جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

پشتوانه تضمینی بانک خاورمیانه

 

نظر به اینکه: شرکت فوق الذکر که ذیلا” مشتری نامیده می‌شود و بانک خاورمیانه با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد به اختصار بانک نامیده می‌شود.

تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی بر مبنای قراردادهای خود تا مبلغ …………………………… ریال از تسهیلات مالی و خدمات بانک استفاده نماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور به علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک بدهکار گردد. 

 

ماده 1) مشتری قبول و اقرار نمود که در معاملات وی با بانک قراردادهای داخلی منعقده فی مابین بدون محدودیت زمان قرارداد معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود.

 

ماده 2) مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود را بابت قراردادهای مذکور در ماده 1 را اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارت متعلقه و همچنین هرگونه بدهی دیگر بابت معاملات خود با بانک را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است و در هر حسابی که باشد در سررسید مقرر به بانک بپردازد. کارمزد و سود متعلقه به قرار مندرج در قراردادهای فی مابین محاسبه می‌شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری میباشد.ضمنا” مشتری قبول و موافقت نمود وجوه پرداختی وی بعد از سررسید متناسبا” به سه جزء اصل تسهیلات …….. سود ………. وجه التزام تاخیر تادیه تسهیم و در محاسبات مربوطه منظور گردد.

 

ماده 3) مشتری موافقت و قبول نمود که در صورت عدم انجام تعهدات وی به شرح قراردادهای فیمابین کلیه بدهیهای مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال شده و بانک حق خواهد داشت باستناد این قرارداد نسبت به مطالبه کلیه مطالبات خود به صورت یک جا از مشتری و یا وصول آنها از طریق صدور اجرائیه یا به هر طریق قانونی دیگر که مصلحت بداند اقدام نماید صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از تعهدات و پرداخت بدهیهای وی مورد قبول مشتری خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که به شرح فوق مشتری آن را قبول نموده اقدام به صدور اجرائیه برای وصول مطالبات خود بنماید و دفتر خانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.

 

ماده 4) مشتری و راهن با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و مفاد تصویب نامه شماره 153965 /ت31395 / ه مورخ …………. هیئت محترم وزیر آن در خصوص آئین نامه وصول مطالبات سررید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات متعهد گردیدند در صورت عدم پرداخت اقساط یا هر گونه طلب بانک در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تصفیه کامل بدهی در مواردی که مشتری / راهن در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید از تاریخ تخلف مشمول پرداخت وجه التزام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخهای زیر خواهند بود.

الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه ) معادل شش درصد مجموعا” 32 درصد در سال.

ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سر فصل معوق ( بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه ) معادل 8 درصد مجموعا” 34 درصد در سال.

پ- پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن ( بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه ) معادل 10 درصد مجموعا” 36 درصد در سال.

ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد بیش از نه ماه و کمتراز هجده ماه معادل 12 درصد مجموعا” 38 درصد در سال.

ث-  در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول بیشتر از 18 ماه انتقال یابد معادل 14 درصد مجموعا” 40 درصد در سال.

تبصره یک: مبلغ مذکور در این ماده در مواردی نیز که مشتری / راهن به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست و سایر موارد از این قبیل به تشخیص بانک از تسهیلات غیر مجاز استفاده نموده باشد به عهده مشتری / راهن است مبنای محاسبه در این مورد تاریخ عقد قرارداد می‌باشد.

تبصره 2: مشتری / راهن متعهد و ملتزم گردیدند خسارت دیرکرد متعلقه بر اساس نرخهای ذکر شده بالا را بدون هرگونه اعتراض و بر اساس محاسبات و تشخیص بانک پرداخت نمایند و حق هرگونه اعتراض را در این زمینه از خود سلب و اسقاط نمودند و تشخیص بانک در زمینه تاخیر مشتری و دفاتر و عملیات حسابداری بانک به صورت غیر قابل برگشت مورد قبول مشتری می‌باشد.

 

ماده 5) مدت این قرارداد از تاریخ ذیل به مدت …………… سال شمسی میباشد و مادام که مشتری کلیه تعهدات خود را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته است این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است.

تبصره 1: در صورت تقاضای مشتری مبنی بر تمدید بانک میتواند نسبت به تمدید قراردادها موافقت نماید.

تبصره 2: در صورت اعلام بانک مینی بر لزوم انعقاد قرارداد متمم بلحاظ تغییر شرایط و مقررات جاری در خلال مدت قرارداد مشتری موظف به انعقاد قرارداد مقرر خواهد بود و در غیر اینصورت بانک از انعقاد قراردادهای داخلی معذور خواهد بود.

 

ماده 6) به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد.

 

ماده 7) مشتری به منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود به شرح این قرارداد مال /اموال مذکور در ماده 13 را در رهن بانک قرارداد و به بانک حق داد مطالبات خود از مشتری را از طریق اجرای ثبت از مورد رهن استیفا و وصول نماید و به موجب این قرارداد مشتری قبول و تائید نمود که مورد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است بابت تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی نزد بانک و مطالبات بانک به شرح این قرارداد نیز میباشد و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد رهن استیفا نماید و مادام که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت را نخواهد داشت مورد رهن تحویل بانک گردیده و مجددا” به صورت امانت به تصرف مشتری داده شده است.

 

ماده 8) مشتری متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده 12 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضای این قرارداد تسلیم نماید. همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه ملک مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه مشتری معادل 120 درصد مانده بدهی بیمه نماید و مشتری متعهد پرداخت هزینه بیمه میباشد و مکلف است به محض مطالبه به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانک می‌تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر مشتری قبول نمی‌نماید در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد مشتری حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب می‌نماید. 

 

ماده 9) مشتری بدین وسیله تعهد نمود که بدون موافقت قبلی و کتبی بانک از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد وثیقه باشد خودداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد رهن را مجددا” بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

 

ماده 10) هرگونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد وثیقه ایجاد و به آن اضافه شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات آب و برق و گاز و تلفن منصوبه و جاریه جز مورد وثیقه در رهن بوده و مانع از اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی‌مورد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات قانونی در وثیقه بانک باقی است.

 

ماده 11) هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود اجرائیه صادر نماید مبلغی معادل تعرفه آئین نامه حق الوکاله امور اجرائی جهت کارمزد اجرائی بر ذمه مشتری تعلق خواهد گرفت که مشتری ملزم به پرداخت آن میباشد و به هر صورت از مورد رهن فک رهن به عمل نخواهد آمد مگر پس از پرداخت کارمزد مذکور و همچنین هزینه های وصول مطالبات به عهده وی می‌باشد. 

 

ماده 12) مورد رهن عبارت است از: پلاک ثبتی فوق الذکر که نامبرده ششدانگ پلاک مرقوم رابا کلیه متعلقات و مشاعات و مشترکات تا تسویه کامل بدهی به نفع مشتری در رهن و وثیقه بانک قرارداد و به اظهار نشانی مورد وثیقه نشانی فوق می‌باشد.

 

ماده 13) مورد رهن متعلق به وثیقه گذرا بالا با مشخصات فوق می‌باشد و با علم و اطلاع از تمامی‌مواد و تعهدات موضوع قرارداد حاضر پلاک موضوع ماده 12 را جهت اعطای تسهیلات و ارائه خدمات به مشتری در رهن بانک قرارداد.

 

ماده 14) راهن قبول نمود کلیه اقدامات اجرائی و قانونی بانک بر اساس قراردادهای منعقده نسبت به راهن نیز قابل اجرا بوده و راهن ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه اعتراض و یا طرح دعوی نسبت به محاسبات موضوع قراردادهای مربوط و عملیات بانک را از خود سلب و اسقاط نمود.

 تبصره: مالک اقرار نمود هیچگونه حقی از پلاک معرفی شده به کسی واگذار نگردیده و در خلال مدت رهن نیز حقوهرگونه نقل و انتقال نسبت به مورد وثیقه را از خود سلب و اسقاط نمود.

ضمنا” فسخ قرارداد حاضر صرفا” توسط شعبه پرداخت کننده تسهیلات و یا با امضاء مجاز بانک میسر خواهد بود.

 

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x