فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

مشارکت مدنی آماده سازی اراضی و ایجاد

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند مشارکت مدنی آماده سازی اراضی و ایجاد

 

– قرارداد شماره ………………… مورخ …………..

نظر باینکه خانم/آقای/شرکت ……………………………………… مالک زمین به پلاک ثبتی ………………………………..، با اخذ مجوزهای لازم تقاضای مشارکت با بانک برای آماده سازی زمین و احداث تاسیسات زیربنایی در پلاک مزبور را دارد، این قرارداد بین:

الف) ۱. خانم/آقای ……………………………. فرزند ……………… بشماره شناسنامه ………………… تاریخ تولد …………….. صادره از ……………. کد ملی ………………………… به نشانی ……………………………………………………………………………………………. کد پستی ……………………..

۲– شرکت ……………………………….. ثبت شد ه بشماره ……………….. نزد اداره ثبت شرکتهای …………… با شناسه ملی ………………………. بشماره اقتصادی ……………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. کد پستی …………………………. به نمایندگی خانمها/آقایان ……………………………. و ……………………………. صاحبان امضای مجاز شرکت طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ………………. که در این قرارداد «شریک» نامیده می شود، از یکطرف و؛

ب ) بانک مسکن- شعبه …………………………… کد …………… به نشانی …………………………………………………………………………………….. به نمایندگی آقای/ خانم ………………………….. بموجب نامه شماره ……………….. مورخ ……………… که در این قرارداد “بانک ” نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد و ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده ۱: موضوع مشارکت عبارتست از سرمایه گذاری و اقدام در امرآماده سازی و تسطیح اراضی، احداث و تکمیل تاسیسات زیربنایی براساس طرح مصوب در یک قطعه زمین به مساحت …….. متر مربع به پلاک ثبتی ………………. فرعی از ……………. اصلی واقع در بخش …….. حوزه ثبتی ……………… ثبت دفتر …………… که سند مالکیت آن به شماره چاپی ………………… در تاریخ ……………… صادر گردیده است به نشانی …………………….

 

ماده ۲: بانک با پرداخت و واریز مبلغ ……………………………………….. ریال بعنوان سهم الشرکه خود به حساب مشترک مشارکت، با قبول شریک به میزان ………. درصد در مورد مشارکت سهیم گردید که در اینصورت سهم شریک از مورد مشارکت معادل ……….. درصد می باشد. برداشت از حساب مشترک مشارکت با موافقت بانک و مشروط به هزینه شدن وجوه برداشت شده قبلی در مورد مشارکت خواهد بود.

 

ماده ۳: مدت این قرارداد …….. ماه از تاریخ امضاء می باشد. شریک مدیریت اجرا و تکمیل موضوع مشارکت را بعهده گرفت و قبول و تعهد نمود که اجرای مورد مشارکت را با هزینه خود طبق ضوابط و نقشه مصوب و با رعایت مفاد این قرارداد، حداکثر تا پایان مدت این قرارداد بدون دریافت هیچگونه وجه و یا ادعایی نسبت به بانک راساً انجام دهد و بانک در این مورد هیچگونه مسئولیتی بعهده نخواهد داشت. تشخیص بانک در مورد انجام کلیه تعهدات شریک در اجرای موضوع مشارکت با سلب حق هرگونه اعتراض، قطعی و مورد قبول شریک می باشد.

 

ماده ۴: شریک در حکم امین است و متعهد گردید طبق وظیفه امین عمل نماید. لذا چنانچه در اثر هرگونه تخلف، تعدی یا تفریط وی در اجرای موضوع مشارکت خسارتی متوجه سهم الشرکه بانک یا اشخاص ثالث گردد شریک ضامن و متعهد به جبران کلیه خسارات وارده از اموال خود می باشد. لذا بطور غیر قابل برگشت متعهد گردید معادل خسارات وارده به سهم الشرکه بانک براساس تشخیص و ارزیابی بانک، از اموال خود به بانک تملیک یا جبران خسارت نماید. در صورت عدم جبران خسارت وارده، سهم الشرکه بانک در مورد مشارکت به همان میزان افزایش خواهد یافت.

 

ماده ۵: شریک قبول نمود چنانچه برای انجام موضوع مشارکت بیش از مبالغ پیش بینی شده هزینه نماید، سهم الشرکه بانک و نسبت آن به هیچ وجه تغییر ننماید، لذا شریک جمع هزینه های احتمالی اضافی را در ازاء دریافت یک هزار ریال به بانک صلح نمود. همچنین شریک ضمن عقد صلح موضوع این ماده با قبول شرط ترک فسخ، حق فسخ و رجوع از قرارداد و واگذاری سهم الشرکه خود به دیگری را از خود سلب نمود و ضمن آن کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را نیز بعهده گرفت و قبول نمود در صورت تخلف از هریک از تعهدات مذکور مشارکت منفسخ و سهم الشرکه بانک از تاریخ امضای این قرارداد تبدیل به بدهی وی شده و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را استیفاء نماید. ضمناً اسقاط کافه خیارات از شریک بعمل آمد.

همچنین شریک حق انتفاع از زمین مورد مشارکت را در ازاء دریافت یک هزار ریال دیگر به بانک صلح نمود.

 

ماده ۶: شریک/راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت صلح و وکالت در مورد وثیقه/مشارکت انجام نداده و برای دیگری در آن ایجاد حقی ننماید و هرگونه نقل و انتقال عین، منافع وکلیه حقوق قانونی متصوره و شرعیه مورد وثیقه/مشارکت تحت هر عنوان بدون موافقت بانک باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

 

ماده ۷: در صورت فوت شریک- در مواردیکه شریک شخص حقیقی است – چنانچه ورثه وی قرارداد مشارکت مدنی را تائید نمایند قرارداد بقوت خود باقی خواهد ماند (اعلام قبولی کتبی وراث به بانک بمنزله امضاء و تنفیذ این قرارداد خواهد بود). درغیر اینصورت مشارکت منفسخ می گردد و بانک حق دارد طبق مفاد این قرارداد حقوق خود را استیفا نماید. دراینصورت چنانچه وجوه مصرف نشده ای در حساب مشترک مشارکت موجود باشد بانک حق دارد آنرا بابت مطالبات خود ناشی از قرارداد منظور نموده و نسبت به وصول باقی مطالبات خود اقدام نماید.

 

ماده ۸: درصورت تعدد مالکیت مورد مشارکت، مسئولیت شرکاء (کلیه مالکین) درخصوص انجام موضوع مشارکت و ایفاء کلیه تعهدات موضوع این قرارداد در قبال بانک تضامنی بوده و قابل تفکیک و تجزیه نمی باشد. لذا تمامی شرکاء مشترکاً و متضامناً مکلف به ایفاء تعهدات ناشی از این قرارداد می باشند و بانک در این خصوص حق مراجعه به هریک از شرکاء را منفرداً، مشترکاً و متضامناً دارد.

 

ماده ۹: در صورتی که مشارکت به هر جهت یا به علت تخلف شریک از هریک از تعهدات ناشی از قرارداد منفسخ گردد یا مدت این قرارداد منقضی گردد، شریک قبول نمود بلافاصله ارزش روز سهم الشرکه بانک که مشتمل بر اصل سرمایه و منافع حاصله – بنا به تشخیص و ارزیابی بانک –  است را به بانک بپردازد. در این صورت ارزش روز سهم الشرکه بانک بشرح فوق به دین حال تبدیل شده و چنانچه شریک در تأدیه آنها تأخیر نماید، بعلت تأخیر در تأدیه بدهی مزبور (ارزش روز سهم الشرکه بانک)، از تاریخ سررسید/انفساخ مشارکت تا تاریخ تسویه کامل آن، مبلغی بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت. از اینرو شریک قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده فوق الاشعار مبلغی معادل*………. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضاء این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ مذکور تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی، راساً از هر نوع حساب، اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائیهای وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. شریک حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد.

تبصره – شریک قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید/انفساخ مشارکت بابت مطالبات ناشی از این قرارداد به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل سرمایه، منافع حاصله و مافی الذمه فوق منظور گردد. شریک کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده ۱۰: چنانچه بانک تشخیص دهد شریک در اجرای مشارکت طبق برنامه تعیین شده عمل نمی نماید یا عملیات اجرایی بدون موافقت بانک، به نحوی از انحاء تعطیل و یا معطل شده و متوقف گردد یا بهر صورت موضوع مشارکت در پایان مدت قرارداد به اتمام نرسد یا در جریان و اجرای کار خسارتی متوجه موضوع مشارکت گردد یا شریک برخلاف هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد رفتار نماید، بانک حق دارد ضمن فسخ مشارکت قیمت سهم خود را محاسبه وتعیین نماید و شریک قبول و تعهد نمود بلافاصله مبلغ تعیین شده را به بانک بپردازد و شریک بطورغیرقابل برگشت به بانک اجازه داد در این زمینه طبق ضوابط خود عمل نماید. درصورت عدم واریز مبلغ مذکور به حساب بانک مبلغ تعیین شده و همچنین سهم الشرکه بانک از تاریخ امضاء این قرارداد بعنوان طلب مسلم بانک و دین محقق شریک بوده وبرذمه وی تعلق خواهد گرفت وبانک بعنوان طلبکار اجازه دارد برای وصول مطالبات خود وحسب مورد خسارات وارده، به کلیه حساب های بانکی یا سایراموال شریک نزد خود مراجعه یا ازطریق صدوراجرائیه یا هرطریق قانونی دیگر که مصلحت بداند طبق مفاد این قرارداد اقدام نماید. شریک قبول نمود در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات بانک، از تاریخ سررسید/ فسخ مشارکت تا تاریخ واریز و تسویه کامل مطالبات بانک، مبلغی طبق ماده ۹ بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که به انضمام مانده بدهی و سایر هزینه های قانونی باید به بانک بپردازد. در اینصورت چنانچه وجوه مصرف نشده ای در حساب مشترک مشارکت موجود باشد بانک حق دارد وجوه مزبور را برداشت و نسبت به باقیمانده مطالبات خود اقدام نماید. تشخیص بانک برای احراز تخلف وعدم انجام تعهدات شریک و همچنین تعیین مطالبات و خسارات وارده به بانک، مورد قبول شریک/راهن و برای اقدامات قانونی و صدور اجرائیه، کافی و قطعی وغیرقابل اعتراض می باشد.

 

ماده ۱۱: بانک به تقاضای شریک مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه بمدت ده سال به شریک پرداخت و شریک ضمن اقرار به دریافت آن تعهد نمود به هنگام تسویه قرارداد یا در پایان مدت فوق الذکر (حسب مورد)، مبلغ مذکور را به بانک مسترد نماید. همچنین شریک ضمن عقد صلح موضوع ماده پنج، حق فسخ عقد قرض فوق الذکر را تا تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده ۱۲: شریک/راهن آقای/خانم …………………………. فرزند ……………. بشماره شناسنامه ………………. تاریخ تولد …………….. صادره از …………. کد ملی ………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………………….. کد پستی ………………………… ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توثیق و تضمین تعهدات مذکور، ششدانگ غیرمنقول مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید، مگر پس از انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد. بانک پس از تصرف موقت گروگان، آن را مجدداً در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات بانک در رهن بانک قراردارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده ۳۴ قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.

 

ماده ۱۳: چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه/ مشارکت، قبل از فک رهن در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک بعنوان قائم مقام شریک/ راهن وکیل بلاعزل می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور درکمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم مورد وثیقه/ مشارکت را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه، وجوهی که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد مشارکت/ وثیقه پرداخت خواهد شد را دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

 

ماده ۱۴: با توافق طرفین پس از انجام موضوع مشارکت، قیمت فروش آن و همچنین ارزش سهم الشرکه هریک از طرفین طبق ضوابط بانک- که بشرح این قرارداد مورد قبول شریک می باشد – تعیین می گردد. چنانچه پس از انجام موضوع این قرارداد، شریک با اخذ تسهیلات و مشارکت بانک مبادرت به احداث ساختمان در عرصه مورد مشارکت نموده و متقاضیان خرید (واجد شرایط) واحدهای مورد مشارکت را به بانک معرفی نماید، بانک سهم الشرکه خود در این قرارداد را بهمراه سهم الشرکه خود در واحدهای احداثی طبق ضوابط مورد عمل بصورت اقساطی به متقاضیان خرید واگذار می نماید. درصورت عدم احداث ساختمان با مشارکت بانک یا انصراف متقاضیان از خرید واحدهای مورد مشارکت، شریک باید بلافاصله نسبت به “خرید نقدی و دفعتاً واحده ” سهم الشرکه بانک و تسویه مشارکت اقدام نماید.

تبصره – شریک قبول نمود چنانچه قیمت فروش نقدی مورد مشارکت کمتر از قیمت تمام شده آن باشد سهم بانک بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه و مابه التفاوت را شریک از مال خود تامین نماید.

 

ماده ۱۵: شریک ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر درخصوص شرایط مشارکت بانک، ارزیابی مورد مشارکت وتعیین میزان سهم الشرکه بانک و نحوه محاسبه آن، اقدامات و محاسبات بانک براساس مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره – طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و شریک متعهد گردید به صرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام  شریک در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

 

ماده ۱۶: شریک اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد شریک در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است، بانک بدون هیچگونه قید وشرطی حق دارد مشارکت را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و شریک/ راهن حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده ۱۷: چنانچه شریک از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید بانک می تواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود- مباشرتاً یا ازطریق خرید خدمات سایر اشخاص- اعمال نموده و هزینه های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسبه و به حساب بدهی وی منظور نماید. همچنین درصورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) بر ذمه شریک است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه و وصول خواهد شد.

 

ماده ۱۸: شریک/ راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر- تحت هر عنوان- اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر، کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

 

ماده ۱۹: در اجرای “قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱” شریک قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا واعتراض شریک دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.

 

ماده ۲۰: گروگان عبارت است از: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ……….. متر مربع- به انضمام ششدانگ اعیانی احداثی درآن (کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده احداث و ایجاد شود)- به پلاک ثبتی ………………… فرعی از ……………… اصلی واقع در بخش …….. حوزه ثبتی …………….. ثبت دفتر ………….. که سند مالکیت آن به شماره چاپی ………………… در تاریخ ……………… صادر گردیده است.

تبصره – راهن اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی باشد. لذا شریک مکلف گردید چنانچه به هردلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر اینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی واجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود وپیگرد قانونی شریک/راهن اقدام نماید.

 

ماده ۲۱: کلیه هزینه‌های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت، حق التحریر و غیره برعهده و ذمه شریک است./

* طبق دستورالعمل مجموع ” حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک + ۶ “در نقطه چین قید شود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها