فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

مشارکت مدنی بازسازی مسکن بانک پارسیان / رهنی پشتوانه

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند مشارکت مدنی بازسازی مسکن بانک پارسیان / رهنی پشتوانه

 

نظربه اینکه : آقای ………………. به مشخصات و نشانی فوق الذکر که ازاین پس مشتری نامیده می شود. ازبانک پارسیان شعبه …………… وکداقتصادی ………… به نمایندگی آقای …….. بمشخصات و نشانی فوق الذکر (تمام واحدهای بانک به لحاظ شخصیت حقوقی عندالاقتضا و مطالبه درحکم واحد هستند) که ذیلا بانک نامیده می شود تقاضای تسهیلات مالی بمنظور بازسازی و تکمیل مسکن نموده و این درخواست مورد موافقت بانک قرارگرفته است لذا این قرارداد بمنظورانجام درخواست مشتری منعقد و طرفین ملزم به رعایت واجرای مفاد آن گردیدند.

ماده ۱-مبلغ قرارداد بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری به منظور بازسازی وتکمیل مسکن مبلغ …………. (………….) ریال ازتسهیلات مالی بانک درقالب عقوداسلامی مندرج درقانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس ضوابط بانک استفاده نمایدو مشتری در اجرای مفادقرادادداخلی مربوط که بابانک منعقدنموده واختصارا قرارداد فرعی نامیده می شود تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک بدهکارگردیدوکلیه مطالبات بانک ناشی ازقرارداد مذکوردین مسلم وی بوده و مورد قبول مشتری خواهدبود.

ماده ۲- مدت: مدت این قراردادازتاریخ امضا لغایت ….. ماه تعیین گردید و مادام که مشتری به تشخیص بانک کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قرارداد فرعی را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مرقوم را تسویه ننموده است این قرارداد ونیز شرایط وتعهدات مصرحه درآن به قوت واعتبارخودباقیست.

ماده ۳-قرض الحسنه ……….. بانک به تقاضای مشتری مبلغ ۰/ ۱۰ (ده هزار) ریال قرض الحسنه برای مدت این قراردادبه مشتری پرداخت ومشتری اقراربه دریافت آن نمودومتعهدگردید در پایان مدت مبلغ مذکوررابه بانک مسترددارد.

 ماده ۴-شرایط

 ۱- ۴-مشتری قبول واقرارنمودکلیه مطالبات بانک به شرح مندرج دراین قراردادوقراردادفرعی اعم ازاصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه حسب اعلام و اظهاربانک مورد قبول وی می باشد و متعهد گردید برابر شرایط مندرج دراین قراردادو قرارداد فرعی به بانک پرداخت نماید.

 ۲- ۴-مشتری موافقت وقبول نمود که درصورت عدم انجام تعهدات و به محض تخلف ازمفادوشرایط قراردادفرعی به تشخیص بانک کلیه تعهدات و دیون موجل وی تبدیل به دین حال شده و بانک حق داردبه استناداین قرارداد کلیه مطالبات خود ناشی از قرارداد فرعی رابه صورت یکجا از مشتری مطالبه نمایدومشتری موظف است بلادرنگ نسبت به تسویه قراردادحاضروقراردادفرعی مربوط حسب اعلام بانک اقدام نماید.

 ۳- ۴-دفاتر و صورت حسابهای بانک درهرمورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهدبودوتشخیص تخلف ازهریک ازشرایط و مقررات وتعهدات ناشی ازاین قرارداد و قرارداد فرعی وتعبیروتفسیر مندرجات آن بابانک می باشد صرف اظهاربانک درخصوص میزان طلب وتشخیص و نیز اعلام بانک دروقوع تخلف برای مشتری الزام آوربوده وازنظرصدوراجرائیه یا محاسبات بعدی درجریان عملیات درهرموردقاطع وبرای دفاتراسنادرسمی و واحدهاو ادارات اجرائی ثبت وسایرمراجع ذیصلاح کافی می باشد.

۴- ۴-مشتری به بانک حق واختیار واجازه تام وغیر قابل رجوع درزمان حیات و وصایت برای پس از ممات (وصایت برای اشخاص حقیقی) داد تا درصورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی ازاین قرارداد و قراردادهای فرعی و تعهدات مربوط درسررسید / سررسیدهای مقرر و یا تخلف مشتری دراثنای مدت قرارداد بنا به تشخیص بانک، بانک حسب مورد نسبت به تبدیل مطالبات ناشی ازاین قرارداد به دین حال یافسخ قرارداد اقدام وازتاریخ تاخیر یاتخلف تاتسویه کامل بدهی متعلقه علاوه بربدهی تادیه نشده، مبلغی معادل ۱/۹۷۳ ریال به ازای هرسه هزار ریال درروز، نسبت به بدهی مذکور برحسب مفاد این قرارداد برذمه امضاءکننده تعلق خواهد گرفت که متعهد است به صورت یکجا ودفعتاً واحده به بانک پرداخت نماید. به همین منظور مشتری امضای این قرارداد و با قبول شرایط عمومی سپرده قرض الحسنه جاری بانک به عنوان جزولاینفک قرارداد حاضر به طور غیر قابل برگشت به بانک حق واختیار تام وغیر قابل رجوع درزمان حیات ووصایت برای پس ازممات (وصایت برای اشخاص حقیقی) داد که جهت تسویه کامل بدهی متعلقه، معادل مطالبات خود اعم ازمستقیم وغیرمستقیم درزمینه تسهیلات وتعهدات و الزامات ناشی از خدمات اعطایی موضوع قسمت اخیر ماده یک این قرارداد را بدون نیاز به هرگونه تشریفات قانونی واداری ازهرگونه حساب ها (ریالی وارزی) ویاضمانتنامه بانکی ارائه شده ویا اوراق مشارکت یاسهام نامبرده نزد شعب خود یادیگر بانکها و موسسات اعتباری راساً وبدون نیاز به حکم قضایی واجرایی و برداشت و به حساب بدهی شریک منظور نماید و یا به همان میزان از سایر اموال و اسناد ودارائیهای وی تملک نماید. اخذ هرمقدار ازمبلغ مقرر بشرح فوق، مانع اقدام اجرائی بانک دراجرای ثبت وتعقیب عملیات اجرائی و مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی یا به هرطریق دیگر که بانک صلاح بداند برای وصول مابقی مطالبات بانک در زمینه تسهیلات و خدمات اعطایی مذکور در ماده یک و الزامات ناشی از آن نخواهد شد. تشخیص بانک درمورد میزان بدهی اعم ازتسهیلات، تعهدات وخدمات اعطایی موضوع ماده یک والزامات ناشی ازآن ها معتبر و غیر قابل اعتراض بوده ومشتری حق هرگونه ادعا و اعتراض وطرح دعوی دراین موردرا ازخودسلب وساقط نمود. تبصره: درمواردیکه مشتری به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست وسایرمواردازاین قبیل به تشخیص بانک ازتسهیلات بانک به نحوغیرمجاز استفاده نموده باشدنیزمبنای محاسبه خسارت ازتاریخ عقدقراردادنرخ مندرج دراین ماده خواهدبود.

۵- ۴-مشتری ضمن قراردادحاضرتاتسویه کامل بدهی خود ناشی ازقراردادفرعی به بانک تفویض اختیار و وکالت نمودکه پرداختهای وی راهرطورکه صلاح بداندابتدابابت هزینه ها ومتفرعات مربوط اعم ازحق الوکاله وحق الزحمه اجرایی وهزینه دادرسی واجرائی وسپس مابقی راحسب مقررات وضوابط ابلاغی به حساب مطالبات بانک منظورومحاسبه نماید.

 ۶- ۴-مشتری قبول وتعهدنمودازهرگونه نقل وانتقال امتیازاستفاده ازتسهیلات مذکوردرقراردادهای صدرالذکر به هرصورت اعم از اعطای وکالت و غیره و یا انتشارآگهی تبلیغاتی دراین ارتباط خودداری نماید در غیر اینصورت و اطلاع بانک از نقل و انتقال امتیاز مزبور و انتشار آگهی مربوط بانک حق داردحسب مفادماده (۴) شرایط قراردادحاضرعمل نماید.

 ماده ۵-وثائق مشتری بمنظورتوثیق و تضمین دیون خود ناشی از این قراردادو قرارداد فرعی خصوصا قراردادموضوع ماده ۳ فوق الاشاره ملک / املاک مشروح ذیل: ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بمشخصات و نشانی فوق الذکر با کلیه متعلقات و منضمات با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه و باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات ومشترکات وبانضمام حسب السهم از آب و برق و گاز منصوبه با ودایع احتمالی مربوطه رادررهن و وثیقه بانک قراردادقبض و اقباض موردرهن حسب الاقرارطرفین به عمل آمدورهینه مجددابصورت امانت دراختیارشخص مشتری قرارداده شدکه تااطلاع ثانوی بانک ازآن استیفامنافع نماید.

 ۱- ۵-هرگونه زیادتی اعم از متصل یامنفصل که درآینده درموردرهن ایجادیاخریداری گردد جز مورد رهن بوده و مانع اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت نخواهد بود.

 ۲- ۵-مشتری متعهدگردید مورد رهن و هر آنچه جزء موردرهن بوده ویادرآینده جزموردرهن قرار خواهدگرفت رابلافاصله پس ازامضاقراردادبه مدت ومبلغی که حسب ضوابط مربوط مورد موافقت بانک می باشد در مقابل آتش سوزی انفجارصاعقه سیل زلزله وسایرخطراتیکه بانک تعیین خواهدکردنزدشرکتهای بیمه موردقبول بانک بنام وبه نفع بانک بیمه نموده و بیمه نامه رابه بانک تسلیم داردودرصورت توجه هرگونه خسارت به مواردبیمه می بایست فورامراتب رابه بیمه گروبانک اطلاع دهد.

 ۳- ۵-مشتری اقرارنمود ملک درحال حاضردر مالکیت و تصرف شخص وی می باشد و تا زمان انعقاد این قراردادهیچ معامله ناقله ویااثربخش نقل راباهیچ شخص حقیقی وحقوقی نسبت به عین یامنافع مورد/مواردرهن انجام نداده وقبل ازتسویه کامل بدهی (تشخیص تسویه بدهی بابانک است) ناشی ازاین قراردادوقراردادفرعی وایفای سایرتعهدات مستقیم وغیرمستقیم خودبه بانک وفسخ این قراردادحق واگذاری هرگونه حقی ازحقوق خودنسبت به عین ویامنافع مورد / موارد رهن ووثیقه را جزئاًیا کلاً ازخودسلب وساقط نمود.

 ۴- ۵-مشتری قبل ازتسویه کامل بدهی ناشی ازاین قراردادوقراردادفرعی بنابه تشخیص بانک وتافسخ این قراردادحق واگذاری هیچگونه حقی ازحقوق خودنسبت به عین یامنافع موردرهن ووثیقه وانجام هرگونه معامله ناقله ویانتیجه بخش نقل ازهرحیث وهرجهت وتحت هرعنوانی اعم از قطعی شرطی رهنی صلح حقوق اقرار اجاره شرکت وصایت وکالت قرارداد و غیره جزایاکلارا ندارد و هر قراردادی که برخلاف این ماده باهرشخص حقیقی یاحقوقی تنظیم ومبادله شود باطل وکان لم یکن خواهد بود.

 ۵- ۵-هزینه نگهداری و هرنوع هزینه تعمیرات وبطورکلی سایرمخارج متفرقه موردرهن بعهده مشتری بوده وچنانچه مشتری نسبت به تادیه مخارج تعلل نمایدوبانک ناگزیربه پرداخت هزینه شودکلیه وجوه پرداختی ازناحیه بانک جز بدهی مشتری محسوب ونامبرده مکلف به پرداخت آن میباشد.

 ۶- ۵-مشتری متعهد گردید بدون موافقت بانک درموردوثیقه ورهن تغییری ایجادننمایدوازانجام هراقدام که موجب نقصان ارزش موردوثیقه و رهن باشدخودداری نماید.

 ۷- ۵-علاوه برحقوقی که بانک برای استیفای مطالبات خودازموردرهن داردمشتری ضمن عقدلازم خارج بانک راوکیل بلاعزل ووصی بعدازفوت خودقراردادو با امضا این قرارداد به بانک اختیارتام دادکه درصورت تصرف یاتملک تمام یاقسمتی ازموردرهن قبل ازواریزکلیه بدهی ناشی ازاین قراردادبوسیله دولت یاسازمانهاوموسسات دیگرویا شهرداریها باستناد قوانین ومقررات مربوط (اعم ازاحداث توسعه خیابان -کوچه -معبر- جاده) بانک میتواندوحق داردقیمت وخسارت وغرامت متعلقه رادریافت واسناد مربوط را از طرف مشتری امضاووجوه پرداختی متعلقه رادریافت دارد ضمنامشتری بموجب این قراردادموافقت نمودچنانچه وجه دریافتی حاصل ازفروش تکافوی طلب بانک را ننماید و یا اصلا وجهی به بانک پرداخت نشود مشتری مسئول پرداخت مطالبات بانک به میزانی که بانک تعیین می نمایدخواهدبودوبانک حق داردبرای وصول مطالبات خودناشی ازاین قراردادطبق مقررات اجرای مفاداسنادرسمی اقدام نماید.

 ۸- ۵-مشتری قبول وموافقت نمودصرف اعلام کتبی بانک بدفتراسنادرسمی درموردامتناع مشتری ازپرداخت بدهی خودو درمواردتخلف ازاین قراردادوهمچنین درموردتعیین میزان بدهی مشتری به بانک ازهر بابت وبه هرمبلغ برای صدور اجرائیه کافی و قطعی است و محتاج به ارائه مدارک واقامه دلیل ازطرف بانک نخواهدبودوحق هرگونه اعتراض دراین موردراازخودسلب وساقط نمود.

 ۹- ۵-درصورتیکه بانک برای وصول مطالبات خودناگزیرازاقدام قانونی گرددهزینه های مربوط اعم ازقضایی اجرائی واداری ازقبیل هزینه دادرسی وحق الوکاله متعلقه و حق الزحمه اجرایی غیره به ذمه مشتری بوده وملزم به پرداخت آن می باشدوفسخ قرارداد حاضرمنوط به پرداخت هزینه مربوط خواهدبود.

ماده ۶- مشتری به بانک اذن و اجازه غیرقابل عدول دادتامادامیکه قراردادحاضربه اعتبارخودباقیست چه درمدت وچه پس ازصدوراجرائیه چنانچه اشکالاتی دراثرعدم دقت درتنظیم سندبصورت سهوقلم یااشتباه صورت گرفته باشد تاآنجاکه به ارکان سندلطمه ای واردننمایدومنجربه تغییراساسی آن نشودراساوباتنظیم وامضاسنداقرارنامه اصلاحی ویااعلام مراتب به دفترخانه جهت ثبت درستون ملاحظات ثبت سندرهنی ویااعلام مراتب به مراجع ذیصلاح اجرائی نسبت به اصلاح ورفع اشکال اقدام نماید.

 ماده ۷-کلیه وکالتهای تفویضی به بانک و تمامی شرایط قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم و با سلب حق عزل وضم وکیل وامین وغیره می باشد.

 ماده ۸-نشانی مشتری همانست که دراین قراردادقیدشده است ومادام که تغییر اقامت خودراطبق آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی ولازم الاجرااعلام ننموده باشدکلیه سوابق واخطاریه هاواجرائیه هاونامه های بانک به محلی که درقراردادقیدشده ابلاغ می شود ومتعهدنمی تواندبه عذرعدم اطلاع متعذرگردد.

ماده ۹-کلیه هزینه های مربوط به ثبت قراردادحاضرازجمله حق الثبت وحق التحریر بدون حق هرگونه مراجعه به بانک کلابه عهده مشتری است .

ماده ۱۰- آقای / خانم قبول و تعهد نمود در صورتیکه بانک بنا به هر دلیل و در هر مرحله ای ملزم به پرداخت هزینه انشعاب آب و فاضلاب و غیره مورد رهن گردد حق و اختیار دارد برای وصول مبالغ پرداختی از این بابت بنامبرده مراجعه نماید و در صورت عدم پرداخت وجوه مربوط بلحاظ تخلف از شرط با احتساب خسارات تاخیر بر مبنای نرخ مندرج در قرار داد از تاریخ پرداخت مبالغ مذکور از وی مطالبه نماید آقای / خانم ………… حق هر گونه ادعا و اعتراضی را نسبت به این مورد را در اجرای ماده ۷۵۲ قانون مدنی ببانک صلح نمود. این سندباستنادنامه شماره ……….. مورخ ………… بانک مذکور تنظیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *