فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی/حقوقی برای احداث مجتمع مسکونی/ واحد مسکونی انفرادی – در زمین واگذاری

متن حقوقی سند مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی/حقوقی برای احداث مجتمع مسکونی/ واحد مسکونی انفرادی – در زمین واگذاری

 

نظر به اینکه خانم/اقای/شرکت ………………. مالک پلاک ثبتی ………………. ، با اخذ مجوزهای ﻻزم و موافقت سازمان/ شرکت ………………. تقاضای مشارکت با بانک برای احداث و تکمیل ساختمان در پلاک مزبور را دارد، این قرارداد بین:

الف)١. خانم/اقای ………………. فرزند ………………. به شماره شناسنامه ………………. تاریخ تولد ………………. صادره از ………………. کد ملی ………………. به شماره اقتصادی ……………………. به نشانی ………………. کدپستی ……………….

٢. شرکت ………………. ثبت شده به شماره ………………. نزد اداره ثبت شرکت‌های ………………. با شناسه ملی ………………. به شماره اقتصادی ………………. به نشانی ………………. کدپستی ………………. به نمایندگی خانم‌ها/اقایان ………………. و ………………. صاحبان امضای مجاز شرکت طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ………………. مورخ ………………. که در این قرارداد ”شریک ” نامیده می شود، از یکطرف و؛

ب) سازمان/شرکت ………………. به نشانی ………………. به نمایندگی اقای/ خانم ………………. به موجب نامه شماره ………………. مورخ ………………. بعنوان ”راهن زمین واگذاری ” از یک طرف و؛

ج) بانک مسکن- شعبه ………………. کد ………………. به نشانی ………………. به شماره اقتصادی ………………. به نمایندگی اقای/خانم ………………. به موجب نامه شماره ………………. مورخ ………………. که در این قرارداد ”بانک ” نامیده می‌شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد و ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

 

ماده یک:

موضوع مشارکت عبارت است از سرمایه گذاری و اقدام در امر احداث و تکمیل ………………. واحد مسکونی در قطعه ………………. صورتمجلس تفکیکی شماره ………………… مورخ ………………. اداره ثبت …………… جزء پلاک ثبتی ………………. فرعی از ………………. اصلی واقع در بخش ………………. حوزه ثبتی ………………. به نشانی ………………. ه به موجب قرارداد واگذاری شماره ………………. مورخ ………………. سازمان / شرکت ………………. به شریک واگذار شده است. شریک متعهد است ساختمان مورد مشارکترا با اسکلت ………………. در ………………. بلوک ………………. طبقه مشتمل بر ………………. واحد مسکونی با مجموع زیربنای ………………. مترمربع مطابق نقشه‌های مصوب و با رعایت پروانه ساختمانی شماره…………………… مورخ ………………. صادره از ………………. بشرح مفاد این قرارداد احداث/ تکمیل و آماده بهره برداری نماید.

 

ماده دو:

هزینه کل اجرای طرح و احداث ساختمان مورد مشارکت بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده تماما منطبق با نظر و براورد شریک و طبق ارزیابی انجام شده توسط بانک می‌باشد. بانک با پرداخت و واریز مبلغ ………………. ریال بعنوان سهم الشرکه خود به حساب مشترک مشارکت، با قبول شریک به میزان ………………. درصد در مورد مشارکت سهیم گردید که در اینصورت سهم شریک از مورد مشارکت معادل ………………. درصد می‌باشد. همچنین شریک متعهد شد حداکثر تا پایان مدت قرارداد به هزینه خود نسبت به انجام تعهداتش به شرح برگ ارزیابی اقدام نماید.

تبصره– برداشت از حساب مشترک مشارکت به صورت مرحله به مرحله، منوط به کسب موافقت بانک و مشروط به هزینه شدن وجوه برداشت شده قبلی و پیشرفت فیزیکی مورد مشارکت – طبق نظر و تشخیص بانک – خواهد بود و این موضوع تاثیر و تغییری در میزان سهمالشرکه بانک و شریک ایجاد نمی‌نماید.

 

ماده سه:

مدت این قرارداد ………………. ماه از تاریخ امضاء می‌باشد. شریک مدیریت اجرا و تکمیل موضوع مشارکت را به عهده گرفت و قبول و تعهد نمود که کار اجرا و احداث ساختمان مورد مشارکت را با هزینه خود و طبق پروانه و نقشه مصوب و با رعایت مفاد این قرارداد، حداکثر تاپایان مدت این قرارداد بدون دریافت هیچگونه وجه و یا ادعایی نسبت به بانک راسا انجام دهد و بانک در این مورد هیچگونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت. همچنین شریک متعهد شد پس از تکمیل ساختمان مورد مشارکت، نسبت به اخذ گواهی پایان‌کار، صورتمجلس تفکیکی و سایر مدارک ﻻزم از سازمان‌های ذیربط اقدام نماید. تشخیص بانک در مورد انجام کلیه تعهدات شریک در اجرای کامل موضوع مشارکت با سلب حق هرگونه اعتراض، قطعی و مورد قبول شریک می‌باشد.

 

ماده چهار:

شریک در حکم امین است و متعهد گردید طبق وظیفه امین عمل نماید. لذا چنانچه در اثر هرگونه تخلف، تعدی یا تفریط وی در اجرای موضوع مشارکت خسارتی متوجه سهم الشرکه بانک یا اشخاص ثالث گردد شریک ضامن و متعهد به جبران کلیه خسارات وارده از اموال خود می‌باشد. لذا بطور غیر قابل برگشت متعهد گردید معادل خسارات وارده به سهم الشرکه بانک براساس تشخیص و ارزیابی بانک، از اموال خود به بانک تملیک یا جبران خسارت نماید. در صورت عدم جبران خسارت وارده، سهم الشرکه بانک در مورد مشارکت به همان میزان افزایش خواهد یافت.

 

ماده پنج:

با توجه به اینکه هزینه انجام موضوع مشارکت طبق محاسبات بانک بشرح این قرارداد تعیین گردیده و سهم الشرکه بانک نیز بران اساس معین شده است، شریک قبول نمود چنانچه برای انجام موضوع مشارکت بیش از مبلغ مزبور هزینه نماید، سهم الشرکه بانک و نسبت آن به هیچ وجه تغییر ننماید. لذا شریک جمع هزینه‌های احتمالی مزبور را در ازاء دریافت یک هزار ریال به بانک صلح نمود ضمنا. شریک ضمن عقد صلح موضوع این ماده با قبول شرط ترک فسخ، حق فسخ و رجوع از قرارداد و واگذاری سهم الشرکه خود به دیگری را از خود سلب نمود و ضمن آن کلیه تعهدات مند رج در این قرارداد را نیز بعهده گرفت و قبول نمود در صورت تخلف از هریک از تعهدات مذکورمشارکت منفسخ و سهم الشرکه بانک از تاریخ امضای این قرارداد تبدیل به بدهی وی شده و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود ناشی ازاین قرارداد را استیفاء نماید ضمنا. اسقاط کافه خیارات از شریک بعمل امد.

همچنین شریک حق انتفاع از زمین مورد مشارکت را در ازاء دریافت یک هزار ریال دیگر به بانک صلح نمود.

 

ماده شش:

شریک/راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچ یک از عناوین حقوقی حتی به صورت صلح و وکالت در مورد وثیقه/مشارکت انجام نداده و برای دیگری در آن ایجاد حقی ننماید و هرگونه نقل و انتقال عین، منافع و کلیه حقوق قانونی متصوره و شرعیه مورد وثیقه/مشارکت تحت هر عنوان بدون موافقت بانک باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین شریک تعهد نمود به منظورانجام موضوع فوق و برای اطلاع سایر اشخاص اطلاعیه‌ای مبنی بر ”احداث ساختمان با مشارکت بانک مسکن و در رهن و وثیقه بودن همهواحدهای در حال ساخت ”در محل ساختمان مورد مشارکت نصب نماید.

 

ماده هفت:

شریک/ راهن به بانک اجازه داد همه ساله مورد مشارکت/وثیقه این قرارداد را تا میزان کل سهم الشرکه طرفین، در برابر خطرات آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و طوفان، طبق مقررات بانک و تا زمان تسویه کامل مطالبات، نزد یکی از شرکتهای بیمه، به نفع بانک بیمه نموده و هزینه آن را از شریک مطالبه نماید. بنابراین پرداخت مراحل سهم الشرکه موکول به تامین هزینه‌های صدور بیمه نامه مربوطه توسط شریک می‌باشد. همچنین شریک متعهد گردید درصورت افزایش مبلغ سهم الشرکه بانک یا تمدید مدت انجام تعهدات این قرارداد یا تاخیر در تسویه مشارکت، نسبت به پرداخت حق بیمه مربوطه برای مبلغ سهم الشرکه یا مدت افزایش یافته تا زمان تسویه مشارکت – طبق نظر و شرایط بانک – اقدام نماید. درصورت امتناع شریک از پرداخت هزینه‌های بیمه، بانک می تواند پرداخت مراحل سهم الشرکه خود را متوقف نموده یا اینکه مبالغ ﻻزم را از حساب مشترک مشارکت برداشت نماید و چنانچه موجودی حساب مزبور کافی نباشد با تامین هزینه مذکور توسط بانک، سهم الشرکه بانک در موردمشارکت بهمان میزان افزایش خواهد یافت.

همچنین شریک/راهن مکلف گردید درصورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد مشارکت یا وثیقه، بلافاصله مراتب را جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتبا به بانک اعلام نماید. در این وضعیت بانک می تواند براساس مقررات موردعمل و تشخیص خود وجوه پرداختی شرکت بیمه را با توجه به میزان خسارات وارده، به منظور تعمیر و بازسازی مورد مشارکت/وثیقه در اختیار شریک/راهن قراردهد. وی نیز مکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد مشارکت/وثیقه و بازگرداندن آن به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید، بترتیبی که ارزش آن طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید. شریک/راهن ضمن قبول شرایط و تعهد به انجام موارد فوق، حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در خصوص نحوه بیمه و شرایط جبران خسارت را از خود سلب نمود.

 

ماده هشت:

در صورت فوت شریک- در مواردیکه شریک شخص حقیقی است – چنانچه ورثه وی قرارداد مشارکت مدنی را تائید نمایند قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند (اعلام قبولی کتبی وراث به بانک به منزله امضاء و تنفیذ این قرارداد خواهد بود). در غیر این صورت مشارکت منفسخ می‌گردد و بانک حق دارد طبق مفاد این قرارداد حقوق خود را استیفا نماید. دراینصورت چنانچه وجوه مصرف نشده ای در حساب مشترک مشارکت موجود باشد بانک حق دارد انرا بابت مطالبات خود ناشی از قرارداد منظور نموده و نسبت به وصول باقی مطالبات خود اقدام نماید.

 

ماده نه:

در صورت تعدد مالکیت پلاک مورد مشارکت، مسئولیت شرکاء (کلیه مالکین) درخصوص انجام مورد مشارکت و ایفاء کلیه تعهدات موضوع این قرارداد در قبال بانک تضامنی بوده و قابل تفکیک و تجزیه نمی‌باشد لذا. تمامی شرکاء مشترکا و متضامنا مکلف به ایفاء تعهدات ناشی از این قرارداد می‌باشند و بانک در این خصوص حق مراجعه به هریک از شرکاء را منفردا، مشترکا و متضامنا دارد.

 

ماده ده:

در صورتی که مشارکت به هر جهت یا به علت تخلف شریک از هریک از تعهدات ناشی از قرارداد منفسخ گردد یا مدت این قرارداد منقضی گردد، شریک قبول نمود بلافاصله ارزش روز سهم الشرکه بانک که مشتمل بر اصل سرمایه و منافع حاصله – بنا به تشخیص وارزیابی بانک – است را به بانک بپردازد. در این صورت ارزش روز سهم الشرکه بانک بشرح فوق به دین حال تبدیل شده و چنانچه شریک در تادیه انها تاخیر نماید، بعلت تاخیر در تادیه بدهی مزبور (ارزش روز سهم الشرکه بانک)، از تاریخ سررسید/انفساخ مشارکت تاتاریخ تسویه کامل ان، مبلغی بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت. از این رو شریک قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تادیه نشده فوق اﻻشعار مبلغی معادل ………………. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضاء این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ مذکور تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یاقضایی، راسا از هر نوع حساب از جمله حساب یارانه واریزی دولت و سایر اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائی‌های وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. شریک حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در اینخصوص را از خود سلب و ساقط نمود. اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالباتبانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد.

تبصره – شریک قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید/انفساخ مشارکت بابت مطالبات ناشی از این قرارداد به بانک پرداخت مینماید بالنسبه به حساب اصل سرمایه، منافع حاصله و مافی الذمه فوق منظور گردد. شریک کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه یاد شده را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

* طبق دستورالعمل مجموع ” حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک + ۶”در نقطه چین قید شود.

 

ماده یازده:

بانک حق دارد هر موقع ﻻزم بداند برای ارزیابی و نظارت بر حسن انجام تعهدات شریک و بازدیدهای فنی به منظور حصول اطمینان از عملیات اجرایی و روند انجام موضوع مشارکت، از مورد مشارکت بازدید نماید و شریک تعهد نمود همواره بدون حق اعتراض وسیله این نظارت و بازدید را فراهم نماید. لذا چنانچه بانک تشخیص دهد شریک در احداث ساختمان طبق برنامه تعیین شده عمل نمی نماید یا ازتکمیل ساختمان امتناع نموده یا عملیات ساختمانی بدون موافقت بانک، به نحوی از انحاء تعطیل و یا معطل شده و متوقف گردد یا به رصورت موضوع مشارکت در پایان مدت قرارداد به اتمام نرسد یا در جریان و اجرای کار خسارتی متوجه ساختمان گردد یا شریک برخلاف هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد رفتار نماید، بانک حق دارد ضمن فسخ مشارکت قیمت سهم خود را محاسبه و تعییننماید و شریک قبول و تعهد نمود بلافاصله مبلغ تعیین شده را به بانک بپردازد و شریک بطور غیر قابل برگشت به بانک اجازه داد در اینزمینه طبق ضوابط خود عمل نماید.

در صورت عدم واریز مبلغ مذکور به حساب بانک مبلغ تعیین شده و همچنین سهم الشرکه بانک از تاریخ امضاء این قرارداد به عنوان طلب مسلم بانک و دین محقق شریک بوده و بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت و بانک به عنوان طلبکار اجازه دارد برای وصول مطالبات خود و حسب مورد خسارات وارده، به کلیه حساب‌های بانکی یا سایر اموال شریک نزد خود مراجعه یا از طریق صدور اجرائیه یا هرطریق قانونی دیگر که مصلحت بداند طبق مفاد این قرارداد اقدام نماید. شریک قبول نمود در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات بانک، از تاریخ سررسید/ فسخ قرارداد تا تاریخ واریز و تسویه کامل مطالبات بانک، مبلغی طبق ماده ١٠ بر ذمه وی تعلق خواهدگرفت که به انضمام مانده بدهی و سایر هزینه‌های قانونی باید به بانک بپردازد. در اینصورت چنانچه وجوه مصرف نشده ای در حسابمشترک مشارکت موجود باشد بانک حق دارد وجوه مزبور را برداشت و نسبت به باقیمانده مطالبات خود اقدام نماید. تشخیص بانک برایاحراز تخلف و عدم انجام تعهدات شریک و همچنین تعیین مطالبات و خسارات وارده به بانک مورد قبول شریک/ راهن وکافی برای اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات بانک می‌باشد.

 

ماده دوازده:

بانک به تقاضای شریک مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه بمدت ده سال به شریک پرداخت نمود و شریک ضمن اقرار به دریافت آن تعهد نمود به هنگام تسویه قرارداد یا در پایان مدت فوق‌الذکر (حسب مورد)، مبلغ مذکور را به بانک مسترد نماید. همچنین شریک ضمن عقدصلح موضوع ماده پنج، حق فسخ عقد قرض فوق الذکر را تا تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده سیزده:

شریک/ راهن (اقای/خانم ………………. فرزند ………………. به شماره شناسنامه ………………. تاریخ تولد ………………. صادره از ………………. کد ملی ………………. به نشانی ………………. کدپستی ………………. ) ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد، به منظور تضمین تعهدات مذکور ششدانگ غیرمنقول مندرج در اینقرارداد را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید مگر پس از انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد. بانک پس از تصرف موقت گروگان آن را مجددا در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع آن بهره‌مند گردد. تمام وثیقه درمقابل هر میزان از مطالبات بانک در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبتاز تمام وثیقه استفاده نماید. همچنین کلیه مستحدثات موجود و انچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده ٣۴ قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.

 

ماده چهارده:

چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه/ مشارکت، قبل از فک رهن در معرض اجرای طرح‌های موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک بعنوان قائم مقام شریک/راهن، وکیل بلاعزل می‌باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور در کمیسیون‌های ذیصلاح و توافق در تقویم مورد وثیقه/ مشارکت را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه، وجوهی که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد مشارکت/وثیقه پرداخت خواهد شد را دریافت نموده و پس ازکسر هزینه‌های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

 

ماده پانزده:

با توافق طرفین پس از تکمیل ساختمان موضوع مشارکت، قیمت فروش آن و همچنین ارزش سهم‌الشرکه هریک از طرفین طبق ضوابط بانک- که بشرح این قرارداد مورد قبول شریک می‌باشد – تعیین می‌گردد و بانک می‌تواند سهم خود را در واحدهای احداثی موضوعاین قرارداد طبق ضوابط مورد عمل خود نقدا یا بصورت اقساطی به شریک واگذار نماید. در این صورت شریک متعهد به خریداری سهمالشرکه بانک بر اساس ارزیابی بانک است. در صورت عدم موافقت بانک با فروش اقساطی سهم‌الشرکه خود، شریک باید بلافاصله نسبت به خرید ” نقدی و دفعتا واحده ” سهم الشرکه بانک بر اساس قیمت گذاری بانک اقدام نماید.

تبصره– شریک قبول نمود چنانچه قیمت روز فروش مورد مشارکت- بر اساس ارزیابی بانک -کمتر از قیمت تمام شده آن باشد، سهم بانک بر مبنای قیمت تمام شده، محاسبه و شریک متعهد و مکلف به خریداری آن با قیمت تمام شده گردید.

 

ماده شانزده:

شریک ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر درخصوص شرایط مشارکت بانک، ارزیابی مورد مشارکت و تعیین میزان سهم الشرکه بانک و نحوه محاسبه آن، اقدامات و محاسبات بانک براساس مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره – طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و شریک متعهد گردید به صرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام شریک در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

 

ماده هفده:

شریک اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد شریک دراثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه دردستگاه‌های اجرایی مصوب ١٣٨٣ هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است، بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد مشارکت را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و شریک/ راهن حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده هجده:

در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و ایین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی ان، شریک ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابطمبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات، مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در این خصوص، اقرار و تصریح نمود کهاخرین اطلاعات و مشخصات سجلی، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را به صورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است، لذا متعهد گردید درصورت هرگونه تغییر در مشخصات سجلی (درمورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکت نامه/ اساسنامه/تصمیمات هیات مدیره/ صاحبان امضائ مجاز (درمورد اشخاص حقوقی)، بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروز رسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک ﻻزم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور- حسب مورد- اقدام نماید. همچنین شریک متعهد شد مباشرتا از تسهیلات /خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در این خصوص برای دیگران هیچگونه حقیایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئا یا کلا امکان استفاده از تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و درصورت اقدام خلاف این تعهد، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد.

شریک قبول نمود در صورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هریک از تعهدات فوق، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد به شریک، جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و شریک حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده نوزده:

چنانچه شریک از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید بانک می‌تواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود-مباشرتا یا ازطریق خرید خدمات سایر اشخاص- اعمال نموده و هزینه‌های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسبه و به حساب بدهی وی منظور نماید. همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد، پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) بر ذمه شریک است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ١۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مطالبه و وصول خواهد شد.

 

ماده بیست:

شریک/ راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر- تحت هر عنوان- اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر، کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان به قوت و اعتبارخود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

 

ماده بیست و یک:

در اجرای ”قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱”شریک قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می‌تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا واعتراض شریک در این خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می‌نماید

 

ماده بیست و دو:

گروگان عبارت است از: ……………….

تبصره– راهن اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی‌باشد. لذا شریک مکلف گردید چنانچه به هردلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگان‌های بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر اینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حالت بدیل شده و بانک می‌تواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی شریک/راهن اقدام نماید.

 

ماده بیست و سه:

با توجه به اینکه ساختمان مورد مشارکت در قطعه زمین موضوع قرارداد واگذاری شماره ………………. مورخ ………………. سازمان/ شرکت ………………. احداث می شود، لذا سازمان/شرکت واگذارنده به موجب نامه شماره ………………. مورخ ………………. موافقت خود را با تنظیم این قرارداد و انجام مشارکت و ترهین قطعه زمین مذکور، اعلام نمود. همچنین شریک ضمن عقد صلح مذکور در ماده پنج، باسلب حق هرگونه نقل و انتقال عرصه و اعیان و منافع قطعه زمین مذکور، قبول و موافقت نمود درصورتی که بانک تخلف شریک از مفاد وتعهدات موضوع این قرارداد را احراز نماید، حق دارد راسا و بدون نیاز به اقدام و تشریفات اداری یا قضایی، قرارداد واگذاری را فسخ و مورد وثیقه وکلیه حقوق شریک ناشی از قرارداد واگذاری را بطورکامل و از هرجهت بنام خود یا دیگری منتقل نماید. شریک حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدامات بانک و راهن براساس مفاد این ماده را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده بیست و چهار:

کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه شریک است.

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *