فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند قرارداد رهنی بانک پارسیان

 

بین امضاکنندگان زیر: الف) بانک پارسیان ثبت شده بشماره ۱۷۸۰۲۸ مورخ ۱۵/۶/۸۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ و کد اقتصادی ۳۹۶۸-۱۱۱۱-۴۱۱۱ شعبه …….. (تمامی واحدهای بانک به لحاظ شخصیت حقوقی و عندالااقتضاء و مطالبه در حکم واحد هستند) با نشانی …… که ار این پس در این قرارداد بانک نامیده میشود ب) …… به مشخصات فوق که از این پس در این قرارداد شریک نامیده میشود قراداد مشروح حاضر براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد گردید و طرفین ملزم به رعایت و اجرای مفاد ان شدند.

ماده ۱: موضوع مشارکت عبارتست از سرمایه گذاری و اقدام در امر احداث و تکمیل ………………..-براساس مشخصات مندرج در پروانه ساختمان شماره …. مورخ ..– و گواهی عدم خلاف شماره ..– مورخ ..- صادره از ..– و طبق نقشه موردتایید شهرداری و مشخصات دقیق کمی و کیفی ان بشرح گزارشهای بررسی شده از طرف کارشناسان بانک میباشد که شریک کاملاً از مفاد آن مطلع بوده و مورد تایید کامل وی میباشد و از این پس در این قرارداد طرح نامیده میشود طرح مزبور مطابق ضوابط و مقررات مربوط در زمینی به مشخصات ذیل احداث خواهد شد مشخصات کامل زمین محل اجرای طرح عبارتست از: ………………….

ماده ۲: باتوجه به بررسی های انجام شده از طرف بانک هزینه کل احداث طرح موضوع مشارکت حسب ارزیابی بعمل امده به اطلاع شریک رسیده و بانک با پرداخت مبلغ ……… ریال بعنوان سهم الشرکه نسبت به …. درصد در طرح موضوع مشارکت شریک شد مشارکت بانک و شریک بشرح فوق بصورت مشاع بوده و شریک ضمن سلب و ساقط نمودن حق تقاضای افراز مال مشترک و هرگونه معامله اعم از عین و منفعت نسبت به اموال موضوع مشارکت از خود قبول نمود که هیچگونه اقدامی نسبت به موردمشارکت را مستقلاً و بدون اذن واجازه قبلی و کتبی بانک ندارد تبصره: مباشرت شریک در اجرای موضوع قرارداد شرط شده است یعنی اولا شریک حق انتقال موضوع مشارکت را بغیر ندارد ثانیاً انجام تمام عملیات ساختمانی و تامین و تهیه مصالح از جهت و بابت بعهده شریک است که توسط افرادیکه به مسئولیت خود انتخاب مینماید انجام خواهد داد.

ماده ۳: بانک و شریک موافقت نمودند که بانک سهم الشرکه خود را بحساب مشترک مشارکت نزد بانک واریز نماید ضمناً باتوجه به ارزیابی انجام شده توسط بانک که موردقبول شریک میباشد شریک نیز بخشی از سهم الشرکه خود را برای احداث قسمتی از طرح موضوع مشارکت به مصرف رسانیده و متعهد گردید سرمایه مشارکت مدنی را به تشخیص و تایید بانک به مصرف احداث بقیه طرح موضوع مشارکت برساند و یا به محض درخواست بانک سهم الشرکه خود را نقداً بحساب مشترک مشارکت واریز نماید تشخیص بانک در مورد مصرف سهم الشرکه شر یک در احداث طرح موضوع مشارکت و یا واریز ان بحساب مشترک مشارکت برای شریک معتبر و غیرقابل اعتراض میباشد تبصره: واریز سهم الشرکه بانک و برداشت از حساب مشترک مشارکت تدریجی است و استفاده از وجوه حساب مشترک در حدود مندرجات اینقرارداد به موازات پیشرفت عملیات و انجام موضوع مشارکت و مصرف شدن وجوه برداشت شده قبلی با موافقت و تایید کتبی بانک عملی میباشد و شریک متعهد گردید در هرمرحله از پرداخت سهم الشرکه بانک متناسب با مبلغ پرداختی و مدت قرارداد مطابق تعرفه بانک حسب دستورالعملهای مربوط کارمزدی بابت نظارت بر مصرف تسهیلات مشارکت نقداً به بانک پرداخت نماید و قبول نمود که وجوه مربوط قطعی و غیرقابل برگشت میباشد و حق هرگونه ایراد واعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۴: مدت اینقرارداد که ظرف آن موضوع مشارکت بایستی انجام و خاتمه یابد از زمان انعقاد قرارداد به مدت …….. تعیین گردید شریک تا تسویه کامل حسابهای مشارکت حق فسخ این قرارداد و همچنین حق استنکاف از اجرای تعهداتی که بموجب این قرارداد بعهده گرفته را از خود سلب و ساقط نمود ضمناً شریک ضمن قبول حق فسخ بانک حق ترک فسخ این قرارداد را در طول مدت مشارکت تا زمان تسویه کامل ان از جانب خود پذیرفت و متعهد به رعایت ان شد چنانچه سررسید قرارداد حاضر با تعطیل رسمی مصادف گردد سررسید قرارداد به اولین روز کاری بعد از تعطیل مذکور تغییر یافته و مدت قرارداد و تعهدات متعهدین متناسب با تعطیل رسمی افزایش می یابد.

ماده ۵: بانک به تقاضای شریک مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به شریک پرداخت و شریک اقرار به دریافت ان نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد.

ماده ۶: اداره امور مشارکت مدنی با رعایت مفاد این قرارداد و قوانین جاریه تبرعاً بعهده شریک میباشد و شریک متعهد و ملتزم گردید کار اجرا و احداث طرح را مطابق نقشه مصوب و پروانه مربوط از هرحیث و هر جهت راسا و با نظارت بانک انجام دهد و از این جهت هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نمیباشد تبصره: بانک حق دارد در هرزمان که صلاح و مقتضی بداند ازاذن خود در مدیریت شریک رجوع نموده و با استفاده از وجوه موجود در حساب مشترک مشارکت نسبت به تکمیل طرح اقدام و عندالااقتضا هزینه های اضافی را پرداخت و بعنوان افزایش سهم الشرکه خود منظور نماید در اینصورت به میزان ۱۴ درصد هزینه کل ساختمان تاسیسات و سایر موارد موضوع مشارکت بعنوان حق مدیریت به بانک تعلق خواهد گرفت که شریک متعهد و متقبل می‌گردد بلافاصله وجه مذکور را پرداخت نماید در غیراینصورت رقم مذکور نیز به سهم الشرکه بانک اضافه خواهد شد.

ماده ۷: شریک قبول و تعهد نمود از هرگونه نقل و انتقال امتیاز استفاده از تسهیلات فوق الذکر در هرصورت اعم از اعطای وکالت و غیره و یا انتشار اگهی تبلیغاتی در این ارتباط خودداری نماید در غیراینصورت و اطلاع بانک از نقل و انتقال امتیاز مزبور و انتشار اگهی مربوط مورد جزو موارد تخلف قراردادی محسوب و مشمول مفاد این قرارداد خواهد بود.

ماده ۸: شریک متعهد گردید که به هیچ وجه بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب مشترک مشارکت مبادرت به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی ننموده و امکان بازدید بانک از محل اجرای طرح را فراهم و حسب تشخیص و به محض مطالبه بانک بلافاصله گزارش نحوه فعالیت خود را تهیه و به ضمیمه مدارک مربوط به بانک تسلیم نماید.

ماده ۹: باتوجه به اینکه هزینه احداث طرح موضوع این قرارداد بشرح ماده ۲ تعیین گردیده است لذا شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های احتمالی اضافی دیگر را (باستثناء ماده صدر الاشاره) از اموال ومنابع خود تامین و پرداخت نماید و جمع هزینه های مزبور را که بموجب این تعهد پرداخت خواهد کرد در مقابل دریافت مبلغ یکهزار ریال به بانک صلح نمود ومضافاً ضمن عقد صلح موضوع این بند با پذیرش این موضوع که در سهم الشرکه بانک تغییر حاصل نشود و افزایش هزینه ها تاثیری در میزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هریک از مواد قبلی و اتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت مفاد کلیه مواد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود و ضمن عقد صلح موضوع مذکور قبول وتعهد نمود که چنانچه بهردلیل ولو حوادث قهری زیان و یا نقصانی متوجه اصل سرمایه بانک گردد اصل و خسارت وارده را با سود متعلقه و سایر هزینه ها طبق تشخیص و اعلام بانک از اموال دیگرخود به بانک پرداخت کند.

ماده ۱۰: شریک متعهد گردید در پایان مدت مشارکت نسبت به خرید سهم الشرکه بانک شامل سرمایه مشارکت و سود و هزینه های مربوطه و براساس ارقام و مبالغ مندرج در دفاتر بانک بصورت نقدی و یکجا اقدام نماید. چنانچه در پایان مدت مشارکت اقدامی از سوی شریک برای تصفیه مشارکت و واریز نقدی سهم الشرکه بانک بشرح فوق صورت نپذیرد بانک راسا نسبت به فروش سهم الشرکه خود که معادل ..– درصد طرح موضوع موردمشارکت بعنوان اصل مشارکت و ۱۴ درصد دیگر بعنوان حق الزحمه تصفیه مشارکت جمعا به میزان ..- درصد طرح موضوع مشارکت خواهد بود اقدام و چنانچه مبالغ باقیمانده از حاصل فروش مازادی داشته باشد به شریک مسترد خواهد داشت شریک بموجب این قرارداد به بانک وکالت بلاعزل با عدم ضم امین و وکیل تفویض نمود تا بانک به وکالت از طرف شریک کلیه اقدامات لازم در خصوص موضوع مشارکت را براساس اینقرارداد انجام دهد ضمناً شریک حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۱: دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیرقابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هریک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای فرعی دیگر و تعبیر و تفسیر مندرجات ان با بانک میباشد صرف اظهار بانک در خصوص میزان طلب و تشخیص و نیز اعلام بانک در وقوع تخلف برای شریک الزام اور بوده و از نظر صدوراجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسنادرسمی و دوایر و ادارات اجرای ثبت و سایر مراجع ذیصلاح کافی میباشد.

ماده ۱۲: شریک بموجب این قرارداد تعهد نمود در پایان مدت مشارکت بلافاصله نسبت به پرداخت اصل سهم الشرکه بانک بانضمام سود و سایر هزینه های انجام شده طبق قرارداد حاضر به بانک اقدام نماید همچنین در مواردی نیز که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک تخلف کند از تاریخ تخلف و به محض اعلام بانک اصل سهم الشرکه و سود و سایر هزینه های انجام شده طبق قرارداد حاضر را به بانک پرداخت کند در صورت عدم انجام تعهد موردنظر بانک بشرح فوق تا سررسید مقرر بعلت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی و یا تخلف شریک در اثنای مدت قرارداد و فسخ ان بنابه تشخیص بانک از تاریخ اعلام تخلف مبلغی معادل ..- به ازای هر سه هزار ریال در روز نسبت به بدهی مذکور برحسب مفاد اینقرارداد بر ذمه شریک تعلق خواهد گرفت که متعهد است علاوه بر بدهی مورد تعهد تادیه نشده به بانک پرداخت نماید به همین منظور شریک با امضای این قرارداد با قبول شرایط عمومی حساب قرض الحسنه جاری بانک بعنوان جزء لاینفک قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم و بطور غیرقابل برگشت ببانک حق و اختیار داد که هرگونه مطالبات خود بابت این قرارداد را بدون نیاز به تشریفات قانونی از موجودی هریک از حسابها و اوراق سهام و مشارکت تودیعی وی نزد خود برداشت و یا از محل سایر اموال و دارائیهای ایشان تملک نماید اخذ هرمقدار از مبلغ مقرر بشرح فوق مانع اقدام اجرائی و تعقیب ان و نیز هرگونه اقدام قانونی دیگر در هر مرجعی که صلاح بداند برای وصول مابقی مطالبات بانک نخواهد شد.

تبصره ۱: شریک ضمن قرارداد حاضر تا تصفیه کامل بدهی خود ناشی از این قرارداد با شرط عدم عزل و ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض اختیار و وکالت نمود که پس از سررسید و معوق شدن مطالبات از محل وجوه پرداختی وی بابت بدهی یا برداشت از حسابها و اموال و اسناد او ابتدا کلیه هزینه های متعلقه اعم از اداری و اجرائی و قانونی و حق الوکاله و غیره سپس مابقی را حسب مقررات و ضوابط ابلاغی بحساب مطالبات بانک منظور و محاسبه نماید.

تبصره ۲: نرخ خسارت مندرج در این ماده در مواردی که شریک به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست و یا سایر موارد از این قبیل از تسهیلات بانک بنحو غیرمجاز استفاده نموده باشد نیز جاری است و مبنای محاسبه خسارت در این موارد تاریخ عقد قرارداد می‌باشد.

ماده ۱۳: شریک بمنظور حسن اجرای تعهد ناشی از این قرارداد و قرض الحسنه دریافتی ماده ۵ اینقرارداد تمامی ششدانگ عرصه و اعیان ……………………….- با کلیه توابع عینیه و شرعیه و عرفیه و تمامی انشعابات و اشتراکات و امتیازات و تجهیزات و ماشین الات و دستگاههای منصوبه و غیرمنصوبه در ان را در رهن و وثیقه بانک قرار داد. قبض و اقباض موردرهن حسب الاقرار بعمل امد و رهینه مجدداً بصورت امانت در اختیار شریک قرار داده شد که تا اطلاع ثانوی از ان استیفا منافع نماید شریک بموجب این قرارداد علاوه بر تعهدات قبلی خاصه ماده ۲ متعهد و ملتزم گردید

۱-۱۳- بدون موافقت قبلی و کتبی بانک در مورد / موارد وثیقه تغییری ایجاد ننماید و از انجام هرگونه اقدام که موجب نقصان بهای مورد رهن گردد خودداری نماید.

۲-۱۳-هرگونه زیادتی اعم از متصل یا منفصل که در اینده در موردرهن ایجاد – احداث یا خریداری گردد جزء مورد رهن بوده و مانع اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت نخواهد بود.

۳-۱۳-شریک متعهد گردید مورد رهن و هرانچه جزء مورد رهن بوده و یا در اینده جزء مورد رهن قرار خواهد گرفت را بلافاصله پس از امضای قرارداد و به مدت و مبلغی که حسب ضوابط مربوط مورد موافقت بانک می‌باشد را در مقابل اتش‌سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطراتی که بانک تعیین مینماید نزد شرکت های بیمه مورد قبول بانک بنام و بنفع بانک بیمه نموده و بیمه نامه را به بانک تسلیم نماید در صورت توجه هرگونه خسارت به موارد بیمه میبایست فوراً مراتب را به بیمه گر و بانک اطلاع دهد.

۴-۱۳-علاوه بر حقوقی که بانک برای استیفای مطالبات خود از مورد / موارد رهن دارد شریک ضمن عقد لازم خارج بانک را وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت خود قرارداد و با امضا این قرارداد به بانک اختیار تام داد که در صورت تصرف یا تملک تمام یا قسمتی از مورد / موارد رهن قبل از واریز کلیه بدهی ناشی از ایننقرارداد بوسیله دولت یا سازمانها و موسسات دیگر یا شهرداریها باستناد قوانین و مقررات مربوط (اعم از احداث، توسعه خیابان و کوچه و معبر و جاده) بانک میتواند و حق دارد قیمت و خسارت و غرامت متعلقه را دریافت و اسناد مربوط را از طرف شریک امضاء و وجوه پرداختی متعلقه را دریافت دارد ضمناً شریک بموجب این قرارداد موافقت نمود چنانچه وجوه دریافتی حاصل از فروش تکافوی طلب بانک را ننماید و یا اصلا وجهی به بانک پرداخت نشود شریک مسئول پرداخت مطالبات بانک به میزانی که بانک تعیین مینماید خواهد بود و بانک حق دارد برای وصول مطالبات خود ناشی از این قرارداد مطابق مقررات اجرای مفاد اسنادرسمی اقدام کند.

۵-۱۳-شریک قبول و موافقت نمود صرف اعلام کتبی بانک به دفتر اسنادرسمی در صورت امتناع شریک از پرداخت بدهی خود و در مورد تخلف از این قرارداد و همچنین در مورد تعیین میزان بدهی شریک به بانک از هر بابت و بهرمبلغ برای صدور اجرائیه کافی و قطعی است و محتاج به ارائه مدارک و اقامه دلیل از طرف بانک نخواهد بود و حق هرگونه اعتراض در این مورد را از خود سلب و ساقط نمود.

۶-۱۳-شریک ضمن اقرار و اعتراف باینکه تا زمان انعقاد قرارداد حاضر هیچ معامله ناقله یا اثربخش نقل را با هیچ شخص حقیقی و حقوقی نسبت به عین یا منافع موردمشارکت انجام نداده است حق هرگونه معامله ناقله اعم از قطعی و رهنی و وکالت و غیره نسبت به عین یا منافع موردرهن و مشارکت را تا پایان مدت مشارکت از خود سلب و ساقط نمود و متعهد گردید از هرگونه اقدام به پیش فروش واحدهای احداثی بهرنحو خودداری نماید.

ماده ۱۴: شریک به بانک اذن و اجازه غیرقابل عدول داد تا مادام که قرارداد حاضر به اعتبار خود باقیست چه در مدت و چه پس از صدوراجرائیه چنانچه اشکالاتی در اثر عدم دقت در تنظیم سند بصورت سهو قلم یا اشتباه صورت گرفته باشد تا انجا که به ارکان سند لطمه ای وارد ننماید و منجر به تغییر اساسی ان نشود راساً و با تنظیم و امضاء سند اقرارنامه اصلاحی یا اعلام مراتب به دفترخانه جهت ثبت در ستون ملاحظات ثبت سند رهنی و یا اعلام مراتب به مراجع ذیصلاح اجرائی نسبت به اصلاح و رفع اشکال اقدام نماید.

ماده ۱۵: کلیه وکالتهای تفویضی به بانک و تمامی شرایط قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم که بین طرفین معین است وبا سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره می‌باشد.

ماده ۱۶: در صورتی که بانک برای وصول مطالبات خود ناگزیر از اقدام قانونی گردد هزینه های مربوط اعم از قضائی و اجرائی و اداری از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله متعلقه و حق الزحمه اجرائی و غیره به ذمه شریک بوده و ملزم به پرداخت ان میباشد و فسخ قرارداد حاضر منوط به پرداخت هزینه مربوط خواهد بود.

ماده ۱۷: کلیه هزینه های مربوطه به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق هرگونه مراجعه ای به بانک کلاً بعهده شریک می‌باشد.

ماده ۱۸: اقامتگاه شریک همان است که دراین قرارداد قید شده است و مادام که تغییر اقامت خود را طبق ائین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی و لازم الاجرا اعلام ننموده باشد کلیه سوابق و اخطاریه ها و اجرائیه ها و نامه های بانک به محلی که در قرارداد قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *