری گرددجزموردرهن بوده ومانع اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت نخواهدبود.

۲- ۵-مشتری متعهدگردیدموردرهن وهرآنچه جزء موردرهن بوده ویادرآینده جزموردرهن قرار خواهدگرفت رابلافاصله پس ازامضاقراردادبه مدت ومبلغی که حسب ضوابط مربوط مورد موافقت بانک می باشددرمقابل آتش سوزی انفجارصاعقه سیل زلزله وسایرخطراتیکه بانک تعیین خواهدکردنزدشرکتهای بیمه موردقبول بانک بنام وبه نفع بانک بیمه نموده و بیمه نامه رابه بانک تسلیم داردودرصورت توجه هرگونه خسارت به مواردبیمه می بایست فورامراتب رابه بیمه گروبانک اطلاع دهد.

۳- ۵-مشتری اقرارنمودملک درحال حاضردرمالکیت وتصرف شخص وی می باشدوتازمان انعقاداین قراردادهیچ معامله ناقله ویااثربخش نقل راباهیچ شخص حقیقی وحقوقی نسبت به عین یامنافع مورد/مواردرهن انجام نداده وقبل ازتسویه کامل بدهی (تشخیص تسویه بدهی بابانک است ) ناشی ازاین قراردادوقراردادفرعی وایفای سایرتعهدات مستقیم وغیرمستقیم خودبه بانک وفسخ این قراردادحق واگذاری هرگونه حقی ازحقوق خودنسبت به عین ویامنافع مورد / موارد رهن ووثیقه را جزایاکلاازخودسلب وساقط نمود.

۴- ۵-مشتری قبل ازتسویه کامل بدهی ناشی ازاین قراردادوقراردادفرعی بنابه تشخیص بانک وتافسخ این قراردادحق واگذاری هیچگونه حقی ازحقوق خودنسبت به عین یامنافع موردرهن ووثیقه وانجام هرگونه معامله ناقله ویانتیجه بخش نقل ازهرحیث وهرجهت وتحت هرعنوانی اعم ازقطعی شرطی رهنی صلح حقوق اقراراجاره شرکت وصایت وکالت قراردادوغیره جزایاکلارانداردوهرقراردادی که برخلاف این ماده باهرشخص حقیقی یاحقوقی تنظیم ومبادله شودباطل وکان لم یکن خواهد بود.

۵- ۵-هزینه نگهداری وهرنوع هزینه تعمیرات وبطورکلی سایرمخارج متفرقه موردرهن بعهده مشتری بوده وچنانچه مشتری نسبت به تادیه مخارج تعلل نمایدوبانک ناگزیربه پرداخت هزینه شودکلیه وجوه پرداختی ازناحیه بانک جزبدهی مشتری محسوب ونامبرده مکلف به پرداخت آن میباشد.

۶- ۵-مشتری متعهدگردیدبدون موافقت بانک درموردوثیقه ورهن تغییری ایجادننمایدوازانجام هراقدام که موجب نقصان ارزش موردوثیقه ورهن باشدخودداری نماید.

۷- ۵-علاوه برحقوقی که بانک برای استیفای مطالبات خودازموردرهن داردمشتری ضمن عقدلازم خارج بانک راوکیل بلاعزل ووصی بعدازفوت خودقراردادوباامضا این قراردادبه بانک اختیارتام دادکه درصورت تصرف یاتملک تمام یاقسمتی ازموردرهن قبل ازواریزکلیه بدهی ناشی ازاین قراردادبوسیله دولت یاسازمانهاوموسسات دیگرویا شهرداریهاباستنادقوانین ومقررات مربوط (اعم ازاحداث توسعه خیابان -کوچه -معبر- جاده) بانک میتواندوحق داردقیمت وخسارت وغرامت متعلقه رادریافت واسناد مربوط راازطرف مشتری امضا و وجوه پرداختی متعلقه رادریافت دارد ضمنامشتری بموجب این قراردادموافقت نمودچنانچه وجه دریافتی حاصل ازفروش تکافوی طلب بانک راننمایدویااصلاوجهی به بانک پرداخت نشودمشتری مسئول پرداخت مطالبات بانک به میزانی که بانک تعیین می نمایدخواهدبودوبانک حق داردبرای وصول مطالبات خودناشی ازاین قراردادطبق مقررات اجرای مفاداسنادرسمی اقدام نماید.

۸- ۵-مشتری قبول وموافقت نمودصرف اعلام کتبی بانک بدفتراسنادرسمی درموردامتناع مشتری ازپرداخت بدهی خودو درمواردتخلف ازاین قراردادوهمچنین درموردتعیین میزان بدهی مشتری به بانک ازهر بابت وبه هرمبلغ برای صدور اجرائیه کافی وقطعی است ومحتاج به ارائه مدارک واقامه دلیل ازطرف بانک نخواهدبودوحق هرگونه اعتراض دراین موردراازخودسلب وساقط نمود.

۹- ۵-درصورتیکه بانک برای وصول مطالبات خودناگزیرازاقدام قانونی گرددهزینه های مربوط اعم ازقضایی اجرائی واداری ازقبیل هزینه دادرسی وحق الوکاله متعلقه و حق الزحمه اجرایی غیره به ذمه مشتری بوده وملزم به پرداخت آن می باشدوفسخ قرارداد حاضرمنوط به پرداخت هزینه مربوط خواهدبود.

ماده ۶- مشتری به بانک اذن واجازه غیرقابل عدول دادتامادامیکه قراردادحاضربه اعتبارخودباقیست چه درمدت وچه پس ازصدوراجرائیه چنانچه اشکالاتی دراثرعدم دقت درتنظیم سندبصورت سهوقلم یااشتباه صورت گرفته باشد تاآنجاکه به ارکان سندلطمه ای واردننمایدومنجربه تغییراساسی آن نشودراساوباتنظیم وامضاسنداقرارنامه اصلاحی ویااعلام مراتب به دفترخانه جهت ثبت درستون ملاحظات ثبت سندرهنی ویااعلام مراتب به مراجع ذیصلاح اجرائی نسبت به اصلاح ورفع اشکال اقدام نماید.

ماده ۷-کلیه وکالتهای تفویضی به بانک وتمامی شرایط قراردادحاضرضمن عقدخارج لازم وباسلب حق عزل وضم وکیل وامین وغیره می باشد.

ماده ۸-نشانی مشتری همانست که دراین قراردادقیدشده است ومادام که تغییر اقامت خودراطبق آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی ولازم الاجرااعلام ننموده باشدکلیه سوابق واخطاریه هاواجرائیه هاونامه های بانک به محلی که درقراردادقیدشده ابلاغ می شود ومتعهدنمی تواندبه عذرعدم اطلاع متعذرگردد.

ماده ۹-کلیه هزینه های مربوط به ثبت قراردادحاضرازجمله حق الثبت وحق التحریر بدون حق هرگونه مراجعه به بانک کلابه عهده مشتری است .

ماده ۱۰- راهن قبول و تعهد نمود در صورتیکه بانک بنا به هر دلیل و در هر مرحله ای ملزم به پرداخت هزینه انشعاب آب و فاضلاب و غیره مورد رهن گردد حق و اختیار دارد برای وصول مبالغ پرداختی از این بابت بنامبرده مراجعه نماید و در صورت عدم پرداخت وجوه مربوط بلحاظ تخلف از شرط با احتساب خسارات تاخیر بر مبنای نرخ مندرج در قرار داد از تاریخ پرداخت مبالغ مذکور از وی مطالبه نماید و راهن حق هر گونه ادعا و اعتراضی را نسبت به این مورد را در اجرای ماده ۷۵۲ قانون مدنی ببانک صلح نمود.

ماده ۱۱-آقای / خانم …………. قبول وتعهد نموددرصورتیکه بانک بنابه هردلیل ودرهرمرحله ای ملزم به پرداخت هزینه انشعاب آب وفاضلاب وغیره موردرهن گردد، حق واختیار داردبرای وصول مبالغ پرداختی ازاین بابت به نامبرده مراجعه نماید ودرصورت عدم پرداخت وجوه مربوط، به لحاظ تخلف ازشرط بااحتساب خسارات تاخیربرمبنای نرخ مندرج درقراردادازتاریخ پرداخت مبالغ مذکور ازوی مطالبه نماید آقای / خانم ……………. حق هرگونه ادعا واعتراض نسبت به این موردرادراجرای ماده ۷۵۲ قانون مدنی به بانک صلح نمود. این سند باستناد نامه شماره ……… مورخ ………… بانک مذکور تنظیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x