فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند قرارداد شماره یک رهنی بانک سپه

 

بین امضاءکنندگان زیر: الف: بانک سپه شعبه ………… شماره اقتصادی ——بمشخصات و نشانی فوق الذکر بانمایندگی آقای ……… بمشخصات و نشانی فوق الذکر که در این قرار داد بانک نامیده می شود. ب: آقای / خانم …….. بمشخصات و نشانی فوق الذکر که در این قرار داد مشتری نامیده می شود. با توجه به اینکه مشتری از بانک تقاضای تخصیص تسهیلات مالی، نموده و بانک نیز موافقت کرده است قرار داد حاضر به منظور انجام درخواست مشتری منعقد گردید. (مدیران شرکت به مشخصات مذکورمتضامناً همراه با مشتری مسئولیت ایفاء تعهدات این قرار داد را قبول کردند.)

ماده ۱- بانک به موجب این قرار داد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام عملیات تجاری و خدماتی و تولیدی خود تا مبلغ ………. ( ………… ) ریال از تسهیلات مالی بانک استفاده و یا تا مبلغ مزبور درخواست صدور ضمانتنامه و تعهد نامه ارزی ناشی از صادرات کالای خود و گشایش اعتبار اسنادی را بنماید و در عملیات و معاملات و قرار دادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به شرح ماده ۷ این قرار داد به بانک بدهکار گردد.

ماده ۲- مشتری قبول و اقرا ر نمود که در معاملات وی با بانک قرار دادهای منعقده فی مابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد مورد قبول وی خواهد بود.

ماده ۳-مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت قراردادهای مذکور در ماده ۲ را اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه و همچنین هر گونه بدهی دیگر بابت معاملات خود با بانک را طبق توافقات بعمل آمده پرداخت نماید.

ماده ۴- مشتری موافقت و قبول نمود که در صورت عدم انجام تعهدات وی از هریک از قراردادهای فی مابین کلیه بدهیهای مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال شده و بانک حق خواهد داشت به استناد این قرارداد نسبت به کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد تا میزان مبلغ فوق به انضمام کارمزد و سود و خسا رت قانونی بصورت یکجا از مشتری مطالبه نماید.

ماده ۵- بانک به تقاضای مشتری مبلغ ۱۰۰۰۰ (ده هزار) ریال قرض الحسنه برای مدت این قرار داد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد.

ماده ۶- دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض است و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از این قرار داد با بانک بوده و تفسیر و تعبیر بانک برای مشتری الزام آور است و از نظر صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی صورتحساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی ودوایر ادارات اجرای ثبت و سایرمراجع ذیصلاح کافی میباشد.

ماده ۷- مشتری با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا متعهد گردید در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید / سررسیدهای مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک و همچنین در مواردی که مشتری در اثنای مدت این قرار داد به تشخیص بانک تخلف نماید از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک مبلغی طبق فرمول (………) ضربدر تعداد روز ضربدر مانده بدهی تقسیم بر ۳۶۵ ضربدر ۱۰۰ علاوه بر وجوه تادیه نشده خود بعنوان وجه التزام تاخیر تادیه به بانک پرداخت نماید. تبصره: نرخ مندرج در این ماده در مواردی که مشتری بلحاظ ارائه اطلاعات نادرست و یا سایر موارد از این قبیل به تشخیص بانک از تسهیلات بانک بنحو غیر مجاز استفاده نموده باشد نیز جاری است مبنای محاسبه وجه التزام تاریخ عقد قرار داد میباشد.

ماده ۸- مشتری و همچنین ضامن / ضامنین ضمن عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی (ریالی وارزی) اموال و اسناد آنان نزد بانک و سایر موسسات اعتباری و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نمایید در صورتی که وجوه بصورت ارزی باشد بانک و موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه می نماید مشتری و ضامنین در صورت اقدام بانک و موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراضی و طرح دعوی را از خود سلب نمودند تبصره: بانک حق دارد هرگونه وجوهی که پس ازسررسید یامعوق شدن مطالبات این قراردادبه بانک پرداخت ویاازحسابها واموال برداشت می شود رادراین سه جزء اصل طلب، سود وخسارت تاخیر تادیه حسب تشخیص خودتسهیم بالنسبه نماید.

ماده ۹-در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید و یا تخلف از قرار داد حاضر در اثنای مدت و همچنین استفاده غیر مجاز از تسهیلات توسط مشتریان و بطور کلی در مواردی که بانک تشخیص دهد کلیه دیون قراردادها به دین حال تبدیل شده و طبق مفاد قرار داد حاضر مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۰- مشتری تعهد نمود هر آنچه جز موارد رهن بوده و یا در آینده جزء موارد وثیقه قرار خواهد گرفت را بلافاصله پس از امضاء قرار داد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک میباشد در برابر آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و سایر خطراتی که بانک تعیین می کند نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول بانک بنفع بانک بیمه و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم نماید همچنین پانزده روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد و نیز مکلف است ماشین آلات و لوازم مربوطه را نیز هنگام حمل به ترتیب مذکور بیمه نماید و در صورت توجه هر گونه خسارت به موارد بیمه میبایست فوراً مراتب را به بیمه گر و بانک اطلاع دهند در صورتیکه مشتری به تعهدات خود بشرح فوق عمل نکند بانک میتواند موارد رهن را وکالتاً از طرف مشتری به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه را از مشتری مطالبه و یا به حساب بدهی ایشان منظور نماید بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای مشتری نخواهد بود.

ماده ۱۱- مشتری قبول نمود بانک می تواند برای وصول مطالبات قرار دادهای منعقده با وی به وکلای دادگستری، شرکتهای وصول مطالبات رجوع و وکالتنامه ها و قرار دادهای مربوطه را به حساب وی امضاء نماید و کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات بانک من جمله حق الزحمه پرداختی به شرکتهای وصول مطالبات طرف قرار داد بانک جهت اقدامات قانونی (اعم از طریق مبادی اجرای ثبت و مراجع قضائی) و نیز حق الوکاله پرداختی به وکلا را بابت بدهی مشتری احتساب نموده و مشتری قبول نمود که هزینه های مربوطه را بنا به تشخیص بانک به بانک پرداخت نماید.

ماده ۱۲– هر گاه بانک برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی، و در صورت اقدام قانونی معادل حق الوکاله دعاوی آئین نامه مذکور بر ذمه مشتری بعنوان حق الوکاله (کارمزد قضایی) تعلق می گیرد که ملزم به پرداخت آن می باشد و فسخ قرار داد حاضر منوط به پرداخت حق الوکاله مذکور علاوه بر انجام سایر تعهدات می باشد.

ماده ۱۳- بانک میتواند از هر طریق جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید و اقدام اولیه بانک مانع از اقدامات بعدی بطریق یا طرق دیگر جهت وصول مطالبات خود نخواهد بود.

ماده ۱۴- مشتری بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات خود ناشی از این قرار داد و باز پرداخت مطالبات بانک از مشتری و قرض الحسنه دریافتی مشتری از بانک وکلیه تعهدات مستقیم وغیر مستقیم خود پلاک /پلاکهای ثبتی بمشخصات و نشانی وفوق الذکر با کلیه مستحدثات موجود و کلیه توابع شرعیه و عرفیه و امتیاز تلفن شماره منصوبه و آب و برق و گاز منصوبه جاریه در آن را در وثیقه بانک مستقر کرد، ضمنا قبض و اقباض در خصوص موارد وثیقه مندرج در این ماده بعمل آمد، موارد وثیقه مجددا بطور صحیح و سالم تحویل مشتری داده شد همچنین اولاً بانک حق دارد که در صورت تخلف مشتری (بتشخیص خود) نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید. ثانیاً مشتری (مالک) ملتزم گردید که:

۱- از هر گونه معامله ناقله و تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت آن خودداری نماید

۲- بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننماید و از انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نماید.

۳- در صورتیکه در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود.

۴- در صورتیکه قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک قائم مقام و وکیل بلا عزل و وصی بعد از فوت مشتری است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مواردوثیقه پرداخت خواهد شد نقداً یا تقسیطا ًدریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و هر گاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

۵- مشتری اعلام نمود منافع مورد وثیقه قبلا به هیچ شخصی واگذار نشده و در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک در آید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نماید در غیر اینصورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرائی بانک می تواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.

تبصره ۱- در صورتیکه وجوه وصول شده موضوع بند ۴ این ماده تکافوی مطالبات بانک را ننماید و یا بانک از موارد رهن کلاً یا بعضاً اعراض نماید مشتری متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا بر تشخیص بانک فوراً پرداخت نماید.

تبصره ۲- کلیه وکالتهای تفویضی به بانک و تمامی شرایط قرار داد حاضر ضمن عقد خارج لازم و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره می باشد.

ماده ۱۵- مدت این قرارداد …… سال خورشیدی از تاریخ تنظیم سند می باشد و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک قابل تمدید خواهد بود و مادام که به تشخیص بانک مشتری کلیه تعهدات ایجاد شده در مدت یا خارج از مدت فوق را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نیز نپرداخته باشد شرایط و تعهدات مصرحه در این قرار داد بقوت و اعتبار خود باقی است..

ماده ۱۶- مشتری قبول نمود در صورتی که بانک مطالبات این قرار داد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرار داد به تعهدات لا حق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد.

ماده ۱۷- مشتری قبول نمود بانک می تواند هر گونه داده ها و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکتهای سنجش اعتبار قرار دهد.

ماده ۱۸-کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرار داد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق هر گونه مراجعه کلاً بعهده مشتری است. احراز اصالت

سند و عدم بازداشت ملک از سوی مرجع قضائی و ممنوع المعامله بودن و غیره بعهده ایندفترخانه می باشد. این سند باستناد نامه شماره ……. مورخ ……… بانک مذکور تنظیم گردیده است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

2 پاسخ

  1. خیلی ممنون و متشکر از مطالب مفیدی که در اختیار خوانندگان می ذارید واقعا دستتون درد نکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *