فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند قرارداد رهنی بانک سینا

 

نظر به اینکه …………. به مشخصات فوق که در این قرارداد مشتری نامیده میشود از بانک تقاضای تخصیص تسهیلات مالی بالاخص جهت مضوع طرح ………. نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است از یک طرف و بانک سینا شعبه …. کد …. (تمامی شعب بانک عندالاقتضاء و مطالبه در حکم واحد هستند) شناسه ملی …………… و کدپستی …………. به نشانی …………… و به نمایندگی آقای …………… به مشخصات فوق که در این قرارداد بانک نامیده میشود از طرف دیگر و …………. به مشخصات فوق که در این قرارداد وثیقه گذار (راهن) نامیده میشود و مال و املاک موضوع این قرارداد متعلق به خود را به عنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتری در رهن بانک قرارداد. این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری در تاریخ (بعدد) ……… تاریخ (بحروف) …….. منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

 ماده ۱: بانک بنا به تقاضای مشتری (بدهکار / شریک) و بموجب این قرارداد موافقت نمود که مطابق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و ائین نامه اجرائی، حداکثر تا سقف مبلغ مصوب از تسهیلات مالی بانک استفاده نماید و در عملیات موضوع قراردادهای خود با بانک بالاخص موضوع طرح …………. به دفعات حسب صلاحدید بانک از بابت تعداد و زمان دفعات تعریف شده در این ماده و مبلغ تسهیلات طبق مقررات و قراردادهای مربوط تا مبلغ مندرج در ماده ۲ به علاوه کارمزدها و خسارات متعلقه به شرح ماده ۶ این قرارداد به بانک بدهکار گردد. همچنین بانک موافقت نمود مشتری (بدهکار / شریک) تسهیلات و تعهدات مالی مصوب را در یک یا چندین مرحله و حداکثر تا سقف مبلغ تعیین شده، استفاده نماید که ملاک و میزان آن، اعلام بانک میباشد و بانک هر زمان که صلاح بداند مبلغ مربوطه را به صلاحدید خود در حساب مشترک نزد بانک واریز نماید و واریز مبالغ متناسب با پیشرفت طرح ………. به صورت تدریجی و با رعایت شرایط قرارداد موضوع طرح ………. مورد موافقت و قبول مشتری میباشد.

 ماده ۲: براساس توافق و قرارداد فی مابین، مشتری / راهن / راهنین ضمن اقرار و قبول بدهی خود، میزان مال الرهن را مبلغ (بعدد) ………. ریال (بحروف) …………. ریال اعلام نمود / نمودند.

ماده ۳: مشتری قبول واقرار نمود که در تسهیلات و قراردادهای منعقده با بانک، اسناد و مدارک مربوطه و قراردادهای منعقده فیمابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبور مورد قبول مشتری خواهد بود همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمودند که بانک حق و اختیار دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک میباشد و مطالبات خود از مشتری را اعم از اینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از هرنوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد باستناد این قرارداد استیفاء و وصول نماید مشتری و راهن قبول نمودند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و مستندات مطالبات بانک بقوت و اعتبارخودباقی است و مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند

ماده ۴: مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود مستند به اسناد و مدارک و قراردادهای بانکی اعم از اصل و سود و کارمزدها وخسارات متعلقه ناشی از تعهدات و بدهی به شرح ماده ۳ را در هر حسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده ۲ این قرارداد به علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است در سررسید مقرر در این قرارداد و مواعد مقرر در سایر قراردادهای فی مابین را براساس شرایط هر قرارداد به صورت یکجا و یا در اقساط مورد توافق به بانک بپردازد کارمزدها و سود متعلقه به بانک به قرار مندرج در قراردادهای فی مابین محاسبه میشود که اعلام میزان آن از طرف بانک موردقبول مشتری و راهن می‌باشد.

 ماده ۵: مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که در صورت عدم انجام تعهدات مشتری بشرح اسناد و مدارک و قراردادهای مربوطه و به محض تخلف مشتری از هریک از مفاد قراردادهای منعقده علاوه برحال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتری درقبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود باستناد این قرارداد تامیزان مبلغ مندرج درماده (۲) بعلاوه کارمزدها و سود و خسارات متعلقه بصورت یکجا از مشتری مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا بهرطریق قانونی دیگر که به مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید. صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هرنوع بدهی مشتری مورد قبول مشتری و راهن خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که بشرح فوق مشتری و راهن آن را قبول نمودند برای وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت اقدام به صدور اجرائیه بنماید و دفترخانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام بصدوراجرائیه خواهد نمود.

 ماده ۶: در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد و قراردادهای فرعی مربوطه تا سررسید مقرر برای هر فقره قرارداد به علت تاخیر در تادیه بدهی از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی و یا در صورت تخلف مشتری در اثنای مدت قرارداد و یا فسخ آن بنا به تشخیص بانک، از تاریخ تاخیر یا اعلام تخلف مشتری علاوه بر بدهی تادیه نشده، مشتری متعهد است مبلغی معادل سه ریال به ازای هر سه هزار ریال در روز نسبت به بدهی مذکور برحسب مفاد این قرارداد به بانک پرداخت نماید به همین منظور مشتری ضمن امضای این قرارداد و با قبول شرایط عمومی سپرده قرض الحسنه جاری بانک به عنوان جزء لاینفک این قرارداد بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی معادل مطالبات خود را بدون نیاز به تشریفات قانونی از هرگونه حساب و یا ضمانت نامه بانکی ارائه شده و یا اوراق سهام و مشارکت تودیعی نامبرده نزد خود برداشت و یا به همان میزان از سایر اموال و دارئیهای وی تملک نماید اخذ هرمقدار از مبلغ مقرر مانع اقدام اجرائی بانک در اجرای ثبت و تعقیب عملیات اجرائی ویا سایر طرق به صلاحدید بانک جهت وصول مابقی مطالبات بانک نخواهد شد تشخیص بانک در مورد میزان بدهی (اصل و سود و سود ایام تعویق و کارمزد و خسارات) معتبر و غیرقابل اعتراض بوده و مشتری حق هرگونه ادعا و اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۷: در صورت تاخیر و تخلف از ایفای تعهدات و پرداخت بدهی به شرح این قرارداد مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی ربا و براساس مفاد (آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری) مصوب یکهزار و دویست و ششمین جلسه شواری پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ مبلغی معادل نرخ بازده موردانتظار تسهیلات به اضافه ۶ درصد به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ سررسید تسهیلات و در قالب شرط ضمن عقد بر ذمه بدهکار / راهن / راهنین تعلق خواهد گرفت و بانک میتواند علاوه بر محاسبه سایر مطالبات وجه التزام تاخیر تادیه دین به میزان تعیین شده را محاسبه و وصول نماید تبصره ۱: بانک اختیار دارد در صورتیکه مشتری نسبت به تعهدات خود از بابت این قرارداد و سایر قراردادهای خود با بانک در مواعد مقرر در این سند / قرارداد اقدام ننماید وفق شرایط این ماده، کل یا بخشی از مطالبات خود را به تشخیص خود با صدرو اجرائیه در اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت از محل سند رهنی محاسبه و وصول نماید.

ماده ۸: بانک به تفاضای مشتری /راهن مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد در قبال دریافت رسید به مشتری / راهن پرداخت و مشتری / راهن اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد

ماده ۹: مشتری / راهن بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات و ضمانت خود / مشتری و یا تعهدات دیگران در قبال بانک بشرح این قرارداد مال / اموال مذکور در ماده ۱۵ را دررهن بانک قرارداد و به بانک حق و اختیار داد مطالبات خود از هربابت از مشتری که ناشی از هرگونه تعهد او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد / موارد رهن استیفا و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری / راهن قبول و تائید نمود که مورد / موارد رهن علاوه براینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تامین انواع عملیا ت و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی ازاین قرارداد و سایر قراردادهای خود با بانک نیز میباشد و بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد / موارد رهن استیفا و وصول نماید و مادامی که این قرارداد به قوت خود باقی است مشتری / راهن حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد / موارد رهن از جمله سرقفلی را بهرصورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرارو وکالت و وصایت و غیره نخواهد داشت مشتری / راهن اقرارواعتراف نمود که عین و منافع مال / اموال موردرهن بلامعارض بوده و در مالکیت و تصرف مشتری / راهن میباشد و مشتری / راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود چنانچه بعد از امضاء این قرارداد خلاف آن ثابت شود از عهده خسارات وارده به بانک برآید تبصره: راهن / راهنین، بدهکار / بدهکاران تعهد نمودند حتی در صورت توقف و صدور حکم ورشکستگی مستقلاً متعهد به پرداخت کلیه مطالبات بانک ناشی از قرارداد حاضر میباشند و ورشکستگی ایشان هیچ گونه تاثیری در تعهد مستقل بدهکاران، راهنین و ضامنین تسهیلات نخواهد داشت.

ماده ۱۰: مشتری متعهد گردید مورد / موارد رهن مندرج در ماده ۱۵ را در مقابل خطراتیکه از طرف بانک تعیین میشود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و بنام و بنفع بانک و بهرمبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضا این قرارداد ببانک تسلیم نماید همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس انقضا سررسید بیمه نامه بصورتی اقدام نماید که مورد / موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی ببانک تسلیم نماید درغیراینصورت بانک حق دارد مورد / موارد رهن را به هزینه مشتری (به اضافه ۲۰ درصد مبلغ بیمه) معادل یکصد و سی درصد مانده بدهی و تعهدات مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه میباشد ومکلف است به محض مطالبه بانک به بانک بپردازد و درصورت عدم پرداخت، بانک میتواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود از مشتری منظور نماید اقدام به بیمه نمودن از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر مشتری /راهن بعهده بانک نیست. درصورت بروز خطر یا خطراتی که مورد / موارد رهن درمقابل آن بشرح فوق بنفع بانک بیمه شده خسارت دریافتنی توسط بانک از بیمه گرو وصول خواهد شد و نسبت به میزان خسارت دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرارگیرد مشتری /راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود

 ماده ۱۱: مشتری / راهن بدینوسیله تعهد نمود که از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد / موارد رهن باشد خودداری نماید و بانک حق دارد هرموقع که لازم بداند مورد / موارد رهن را بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده ۱۲: مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و بصورت غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیارداد که مبالغ پرداختی مشتری به بانک را بابت هریک از دیون نامبرده به تشخیص بانک منظور دارد.

ماده ۱۳: مدت این قرارداد ……. سال کامل هجری شمسی معادل ……. ماه از تاریخ انعقاد میباشد. مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود بشرح ماده ۳ را درقبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک ازهرجهت و بابت نپرداخته این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری / راهن بشرح این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی خواهد بود در صورت تخلف مشتری از انجام تعهدات خود که تشخیص و اعلام آن توسط بانک صورت میگیرد بانک حق دارد قبل از انقضاء مدت نیز تمامی طلب خود بشرح ماده ۴ که تعیین و اعلام ان نیز توسط بانک صورت میگیرد دفعتاً واحده مطالبه و در صورت استنکاف مشتری تقاضای صدور اجرائیه نماید و مشتری / راهن حق هرگونه ایراد و اعتراض آتی در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۴: مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرائط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جز لاینفک این قرارداد است قبول و امضا نمود و ضمن عقد مزبور بانک سینا را وکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی ازاسناد و مدارک و قراردادهای فیمابین موضوع این قرارداد و بطورکلی هرنوع مطالبات خود را از موجودی حسابها و سپرده های متعلق به مشتری نزد خود و هریک از شعب و واحدهای بانک سینا و سایر بانکهای کشور تامین و برداشت نماید.

ماده ۱۵: هزینه های ثبت این قرارداد و هزینه های وصول مطالبات بانک از هرجهت و بابت (دستمزد کارشناسان – حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی در تمام مراجع و مراحل و هزینه های دادرسی وهزینه های ثبتی و اجرائی و غیره) کلا بعهده مشتری است و مشتری / راهن هرگونه اقدامات اجرائی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک از هرجهت وبابت قبول نمود.

ماده ۱۶: به منظور تضمین، تامین و توثیق بدهی مذکور در این قرارداد و سایر قراردا دهای مشتری با بانک، مشتری / راهن کلیه و تمامت موارد ذیل الذکر را در رهن و وثیقه بانک قرار داد و بدین ترتیب مورد/ موارد رهن عبارتند از عرصه و اعیان ششدانگ ………… اعم از عرصه و اعیان و ساختمانها و ابنیه و مستحدثات واقع در پلاک مزبور و رهگونه حقوق اعم از سرقفلی و کسب و پیشه و …………… تبصره ۱: چنانچه مورد / موارد رهن متعلق به بدهکار (مشتری) سند رهنی حاضر باشد در این صورت حق رجوع به مورد / موارد رهن حاضر جهت وصول سایر مطالبات بانک (مرتهن) محفوظ بوده و مرتهن تا تسویه کامل کلیه دیون بدهکار (مشتری) محق است از فک رهن مال / اموال مورد رهن خودداری نماید همچنین در صورتی که عین مرهونه متعلق به شخصی غیر از بدهکار سند رهنی حاضر باشد و راهن (مالک رهینه) تعهدات یا دیونی در قبال بانک (مرتهن) داشته باشد در این صورت حق استفاده مرتهن از مودررهن جهت وصول کلیه مطالبات خود در این خصوص محفوظ بوده و مرتهن میتواند تا تسویه کامل دیون و تعهدات راهن از فک رهن خودداری نماید تبصره ۲: مشتری / راهن اقرار و اعتراف نمود / نمودند که تمامی مورد رهن مذکور در این قرارداد اعم از عین و منافع مورد رهن و سایر موارد مندرج در ماده ۱۶ این قرارداد بلامعارض بوده و در مالکیت و تصرف مشتری / راهن میباشد و در صورت ثبوت خلاف، مرتهن میتواند با توسل به اقدامات قانونی یا اجرائی نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام و مشتری / راهن را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. مشتری / راهن حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد و قبل از بازپرداخت کلیه دیون ناشی از این قرارداد و سایر قراردادهای خود با بانک بدون موافقت قبلی و کتبی بانک اموال مورد رهن یا هرگونه حقی نسبت به اموال اعم از عین و منفعت و مجوزات مزبور را اجاره و یا تحت هر عنوان (ولو به صورت قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و وکالت و وصایت و غیره) به غیر منتقل نماید / نمایند و یا ماشین الات و تاسیسات و تجهیزات منصوبه و غیرمنصوبه را از محل کارخانه / واحد صنعتی منتقل یا خارج نماید / نمایند یا در آنها تغییراتی بدهد / بدهند بدیهی است هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است تبصره ۳: مشتری / راهن اقرار نمود / نمودند که مورد رهن فاقد هرگونه بدهی به کلیه سازمانها و موسسات و نهادهای اقتصادی مرتبط اعم از شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و وزارت صنعت معدن تجارت و سایر وزارتخانه های مربوطه و کلیه نهادها و شرکتهای زیر مجموعه انها و سایر ادارات و سازمانها و موسسات میباشد و ضمن ارائه مفاصا حساب های لازم متعهد گردید / گردیدند تا پایان تسهیلات و تسویه کامل این قرارداد به صورت مستمر و در مواعد مقرر مربوطه نسبت به تسویه حساب با سازمانهای یاد شده اقدام و مفاصا حسابهای ماخوذه را به بانک ارائه نماید / نمایند و این موضوع شامل تمدید پروانه و مجوزات دیگر مورد رهن نیز میگردد در صورت عدم اجرای این تعهد مشتری / راهن مسئول پرداخت کلیه هزینه ها و مبالغ و جرایم و خسارات میباشد. چنانچه هزینه ها و مبالغ و جرایم و خسارات از سوی بانک پرداخت گردد بانک حق و اختیار دارد کلیه هزینه ها و مبالغ و جرایم و خسارات را از مورد رهن و یا اموال دیگر مشتری / راهن اخذ نماید تبصره ۴: بانک حق دارد هر زمان لازم بداند نسبت به بازدید از مورد رهن اقدام نماید و مشتری / راهن باید اقدامات / امکانات و تمهیدات لازم جهت بازدید بانک را فراهم نماید.

ماده ۱۷: هرگونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه و مستحدثات و ماشین آلات که به مورد / موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات تلفن و آب و برق و گاز و منافع و کلیه حقوق متعلقه من حیث المجموع جزء مورد / موارد رهن است و مانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد / موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است چنانچه در اثنای مدت این قرارداد شهرداری یاهرسازمان و موسسه دیگری بخواهد باستناد مقررات و قوانین مربوطه برای احداث یا توسعه خیابان کوچه معبر یا جاده یا اجرای طرحی قسمتی یاتمام مورد رهن را جز خیابان کوچه معبر یاجاده یا طرح مربوط قراردهد و یا آنرا بهرعنوان تملک نماید بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری / راهن است تا از طرف مشتری / راهن ان قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مزبور توافق مینماید به مرجع مربوطه واگذار نماید وعندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن را به هرشخص و به هرقیمت و به هر ترتیبی که بخواهد به فروش برساند و بهاء و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود بشرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد / موارد رهن به شهرداری یا سازمان یا محری طرح مربوطه و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوطه دارای اختیار تام و نامحدود است و از هرجهت قائم مقام مشتری / راهن است و مشتری / راهن متعهد گردید ظرف مدت ۵ روز پس از اخطار کتبی بانک سند / اسناد مالکیت مربوط به مورد / موارد رهن را به بانک تسلیم نماید / نمایند.

ماده ۱۸.مورد / موارد رهن تحویل بانک گردید و مجدداً به تصرف مشتری / راهن داده شد و نظر باینکه مورد / موارد رهن تحویل مشتری / راهن گردید علیهذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن / آنها بوده ومسئولیت از بین رفتن احتمالی آن / انها جزاً یا کلاً بعهده مشتری / راهن میباشد بنحویکه هرگاه بانک متوسل به اقدامات قانونی گردد مشتری / راهن مکلف است مورد / موارد رهن را به همان صورت که تحویل گرفته است به بانک یا شخص / اشخاصی که از طرف بانک معرفی میشود / میشوند یا مقامات قانونی تحویل نماید و چنانچه به اظهار و تشخیص بانک بهرعلت و سببی قسمتی یا تمام مورد / موارد رهن اتلاف یا تلف شده و یا نقصان قیمت حاصل شود و یا در صورت مسلوب المنفعه شدن مورد رهن که در نتیجه وصول و استیفای طلب بانک از مورد / موارد رهن امکان پذیر نگردد مشتری / راهن با قبول اینکه امور مزبور موجب خسارت و زیان بانک میباشد بطور غیرقابل عدول متعهد و ملتزم گردید / گردیدند زیان و خسارت وارده به بانک بابت هرنوع مطالبات بانک بشرح مندرج در این قرارداد را جبران نموده و نقداً و دفعتاً واحده به بانک بپردازد / بپردازند در غیراینصورت بانک حق رجوع از مورد / موارد رهن و مراجعه و معرفی سایر اموال بدهکار برای وصول و استیفاء تمامی طلب خود اعم از اصل و فرع بشرح ماده ۴ را خواهد داشت در صورت امتناع مشتری / راهن از تحویل مورد / موارد رهن به بانک یا مقامات قانونی یا شخص یا اشخاصی که از طرف بانک تعیین میشوند بانک حق دارد باستناد قرارداد حاضر و سایر مستندات مبالغ موردمطالبه خود را از طریق قانونی استیفاء و وصول نماید و مشتری و راهن را نیز به علت امتناع از تحویل مورد / موارد رهن طبق مقررات تعقیب نماید مسئولیت و تعهد مشتری / راهن در قبال بانک از لحاظ حفظ و حراست و نگهداری و تحویل مورد / موارد رهن نسبت به تمامی آن / انها میباشد و مشتری / راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و به صورت غیرقابل عدول قبول نمود / نمودند کلیه هزینه های لازم جهت حفاظت و نگهداری و تعمیر و تکمیل و توسعه و انبارداری و هرنوع هزینه دیگر مربوط به مورد / موارد رهن را بدون مطالبه از بانک راساً تامین و پرداخت نماید / نمایند و مشتری و راهن بدون اذن بانک حق هرگونه تغییر / تغییرات که موجب کاهش قیمت مورد / موارد رهن شود و نیز حق خارج نمودن اموال منقول در حکم غیرمنقول که در ملک متعلق به مشتری / راهن منصوب یا مستقر میباشد و یا در طی مدت اعتبار این قرارداد به مورد / موارد رهن اضافه یا الحاق میشود را ندارد.

ماده ۱۹: مشتری / راهن بدینوسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر با قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت شهرکهای صنعتی مربوطه و سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکتهای زیر مجموعه آنها و سایر ادارات و سازمانها و موسسات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و یا سایر مراجع ذیربط که در صورت انجام استیفای مطالبات بانک را از مورد / موارد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند در غیر اینصورت بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری / راهن است تا از طرف مشتری / راهن نسبت به تادیه جرائم موردمطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و ان مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد / موارد رهن و هرنوع دارائی و اموال مشتری / راهن مطالبه و وصول نماید و هرگونه پرداختی در این رابطه به عمل آید موردقبول مشتری / راهن میباشد و مشتری / راهن بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۲۰: چنانچه راهن / وثیقه گذار غیر از مشتری باشد با امضای این قرارداد متضامناً و در عرض یکدیگر مسئول پرداخت بدهی بوده و بانک تکلیفی به رعایت تقدم و تاخر در مراجعه برای وصول طلب به مشتری و یا راهن ندارد.

ماده ۲۱: اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که در این قرارداد درج گردیده است لذا ارسال و ابلاغ نامه یا اخطار و اوراق از طرف بانک یا از طریق مراجع قضائی و همچنین پست سفارشی و غیره به نشانی مزبور به منزله ابلاغ به نامبردگان تلقی میشود هرگونه مکاتبه ای که به تشخیص بانک با طرف قرارداد ضروری باشد بنشانی مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد و در صورت تغییر ادرس مشتری / راهن مکلف است / مکلفند بلافاصله ادرس جدید خود را به بانک اعلام تا مکاتبات به ادرس جدید ارسال و ابلاغ گردد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *