جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند قرارداد فرم ۳ بانک صادرات

 

قرارداد زیر بین: الف: بانک صادرات  ایران با مشخصات فوق که برای رعایت اختصار ذیلاً بانک نامیده می شود از یک طرف و ب: /خانم / آقای ……………………….. با مشخصات فوق که من بعد بدهکار (راهن) نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.

تبصره: نشانی پست الکترونیک و تلفن های مشتری همان موارد مندرج در صدر قرارداد است. چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفن های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به بانک ابلاغ کند. تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به بانک ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات ومراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک)، پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال می شود و ابلاغ شده تلقی می گردد نظر به اینکه مشتری با مشخصات فوق از بانک صادرات تقاضای تخصیص تسهیلات ایجاد تعهدات/ انجام معاملات بانکی و … نموده و پانک نیز با تقاضای مشتری موافقت نموده است و مشتری، ملک / املاک موضوع این قرارداد متعلق به خود را به عنوان تضمین تعهدات و بدهی خود در رهن بانک قرار داد، لذا این قرار داد به منظور انجام در خواست مشتری به تاریخ ذیل الذکر منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند

ماده ۱: بدهکار (راهن) اقرار و اعتراف نمود که مطابق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی قانون مذکور تامیزان مبلغ …………………….. ریال از تسهیلات اعطایی بانک بر اساس یکی از عقود اسلامی و انواع ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی و یا برات کارت/کارتهای تضمینی و غیره استفاده نموده است، لذا بمنظور باز پرداخت بدهی و حسن انجام تعهدات خود در قبال بانک بموجب این قرارداد اموال ملکی و متصرفی خود را دررهن و وثیقه بانک قرار داد.

ماده ۲: مدت این قرارداد از تاریخ فوق  ……………. ماه شمسی و با نظر بانک برای یکبار ویا بدفعات قابل تمدید است و این تمدید بدون نیاز به تنظیم هرگونه سندی اعم از رسمی ویا عادی از طرف بانک انجام خواهد شد بهر حال بانک حق و اختیار دارد پس از انقضای مدت و یا در مدت این قرارداد هر موقع که صلاح و مقتضی بداند برای وصول مطالبات خود از بابت تسهیلات اعطایی بر اساس دفاتر و کارت تنظیمی بانک از این دفتر اسناد رسمی اجراییه صادر نماید و بدهکار با علم و اطلاع کامل از مفاد این ماده قرارداد را امضا نمود.

ماده ۳: بدهکار (راهن) متعهد و ملتزم شد تسهیلات اعطایی مندرج در این قرارداد را حسب موافقت بانک وبراساس قرارداد منعقده طبق یکی از عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی و انواع ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی استفاده نماید و مفاد قراردادهای تنظیمی را کلاً بموقع اجرا بگذارد و در صورتیکه بهر علت و جهتی بدهی  وتعهدات بدهکار از بابت تسهیلات اعطایی موضوع این قرارداد کاهش یابد مورد رهن ووثیقه/موارد رهن ووثیقه، در قبال ارقام استفاده شده از تسهیلات اعطایی در رهن ووثیقه بانک قرار خواهد گرفت و صرف اظهار کتبی بانک (با رعایت مقررات و دفاتر بانک) درتعیین میزان مطالبات خود برای صدور اجراییه ملاک عمل و مناط اعتبار و کافی و قطعی ولازم الاجرا وغیر قابل اعتراض بوده و بدهکار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود و در صورت امتناع بدهکار از پرداخت بدهی خود ناشی از این سند اجراییه بشرح فوق از طریق دفتر اسناد رسمی صادر و اقدامات اجرایی تا حصول نتیجه نهایی تعقیب و مورد وثیقه در قبال رقم اعلام شده از طرف بانک با رعایت مقررات قانونی تملیک خواهد شد.

ماده ۴: در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر بعلت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی، مبلغی بر ذمه بدهکار تعلق خواهد گرفت از این رو بدهکار با امضای این قرارداد ملتزم و متعهد می شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بر بدهی تادیه نشده سالیانه ……………….. درصد اصل بدهی مذکور برحسب قرارداد به بانک پرداخت نماید به همین منظور بدهکار ضمن امضا این قرارداد، بطور غیر قابل برگشت به بانک وکالت بلاعزل تفویض نمود که از تاریخ سررسید تاتاریخ تسویه کامل مطالبات خود را از حسابهای بدهکار برداشت نماید. اخذ مبلغ مقرره موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.

تبصره ۱: بدهکار قبول و تعهد نمود چنانچه بانک برای استیفاء حقوق و مطالبات خود بموجب این سند اقدام به صدور اجراییه نماید علاوه بر اصل طلب و مبلغ مافی الذمه متعلقه بشرح ماده ۴ فوق و سایر هزینه های قانونی، حق الوکاله و هزینه های دیوانی متعلقه را نیز در هر مرحله که باشد، اعم از اینکه اجراییه و عملیات اجرایی توسط وکیل دعاوی یا نماینده قانونی ویا پرسنل بانک تقاضا و پیگیری شده باشد را طبق تعرفه مربوطه پرداخت نموده و یا به مطالبات بانک اضافه گردد و بدهکار حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره ۲: بدهکار در مقابل بانک موافقت نمود، چنانچه بعد از سررسید این قرارداد قسمتی از مطالبات بانک را پرداخت نماید، بانک حق و اختیار دارد وجوه دریافتی و یا برداشتی از راهن (بدهکار) را بنا به مورد ابتدا بابت هزینه های پیش بینی شده در این قرارداد و مابقی را طبق قرارداد تسهیلاتی منعقده  وتسهیم بالنسبه نماید و بدهکار (راهن) حق هرگونه اعتراض و ایراد در این مورد را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده ۵: بدهکار بمنظور تضمین و تامین و تا استهلاک کامل بدهی خود ناشی از این قرارداد تمامی رقبات آتی الذکر ملکی مالکیت خود را نزد بانک به رهن وثیقه قرارداد و رهن مرقوم فک نخواهد شد مگر تا پرداخت کلیه بدهی مربوطه طبق اعلام کتبی بانک و قبض و اقباض بعمل آمد وموارد رهن ووثیقه مجدداً به تصرف بدهکار داده شد که در مدت مذکور در این سند از آن استیفاء منافع نماید و بدهکار متعهد و ملتزم شد که در حفظ و نگهداری موارد رهن و وثیقه کوشا باشد و بدهکار قبل از فک رهن و فسخ این قرارداد حق هیچگونه معامله اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره و یا توثیق مازاد و نیز واگذاری حق استرداد را بصورت صلح حقوق و یا وکالت ووصایت ندارد و هرگونه ساختمان جدید که در ملک مورد وثیقه احداث و یا هرنوع ماشین آلات جدید دیگری که بعداً در مورد وثیقه نصب شود مستحدثات و ماشین آلات جدید نیز جزء موارد رهن ووثیقه بوده و مانع از اجرای مقررات و قوانین اجرایی نخواهد بود. وراهن ضمن عقدخارج لازم وبااسقاط حق عزل وضم وکیل وناظر، بانک را وکیل تام الاختیار خود درحیات و وصی در ممات جهت ترهین مستحدثات و ماشین آلات آتی الاحداث به نفع بانک قرارداد.

ماده ۶: بدهکار (راهن) اقرار و اعتراف نمود که قبل از تنظیم این سند عین یا منافع مرقوم را تحت هیچ عنوان اعم از قطعی، شرطی و غیره بصورت صلح، وکالت یا وصایت واگذار ننموده است در غیر این صورت بدهکار (راهن) مکلف است نسبت به جبران خسارات وارده به بانک به تشخیص بانک اقدام نماید.

ماده ۷: بدهکار مکلف است مورد/موارد رهن را به هزینه خود در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین میگردد نزد بیمه گر مورد قبول بانک بنام و بنفع بانک برای مدت و مبلغی که بانک تعیین می کند بیمه نموده، بیمه نامه را به بانک تسلیم نماید ودر صورت انقضای مدت بیمه چنانچه دیون و تعهدات موضوع این قرارداد باقی باشد متعهد است نسبت به تجدید بیمه و تسلیم مدارک مربوط به بانک اقدام نماید، در غیر اینصورت بانک بطور غیر قابل برگشت حق و اختیار دارد مورد/موارد رهن را راسا بیمه نموده و هزینه مربوطه را به اضافه نرخ خسارت مندرج در ماده ۴ این قرارداد بعنوان وجه التزام نسبت به مبلغ تادیه شده بصورت روزانه از بدهکار مطالبه و دریافت و درصورت استنکاف از تادیه هزینه مذکوراز هرگونه حساب بدهکار نزد بانک برداشت و یا از طریق صدور اجراییه با ارائه اسناد پرداخت هزینه تجدید بیمه، مبادرت به وصول نماید ویا معادل هزینه بیمه، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اضافه نماید.

ماده ۸: بدهکار (راهن) ضمن این عقد بطور غیر قابل رجوع به بانک حق و اختیار دادند هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیر مستقیم را از موجودی هریک از حسابهای ایشان اعم از ریالی و یا ارزی و یا هرنوع اعتبار، اسناد، حوالجات و اوراق بهادار اعم از ریالی و یا ارزی ایشان نزد خود راسا وبدون نیاز به هرگونه طرح دعوی ومراجعه به مراجع ثبتی یا قضایی ویا سایر بانکها برداشت و استیفا نماید.

ماده ۹: هرگاه ثابت شود بدهکار به منظور تحصیل تسهیلات بانکی به متصدیان مربوطه، حق العمل یا پاداش یا تحف یا هدایایی اعم از نقدی و غیر نقدی داده است و یا آنها و یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است، بانک حق و اختیار خواهد داشت قرارداد را بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی فسخ نماید. اثبات هریک از امور فوق در کمیته های انضباطی برای اعمال حق فسخ مذکور کافی است و بدهکار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. در صورت فسخ قرارداد، بدهکار مکلف است وجوه پرداختی بانک و متفرعات آن را با لحاظ خسارت عدم ایفاء تعهد قراردادی به بانک مسترد نمایدو مضافاً اینکه در صورت احراز موارد فوق راهن بمدت ۵ سال از دریافت هرگونه تسهیلات محروم خواهد شد.

ماده ۱۰: بدهکار (راهن) متعهد گردید سیستم حسابداری صحیحی که متناسب با حجم امور مالی وی بوده ومورد قبول بانک باشد برقرار نموده، حسابهای خود را مرتباً در دفاتر قانونی ثبت نماید و چنانچه بانک لازم بداند حسابها و دفاتر نامبرده را بوسیله حسابرس رسمی مورد تایید بانک مورد رسیدگی قرارداده، نتیجه حسابرسی و حساب سود و زیان سالانه خود را در اختیار بانک بگذارد.

ماده ۱۱: بدهکار (راهن) بطور غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد/دادند طبق شرایط و مقررات این سند رهنی، از مورد وثیقه برای وصول کلیه مطالبات بانک و متفرعات آن وفق قراردادهای منعقده ومطابق دفاتر خود ومفاد قرارداد، در سایر اسناد تعهدآور مربوطه استفاده نماید و راهن/راهنین حق هرگونه ایراد و اعتراض، نسبت به اقدامات و عملیات اجرایی و قانونی بانک، همچنین تقاضای فک رهن از وثیقه مرقوم را تا پرداخت کلیه مطالبات بانک، طبق اعلام کتبی بانک از خود سلب و اسقاط نمود/نمودند.

ماده ۱۲: بدهکار (راهن) در صورت کاهش تعهدات خویش در این قرارداد به بانک حق و اختیار داد که بانک، آزادسازی وثایق را براساس قابلیت نقد شدن، ابتدا از وثیقه ای که امکان نقدشوندگی آن کمتر است شروع ودر نهایت نسبت به آزادسازی وثایق سهل الوصول اقدام نماید و بدهکار (راهن) حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۳: بدهکار (راهن) به بانک حق و اختیار داد تا بانک در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر تحت هرعنوان اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق ومطالبات بانک به غیر کلیه تضمینات ووثائق قرارداد کماکان بقوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

ماده ۱۴: بدهکار (راهن) این قرارداد ضمن این عقد و با اسقاط حق عزل و ضم وکیل و ناظر، بانک را وکیل تام الاختیار خود در حیات ووصی در ممات قراردادند تا چنانچه هرگونه وجهی تحت هرعنوان از سوی استفاده کنندگان از تسهیلات و هرشخص حقیقی یا حقوقی در اجرای این قرارداد به هر طریق به حساب بانک واریز شود بانک حق و اختیار دارد وجوه واریزی را ابتدا بابت هزینه های پیش بینی شده در این قرارداد منظور و مابقی را طبق قرارداد تسهیلاتی منعقده تسهیم بالنسبه نماید و به نمایندگی ازراهن (بدهکار) در دفترخانه حاضر و نسبت به تنظیم وامضای هرنوع الحاقیه یا متمم قرارداد با هر متن و قبول هر قید و شرط مورد نظر بانک راجع به تقلیل مبلغ این سند و فک رهن قسمتی از مورد یا موارد رهن با انتخاب خود بصورت مشاع یا قطعات تفکیکی و بااعلام این مطلب که مابقی مورد یا موارد رهن در قبال مابقی مبلغ سند همچنان در رهن بانک باقی است، اقدام نماید. راهن (بدهکار) این قرارداد حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به اقدام بانک بشرح فوق را قبلاً از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده ۱۵-طرف قراردادوضامنین متعهد گردیدند آخرین مدارک و اطلاعات خود را به بانک ارائه داده و درصورت هرگونه تغییر دراطلاعات ارائه شده مراتب را به همراه مستندات مربوط به بانک وسازمان ثبت احوال اطلاع داده و همچنین هرنوع تغییر اعم ازتغییر امضاء داران مجاز، اساسنامه یاشرکتنامه، آدرس ویا تغییرهرنوع اطلاعات دیگری درمورد خود را بلافاصله پس ازوقوع به بانک اطلاع دهند.

ماده ۱۶- به محض اطلاع بانک ازارائه مدارک شناسایی نامعتبر یا ارائه مستندات غیرواقعی ازسوی تسهیلات گیرنده وضامنین بانک حق واختیار دارد ازارائه هرگونه خدمات پایه وغیر پایه به آنان خودداری ویا در صورتی که ازقبل به او خدماتی ارائه داده باشد ازادامه آن خودداری نماید.

ماده ۱۷: بدهکار (راهن) متعهد و مکلف گردید، قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۸۶/۱۱/۱۲ مجلس شورای اسلامی وآِیین نامه و دستورالعملهای اجرایی آن را مطالعه و ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری نماید و همچنین بدهکار (راهن) متعهد گردید به اشخاص ثالث (به استثنای وکیل یا نماینده قانونی اجازه استفاده از حسابها، خدمات بانک و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهد و همچنین متعهد و مکلف گردید هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییر را به شعبه عامل ارائه نماید.

ماده ۱۸: درصورت اقدامات اجرایی و قانونی بانک در موارد وثیقه چنانچه در زمان مزایده حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد بدهکار (راهن) ضمن عقد خارج لازم بانک را وکیل بلاعزل خود با حق توکیل به غیر ولوکراراً با سلب حق ضم وکیل، امین و ناظر از خود قرارداد تا نسبت به انتخاب فروش هریک یا بعضی از رقبات موارد وثیقه حسب تشخیص بانک از حیث تقدم و تاخر فروش اقدام نماید و بدهکار (راهن) حق رعایت تقدم موضوع ماده ۱۴۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و غیره را تا پایان عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمود و حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۹: در صورتی که بدهکار (راهن) به تعهدات خود به شرح این قرارداد عمل ننماید بانک حق و اختیار دارد نسبت به صدور وارسال اخطاریه به نشانی مندرج در این قرارداد از طریق پست عادی/سفارشی اقدام وهزینه مربوطه را از حسابهای طرف قرارداد، بدهکار (راهن) برداشت و درصورت عدم کفایت موجودی در حسابهای وی از حسابهای بانک پرداخت و هزینه متعلقه را به اضافه وجه التزام مندرج در ماده ۴ این قراردادنسبت به مبلغ تادیه شده به صورت روزانه از تاریخ پرداخت از بدهکار (راهن) مطالبه و دریافت ودر صورت استنکاف از تادیه هزینه مذکور، از هرگونه حساب، اموال و دارایی بدهکار (راهن) نزد بانک برداشت ومبادرت به وصول و یا معادل هزینه مذکور و متفرعات آن به مطالبات خود ناشی از این قرارداد اضافه نماید واز طریق مراجع قانونی وصول نماید وبدهکار (راهن) حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده ۲۰: بمنظور تضمین بدهی و انجام تعهدات بدهکار بشرح این قراداد: شش دانگ پلاک ثبتی ………………… فرعی از ………………… اصلی واقع در بخش ۲ تهران با مشخصات مذکور با جمیع متعلقات شرعیه وعرفیه آن در رهن ووثیقه بانک قرار گرفت.

این قرارداد در بیست ماده و دو تبصره درتاریخ فوق الذکر درشهر تهران به امضاء رسیده است. این سند باستناد نامه شماره …………………….. مورخ ………………….. بانک صادرات مدیریت شعب منطقه شمال تهران-دایره اعتبارات تنظیم گردید. و همچنین راهن به موجب نامه شماره  …………….  مورخ ………………………. بنیادشهیدوامورایثارگران راهن مرقوم مشمول موضوع ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه جهت بهره مندی از ۷۰ درصد تخفیف حق الثبت میباشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x