فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند قرارداد رهنی بانک ملی شهرک صنعتی

 

نظر به اینکه ………. با مشخصات فوق در این قرارداد “مشتری” نامیده می‌شود: از بانک ملی ایران شعبه ………. مقیم ………. طبق معرفی‌نامه که در این قرارداد (بانک) نامیده می‌شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و ………. با مشخصات فوق که در این قرارداد راهن نامیده می‌شود و مال / اموال موضوع این قرارداد متعلق به خود را به عنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتری در رهن بانک قرار داده این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری به تاریخ ………. ( ………. ) منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده ۱) بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام هر نوع عملیات و معاملات بانکی در امور تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی)/بازرگانی/خدماتی و سایر معاملات و عملیات بانکی و همچنین صدور ضمانت‌نامه‌ها به درخواست مشتری به وسیله بانک تا مبلغ ………. ریال ( ………. ریال) از تسهیلات مالی و اعتباری بانک استفاده نماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک و همچنین صدور ضمانت‌نامه‌ها به تقاضای مشتری توسط بانک ولو به دفعات طبق مقررات و قراردادهای مربوط تا مبلغ مزبور به علاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه و به شرح ماده (۵) این قرارداد به بانک بدهکار گردد.

ماده ۲) مشتری قبول و اقرار نمود که در صدور ضمانت‌نامه ولو کراراً و در عملیات و معاملات بانکی و معاملات وی با بانک اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای منعقده فی‌مابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبور و یا صدور ضمانت‌نامه‌ها باشد مورد قبول مشتری خواهد بود. همچنین مشتری قبول و اقرار نمود که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک می‌باشد و نیز مطالبات خود از مشتری را که بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطائی و خدمات بانکی به وی باشد به استناد این قرارداد استیفاء و وصول نماید مشتری/راهن  قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه‌ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده ۳) مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت صدور ضمانت‌نامه‌ها و مستند به  اسناد و مدارک و قراردادهای بانکی اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه ناشی از هرگونه معاملات و تعهدات و بدهی به شرح ماده (۲) در هر حسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده (۱) این قرارداد به علاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است در سررسید مقرر به بانک بپردازد کارمزد و سود متعلقه به بانک به قرار مندرج در قراردادهای فی‌مابین محاسبه می‌شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری /راهن می‌باشد.

ماده ۴) مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که در صورت عدم انجام تعهدات مشتری به شرح اسناد و مدارک و قراردادهای مربوط و به محض تخلف مشتری از هر یک از مفاد قراردادهای منعقده علاوه بر حال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتری درقبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود به استناد این قرارداد تا میزان مبلغ مندرج در ماده (۱) به علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به صورت یکجا از مشتری مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا به هر طریق قانونی دیگر که به مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید. صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هر نوع بدهی مشتری مورد قبول  مشتری/راهن  خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که به شرح فوق  مشتری /راهن آن را قبول نمود اقدام به صدور اجرائیه برای وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت اقدام به صدور اجرائیه بنماید و دفترخانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.

ماده ۵) مشتری با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تأدیه نشده روزانه ………. ریال به ازای هر سه هزار ریال نسبت به بدهی تأدیه نشده جهت تأخیر و تخلف از ایفای تعهد و پرداخت بدهی بشرح این قرارداد که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به بانک پرداخت نماید. توافق شد که هربار بانک از وجوه دریافتی یا وصولی بدواً خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده را برداشت و پایاپای نماید.

ماده ۶) بانک به تقاضای مشتری مبلغ ………. ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد.

ماده ۷) مشتری/راهن  به منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود /مشتری درقبال بانک مال/اموال مذکور در ماده (۱۴) را در رهن بانک قرارداد و به بانک حق داد مطالبات خود از هر بابت از مشتری که ناشی از هرگونه تعهد ومعامله ضمانتنامه او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد/موارد رهن استیفاء و وصول نمایدو به موجب این قرارداد مشتری/راهن  قبول و تأیید نمود که مورد/موارد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تأمین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز می‌باشد و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد/موارد رهن استیفاء و وصول نماید و مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری/راهن حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد/موارد رهن از جمله سرقفلی را به هر صورت اعم از قطعی، رهنی، شرطی، صلح حقوق، اجاره، اقرار، وکالت و وصایت نخواهد داشت مشتری اقرار و اعتراف نمود که عین و منافع مال/اموال مورد/موارد مورد رهن بلامعارض بوده و درمالکیت و تصرف مشتری/راهن می‌باشد و مشتری/راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود چنانچه خلاف آن بعداز امضاء‌این قرارداد ثابت شود از عهده خسارات وارده به بانک برآید.

ماده ۸) مشتری متعهد گردید مورد/ موارد رهن مندرج درماده (۱۴) را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد بیمه‌گر مورد قبول بانک به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه‌نامه را همزمان با تاریخ امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید. همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه‌نامه رأس انقضاء سررسید بیمه‌نامه به صورتی اقدام نماید که مورد/ موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه‌نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از انقضاء مدت بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت بانک حق دارد مورد/ موارد رهن را به هزینه مشتری معادل یکصد و سی درصد مانده بدهی‌ها و تعهدات مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه می‌باشد و ملکف است به محض مطالبه بانک، به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانک می‌تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود از مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر مشتری/راهن به عهده بانک نیست در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد/ موارد رهن در مقابل آن به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده، خسارت دریافتی توسط بانک از بیمه‌گر وصول خواهد شد و نسبت به میزان خسارات دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه‌گر قرار گیرد مشتری/راهن  حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۹) مشتری و راهن  بدین وسیله تعهد نمودند که از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد/ موارد رهن باشد خود داری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد/ موارد رهن را به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده ۱۰) مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و به صورت غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که مبالغ پرداختی مشتری به بانک را بابت هر یک از دیون نامبرده به تشخیص بانک منظور دارد.

ماده ۱۱) مدت این قرارداد ……. سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد می‌باشد و مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود به شرح ماده (۲) را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات  مشتری/راهن  به شرح این قرارداد به قوت خود باقی است.

ماده ۱۲) مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضاء نمود ضمن عقد مزبور بانک ملی ایران را وکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از اسناد و مدارک و قرارداد‌های فی‌مابین موضوع  این قرارداد و هر نوع مطالبات خود را از موجودی حساب‌ها و سپرده های متعلق به مشتری نزد خود  و هریک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانک‌های کشور تأمین و برداشت نماید.

ماده ۱۳) هزینه‌های ثبت این قرارداد و هزینه‌های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان، حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی در تمام مراجع و مراحل طبق آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و اصلاحیه‌های بعدی آن و هزینه‌های دادرسی و اجرایی و ثبتی و غیره) کلاً بر عهده مشتری است و مشتری و راهن هرگونه اقدامات اجرایی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک از هر جهت و هر بابت قبول نمودند.

ماده ۱۴) مورد/ موارد رهن عبارتند از: ششدانگ …………… با جمیع متعلقات و ملحقات و مستحدثات آنی و آتی و امتیازات آب و برق و گاز و تلفن.

ماده ۱۵) هرگونه عرصه و اعیانی و تأسیسات و ابنیه و مستحدثات که به مورد/ موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات آب، برق و گازو تلفن من حیث المجموع جزء ‌مورد/ موارد رهنی است و مانع اجرای ماده (۳۴) اصلاحی ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد/ موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است. چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و مؤسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی یا تمام مورد/ موارد رهن را جزء خیابان، کوچه، معبر، یا جاده یا طرح مربوط قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری و راهن است تا از طرف مشتری / راهن  آن قسمت را به بهایی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح ذیربط توافق می‌نماید به مرجع مربوطه واگذار نماید و عندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بها و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد /موارد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضاء اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام مشتری است و مشتری/راهن متعهد گردید ظرف مدت پنج روز پس از اخطار کتبی بانک سند/ اسناد مالکیت مربوط به مورد / موارد  رهن را به بانک تسلیم نماید/ نمایند.

ماده ۱۶) مورد/موارد رهن تحویل بانک گردید و مجدداً به صورت امانت به تصرف مشتری /راهن داه شد و نظربه اینکه مورد/موارد رهن تحویل مشتری /راهن گردید علیهذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن/آنها بوده و مسئولیت از بین رفتن احتمالی آن /آنها جزئاً یا کلاً به عهده مشتری می‌باشد به نحوی که هر گاه بانک متوسل به اقدامات قانونی گرددمشتری /راهن مکلف است مورد/موارد رهن را به همان صورت که تحویل گرفته است به بانک یا شخص /اشخاصی که از طرف بانک معرفی می‌شود/می‌شوند یا مقامات قانونی تحویل نماید و چنانچه به اظهار و تشخیص بانک به هر علت و سببی قسمتی یا تمام مورد/موارد رهن از بین رود یا نقصان قیمت حاصل کند یا مشتری /راهن از تحویل دادن مورد/موارد رهن به بانک یا مقامات قانونی یا شخص /اشخاصی که از طرف بانک تعیین می‌شود به هر علتی امتناع نماید و در نتیجه حصول و استیفای طلب بانک از مورد/موارد رهن امکان‌پذیر نگردد مشتری /مشتری و راهن با قبول اینکه امور مزبور موجب خسارت و زیان بانک می‌باشد به طور غیرقابل عدول متعهد و ملتزم گردید/گردیدند زیان و خسارت وارده به بانک بابت هر نوع مطالبات بانک به شرح مندرج در این قرارداد را جبران نموده و نقداً و دفعتاً به بانک بپردازد/بپردازند و در صورت امتناع بانک حق دارد به استناد قرارداد حاضر و سایر مستندات طلب مبالغ مورد مطالبه خود را از طریق قانونی استیفا و وصول نماید و مشتری /مشتری و راهن نیز به علت امتناع از تحویل مورد/موارد رهن طبق مقررات تعقیب نماید مسئولیت و تعهد مشتری و راهن در قبال بانک از لحاظ حفظ و حراست و نگهداری و تحویل مورد/موارد رهن نسبت به تمامی آن/آنها می‌باشد و مشتری /مشتری و راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و به صورت غیرقابل عدول قبول نمود/نمودند کلیه هزینه‌های لازم جهت حفاظت و نگهداری و تعمیر و تکمیل و توسعه و انبارداری و هر نوع هزینه دیگر مربوط به مورد/موارد رهن را بدون مطالبه از بانک راساً تامین و پرداخت نماید/نمایند و مشتری /راهن بدون اذن بانک حق هرگونه تغییر/تغییرات که موجب کاهش قیمت مورد/موارد رهن شود و نیز حق خارج نمودن مورد/موارد رهن موضوع ماده ۱۴ را که در ملک متعلق به مشتری /راهن منصوب یا مستقر می‌باشد و یا در طی مدت اعتبار این قرارداد به مورد/موارد رهن اضافه الحاق می‌شود را ندارد مشتری /راهن بدینوسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات بانک را از مورد/موارد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند در غیر این صورت بانک ضمن عقدرهن موضوع اینقرارداد وکیل بلاعزل مشتری /مشتری و راهن است تا از طرف مشتری /راهن نسبت به تادیه جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جز مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد/موارد رهن و هر نوع دارائی و اموال مشتری مطالبه و وصول نماید و هر گونه پرداختی در این رابطه به عمل آید مورد قبول مشتری و راهن می‌باشد و مشتری /راهن بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده ۱۷) موراد رهن مذکور در قبال کل تسهیلات اعطایی بانک به مشتری به علاوه سود قانونی و خسارات متعلقه و نیز هزینه‌های مربوطه وثیقه بانک می‌باشد چون بانک به شرح این قرارداد موافقت کرده است که مشتری از تسهیلات اعطایی بانک استفاده نماید و ببانک بدهکار گردد لذا اولاً مشتری و وثیقه گذار به موجب این قرارداد موافقت نموده که علاوه بر موراد رهن مندرج در ماده ۱۴ کلیه مستحدثات و ماشین آلات و تاسیساتی را که مشتری در زمین واگذاری موضوع قرارداد شماره ………. مورخ ………. منعقده بین مشتری و شرکت شهرکهای صنعتی ایجاد و احداث و مستقر نموده یا بنماید تضمین تعهدات مشتری در قبال بانک و حقوق و مطالبات بانک از مشتری بوده و خواهد بود و مادام که مشتری کلیه تعهدات خود در قبال بانک ایفاء ننموده و بدهیهیای خود را به بانک پرداخت نکره حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع ملک و مستحدثات و تاسیسات و ماشین الات مذکور را نداشته و ندارد بلکه منحصراً بانک می تواند از آنها استیفای حق بنماید.

شرکت شهرک‌های صنعتی به موجب این قرارداد تقبل و تعهد نمود مادام که بانک کتباً اعلام موافقت و رضایت ننموده از انتقال قطعی زمین موضوع قرارداد مورخ ………. منعقده بین شرکت شهرک‌های صنعتی و مشتری خودداری نماید و در صورتی که بانک بخواهد از زمین مزبور و مستحدثات موجود در آن استیفای طلب خود را بنماید بمحض اعلام کتبی بانک، بانک را به جانشینی مشتری پذیرفته و در زمان انتقال قطعی زمین را به بانک انقال دهد و بانک را جانشین و قائم مقام قانونی مالک زمین و مستحدثات و ماشین آلات و تاسیسات آن بداند. موراد مذکور تماماً مورد قبول و تایید و موافقت مشتری قرار گرفته و نسبت به اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی و بانک حق هرگونه ایراد و اعتراض و بحث و گفتگویی را از خود سلب و اسقاط نمود.

شرکت شهرک‌های صنعتی متعهد و متقبل گردید در حدود امکانات خود و بر طبق مقررات قانونی به محض اعلام بانک همکاری لازم با بانک جهت رفع تصرف مشتری و خلع ید از وی به نسبت به زمن مستحدثات، تاسیسات و هرگونه اموال مشتری در محل به عمل آورده و بعد از اعلام بانک فقط بانک را مالک و محق به استفاده از زمین، مستحدثات و تاسیسات مزبور بداند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *