فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

قرارداد پشتوانه تعهدات صدور ضمانت نامه و رهن اموال پس از ایجاد تعهدات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند قرارداد پشتوانه تعهدات صدور ضمانت نامه و رهن اموال پس از ایجاد تعهدات

 

الف) بانک ملت شعبه ………………………………….. به شماره ثبت ………………و شماره ملی ………………. با نمایندگی آقای/ خانم ………………………… فرزند………………. بشناسنامه شماره………………….. شماره ملی ……………. صادره از……………….. بموجب معرفی نامه شماره…………………مورخ…………………………… مقیم ………………………………………………………………………….. کدپستی ………………………… شماره تلفن ثابت …………………………شماره تلفن همراه …………………….. نشانی الکترونیکی ……………………. که در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف و

ب) آقای/خانم………………….. فرزند……….. بشناسنامه شماره………….. شماره ملی…………. صادره از……………….. مقیم ………………………………………………………………کدپستی ………………………………………………. شماره تلفن ثابت ………………… شماره تلفن همراه ………………………. نشانی الکترونیک ………………………….. شرکت……………………ثبت شده ذیل شماره…………….. مورخ……………محل ثبت………….. شناسه ملی ………… با نمایندگی آقایان/ خانم ها ………………………. فرزند………………….. بشناسنامه شماره……………………شماره ملی…………. صادره از………………. بموجب آگهی شماره………………مورخ…………….. مندرج در روزنامه رسمی شماره………………. مورخ……………مقیم……………………………………………………………………کدپستی ………………… شماره تلفن ثابت ………………… شماره تلفن همراه ………………………. نشانی الکترونیک ………………………….. که در این قرارداد مشتری نامیده می‌شود و

ج) آقای/خانم………………….. فرزند……….. بشناسنامه شماره………….. شماره ملی ……………. صادره از……………مقیم ………………………………………………………………………………………….. کدپستی ……………………….. شماره تلفن ثابت ………………… شماره تلفن همراه ………………………. نشانی الکترونیک ………………………….. شرکت……………………ثبت شده ذیل شماره……………. مورخ…………….. محل ثبت……………شناسه ملی ……….. با نمایندگی آقایان/ خانم ها ………………………. فرزند………………….. بشناسنامه شماره……………………شماره ملی…………….. صادره از………………. بموجب آگهی شماره………………مورخ…………….. مندرج در روزنامه رسمی شماره………………. مورخ……………مقیم………………………………………………………………….. کدپستی ……………….. شماره تلفن ثابت ………………… شماره تلفن همراه ………………………. نشانی الکترونیک ………………………….. که در این قرارداد راهن نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن گردیدند.

 

ماده ۱– موضوع: نظـر با ینـکه بانــک به درخواسـت مشتــری ضمانتنامه های بانـکی به مبالغ مختلف و مجمـوعاً به مبلغ …………………….. ریال بنفع اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی ظرف مدت این قرارداد صادر خواهد نمودیا قبلاً صادر نموده که نتیجتاً وجه بعضی یا تمام ضمانتنامه ها را به ذینفع ضمانتنامه ها بپردازد، لهذا مشتری / مشتری و راهن بموجب این قرارداد بطور قطعی و غیرقابل فسخ وجوه پرداختی بانک از این بابت را دین مسلم و محقق خود به بانک قبول و متعهد و ملتزم گردید با مطالبه بانک به بانک بپردازد و در این مورد صرف اظهار و تشخیص بانک مورد قبول مشتری / مشتری و راهن می‌باشد.

 

ماده ۲ – مدت: مدت این قرارداد……………….. از تاریخ ذیل می‌باشد.

 

ماده ۳: مشتری باید برای صدورضمانتنامه کارمزدی طبق تعرفه بانک از بابت هر ضمانتنامه پرداخت نماید و چنانچه هزینه هایی هم تعلق گیرد، پرداخت آن به عهده وی می‌باشد.

 

ماده ۴: بانک به درخواست مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت قرارداد مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد.

 

ماده ۵: بانک حق دارد از صدور ضمانتنامه یا ضمانتنامه های مورد درخواست مشتری خودداری نماید ولو اینکه مدت این قرارداد منقضی نشده باشد و در این صورت هرگاه بانک به استناد این قرارداد، ضمانتنامه ای صادر نکرده باشد، قرارداد را باطل و مورد وثیقه را آزاد خواهد نمود.

 

ماده ۶: متن و مندرجات ضمانتنامه های صادره بانک مورد قبول مشتری/ مشتری و راهن خواهد بود و نظر به اینکه بانک وجوه مورد مطالبه ذینفع ضمانتنامه ها را به محض مطالبه ذینفع خواهد پرداخت و ضمانتنامه های صادره از طرف بانک بدون قید و شرط خواهد بود و احتیاج به مراجعه قبلی بانک به مشتری/ مشتری و راهن و کسب نظر و موافقت او ندارد، علیهذا مشتری/ مشتری و راهن بموجب این قرارداد موافقت خود را با این امر بطور قطعی و غیرقابل عدول اعلام می دارد/ می‌دارند.

 

ماده ۷: هرگاه پس از انقضای مدت این قرارداد به هرصورت ضمانتنامه یا ضمانتنامه های سررسید نرسیده باقی باشد، از نظر مراجعه بانک به مشتری / مشتری و راهن و وصول وجوه پرداختی بانک کماکان تابع و مشمول قرارداد حاضر بوده و قرارداد نیز تا وصول قطعی مطالبات و یا بقیه حساب ضمانتنامه های صادره قابل اجراء خواهد بود.

 

إ این قرارداد با درخواست کتبی مشتری/ مشتری و راهن در صورت موافقت بانک ولو به دفعات قابل تمدید است و در صورت تمدید کلیه تعهدات مشتری / مشتری و راهن کماکان و تا تصفیه کامل مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود و مورد وثیقه برای اصل و متفرعات مربوط به ضمانتنامه یا ضمانتنامه های صادره در مدت تمدید نیز در وثیقه بانک باقی بوده و بانک استیفای طلب خواهد کرد.

صرف اظهار بانک نسبت به میزان طلب خود معتبر و مبنای اقدام قانونی می باشد. انقضای مدت قرارداد و عدم تمدید آن مانع اقدام بانک برای وصول مطالبات خود باستناد این قرارداد نیست.

 

ماده ۹: مشتری / مشتری و راهن مال غیر منقول مشروحه ذیل را وثیقه دیون خود / مشتری به بانک همچنین وثیقه ضمانت بانک قرار داد / دادند و بانک نیز مورد وثیقه را پس از تصرف به مشتری/ مشتری و راهن سپرد، مورد وثیقه عبارتست از:

 

همچنین مشتری و بدهکار این سند با صدور اجراییه توسط بانک نسبت به این سند در صورت تخلف مشتری و بدهکار سند/اسنادی که ممکن است پیرو این سند از هرقبیل که باشد من جمله مازاد، متمم، تمدید، تعویض وثیقه، اقرارنامه و …. تنظیم گردد؛ رضایت کامل داشته و حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده ۱۰: مشتری / مشتری و راهن موافقت خود را با تمدید ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ولو به دفعات قبول و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود/ نمودند.

 

ماده ۱۱: مشتری / راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد و فسخ آن حق ندارد/ ندارند بدون موافقت بانک حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد / موارد رهن را به دیگری منتقل و واگذار نموده و یا هر گونه معامله یا عمل و اقدامی به هر صورت و تحت هر عنوان نسبت به انتقال و واگذاری عین یا منافع مورد/ موارد رهن به غیر انجام دهد/ دهند، در صورتی که در مورد/ موارد رهن علاوه بر اعیانی فعلی هر ساختمان و تاسیسات یا بنای دیگر نیز احداث شود، کلاً و بدون استثناء مرهونه بانک بوده و تاثیری در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت نخواهد داشت.

 

ماده ۱۲: مشتری / مشتری و راهن متعهد گردید / گردیدند از اقداماتی که موجب کاهش بهای مورد / موارد رهن گردد خودداری نماید / نمایند و مادام که کلیه طلب بانک طبق اظهار بانک تصفیه نشود تمام ششدانگ مرهونه/ مرهونات در رهن بانک باقی خواهد/خواهند بود. در صورت تعدد وثیقه، بانک حق دارد به تشخیص خود هر موقع که بخواهد از هر یک از موارد رهن حتی بدون موافقت امضاء کنندگان ذیل قرارداد فک رهن نماید و مراتب مورد قبول و موافقت امضاء کنندگان ذیل قرارداد می باشد و لطمه ای به تعهدات مشتری/ مشتری و راهن وارد نمی آورد و ملک یا املاک دیگری که فک رهن نشده در قبال بقیه طلب بانک کماکان در رهن بانک خواهد / خواهند بود. بانک حق دارد هر موقع که بخواهد مورد/ موارد وثیقه را بازرسی نماید.

 

ماده ۱۳: مشتری / مشتری و راهن متعهد گردید /گردیدند، مورد / موارد رهن را مقابل خطراتیکه از طرف بانک تعیین می شود بنام و بنفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید/نمایند. همچنین در صورت انقضای بیمه نامه یا تمدید مدت قرارداد یا عدم واریز بدهی ناشی از این قرارداد، نامبرده/نامبردگان متعهد است/ هستند نسبت به تجدید بیمه اقدام و بیمه نامه را به بانک تسلیم نماید/نمایند. بانک نیز حق دارد در صورت تمایل مورد / موارد رهن را به شرح فوق و به هزینه مشتری / مشتری و راهن بیمه نماید و مشتری /مشتری و راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد/ می باشند. در صورت عدم پرداخت، بانک حق دارد مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور و از فروش مورد / موارد رهن نیز استیفاء نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر مشتری /مشتری و راهن قبول نمی نماید.

در صورت بروز خطر یا خطراتیکه مورد / موارد رهن در مقابل آن بشرح فوق بیمه شده، خسارت وارده توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد و چنانچه میزان خسارت دریافتی به اظهار بانک تکافوی تصفیه کلیه بدهی ناشی از این قرارداد را ننماید، مشتری /مشتری وراهن نسبت به بقیه آن طبق این قرارداد مسئول پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به نامبرده و وصول بقیه طلب خود را خواهد داشت و نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد اعتراض بانک و بیمه گر قرار گیرد، مشتری / مشتری و راهن حق هرگونه ایراد یا اعتراضی را از خود سلب نمود / نمودند.

 

ماده ۱۴: چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد شهرداری یا هر سازمان دیگری بخواهد برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده، قسمتی یا تمام مورد/ موارد رهن را جزو معبر قرار دهد یا به هر عنوان آن را تملک نماید، بهای پرداختی از این بابت بایستی جهت منظور نمودن بدهی به بانک پرداخت گردد و بانک نیز حق دارد نسبت به میزان بهاء با شهرداری یا سازمان مربوطه توافق نماید. همچنین بانک در فروش مصالح ساختمانی قسمتهای تخریب شده به هر شخصی، به هر قیمت و به هر ترتیب و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری به شهرداری و یا سازمانهای دیگر و امضای اسناد و دفاتر و انجام سایر امور مربوطه دارای اختیار تام و نامحدود می باشد و از هر جهت قائم مقام مشتری / مشتری و راهـن می شود.

مشتری/ مشتری و راهن متعهد گردید / گردیدند ظرف مدت ۵ روز پس از اخطار کتبی بانک سند / اسناد مالکیت مربوط به ملک/ املاک مورد بحث را به بانک تسلیم نماید/ نمایند. هرگاه وجه دریافتی از شهرداری یا هر سازمان دیگر و یا حاصل فروش مصالح تکافوی، تصفیه طلب بانک را ننماید مشتری/ مشتری و راهن متعهد پرداخت بقیه خواهد بود/ خواهند بود. در صورتی هم که مورد رهن به هر عنوانی از مالکیت مالک آن، خارج و یا بانک به هر علتی قبل از دریافت طلب ملزم به فک رهن گردد، مشتری کماکان مدیون بانک بوده و متعهد و ملزم به پرداخت مطالبات بانک خواهد بود.

 

ماده ۱۵: بانک حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود، کلیه هزینه های مربوطه اعم از ثبتی، اجرایی، دادرسی، حق الوکاله و حق الزحمه نماینده حقوقی وفق تعرفه حق الوکاله وکلاء و سایر هزینه های پرداختی را جزو مطالبات خود منظور و باستناد این قرارداد از وثیقه / وثایق استیفاء همچنین از مشتری /مشتری و راهن از طریق اجرای ثبت یا مرجع ذیربط مطالبه و وصول نماید. اعم ازاینکه هزینه های مذکور در آراء واجرائیه مراجع قانونی لحاظ یا مسکوت باقی مانده باشد.

 

ماده ۱۶: هرگاه مشتری مبالغ مورد مطالبه بانک بشرح ماده ۱ را به بانک نپردازد، بانک با اقدام قانونی باستناد این قرارداد مطالبات خود را از مورد / موارد وثیقه استیفاء خواهد نمود.

 

ماده ۱۷– خسارت تأخیرتأدیه: در صورت عدم تصفیه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی به مشتری / مشتری و راهن تعلق خواهد گرفت از این رو مشتری/ مشتری و راهن با امضاء این قرارداد تعهد می نماید/می نمایند علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی معادل…… درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید/ نمایند به همین منظور مشتری / مشتری و راهن ضمن امضاء این قرارداد بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیارداد/ دادند که از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی معادل مبلغ قرارداد از وثیقه استیفاء یا از حساب مشتری / مشتری وراهن برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائیهای وی / آنان تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

تبصره: مشتری / مشتری و راهن بموجب این قرارداد به بانک حق و اختیارداد/ دادند هر مبلغی را که پس از سررسید یا معوق شدن دین خود به بانک پرداخت نماید/نمایند ابتدائاً بابت هزینه های قانونی، کارمزد و مابقی بین ۲ جزء اصل و خسارت تاخیر تادیه تاآن تاریخ تسهیم بالنسبه گردد.

 

ماده ۱۸: مشتری/ مشتری و راهن بطور قطع و غیرقابل عدول قبول نمود/ نمودند که هرگاه نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد از هر جهت و بابت و به هر عنوان مطلب و مسئله ای داشته باشد/ باشند کتباً با شعبه / مدیریت شعب / اداره کل امضا، کننده قرارداد از طرف بانک، طرح نماید/نمایند. شعبه/ مدیریت شعب / اداره کل موظف می باشد، دقیقاً به موضوع رسیدگی و پاسخ مقتضی و مناسب بدهد. در صورتیکه موضوع حل و فصل نشده و مشتری/مشتری و راهن بخواهد/ بخواهد به مرجع قضائی مراجعه نماید / نمایند پاسخگوئی به دعوای مطروحه و دفاع از آن بر طبق مقررات با بانک خواهد بود و کارمند / کارمندان بانک نمی بایست طرف دعوی یا ادعا یا شکایت قرار بگیرند.

 

ماده ۱۹– اقامتگاه: مشتری و راهن وفق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نشانی مذکور در مقدمه قرارداد را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود معرفی نمودند، لذا هرگونه اخطاریه، اعلامیه و ابلاغیه، از طرف بانک به مشتری و راهن و همچنین ابلاغ اوراق قضایی به اقامتگاه مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. مادامی که مشتری و راهن کتباً و در مقابل اخذ رسید بانک را از تغییر نشانی خویش آگاه نکرده اند، کلیه ابلاغ ها، اخطارها و مراسلات و مکاتبات که از طرف بانک به نشانی مشتری و راهن ارسال گردد و یا به آنها / بستگان/ خدمه آنان در محل مزبور تسلیم شود از طرف مشتری و راهن دریافت شده تلقی گردیده و هیچگونه اعتراضی از طرف مشتری و راهن مسموع نخواهد بود .

 

ماده ۲۰: مشتری قبول و تعهد نمود به هنگام استفاده از تمامی تسهیلات و خدمات بانکی، مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را رعایت نموده و اطلاعات مورد درخواست بانک و اسناد مربوطه را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت ۲ روز از تاریخ اعلام بانک) تهیه و به بانک ارائه نماید.

 

ماده ۲۱: مشتری متعهد و ملتزم گردید، ابزارهای شناسایی اعم از شناسه اطلاعاتی و یا فیزیکی که برای اخذ انواع تسهیلات و خدمات بانکی در اختیار وی قرار می گیرد، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد و در صورت بروز مشکل مسئولیت های مترتبه را پذیرفته، همچنین اجازه استفاده اشخاص ثالث (به استثنای وکیل و یا نماینده قانونی) از خدمات پایه دریافتی نظیر حسابهای بانکی، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های صادره، صندوق امانات را ندهد.

 

ماده ۲۲: مشتری متعهد و ملتزم گردید، هرگونه تغییر در نشانی و کد پستی خود را سریعاً به مرجع ذیربط (سازمان ثبت احوال / ثبت اسناد و املاک) اعلام و مراتب را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تغییر) به بانک اطلاع دهد، در غیر این صورت نشانی اعلام شده از سوی مراجع ذیربط از نظر بانک، نشانی مشتری تلقی و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده ۲۳: مدیران و صاحبان امضاء اشخاص مذکور در مقدمه قرارداد، متعهد گردیدند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوطه را به بانک ارائه نمایند و هرگونه تغییر موارد مذکور و همچنین تغییر در شرکت نامه یا اساسنامه را بر اساس آخرین تصمیمات هیأت مدیره، بلافاصله به بانک اطلاع دهند.

 

ماده ۲۴: چنانچه نکاتی در این قرارداد پیش بینی نشده باشد موضوع تابع قانون عمــلیات بانــکـی بدون ربا مصـوب ۱۳۶۲ و اصـلاحات والحـاقات بعدی و آئین نامه هـــای مربوطه و دستور العملهای شورای پول و اعتبار خواهد بود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها