فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند مرابحه منصوبات

 

با توجه به تقاضای ……. برای رفع نیاز واحد تولیدی/خدماتی/بازرگانی/خانوار، ازطریق تهیه و تامین اموال/خدمات موردنیاز در قالب عقد مرابحه، این قرارداد براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه وسایر ضوابط ابلاغی بانک مرکزی بین:

الف) بانک …………- شعبه …………تهران کد ۱۵۱۶ بنشانی مجتمع …….. بشماره اقتصادی …….. به شناسه ملی  …………….. بعنوان “بانک ”، از یک طرف و؛ ب) ۱. …… بعنوان “متقاضی ”، ج) ۱. ……. عنوان “ضامنین/ وثیقه گذاران ”، از طرف دیگر؛ منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند.

تبصره- اقامتگاه، نشانی ها و شماره تماس طرفین قرارداد همان موارد درج شده فوق است. چنانچه یکی از طرفین نشانی یا شماره تماس خود را تغییر دهد، باید موضوع را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که تغییر موارد مذکورکتباً به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد به نشانی و شماره هایی که در این قرارداد قید شده، ارسال گردیده و ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده دو: موضوع قرارداد

تهیه وتامین اموال/خدمات شامل: پکیج، رادیاتور و اسپلیت

-که مشخصات آن در برگ درخواست و تعهد نامه خرید شماره …– مورخ …… قید و به امضا وی رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشد- و فروش آن در قالب عقد مرابحه به متقاضی.

متقاضی ضمن قبول و اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و اوصاف اموال/خدمات مذکور اقرار به تحویل و تصرف صحیح و سالم اموال و استفاده از خدمات مزبور نمود. کلیه خیارات از جمله خیار عیب و غبن هرچند فاحش از متقاضی سلب و ساقط شد.

ماده سه: قیمت اموال/خدمات، سود و اقساط مرابحه

الف) تمام شده (قیمت خرید+۰ درصد سود فروش) اموال/خدمات؛ مبلغ (به عدد)……………(به حروف)……………. ریال.

ب) سود مرابحه (دوران بازپرداخت)؛ ……… درصد معادل (به عدد) …………… (به حروف) ……………….. ریال میباشد.

که ۱۷٫۵ درصد ان معادل (به عدد) ………….. ریال (به حروف) ………………….. ریال بعهده متقاضی و بقیه ان در تعهد دولت است

پ) حق بیمه کل اموال/ وثایق؛ مبلغ (به عدد) …….……. (به حروف) ……………………. ریال.

ج) پیش دریافت؛ مبلغ (به عدد) .…………. (به حروف) ………………………- ریال.

د) قیمت فروش اموال/خدمات (کل بدهی قابل پرداخت)؛ مبلغ (به عدد)…………….. (به حروف) ………………….. ریال.

و) نحوه و مواعد بازپرداخت و مبلغ اقساط؛ بصورت نسیه دفعی/ اقساطی/ ترکیبی در ۵۹ قسط بترتیب بشرح زیر:

  1. ۱. تعداد ۵۹ قسط هریک به مبلغ (به عدد) …………….. (به حروف) ………………………… ریال.

(*۲.   ………-)*

*(۳. …-)*

  1. ۶. قسط آخربه مبلغ (به عدد) …………….. (به حروف) …………………………  ریال.

ه) تاریخ سررسید اولین بازپرداخت/قسط، مورخ ……و سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه از سررسید قسط قبل می باشد.

متقاضی ضمن قبول نحوه محاسبات مبالغ فوق متعهد شد بدهی خود را طبق شرایط مقرر در این قرارداد به بانک بپردازد و درسررسید آخرین قسط آنچه از بدهی ومافی الذمه و سایر هزینه ها و مطالبات ناشی از این قرارداد برذمه وی باقی مانده باشد را به بانک پرداخت و تسویه نماید.

تبصره ۱- چنانچه متقاضی در پرداخت هریک از اقساط تاخیر نماید، مبلغی طبق مفاد ماده هشت این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد.

تبصره ۲- در صورتی که متقاضی تمام یا بخشی از بدهی خود ناشی از این قرارداد را قبل از سررسیدهای مقرر پرداخت نماید، بانک متناسب با مدت باقیمانده، بخشی از سود مرابحه را بعنوان تخفیف یا جایزه خوش حسابی برگشت داده و در حساب بدهی وی منظور می نماید.

ماده چهار: نحوه انتخاب، خرید و تحویل اموال/خدمات

بانک بمنظور اجرای مفاد این قرارداد، ضمن عقد خارج لازم به متقاضی وکالت و اختیار کامل داد تا با مراجعه به فروشگاهها یا مراکز فروش، اموال یا خدمات مورد نیاز خود را انتخاب و با رعایت مفاد این قرارداد به وکالت از طرف بانک، اقدام به خرید و تحویل آن نماید. سپس بانک اموال/خدمات مذکور را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار و وی را بمیزان قیمت تمام شده (قیمت خرید+ سود فروش) اموال/خدمات بعلاوه سود مرابحه بدهکار نمود. ضمناً با توجه به اعطای اختیار انتخاب، خرید و تحویل اموال/خدمات مورد نظر به متقاضی، وی مسئولیت کلیه اقدامات اعم از انتخاب، خرید، تحویل، حمل و … اموال/خدمات و نیز اخذ هرگونه مجوز قانونی لازم را پذیرفته و حق مطالبه هرگونه وجهی بابت هزینه های مربوطه ازجمله حق الوکاله اقدامات فوق را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده پنج: هزینه‌های تامین و خرید اموال/خدمات

نظر به اینکه بانک اموال/خدمات موضوع این قرارداد را به درخواست و تعهد کتبی متقاضی برای استفاده و رفع نیاز وی بصورت نقد از فروشنده خریداری و در قالب عقد مرابحه به وی واگذار می نماید، لذا متقاضی ضمن اقرار به اطلاع کامل از کمیت، کیفیت و اوصاف موضوع مرابحه و سلب و ساقط نمودن کلیه خیارات ازجمله خیار عیب و غبن معامله، با پذیرش کلیه هزینه های تامین و تدارک و خرید و انتقال اموال/خدمات و سایر هزینه های جانبی و خدمات اضافی مرتبط با آن اعم از هزینه حمل و نقل، نصب، انبارداری، بیمه، هزینه های قانونی و عوارض دولتی و همچنین میزان و نحوه تعیین سود مرابحه، پرداخت کلیه هزینه های فوق بعلاوه سود (معین) مرابحه و همچنین هرگونه هزینه دیگری که در این قرارداد قید نشده و پس از انعقاد قرارداد شناسایی گردد را بدون قید و شرط تعهد و قبول نمود. ضمناً متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدامات و محاسبات بانک در موارد فوق را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده شش: حسن اجرای عقد مرابحه

متقاضی اعلام و اقرار نمود معامله مرابحه صحیح و واقعی بوده و براساس تبانی وی و فروشنده و بصورت صوری منعقد نشده است. لذا بانک می تواند در مواقع لزوم به تشخیص خود، اقدامات نظارتی لازم بمنظور حصول اطمینان از حسن اجرای عقد مرابحه را در طول مدت قرارداد، معمول نماید و متقاضی متعهد شد بدون حق اعتراض ضمن فراهم نمودن تمهیدات و امکانات لازم، هرگونه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بانک قرار دهد. درصورت اثبات تخلف یا تبانی متقاضی یا صوری و غیرواقعی بودن معامله مرابحه، کلیه بدهی متقاضی به دین حال تبدیل و بانک حق دارد برای وصول مطالبات خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده هفت: بیمه وثیقه/ اموال موضوع مرابحه

متقاضی متعهد گردید کالای موردمعامله را همه ساله تا پایان مدت قرارداد، حداقل معادل قیمت تمام شده به نفع بانک بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوطه را یک ماه قبل از سررسید بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید. درصورت عدم انجام این تعهد توسط وی، بانک اجازه و اختیار دارد درصورت لزوم نسبت به بیمه نمودن کالای موردمعامله اقدام نموده وهزینه آن را به حساب بدهی متقاضی منظور و از وی وصول نماید. اختیار بانک دراین خصوص رافع تعهد خریدار برای بیمه نمودن کالای مورد معامله نمی باشد. ضمنا درصورتیکه وثیقه غیرمنقول یا اموال موضوع مرابحه، بعنوان گروگان در وثیقه بانک قرارگرفته باشد، بانک اجازه دارد همه ساله آن را تا میزان ارزش مورد معامله/مطالبات بانک، در برابر خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و طوفان، طبق مقررات بانک و تا زمان تسویه کامل مطالبات، نزد یکی از شرکتهای بیمه، به نفع بانک بیمه نموده و هزینه آن را به حساب بدهی وی منظور و از وی وصول نماید. درصورت امتناع متقاضی از پرداخت هزینه های بیمه، بانک می تواند با تامین هزینه مذکور، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را بهمان میزان افزایش دهد.

ماده هشت: مافی الذمه تخلف و تاخیر تادیه دین

چنانچه متقاضی برخلاف هریک از شروط و قیود و مواد این قرارداد عمل نماید و یا در سررسیدهای مقرر بدهی خود را واریز و تسویه ننماید، کلیه بدهی وی ناشی از این قرارداد به دین حال تبدیل شده و درصورت عدم تسویه کامل بدهی مزبور، به علت تأخیر در تأدیه بدهی، از تاریخ سررسید تا تــاریخ تسویه کامل بدهی مزبور، مبلغی معادل ۲۳٫۵ درصد مانده بدهی برای هر سال، نسبت به ذمه متقاضی تعلق می گیرد که وی متعهد گردید بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید.

ماده نه: تسویه مطالبات از حساب‌ها و اموال

متقاضی و ضامنین ضمن امضاء این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار دادند که از تاریخ مذوکور تا تاریخ تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، تا هرمیزان از مطالبات خود ناشی از این قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی، راساً از هر نوع حساب ازجمله حساب یارانه واریزی دولت و سایر اموال و اسناد ایشان نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائیهایشان تملک و به حساب بدهی متقاضی منظور نماید. متقاضی و ضامنین حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند. اقدام بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد.

ماده ده: محاسبات و اصلاح اسناد و دفاتر

متقاضی با اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر درخصوص نحوه اعطای تسهیلات، تعیین و محاسبه سود و بهای کل اموال و خدمات موضوع مرابحه، قبول نمود اسناد و دفاتر و اقدامات و محاسبات بانک براساس ضوابط و مقررات مذکور و نیز تعبیر و تفسیر بانک نسبت به مفاد و شرایط قرارداد در هر مورد معتبر و غیرقابل اعتراض بوده و تایید و تصریح نمود تشخیص بانک نسبت به تخلف متقاضی از هریک از شرایط و تعهدات قرارداد و محاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجرائیه، کافی و قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد. متقاضی حق هرگونه اعتراض در این موارد را تا استیفای کلیه حقوق بانک و ایفای دیون و تعهدات قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره – طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و خریدار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه براساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام متقاضی در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده یازده: رعایت شرایط و مقررات بانک در انعقاد قرارداد

متقاضی اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد متقاضی دراثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است، بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده دوازده: مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی

در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، متقاضی ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات، مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در این خصوص، اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را بصورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است، لذا متعهد گردید درصورت هرگونه تغییر در مشخصات سجلی بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروز رسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور-حسب مورد- اقدام نماید.

همچنین متقاضی متعهد شد مباشرتاً از تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در این خصوص برای دیگران هیچگونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئاً یا کلاً امکان استفاده از تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و درصورت اقدام خلاف این تعهد، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد.

متقاضی قبول نمود درصورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هریک از تعهدات فوق، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد به متقاضی، جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده سیزده: وصول مطالبات معوق و هزینه‌های مربوطه

چنانچه متقاضی از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید بانک می تواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود- مباشرتاً یا ازطریق خرید خدمات سایر اشخاص- اعمال نموده و هزینه های مربوطه را براساس تشخیص خود محاسبه و به حساب بدهی وی منظور نماید. همچنین در صورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) به عهده متقاضی است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده چهارده: قرارداد لازم الاجراء

این قرارداد دراجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات قانونی آن منعقد گردید و درحکم سند لازم الاجراء می باشد. امضاکنندگان این قرارداد با علم و اطلاع از کمیت و کیفیت معامله و تعهدات موضوع قرارداد ضمن تفاهم و تراضی با بانک تصریح و تاکید نمودند که این قرارداد درحکم سند رسمی لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی است وهیچگونه اختلافی در مندرجات آن نداشته و مکلف و ملتزم به رعایت آن می باشند و حق هرگونه ایراد واعتراض نسبت به مندرجات آن و محاسبات و اقدامات اجرائی بانک و اجرای ثبت را تا استیفای کلیه حقوق بانک و ایفای تعهدات و دیون موضوع قرارداد از خود سلب و ساقط نموده اند.

ماده پانزده: انتقال و واگذاری مطالبات و حقوق بانک به غیر

متقاضی/ضامنین/وثیقه گذار به بانک اجازه دادند تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر- تحت هر عنوان- اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر، کلیه تضمینات قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به تضمین مذکور نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

ماده شانزده: کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا ی دریافتی

در اجرای “قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱” متقاضی قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا واعتراض خریدار دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز وتسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.

ماده هفده: وثایق و تضمین ها

متقاضی بمنظور تضمین و توثیق تعهدات و مبالغ موضوع این قرارداد و سایرهزینه ها و خسارات و مافی الذمه و غیره یک یا ترکیبی از وثایق و تضمین های ذیل را بترتیب زیر نزد بانک تامین نمود.

الف ) وثیقه گذار خانم / آقای ……-با مشخصات فوق الذکر دارنده تعداد     واحد سرمایه گذاری صندوق ره آورد مسکن بشماره ……………–جمعا بمبلغ…… ریال، ضمن اقرار واحدهای مزبور و عدم انتقال یا واگذاری حقوق و منافع آن به غیر تحت هر عنوان حتی صلح و وکالت و …، گواهی های واحدهای مذکور تا انجام کلیه مفاد و شرایط و تعهدات مندرج در این قرارداد، نزد بانک تودیع و به وثیقه گذارد و ضمن سلب حق هرگونه استفاده از واحدهای مذکور قبول وتعهد نمود چنانچه قبل از تسویه مطالبات بانک و تعهدات موضوع این قرارداد قصد بازخرید واحدهای مورد وثیقه را داشته باشد بلافاصله نسبت به معرفی و جایگزینی وثیقه واجد شرایط و مورد قبول بانک که ارزش آن طبق تشخیص و نظر بانک حداقل معادل ارزش وثیقه فوق الذکر باشد اقدام نماید. همچنین بانک براساس اذن اعطایی توسط وثیقه گذار حق و اختیار دارد چنانچه مطالبات بانک ناشی از اقساط این قرارداد معوق گردیده باشد، بدوا از محل سود متعلقه به واحدهای مورد وثیقه، مطالبات خود را تسویه و سپس مابقی را در صورت وجود به دارنده واحد پراخت خواهدنمود. وثیقه گذار بطور غیرقابل برگشت و ضمن عقد خارج لازم به بانک اجاره، اختیار و وکالت داد در صورت تخلف خریدار از تعهدات مندرج در این قرارداد راسا و بدون نیاز به هیچگونه اقدام قضایی و قانونی و اجرایی، مطالبات خود را با درخواست ابطال واحدهای مذکور و از محل اصل واحدها و سود متعلقه و استیفا نماید.

ب) شش‌دانگ پلاک ثبتی زیر را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود ازگروگان مزبور تا تسویه کامل مطالبات بانک فک رهن ننماید.

مشخصات گروگان: ششدانگ عرصه و اعیان …(با مشخصات فوق الذکر) و کلیه حقوق قانونی و متعلقات و منضمات عرفیه و شرعیه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن که ذیل شماره …………- در دفتر ……… صفحه ……– اداره ثبت اسناد و املاک ……… و سند مالکیت بشماره ……-برای آن صادر و تسلیم شده است.

تبصره- پرداخت کلیه هزینه های ثبت سند رهنی در دفترخانه، به عهده متقاضی می باشد.

ج) ۱. آقایان / خانم ها …………… نیز بعنوان ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات خریدار، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد بعهده متقاضی است تعهد وتقبل نمودند و بانک به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به متقاضی برای ایفاء تعهدات مذکور به هر یک از ضامنین منفردا، مشترکا، متضامنا مراجعه و ایفای تعهدت قرارداد را مطالبه و وصول نماید.

د) متقاضی / وثیقه گذار (خانم / آقا ………) دارنده حساب ………… شماره ……………… نزد بانک مسکن شعبه …… کد …….، تامبلغ (به عدد) …… (به حروف ) ……………- ریال از وجوه حساب مزبور را نزد بانک به وثیقه گذارد و اوراق سپرده را نیز به بانک تسلیم نمود و تا انجام کلیه مقاد و شرایط و تعهدات مندرج در این قرارداد، حق استفاده یا برداشت موجودی از حساب مذکور را تا سقف مبلغ فوق الذکر بطور غیرقابل برگشت از خود سلب و ساقط نمود و قبول نمود از ایجاد هرگونه تعهد یا حق به نفع اشخاص ثالث نسبت به وجوه حساب مورد وثیقه تحت هر عنوان خودداری نماید. متقاضی / وثیقه گذار قبول و تعهد نمود هر زمان وثیقه گذار قصد استفاده از مزایای (تسهیلات) حساب مورد وثیقه را داشته باشد بلافاصله نسبت به معرفی و جایگزینی وثیقه واجد شرایط و مورد قبول بانک که ارزش آن طبق تشخیص و نظر بانک حداقل معادل ارزش وثیقه فوق الذکر باشد اقدام نماید، در غیر اینصورت وثیقه گذار حق مطالبه و استفاده از امتیاز تسهیلاتی حساب مورد وثیقه نخواهد داشت. همچنین وثیقه گذار به بانک اجازه داد در صورت لزوم در سررسید سپرده مورد وثیقه، به وکالت از طرف وی نسبت به تجدید یا تمدید سپرده مزبور به هر ترتیب و مبلغ و مدتی که صلاح و مقتضی بداند، اقدام نماید. وثیقه گذار بطور غیرقابل برگشت (و ضمن عقد خارج لازم ) به بانک اجازه و اختیار داد در صورت تخلف جاعل / وثیقه گذار از تعهدات مندرج در این قرارداد، راسا و بدون نیاز به هیچگونه اقدام قضایی و قانونی و اجرایی، مطالبات خود را از محل اصل و سود و هرگونه امتیاز متعلقه به حساب مورد وثیقه استیفاء نماید.

ه) متقاضی /وثیقه گذار (خانم / آقای ……………. ) دارنده ……. برگ اوراق مشارکت / گوهی سپرده سرمایه گذاری به شماره سریالهای ………………- جمعا به مبلغ (به عدد) …………. (به حروف) ……………. ریال، ضمن اقرار به مالکیت اوراق مزبور و عدم انتقال یا واگذاری حقوق و منافع اوراق به غیر تحت هر عنوان حتی صلح و وکالت و ….، اصل اوراق فوق الاشعار و کوپنهای سود آن را تا انجام کلیه مقاد و شرایط و تعهدات مندرج در این قرارداد، نزد بانک تودیع و به وثیقه گذارد و ضمن سلب حق هرگونه استفاده از اوراق و کوپنهای سود آن قبول نمود از ایجاد هرگونه تعهد یا حق به نفع اشخاص ثالث نسبت به اوراق مورد وثیقه تحت هر عنوان خودداری نماید. ضمن اینکه متقاضی / وثیقه گذار قبول و تعهد نمود چنانچه قبل از تسویه مطالبات بانک و تعهدات موضوع این قرارداد قصد بازخرید و مطالبه وجه اوراق مورد وثیقه را داشته باشد، بلافاصله نسبت به معرفی و جایگزینی وثیقه واجد شرایط و مورد قبول بانک – که ارزش آن طبق تشخیص و نظر بانک حداقل معادل ارزش وثیقه فوق الذکر باشد – اقدام نماید. همچنین وثیقه گذار میتواند در سررسیدهای مقرر برای دریافت سود اوراق مورد وثیقه، با مراجعه به بانک و اخذ کوپنهای سود اوراق، وجوه آن را وصول نماید. لیکن چنانچه مطالبات بانک ناشی از تسهیلات دریافتی معوق گردیده باشد، بانک بدوا از محل وجه کوپنهای سود اوراق، مطالبات معوق خود را تسویه و سپس مابفی را – در صورت وجود – به دارنده اوراق پرداخت خواهد نمود. وثیقه گذار بطور غیرقابل برگشت (و ضمن عقد خارج لازم) به بانک اجازه و اختیار داد در صورت تخلف متقاضی/ وثیقه گذار از تعهدات مندرج در این قرارداد، راسا و بدون نیاز به هیچگونه اقدام قضایی و قانونی و اجرایی، مطالبات خود را از محل اصل و سود اوراق مشارکت / گواهی سپرده مورد وثیقه استیفا نماید.

-اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که در این قرارداد درج گردیده است چنانچه یکی از طرفین محل خود را تغییر دهد باید موضوع را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که تغییر اقامتگاه با نشانی دقیق محل اقامتگاه جدید کتباً به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه ها و اجرایی و غیره به نشانی که در این قرارداد ذکر شده ارسال گردید و ارسال شده تلقی خواهد شد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *