فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند قرارداد رهنی بانک رفاه کارگران

 

ماده ۱- این قرارداد فی مابین امضاء کنندگان ذیل:

الف- بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی …–کد …-دارای شماره اقتصادی…- بشناسه ملی …- به نمایندگی آقای –طبق معرفی نامه شماره …- مورخ …- بنشانی…… کد پستی …–که از این پس در اینقرارداد اختصاراً بانک نامیده میشود از یکطرف و

ب- …… با مشخصات فوق که از این پس اختصاراً مشتری نامیده میشود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه وانجام معاملات بانکی نموده وبانک با تقاضای نامبرده موافقت نموده و

ج- …- با مشخصات فوق که از این پس اختصاراً وثیقه گذار نامیده میشود و وثیقه موضوع این قرارداد را بعنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتری در وثیقه بانک قرار داد از طرف دیگر منعقد گردید. تبصره – مشتری و وثیقه گذار متعهد گردیدند در صورت تغییر نشانی خود مراتب را به همراه آدرس جدید سریعاً ببانک اعلام نماید در غیر اینصورت کلیه اوراق ومکاتبات واخطاریه های قضائی واجرائی به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال وابلاغ شده تلقی میگردد.

 

ماده ۲ – بانک بموجب این قرارداد موافقت نمودکه مشتری درجهت انجام هرنوع عملیات و معاملات بانکی درامور تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی)/ بازرگانی/ خدماتی وسایر معاملات، خدمات و عملیات بانکی وهمچنین صدورضمانتنامه ها به درخواست مشتری تامبلغ …… (……-) ریال از تسهیلات مالی واعتباری بانک استفاده نماید ودرعملیات، معاملات و قراردادهای خود با بانک و همچنین صدور ضمانتنامه ها به تقاضای مشتری توسط بانک ولو به دفعات طبق مقررات وقراردادهای مربوطه تا مبلغ مزبور بعلاوه سود، وجه التزام تاخیر تادیه، خسارات و کارمزد متعلقه (حسب مورد) به شرح ماده ۶ اینقرارداد به بانک بدهکار گردد.

تبصره ۱–مشتری ضمن عقد خارج لازم وبه صورت غیر قابل فسخ شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است پذیرفتند بنابراین به بانک حق واختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد، اعم از مسقیم یا غیر مستقیم را از موجودی هریک از حسابها (ریالی وارزی)، سپرده ها، اموال واسناد متعلق به آنان نزد هریک از شعب وواحدهای بانک ویا سایر موسسات اعتباری (تمامی بانکهای دولتی وغیر دولتی وسایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) راساً وبدون نیاز به حکم قضائی یا اجرائی برداشت نموده وبه حساب بدهی مربوطه منظور نماید. در صورتیکه وجوه به صورت ارزی باشد بانک آن را برداشت وبه نرخ روز محاسبه نماید مشتری در صورت اقدام بانک بشرح یاد شده حق هر گونه اعتراض وطرح دعوی را از خود سلب نمودند.

تبصره ۲– وثیقه گذار بموجب این قرارداد استفاده مکرر مشتری از تسهیلات مالی، اعتباری، خدمات وضمانت نامه بانک را در مدت مندرج در ماده ۳ مطابق مقررات وقراردادهای مربوط (تا سقف مبلغ مزبور) بعلاوه سود، وجه التزام تاخیر تادیه، خسارات وکارمزد متعلقه (حسب مورد) بشرح ماده ۶ این قرارداد پذیرفته ونیازی به اخذ اجازه وموافقت مجدد ایشان در خصوص مورد نمی باشد.

 

ماده ۳- مدت این قرارداد سه سال شمسی از تاریخ انعقاد میباشد مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود بشرح ماده ۲ را درقبال بانک انجام نداده ومطالبات بانک را از هر جهت وبابت نپرداخته این قرارداد به قوت واعتبار خود باقی است وبه تقاضای کتبی مشتری و وثیقه گذار و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است ودر صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری و وثیقه گذار بشرح این قرارداد بقوت واعتبار خود باقی خواهد ماند.

 

ماده ۴- بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به مشتری پرداخت ومشتری اقرار به دریافت آن نمود ومتعهد گردید میلغ مزبور را در پایان مدت به بانک مسترد دارد.

 

ماده ۵- مشتری و وثیقه گذار بمنظور توثیق وتضمین بدهی و تعهدات خود بشرح این قرارداد مال / اموال مذکور در ماده ۱۴ را در وثیقه بانک قرار دادند وبه بانک حق دادند مطالبات خود از مشتری را از طریق اجرای ثبت از مورد وثیقه استیفاء ووصول نماید وبه موجب این قرارداد مشتری ووثیقه گذار قبول وتائید نمودند که مورد وثیقه بابت تضمین وتامین انواع عملیات ومعاملات وتعهدات دیگر وی نزد بانک ومطالبات بانک به شرح این قرارداد نیز میباشد وبانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد وثیقه استیفاء نماید وفک وثیقه موکل به ایفای کلیه تعهدات وپرداخت کلیه بدهی های مشارالیه به بانک میباشد ومادام که این قرارداد فسخ وباطل نشده است مشتری ووثیقه گذار حق هیچ گونه نقل وانتقال نسبت به عین ومنافع مورد وثیقه را به هر صورت اعم از قطعی، رهنی، شرطی، وصلح حقوق واقرار و وکالت و وصایت نخواهند داشت. حسب الاقرارقبض واقباض به عمل آمدومورد وثیقه به صورت امانت صحیح وسالم به تصرف وثیقه گذار داده شد ونامبرده نیز اقرار به تصرف موردوثیقه نمودند.

 

ماده ۶- مشتری و وثیقه گذار و قبول وتعهد نمودند که در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری به شرح قراردادهای فی مابین، کلیه بدهی های مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال گردیده وبه محض اولین اعلام واخطار کتبی بانک در خصوص تخلف وی از هریک از تعهدات قراردادی فی مابین بدون فوت وقت ویا توسل به هیچ گونه عذری کلیه مطالبات بانک شامل اصل تسهیلات، سود یا فوائد مترتب بر اصل، وجه التزام تاخیر تادیه، خسارات، حق بیمه، دستمزد کارشناسان وسایرهزینه های قانونی اعم از ثبتی، اجرایی، دادرسی، حق الوکاله وکیل ونماینده قضائی در تمام مراحل ومراجع وغیره را بصورت یکجا ودفعتاً واحده به بانک بپردازند ودر صورت تاخیر در تادیه بدهی، بانک حق دارد حسب مورد علاوه بر وصول تادیه نشده مبلغی معادل ۲۴ درصد در سال (مشتمل بر نرخ سود متعلقه + شش درصد) طبق ضوابط جاری بانک، نسبت به بدهی محاسبه واز مشتری وافرادتحت تکفل وی و وثیقه گذار دریافت نماید، همچنین مشتری وافرادتحت تکفل وی و وثیقه گذار حق هرگونه ایراد واعتراضی دراین خصوص را از خود سلب واسقاط نمودند.

 

ماده ۷- مشتری و وثیقه گذار (ضمن عقد خارج لازم) بانک را وکیل بلا عزل خود با حق توکیل غیر در حیات و وصی بعد از فوت خود قرار دادند که مبلغ مندرج در سند وثیقه را در هر زمان وبنا به تشخیص خود کاهش دهد.

 

ماده ۸- مشتری و وثیقه گذار متعهد گردیدند مورد وثیقه مندرج در ماده ۱۴ را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین میشود نزد بیمه گر مورد قبول بانک وبنام وبنفع بانک وبه هر مبلغ ومدتی که بانک بخواهد بیمه نموده وبیمه نامه را همزمان با امضای این قرارداد به بانک تسلیم نمایند، همچنین نامبردگان متعهدند در صورت انقضای مدت بیمه نامه وعدم واریز بدهی ومادامیکه تعهدات مشتری باقی است نسبت به تجدید بیمه مال مورد وثیقه اقدام وبیمه نامه جدید را حداکثر ظرف ۱۵ روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نمایند در غیر اینصورت بانک حق داردمورد وثیقه را به هزینه مشتری بیمه نماید ومشتری متعهد پرداخت هزینه بیمه میباشد ومکلف است به محض مطالبه به بانک بپردازد ودر صورت عدم پرداخت بانک میتواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور نماید واقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچ گونه تعهد ومسئولیتی ازاین لحاظ متوجه بانک نمیباشد در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد وثیقه در مقابل آن بشرح فوق وبه نفع بانک بیمه شده، نسبت به میزان خسارت دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گرفته است مشتری و وثیقه گذار حق هر گونه ایراد واعتراضی را از خود سلب نمودند.

 

ماده ۹- مشتری و وثیقه گذار بدین وسیله تعهد نمودند که بدون موافقت قبلی وکتبی بانک از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد وثیقه باشد خودداری نموده و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد وثیقه را مجدداً به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

 

ماده ۱۰- هرگونه تاسیسات وابنیه ومستحدثات که در مورد وثیقه ایجادو به آن اضافه شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیاز تلفن شماره …… و امتیاز آب شماره پرونده ……، برق شماره پرونده ……-جزء مورد وثیقه بوده و مانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود. و نیز تمامی مورد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل وکارمزد وسود وسایر خسارات قانونی در وثیقه بانک باقی است.

 

ماده ۱۱- مبالغ پرداختی که بعد از سررسیدهای مقرر تسهیلات اعطائی به هر صورت به بانک پرداخت یا به حساب تسهیلات منظور گردد به نسبت بدهی های مربوط به تسهیلات اعطائی (اصل، سود یا فوائد مترتب بر اصل و وجه التزام تاخیر تادیه) تسهیم و وصول میگردد.

 

ماده ۱۲- هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود اجرائیه صادر نماید مبلغی معادل تعرفه آئین نامه حق الوکاله جهت کارمزد اجرائی برذمه مشتری و وثیقه گذار تعلق خواهدگرفت که ایشان ملزم به پرداخت آن میباشند وبه هرصورت از مورد وثیقه فک رهن به عمل نخواهد آمد مگر پس از پرداخت کل بدهی بعلاوه کارمزد مذکور وهمچنین سایر هزینه های وصول مطالبات.

 

ماده ۱۳- مشتری قبول واقرار نمود که در معاملات وی با بانک قراردادهای منعقده فی مابین معتبر بوده ومطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود.

 

ماده ۱۴- مورد وثیقه عبارت است از: همگی و تمامی … پلاک شماره ……–فرعی مفروز و مجزی شده از …- فرعی از …… اصلی واقع در …… بخش …- ثبتی …… بمساحت …… متر مربع مورد ثبت سند مالکیت بشماره چاپی …… میباشد باحدود اربعه مندرج در سند مالکیت و بموجب پاسخ استعلام شماره ……… مورخ ………اداره ثبت ……… بازداشت نمی‌باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *