فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند مشارکت مدنی بانک مسکن

 

قرارداد شماره ………. مورخ …………….. بانک مسکن شعبه آپادانا. نظر به اینکه ……………… مالک پلاک ثبتی ……………….. واقع در بخش …………….. بااخذ مجوزهای لازم تقاضای مشارکت بانک برای احداث و تکمیل ساختمان درپلاک مزبور رادارد این قرارداد بین: الف) گیرنده تسهیلات فوق الذکر که در این قرارداد باختصار شریک/راهن نامیده شده از یکطرف و ب) بانک مسکن که در این قرارداد بانک نامیده میشود از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده ۱-موضوع مشارکت عبارتست از سرمایه گذاری واقدام در امراحداث وتکمیل …………….. واحد مسکونی در پلاک ثبتی صدرالذکر که شریک متعهد است ساختمان مورد مشارکت رابااسکلت …………… در یک بلوک ………………. طبقه مشتمل بر — واحد مسکونی بامجموع زیربنای ………….. مترمربع مطابق نقشه های مصوب وبارعایت پروانه ساختمانی شماره —– مورخه ……………… شهرداری منطقه ……………….. تهران بشرح مفاداین قرارداد احداث /تکمیل و آماده بهره برداری نماید.

ماده ۲-هزینه کل اجرای طرح واحداث ساختمان مورد مشارکت براساس مدارک ومستندات ارائه شده تماما منطبق بانظر وبرآورد شریک وطبق ارزیابی انجام شده توسط بانک میباشد. بانک باپرداخت و واریز مبلغ موردرهن فوق الذکر (…………….) بعنوان سهم الشرکه خود به حساب مشترک مشارکت با قبول شریک به میزان ……… درصد در ساختمان مورد مشارکت سهیم گردید که دراینصورت سهم شریک ازمورد مشارکت معادل ………………….. درصد میباشد. همچنین شریک متعهدشد حداکثرتاپایان مدت قرارداد به هزینه خود نسبت به انجام تعهداتش بشرح برگ ارزیابی اقدام نماید. تبصره -برداشت از حساب مشترک مشارکت بصورت مرحله به مرحله منوط به کسب موافقت بانک و مشروط به هزینه شدن وجوه برداشت شده قبلی وپیشرفت فیزیکی مورد مشارکت -طبق نظر وتشخیص بانک ………………… خواهد بودواین موضوع تاثیروتغییری درمیزان سهم الشرکه بانک وشریک ایجاد نمی نماید.

ماده ۳- مدت این قرارداد ………. ماه ازتاریخ امضامیباشد. شریک مدیریت اجرا وتکمیل ساختمان مورد مشارکت راباهزینه خود وطبق پروانه ونقشه مصوب وبارعایت مفاد این قرارداد حداکثرتاپایان مدت این قرارداد بدون دریافت هیچگونه وجه باادعائی نسبت به بانک راسا انجام دهد وبانک دراین مورد هیچگونه مسئولیتی بعهده نخواهد داشت. همچنین شریک متعهد شد پس از تکمیل ساختمان مورد مشارکت نسبت به اخذ گواهی پایان کار صورت مجلس تفکیکی وسایر مدارک لازم از سازمانهای ذیربط اقدام نماید. تشخیص بانک درمورد انجام کلیه تعهدات شریک دراجرای کامل موضوع مشارکت باسلب حق هرگونه اعتراض قطعی ومورد قبول شریک میباشد.

ماده ۴- شریک درحکم امین است ومتعهد گردید طبق وظیفه امین عمل نماید. لذا چنانچه دراثر تعدی یاتفریط وی خسارتی متوجه سهم الشرکه بانک یااشخاص ثالث گرددشریک ضامن ومتعهد به جبران کلیه خسارات وارده ازاموال خودمیباشد. لذا بطورغیرقابل برگشت متعهد گردیدمعادل خسارات وارده به سهم الشرکه بانک براساس تشخیص وارزیابی بانک ازاموال خودبه بانک تملیک یاجبران خسارت نماید. درصورت عدم جبران خسارت وارده سهم الشرکه بانک درمورد مشارکت به همان میزان افزایش خواهد یافت.

ماده ۵-باتوجه به اینکه هزینه انجام موضوع مشارکت طبق محاسبات بانک بشرح این قرارداد تعیین گردیده وسهم الشرکه بانک نیز برآن اساس معین شده شریک قبول نمود چنانچه برای انجام موضوع مشارکت بیش ازمبلغ مزبورهزینه نمایدسهم الشرکه بانک ونسبت آن به هیچ وجه تغییر ننماید. لذاشریک جمع هزینه های احتمالی مزبوررادرازا دریافت یک هزارریال به بانک صلح نمود. ضمناشریک ضمن عقد صلح موضوع این ماده باقبول شرط ترک فسخ حق فسخ ورجوع ازقرارداد وواگذاری سهم الشرکه خود به دیگری راازخود سلب نمود وهمچنین اسقاط کافه خیارات ازشریک به عمل آمد. همچنین شریک حق انتفاع اززمین مورد مشارکت رادرازا دریافت یک هزارریال دیگربه بانک صلح نمود.

ماده ۶- شریک /راهن قبول وتعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچ یک از عناوین حقوقی حتی صلح ووکالت درمورد وثیقه /مشارکت انجام نداده وبرای دیگری درآن ایجاد حقی ننماید وهرگونه نقل وانتقال عین منافع وکلیه حقوق قانونی متصوره وشرعیه مورد وثیقه /مشارکت تحت هرعنوان بدون موافقت بانک باطل وازدرجه اعتبارساقط است. همچنین شریک تعهد نمود به منظورانجام موضوع فوق وبرای اطلاع سایراشخاص اطلاعیه ای مبنی بر “احداث ساختمان بامشارکت بانک مسکن ودررهن ووثیقه بودن همه واحدهای درحال ساخت ” درمحل ساختمان مورد مشارکت نصب نماید.

ماده ۷- شریک /راهن به بانک اجازه داد همه ساله مورد مشارکت / وثیقه این قراردادراتامیزان کل سهم الشرکه طرفین در برابر خطرات آتش سوزی انفجار صائقه سیل زلزله وطوفان طبق مقررات بانک وتا زمان تسویه کامل مطالبات نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع بانک بیمه نموده و هزینه آن رااز شریک مطالبه نماید. بنابراین پرداخت مراحل سهم الشرکه موکول به تامین هزینه های صدور بیمه نامه مربوطه توسط شریک میباشد. همچنین شریک متعهد گردیددرصورت افزایش مبلغ سهم الشرکه بانک یاتمدید مدت انجام تعهدات این قرارداد یا تاخیر در تسویه مشارکت نسبت بپرداخت حق بیمه مربوطه برای مبلغ سهم الشرکه یا مدت افزایش یافته تازمان تسویه مشارکت -طبق نظر وشرایط بانک – اقدام نماید. در صورت امتناع شریک از پرداخت هزینه های بیمه بانک می تواند پرداخت مراحل سهم الشرکه خود رامتوقف نموده یااینکه مبالغ لازم را از حساب مشترک مشارکت برداشت نماید و چنانچه موجودی حساب مزبور کافی نباشد باتامین هزینه مذکورتوسط بانک سهم الشرکه بانک درمورد مشارکت بهمان میزان افزایش خواهد یافت. همچنین شریک/راهن مکلف گردیددرصورت وقوع خطرات مزبورو ورود خسارت بمورد مشارکت یا وثیقه بلافاصله مراتب راجهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتبا ً به بانک اعلام نماید. دراین وضعیت بانک میتواند براساس مقررات موردعمل وتشخیص خودوجوه پرداختی شرکت بیمه راباتوجه بمیزان خسارات وارده بمنظورتعمیر وبازسازی مورد مشارکت /وثیقه دراختیارشریک راهن قراردهد. وی نیز مکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر وبازسازی مورد مشارکت/وثیقه وبازگرداندن آن به وضعیت قبل از وقوع حادثه نمایدبترتیبی که ارزش آن طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک رابنماید. شریک/راهن ضمن قبول شرایط و تعهد به انجام مواردفوق حق هرگونه ادعاو اعتراض نسبت به تشخیص واقدامات بانک درخصوص نحوه بیمه وشرایطجبران خسارت راازخود سلب نمود.

ماده ۸- در صورت فوت شریک -درمواردی که شخص حقیقی است – چنانچه ورثه وی قرارداد مشارکت را تایید نمایند قراردادبه قوت خود باقی خواهد ماند (اعلام قبولی کتبی وراث به بانک به منزله امضاو تنفیذ این قرارداد خواهدبود ) در غیر اینصورت قرارداد مشارکت منفسخ می گردد و بانک حق دارد طبق مفاد این قرارداد حقوق خود را استیفانماید. در این صورت وجوه مصرف نشده ای در حساب مشترک مشارکت موجود باشد بانک حق داردآن را بابت مطالبات خودناشی از قراردادمنظور نموده ونسبت به وصول باقی مطالبات خود اقدام نماید.

ماده ۹-درصورت تعدد مالکیت پلاک مورد مشارکت مسئولیت شرکا (کلیه مالکین ) درخصوص انجام مورد مشارکت وایفاکلیه تعهدات موضوع این قرارداد درقبال بانک تضامنی بوده وقابل تفکیک وتجزیه نمی باشد. لذاتمامی شرکامشترکاو متضامنا مکلف به ایفاتعهدات ناشی ازاین قرارداد میباشند وبانک دراین خصوص حق مراجعه به هریک ازشرکارامنفردامشترکاومتضامنادارد.

ماده ۱۰-درصورتی که مشارکت به هرجهت یابه علت تخلف شریک از هریک از تعهدات ناشی از قرارداد منفسخ گرددیا مدت اینقرارداد منقضی گردد شریک قبول نمود بلافاصله ارزش روز سهم الشرکه بانک که مشتمل براصل سرمایه ومنافع حاصله -بنا به تشخیص وارزیابی بانک -است راببانک بپردازد. دراینصورت ارزش روز سهم الشرکه بانک بشرح فوق به دین حال تبدیل شده وچنانچه شریک درتادیه آن تاخیر نماید به علت تاخیر درتادیه بدهی مزبور (ارزش روز سهم الشرکه بانک ) ازتاریخ سررسید/انفساخ مشارکت تا تاریخ تسویه کامل آن مبلغی برذمه وی تعلق خواهد گرفت از این روشریک قبول وتعهد نمود علاوه بربدهی تادیه نشده فوق الاشعار مبلغی معادل —– درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور به بانک پرداخت نماید به همین منظور نامبرده ضمن امضای اینقراردادبطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار دادکه از تاریخ مذکورتا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبورمعادل مبلغ مورد قرارداد رابدون نیازبه ابلاغ واخطارکتبی وتشریفات اداری یاهر گونه اقدام اجرائی یاقضائی راسا ً ازهرنوع حساب ازجمله حساب یارانه واریزی دولت وسایر اموال واسناد وی نزد بانک یاسایر بانکها وموسسات اعتباری برداشت و به همان میزان ازوثائق وتضمینات یاسایردارائیهای وی تملک وبه حساب بدهی وی منظور نماید. شریک حق هرگونه ادعاواعتراض نسبت به تشخیص واقدامات بانک دراین خصوص راازخودسلب وساقط نمود. اخذ مبلغ مقرربه شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی وسایراقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاداینقرارداد نخواهد شد.

تبصره – شریک قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید/انفساخ مشارکت بابت مطالبات ناشی ازاین قراردادبه بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل سرمایه منافع حاصله و مافی الذمه فوق منظور گردد. شریک کلیه محاسبات بانک درمورد تعیین میزان مافی الذمه راقبول داشته وحق هر گونه ادعا و اعتراضی رادراین زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۱-بانک حق دارد هرموقع لازم بداند برای ارزیابی ونظارت برحسن انجام تعهدات شریک وبازدیدهای فنی به منظورحصول اطمینان ازعملیات اجرایی وروند انجام موضوع مشارکت از مورد مشارکت بازدیدنماید وشریک تعهد نمود همواره بدون حق اعتراض وسیله این نظارت وبازدیدرافراهم نماید. لذاچنانچه بانک تشخیص دهد شریک دراحداث ساختمان طبق برنامه تعیین شده عمل نمی نمایدیاازتکمیل ساختمان امتناع نموده یاعملیات ساختمانی بدون موافقت بانک به نحوی ازانحاتعطیل ویامعطل شده ومتوقف گردد یابهرصورت موضوع مشارکت در پایان مدت قراداد به اتمام نرسد یادرجریان واجرای کار خسارتی متوجه ساختمان گردد یاشریک برخلاف هریک ازتعهدات مندرج دراین قرارداد رفتار نماید بانک حق دارد ضمن فسخ مشارکت قیمت سهم خودرامحاسبه وتعیین نماید وشریک قبول وتعهد نمود بلافاصله مبلغ تعیین شده رابه بانک بپردازد و شریک بطورغیر قابل برگشت به بانک اجازه داددر این زمینه طبق ضوابطخود عمل نماید درصورت عدم واریزمبلغ مذکور به حساب بانک مبلغ تعیین شده و همچنین سهم الشرکه بانک از تاریخ امضای این قراردادبه عنوان طلب مسلم بانک ودین محقق شریک بوده وبرذمه وی تعلق خواهدگرفت وبانک به عنوان طلبکار اجازه داردبرای وصول مطالبات خودوحسب مورد خسارت وارده به کلیه حسابهای بانکی یاسایراموال شریک نزدخودمراجعه یااز طریق صدوراجرائیه یاهرطریق قانونی دیگرکه مصلحت بداند طبق مفاداین قرارداداقدام نماید. شریک قبول نمود در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات بانک ازتاریخ سررسید/فسخ قرارداد تاتاریخ واریز و تسویه کامل مطالبات بانک مبلغی طبق ماده ۱۰ برذمه وی تعلق خواهد گرفت که بانضمام مانده بدهی وسایر هزینه های قانونی باید به بانک بپردازد. دراین صورت چنانچه وجوه مصرف نشده ای درحساب مشترک مشارکت موجود باشد بانک حق داردوجوه مزبوررابرداشت ونسبت به باقیمانده مطالبات خوداقدام نماید. تشخیص بانک برای احراز تخلف وعدم انجام تعهدات شریک وهمچنین تعیین مطالبات وخسارات وارده به بانک مورد قبول شریک /راهن وکافی برای اقدامات قانونی به منظوروصول مطالبات بانک میباشد.

ماده ۱۲-بانک به تقاضای شریک مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه بمدت ده سال به شریک پرداخت و شریک ضمن اقرار به دریافت آن تعهد نمود به هنگام تسویه قرارداد یا در پایان مدت فوق الذکر (حسب مورد) مبلغ مذکور را به بانک مسترد نماید. همچنین شریک ضمن عقد صلح موضوع ماده پنج حق فسخ عقد قرض فوق الذکر را تا تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداداز خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۳-شریک /راهن بشرح مشخصات فوق ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور تضمین تعهدات مذکور ششدانگ غیرمنقول مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد. بانک پس از تصرف موقت گروگان آن را مجددا در تصرف راهن قرارداد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات در رهن بانک قراردادو بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جز مورد وثیقه و مشمول ماده ۳۴ قانون ثبت است و راهن حق نداردعمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.

ماده ۱۴- چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه / مشارکت قبل از فک رهن در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرارگیردبانک بعنوان قائم مقام شریک / راهن مجاز میباشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس اعتراض به ارزیابی حضوردر کمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم ملک را انجام دهد و با امضااسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد مشارکت /وثیقه پرداخت خواهدشد را دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نمایدو هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهدداشت.

ماده ۱۵-باتوافق طرفین پس از تکمیل ساختمان موضوع مشارکت قیمت فروش آن و همچنین ارزش سهم الشرکه هریک ازطرفین طبق ضوابط بانک -که بشرح این قرارداد مورد قبول شریک میباشد- تعیین می گردد وبانک می تواند سهم خودرادرواحدهای احداثی موضوع این قراردادطبق ضوابط مورد عمل خود نقدا یابصورت فروش اقساطی به شریک واگذارنماید. دراین صورت شریک متعهد به خریداری سهم الشرکه بانک براساس ارزیابی بانک است. درصورت عدم موافقت بانک بافروش اقساطی سهم الشرکه خودشریک بایدبلافاصله نسبت به خرید نقدی ودفعتاواحده سهم الشرکه براساس قیمت گذاری بانک اقدام نماید. تبصره -شریک قبول نمود چنانچه قیمت روز فروش مورد مشارکت -براساس ارزیابی بانک -کمتر از قیمت تمام شده آن باشد سهم بانک برمبنای قیمت تمام شده محاسبه وشریک متعهد ومکلف به خریداری آن باقیمت تمام شده گردید.

ماده ۱۶-شریک ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص شرایط مشارکت بانک ارزیابی مورد مشارکت و تعیین میزان سهم الشرکه بانک و نحوه محاسبه آن اقدامات و محاسبات بانک براساس مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هر گونه اعتراض دراین زمینه را از خود سلب و ساقط نمود. تبصره -طرفین توافق نمودند هر گونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و شریک متعهد گردید به صرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه براساس نظربانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام شریک در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهدداشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۷-شریک اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذاچنانچه به تشخیص بانک احراز گردد شریک در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قراردادرا فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و شریک/راهن حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۸-دراجرای قانون مبارزه با پولشوئی و آئین نامه و دستورالعملهای اجرائی آن شریک ضمن تعهد برعایت قانون وسایر مقررات و ضوابط مبارزه باپولشوئی وهمچنین ارائه اطلاعات مدارک و مستندات دقیق وصحیح مورد نیاز بانک دراین خصوص اقرارو تصریح نمودکه آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی وثبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را بصورت صحیح و بروز ببانک اعلام وارائه نموده است لذامتعهد گردید درصورت هرگونه تغییر درمشخصات سجلی (درمورد اشخاص حقیقی ) وثبتی اعم از شرکتنامه / اساسنامه / تصمیمات هیات مدیره / صاحبان امضای مجاز (درمورد اشخاص حقوقی ) بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات وبروزرسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم ببانک وسازمان ثبت احوال کشور -حسب مورد- اقدام نماید. همچنین شریک متعهد شدمباشرتا ً از تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده ودراین خصوص برای دیگران هیچگونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئا ً یا کلا ً امکان استفاده از تسهیلات / خدمات موضوع این قراردادفراهم نشود ودر صورت اقدام خلاف این تعهد بلافاصله مراتب را ببانک اطلاع دهد. شریک قبول نمود درصورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی ازهریک از تعهدات فوق قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی بدین حال تبدیل خواهد شدو بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد به شریک جهت وصول مطالبات وهمچنین سایر خسارات وارده بخود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و شریک حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص واقدامات بانک را ازخود سلب وساقط نمود.

ماده ۱۹-چنانچه شریک از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نمایدبانک می تواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود-مباشرتا یاازطریق خرید خدمات سایراشخاص -اعمال نموده وهزینه های مربوطه رابراساس تشخیص خود محاسبه وبه حساب بدهی وی منظور نمایدوهمچنین درصورتیکه بانک ناگزیراز توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گرددپرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک ) بر ذمه شریک است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۰- شریک /راهن به بانک اجازه دادتا در هر زمان بتواندنسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قراردادبه غیر-تحت هر عنوان -اقدام نماید. بنابر این در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیرکلیه تضمینات ووثائق قراردادکماکان به قوت و اعتبار خودباقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیزبه انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

ماده ۲۱-در اجرای ” قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ ” شریک قبول نموددر صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیردر پرداخت اقساط و مطالبات بانک میتواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنمایدو سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هر گونه ادعا و اعتراض شریک در این خصوص نسبت به انجام در خواست مزبورو واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام نماید.

ماده ۲۲- گروگان عبارتست از: ششدانگ پلاک ثبتی فوق الاشعار عرصتاواعیانا با جمیع متعلقات شرعیه وعرفیه آن بانضمام آب وبرق وگاز منصوبه (درصورت بقا). تبصره – راهن /راهنین اقرار نمودند که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سندهیچگونه حقی برای غیرایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی باشد. لذا شریک مکلف گردید چنانچه به هر دلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شودبلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدیدواجدشرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر اینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک میتواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود وپیگردقانونی شریک/راهن اقدام نماید.

ماده ۲۳-کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت حق التحریرو غیره بر عهده و ذمه شریک است. ماده الحاقی ۱- شریک (تسهیلات گیرنده ) وضامنین (حسب مورد) بطورغیرقابل برگشت به بانک اختیاردادند بدون نیازبه اقدام قضائی یااجرائی مطالبات خودناشی ازاین قراردادراازهرگونه حساب اموال واسنادوی وضامنین (حسب مورد) نزد بانک یاسایرموسسات اعتباری برداشت وتسویه نماید. نامبردگان حق هرگونه ادعاواعتراضی نسبت به اقدام بانک دراین خصوص رااز خود سلب وساقط نمودند. این سند باستناد نامه شماره …………. بانک مزبور تنظیم و قبض رسید مربوطه صادروتسلیم شد. تاریخ امضاء این قرارداد بشرح مندرج در سیستم ثبت آنی اسناد می‌باشد.

تذکر:

در اینگونه اسناد اخذ عدم خلاف و جواز تخریب و نوسازی  معتبر الزامی است

  • اخذ گواهی از اداره مالیات ضرورتی ندارد
  • اخذ پاسخ استعلام ثبت  الزامی می باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *