فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند مشارکت مدنی بانک ملی

 

به‌منظور انجام  معامله  مشارکت  مدنی  بین  امضاکنندگان  ذیل :…. با مشخصات فوق که در این قرارداد شریک/شرکا نامیده می‌شود و …… با مشخصات فوق که ذیلا راهن نامیده می‌شود از یک طرف و بانک ملی ایران شعبه ایران خودرو مقیم تهران کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج کد ۲۰۰۱ که در این قرارداد بانک نامیده می‌شود از طرف دیگر این قرارداد به تاریخ (به عدد)…… (به حروف)…… منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده   ۱: منظور ازمشارکت  مدنی  موضوع  این قرارداد سرمایه‌گذاری به‌منظور احداث /تکمیل ساختمان در ملک پلاک ثبتی ……. واقع در …. متعلق  به  شریک  /شرکا طبق  نقشه  و پروانه  ساختمانی  شماره …….  مورخ…… صادره  از شهرداری …… که  تصویرآن  به  پیوست  وجزلاینفک  این قرارداد می‌باشد و شریک  /شرکا به‌موجب  این قرارداد حق  هرگونه  نقل  و انتقال  نسبت  به‌عین  یامنافع  ملک  مزبور را بهر صورت اعم  از شرطی  و رهنی  و شرطی  و صلح  حقوق  و اقرار و وکالت  و وصایت  بدون  اجازه  بانک از خود سلب و ساقط نمود/نمودند.

ماده   ۲: سهم  الشرکه  بانک  در مشارکت  موضوع  این قرارداد مبلغ  (به عدد):……. ریال  (به حروف ) ……… ریال  می‌باشد و بانک  با موافقت  شریک /شرکا  به  نسبت ……. درصد اعیانی  احداثی  موضوع  مشارکت  شریک  گردید. نسبت  مشارکت  شریک /شرکا در  ساختمان …. درصدمیباشداز سهم  الشرکه  بانک  با امضای  این قرارداد بدوا مبلغ  به  عدد:………  ریال (مبلغ  به حروف………ریال ) به‌حساب  مشترک  مشارکت  مدنی  شماره ……… فی‌مابین  طرفین  معامله  منظور شد و ضمن  اجرای  مشارکت  مدنی  بانک  به‌تدریج بقیه سهم  الشرکه  خود را به‌حساب  مذکور واریز خواهد نمود تشخیص  زمان  منظور نمودن  بقیه سهم الشرکه بانک  به‌حساب  مشترک  مشارکت  مدنی  مزبور با بانک  است .

ماده  ۳: نظر به  اینکه  شریک  / شرکا با امضا این قرارداد متعهد و ملتزم  شد/شدند که  سرمایه  مشارکت  را صرفاً «در امر مشارکت  مدنی موضوع  این قرارداد هزینه  نماید/نمایند و بر آن  اساس  بانک  بر تقاضای  ایشان  به  مشارکت  با شریک  /شرکا مبادرت  نمود لذا چنانچه  خلاف  امر فوق  برای  بانک  مکشوف  و محرز شود و یا اینکه شریک  /شرکا سرمایه  مشارکت  را در غیر موارد اعلام  شده  در این قرارداد مورد استفاده  قراردهد دهند تخلف  از مفاد قرارداد محسوب  و موجب  حال  شدن  کلیه مطالبات  بانک موضوع این قرارداد می‌شود و در آن  صورت  بانک  حق  و اختیار دارد معامله  را فسخ  و به استناد این قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات  خود و مابه‌التفاوت  سود مورد انتظار بانک  در بخش  اقتصادی  مشارکت  موضوع  قرارداد با نرخ  سود مورد انتظار بانک  در بخش  اقتصادی  خارج  ازمشارکت  موضوع  قرارداد طبق تعرفه  مصوب شورای  پول  و اعتبار به عنوان  خسارت  اقدام  نماید و در هر صورت  تشخیص و محاسبه میزان خسارت  ناشی از تخلف  شریک  /شرکا طبق  مفاد این  ماده  بابانک  است .

ماده   ۴: شریک /شرکامتعهدگردیدندتمام سرمایه  مشارکت  را منحصراً» در امر احداث  /تکمیل ساختمان  موضوع مشارکت  مورداستفاده قراردهد دهند و چنانچه  ضمن مدت  مشارکت موضوع  این قرارداد افزایش  سرمایه  مشارکت  پیشنهاد شود افزایش آن  منوط به  تشخیص  و تصویب  و موافقت  بانک  خواهد بود.

ماده   ۵: برداشت  از حساب  مشترک مشارکت مدنی  با تقاضای  شریک  /شرکا و موافقت  و امضای  متفق  شریک /شرکا و نماینده  مجاز بانک  صورت خواهد گرفت  و موافقت  بانک به غیر از اولین  پرداخت  با احراز هزینه  شدن  مبالغ  پرداخت  شده قبلی به  عمل  می‌آید.

ماده   ۶: شریک  /شرکا قبول  نمود/نمودند که  کلیه  عملیات  مربوط به  احداث تکمیل  ساختمان مورد مشارکت  را از تاریخ  امضا قرارداد در مدت  ……… ماه  راسا «انجام  دهد/دهند و بانک  در این  موردهیچگونه  مسئولیتی ندارد. اخذهرگونه مفاصاحساب وگواهی پایان کارساختمانی بعهده  شریک  /شرکا می‌باشد.

ماده   ۷: چنانچه  عملیات  احداث  /تکمیل  ساختمان  مورد مشارکت تا پایان  مدت  مقرردرماده   ۶ این قرارداد به  اتمام  نرسد یا در جریان  اجرای  کار خسارتی  متوجه موضوع  مشارکت  شود بانک  حق  واختیارداردمعامله  مشارکت  رافسخ  و نسبت  به مطالبه  و وصول سهم خودازاعیانی  احداثی  و خسارت  وارده  به  خود به شرح  این قرارداد از شریک  /شرکا اقدام  نماید.

ماده   ۸: شریک  /شرکا قبول  و تعهد نمود/نمودند چنانچه  بانک  بهر دلیلی  معامله  مشارکت رافسخ کند و سهم  بانک  ازاعیانی  احداثی  را به  تشخیص  و اظهار بانک  به‌محض  مطالبه  بانک   به بانک مسترد دارد/دارند در صورت  عدم  استرداد نسبت  به  بهاسهم  الشرکه  (شامل  اصل سود) پرداخت نشده از تاریخ  مطالبه  تا تاریخ  وصول  آن  علاوه  بر بها سهم  الشرکه  بانک  اعم  از اصل  وسودمبلغی بر ذمه‌ی  شریک  /شرکاخواهدبودکه شریک  /شرکا به علت  اشتغال  ذمه‌ی خودمتعهداست  /هستند علاوه بر بها سهم  الشرکه  بانک  به شرح  مذکور که  تأدیه  نشده  نسبت  به  مبالغ  تأدیه  نشده  به ازای هر سه  هزار ریال ………… ریال  در روزبه بانک  پرداخت  نماید/نمایند. اخذمبالغ  مندرج  در این ماده مانع  اقدامات  قانونی  بانک  وصدوراجراییه و وصول  بقیه  مطالبات  بانک  نخواهدشدتوافق شد که وجوه  دریافتی  یا وصولی  بین  سه  جز اصل  تسهیلات  (سهم  الشرکه  بانک ) سود مورد انتظار (فوائدمترتب  در اصل ) و خسارات  تاخیرتادیه تسلیم  بالنسبه  گرددهمچنین شریک  ضمن  عقد خارج لازم  و به‌طور غیرقابل  برگشت  به بانک  حق  واختیاردادتادرصورت  انقضای  قرارداد و عدم  ایفای تعهدات  از طرف  وی  بانک  مطالبات  خود اعم  از اصل  وسودوخسارات  تاخیرتادیه  و غیره  رابشرح این  ماده مطالبه  و وصول  نماید. تبصره : طرفین  با امضای  این  قراردادوضمن  عقد خارج  لازم دیگری  توافق  نمودنددرصورتی  که  بنابرتشخیص  بانک  معامله  موضوع  اینقراردادمحقق نگردد میزان  خسارت  موضوع  این  ماده  براساس سودموردانتظار بانک  بعلاوه  شش  درصد نسبت  به  اصل تسهیلات  محاسبه  وازطرف  بانک  قابل  مطالبه  و دریافت خواهد بود.

ماده  ۹: هرگاه هزینه ساختمان موضوع  مشارکت  بیش  از مبالغ  پیش  بینی  شده  باشد شریک  /شرکامتعهداست  /هستندبقیه  آن را راسا» وازاموال  خود تأمین  و پرداخت  نماید/نمایند شریک  /شرکا کلیه  وجوهی  را که  به شرح  این ماده  از اموال  خود می‌پردازد/می‌پردازند به  نسبت  سهم  الشرکه که بانک در قبال  دریافت یک  هزار ریال  به بانک  صلح  نمود/نمودند.

ماده  ۱۰: شریک  /شرکابموجب  اینقراردادتعهدنمود/نمودند که پس  از احداث  /تکمیل  ساختمان  مورد مشارکت  سهم  الشرکه  که  بانک  از ساختمان  مزبورراحداقل براساس  قیمت  تمام  شده  وسودبانک  و خسارت  متعلقه  نقدا «خریداری  نماید/نمایندویادرصورت موافقت  بانک  بها قسمتی  یا تمام  سهم  الشرکه  بانک  را طبق  ضوابط معاملات فروش اقساطی بانک به  اقساط به بانک  پرداخت  نماید/نمایند.

ماده   ۱۱: شریک  /شرکا ضمن  عقد صلح  مندرج  در ماده  ۹ به بانک  وکالت  بلاعزل  داد/دادندتابانک  سهم  الشرکه  شریک  /شرکاازساختمان  موضوع مشارکت را به  قیمتی  که  کارشناس  رسمی  دادگستری  تعیین  می‌نماید بفروش  برساند و ثمن  سهم  الشرکه را به  شریک  /شرکا پرداخت  نماید.

ماده   ۱۲: شریک  /شرکا ضمن  عقد صلح  مندرج  در ماده   ۹ به بانک  حق واختیارووکالت  بلاعزل  داد/دادندتادرصورتی  که  بانک  ضروری  تشخیص  دهد و همچنین  در صورت تعلل  و امتناع شریک  /شرکاازادامه  عملیات  ساختمانی  و تکمیل  ساختمان  مورد مشارکت  راسا» یابه وسیله  اشخاص  ثالث  به  احداث  /تکمیل  ساختمان  موضوع مشارکت  مبادرت نموده به همین منظور از وجوه  موجوددرحساب  مشارکت  مدنی  موضوع  ماده  ۲ اینقراردادنیزبرداشت نمایدچنانچه موجودی حساب  مشترک  مشارکت  مدنی  مزبورتکافوی  هزینه‌های  لازم  برای  تکمیل ساختمان موضوع مشارکت راننمایدبانک  حق  داردباتامین و پرداخت  مابقی  هزینه‌های  لازم  وجوه  پرداختی  را که  به شرح اینقراردادبعهده  شریک  /شرکااست  و خسارت  وارده  به  خود به  تشخیص  واظهاربانک  راازشریک شرکا مطالبه  و وصول  نماید. تبصره : در اجرای  موضوع این ماده  شریک  /شرکامتعهدوملتزم گردید گردیدندحداکثرظرف  ده  روز از اعلام  واخطارکتبی  بانک  نسبت  به رفع  تصرف  و تحویل ملک موضوع متعلقات  و ملحقات  آن (من‌جمله  مصالح  ساختمانی ) اعم  از منصوب  و غیر منصوب  به  بانک  اقدام نماید/نماینددرغیراینصورت  بانک  می‌تواند برای رفع تصرف  و خلع  ید شریک  /شرکاازطریق مراجع قانونی  و ذیصلاح  اقدام  نموده  و چنانچه  از این  حیث  هرگونه  خسارت  و زیانی  متوجه  بانک شود بانک  حق  واختیاردادخسارت  و زیان  وارده  به  خودراازشریک  /شرکا مطالبه  و استیفا نماید.

ماده   ۱۳: شریک  /شرکا ضمن  عقد صلح  مندرج  در ماده   ۹ متعهدگردید/گردیدنددرصورتیکه  بهر علت از فروش  ساختمان  موضوع  مشارکت  سهم  الشرکه  بانک  وصول  نشودوازاین جهت خسارت و زیانی متوجه بانک  گردد معادل  خسارت  و زیان  بانک  از اموال  خودمجانا «به  بانک  تملیک  نماید/ نمایند و بانک  حق  داردخسارت  وارده  راازشریک  /شرکا مطالبه  و وصول  نماید.

ماده   ۱۴: شریک  / شرکا بدون  اجازه  و موافقت  بانک  حق  واگذاری  سهم  الشرکه  خودراازساختمان  احداثی  مورد مشارکت به  اشخاص  دیگرندارد/ندارندهمچنین  حق  هرگونه  نقل  و انتقال  نسبت  به  منافع  سهم  الشرکه خودرابهرصورت  اعم  ازوکالت  و وصایت و اجاره  و حق  تقسیم  اموال  مشارکت  تا تصفیه حساب مشارکت را ضمن  عقد صلح  مندرج  در ماده   ۹ ازخودسلب  واسقاط نمود/نمودند. تبصره: چون  معامله  مشارکت موضوع  اینقراردادباتوجه  به  اینکه  شریک  /شرکابموجب  اینقرارداداقراردارندکه درهنگام انعقاداینقراردادایشان  وهمسروفرد/افراد تحت  تکفل  شریک  /شرکافاقدمنزل  مسکونی  هست  / هستندبانامبرده  /نامبردگان  به  عمل  آمددرصورتیکه  خلاف  اقرارشریک  /شرکابربانک مکشوف گرددبانک  حق  فسخ  مشارکت  و وصول  سهم  الشرکه  خودازاعیانی  احداثی  و خسارات  متعلقه  را از شریک  /شرکا دارد.

ماده   ۱۵: شریک  /شرکا ضمن  عقد صلح  مندرج  در ماده   ۹ به بانک  حق  واختیار و وکالت  بلاعزل  داد/دادندتادرصورتیکه  بهر علت  مشارکت  فسخ  یامنفسخ  شودبانک  به  نسبت سهم خودازاعیانی  احداثی  از موجودی  حساب  مشترک  مشارکت  مدنی  موضوع  قرارداد برداشت  نماید.

ماده   ۱۶: راهن  /شریک  /شرکابمنظورتوثیق  وتامین  تعهدات  شریک /شرکاخودبشرح اینقرارداد مال  /اموال  مشروح  ذیل  رادررهن بانک  قرارداد/دادندوببانک  حق  واختیارداد/دادندکه بانک حقوق  ومطالبات  خوددرمشارکت  موضوع  اینقراردادراطبق  مندرجات  اینقراردادازطریق  اجرای ثبت  ویاسایرمراجع  ذیصلاح  ازموردرهن  استیفا و وصول نماید ومادامیکه اینقراردادفسخ  نشده است  راهن  حق  هیچ‌گونه  نقل  و انتقال نسبت  به‌عین  یامنافع  مورد رهن  رابهرصورت  اعم از قطعی و رهنی  و شرطی  و اجاره  و صلح  حقوق  واقرارووکالت و وصایت  نخواهد/نخواهند داشت مورد رهن تحویل بانک  گردیده  ومجددا» به‌صورت  امانت  به  تصرف  مالک  داده  شد. (شرح مورد/موارد رهن  بطورکامل نوشته  شود) ……….

ماده  ۱۷: شریک  /شرکامتعهدگردید/گردیدندمورد/موارد رهن مندرج در ماده  ۱۶ رادرمقابل خطراتی که  از طرف  بانک  تعیین  میشودنزدبیمه  گر موردقبول  بانک  و به نام  و به  نفع  بانک  وبهرمبلغ  و مدتی  که  بانک  بخواهدبیمه  نموده  و بیمه  نامه  راهم زمان  با تاریخ  امضااینقراردادببانک تسلیم  نماید/نمایند همچنین  نامبرده  /نامبردگان متعهداست  /هستند نسبت  به تجدید بیمه نامه رأس  انقضاسررسیدبیمه  نامه به صورتی  اقدام  نماید/نمایند که  مورد/موارد رهن  در طول مدت رهن از پوشش بیمه  خارج  نشود بیمه  نامه  جدیدراحداکثرظرف  دوروزازانقضای  مدت  بیمه  نامه  قبلی به بانک  تسلیم  نماید/نماینددرغیراینصورت  بانک  حق  داردمورد/موارد رهن  را به  هزینه  شریک معادل  یکصدوسی  درصدمانده  سهم  الشرکه  بانک  و تعهدات  شریک  /شرکا بیمه  نمایدوشریک /شرکا متعهدبه  پرداخت  هزینه  بیمه می‌باشد/میباشندومکلف  است  /هستند به‌محض  مطالبه  بانک  آن را بپردازد/بپردازندودرصورت  عدم  پرداخت  بانک  می‌تواند مبلغ مزبورراجزمطالبات خودازشریک شرکامنظورنماید. اقدام به  بیمه  از طرف  بانک  اختیاری  است  وهیچگونه تعهدومسئولیتی از این لحاظ دربرابرشریک  /شرکابعهده  بانک  نیست . در صورت  بروزخطریاخطراتی  که  مورد/موارد رهن درمقابل  آن  وبشرح  فوق  به  نفع  بانک  بیمه  شده خسارت  دریافتنی  توسط بانک از بیمه گروصول خواهد شد. نسبت  به  میزان  خسارت  دریافتنی  که  موردتوافق  بین  بانک  و بیمه گرقرارگیردشریک شرکاحق  هرگونه  ایرادواعتراضی  راازخودسلب  واسقاط نمود/نمودند.

ماده   ۱۸: شریک  /شرکا/ راهن  بدینوسیله  تعهد نمود/نمودند که  از اقداماتی  که  باعث  کاهش  بهای  مورد/موارد رهن شود خودداری  نماید/نمایندوبانک  حق  داردهرموقع  که لازم بداندمورد/موارد رهن رابوسیله ارزیاب خودارزیابی  نماید.

ماده   ۱۹: هرگونه عرصه واعیانی  وتاسیسات  وابنیه  ومستحدثات  که  به مورد /موارداضافه  والحاق  شود اعم  از متصل  و منفصل  و نیز امتیازات  تلفن  آب   برق  و گاز من  حیث  المجموع جزمورد/موارد رهن  است  ومانع  اجرای  ماده   ۳۴ اصلاحی  قانون ثبت نخواهدبود ونیزتمامی  مورد/موارد رهن  تاپرداخت  کلیه  بدهی  اعم  از اصل  وکارمزدو سود و سایرخسارات متعلقه  دررهن  بانک  باقی  است  چنانچه  قبل  ازفسخ  اینقراردادشهرداری  یاهرسازمان وموسسه دیگری  بخواهدباستنادمقررات  وقوانین  مربوط برای  احداث  یاتوسعه  خیابان  کوچه  معبر یاجاده  یااجرای  طرحی  قسمتی  یا تمام  مورد/موارد رهن  راجزخیابان  کوچه معبریاجاده یا طرح  مربوط قراردهدویاآن  را بهرعنوان  تملک  نماید بانک  ضمن  عقد رهن  موضوع  این قرارداد وکیل بلاعزل راهن /شریک /شرکااست تاازطرف راهن /شریک /شرکاآن  قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح ذیربط توافق مینمایدبه مرجع مربوط واگذار نماید و عندالاقتضا مصالح ساختمانی آن قسمت رابهرشخص وبهرقیمت وبهرترتیب که بخواهدبه فروش برساندبهاوعایدی  موضوع  این ماده رابابت قسمتی ازمطالبات خودبشرح اینقراردادمحسوب داردونیزانجام کلیه تشریفات  واگذاری موارد رهن به شهرداری یاسازمان یامجری طرح مربوط وفروش مصالح ساختمانی اعم ازامضااسناد دفاتر وسایرامورمربوط دارای اختیارتام ونامحدوداست وازهرجهت قائم مقام راهن شریک شرکااست و راهن / شریک شرکامتعهدگردیدندظرف مدت دوروزپس ازاخطارکتبی بانک اسنادمالکیت مربوط به موارد رهن را به بانک تسلیم نمایند.

ماده  ۲۰: درصورتیکه شریک شرکاراهن برخلاف هریک ازموارداین قرارداد رفتار نمایندیاازانجام تعهدات خودبشرح این قراردادخودداری نمایندبانک علاوه برحق فسخ معامله  موضوع اینقراردادحق داردبه شرح اینقراردادمطالبات وسهم خودازاعیانی احداثی راازطریق  اجرای   ثبت استیفانماید.

ماده  ۲۱: شریک شرکا ضمن عقد صلح مندرج در ماده  ۹ حق فسخ قراردادرادرهرمرحله نسبت بهر موردی ازخودسلب واسقاط نمودندوکلیه شرایط ومندرجات اینقراردادراضمن عقد صلح مزبور قبول  و تائیدنمودند.

ماده  ۲۲: شریک /شرکا ضمن عقد صلح مندرج در ماده  ۹ شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزلاینفک اینقرارداداست قبول وامضانمودندوضمن عقدمزبوربانک ملی ایران راوکیل بلاعزل خودنمودندوبنابراین به بانک حق واختیاردادندکه بانک مطالبات خودناشی ازاسنادو مدارک وقراردادهای فی‌مابین موضوع اینقراردادوهرنوع مطالبات خودراازموجودی حسابهاوسپرده هامتعلق به شریک نزدخودوهریک ازشعب وواحدهای بانک ملی ایران وسایربانکهای کشورتامین  وبرداشت  نماید.

ماده  ۲۳: هزینه ثبت اینقراردادوهزینه های وصول مطالبات بانک ازهرجهت وبابت (دستمزدکارشناسان حق الوکاله وکیل ونماینده قضائی درتمام مراجع ومراحل طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه  سفر وکلای دادگستری واصلاحیه های بعدی آن هزینه دادرسی واجرائی وثبتی و غیره) کلابعهده شریک /شرکا است شریک شرکاهرگونه اقدامات اجرای بانک ازطریق اجرای ثبت وصدوراجرائیه به مراجع دیگرراتاوصول مطالبات بانک هرجهت بابت قبول نمود

ماده  ۲۴: شریک شرکابموجب اینقراردادضمن عقد صلح مندرج در ماده ۹ بصصورت  غیرقابل عدول به بانک حق واختیاراجازه دادندکه بااحداث ساختمان موضوع مشارکت بامراجعه به سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربه نسبت سهم الشرکه خودبرای خودسندمالکیت اعیانی اخذنمایدشریک شرکا ضمن عقد صلح مذکورحق مطالبه اجرت المثل عرصه راازخودسلب نمود/نمودنددرصورتیکه صدور سند مالکیت بنام بانک بعلت فعل یاترک فعل شریک /شرکابامانع مواجه شودشریک /شرکامتعهداست. علاوه قیمت سهم الشرکه بانک خسارت وارده به بانک براساس ماده  ۸ اینقراردادراببانک بپردازداظهاروتشخیص بانک درتمام مواردقبول وتائیدشریک شرکامیباشدضمناشریک شرکابابهره برداری بانک ازمنافع عرصه حسب السهم واحداث ساختمان درآن بدون حق مطالبه اجرت المثل ازبانک موافقت نمودند.

ماده  ۲۵: راهن  / شریک شرکابدینوسیله متعهدشدندکه ازهرگونه اقدامی که مغایرمقررات شهرداری یاسایرمراجع ذیربط است ودرصورت انجام استیفای مطالبات بانک راازمواردرهن بااشکال مواجه نمایدخودداری  کنددرغیر اینصورت بانک ضمن عقد صلح موضوع اینقراردادوکیل بلاعزل راهن /شریک /شرکااست تاازطرف راهن /شریک شرکانسبت به تأدیه جرائم موردمطالبه اقدام نمایدوهرگونه پرداختی در این رابطه بعمل آیدموردقبول راهن شریک شرکامیباشدوبدینوسیله حق هرگونه اعتراضی وایرادراازخودسلب واسقاطنمود.

ماده  ۲۶: در راستای اجرای ماده اآئیننامه پیشگیری ومبارزه بارشوه دردستگاه اجرای مصوب  ۱/ ۹/ ۱۳۸۳ هیات وزیران وبند ه  ماده  ۲ وهمچنین ماده  ۷ آئیننامه مذکوروقوانین مرتبطبااین امرچنانچه برای بانک مسلم مسجل شودکه شریک شرکاتسهیلات بانکی رابدون رعایت مقررات وضوابط معاملاتی وبانکی اخذنموده است ومورد مشمول یکی ازبندهای احصاشده در ماده  ۱ آئیننامه پیشگیری ومبارزه بارشوه در دستگاه اجرایی  باشدو همچنین امرمذکوربموجب حکم قطعی درمحاکم دادگستری به اثبات رسیده باشدبانک حق اختیارداردبطوریک جانبه وبصرف اعلام شریک شرکاقراردادرافسخ وکل مطالبات خودناشی ازاینقراردادرااعم از اصل سود و کلیه خسارت وارده ازشریک شرکاراهن مطالبه نمایدبدیهی ست وصول مطالبات بانک ملازمه بافسخ قرارداد نداردهمچنین بمنظورجلوگیری ازانجام معامله واعطاتسهیلات جدیدبه متخلف بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم ازحقیقی یاحقوقی به معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری ایران به مدت  ۵ سال ازانعقادقراردادجدیدباوی خودداری نمایدشریک شرکاوراهن ادعاواعتراض ایرادی رادراین خصوص ازخودسلب و ساقط نمودند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها