جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی پشتوانه تضمین بانک خاورمیانه

نظر به اینکه شرکت…‌…‌…  با نمایندگی و امضای آقایان…‌…‌… با مشخصات فوق الذکر که ذیلاً ” مشتری ” نامیده ‌می‌شوند

از بانک خاورمیانه (سها‌می‌عام ) که در این قرارداد به اختصارا “بانک” نامیده ‌می‌شود ، تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات اسنادی بر مبنای قرارداد‌های خود تا مبلغ …‌…‌… ریال (…‌…‌… ریال) از تسهیلات مالی و خدمات بانک استفاده نماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه به بانک بدهکار گردد.

 

ماده 1 – مشتری قبول و اقرار نمود که در معاملات ایشان با بانک قراردادهای داخلی منعقده فیمابین بدون محدودیت زمان قرارداد معتبربوده و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود.

 

ماده 2 – مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت قراردادهای مذکور درماده 1 را اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارت متعلقه و همچنین هرگونه بدهی دیگر بابت معاملات خود با بانک را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است در هر حسابی که باشد در سررسید مقرر به بانک بپردازد ، کارمزد و سود متعلقه بانک بقرار مندرج در قراردادهای فیمابین محاسبه میشود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری ‌می‌باشد ضمنا” مشتری قبول و موافقت نمود وجوه پرداختی وی بعد از سررسید متناسبا” به سه جزء اصل تسهیلات و سود و وجه التزام تاخیر تادیه تسهیم و در محاسبات مربوطه منظور گردد.

 

ماده 3 – مشتری موافقت و قبول نمود که درصورت عدم انجام تعهدات ایشان بشرح قراردادهای فیمابین ، کلیه بدهی‌های مشتریان به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل بدین حال شده بانک حق خواهدداشت باستناد این قرارداد نسبت به مطالبه کلیه مطالبات خود بصورت یکجا از مشتریان و یا وصول آنها از طریق صدور اجرائیه یا به هر طریق قانونی دیگر که مصلحت بداند اقدام نماید صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتریان از تعهدات و پرداخت بدهی‌های وی مورد قبول مشتریان خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که بشرح فوق مشتریان آنرا قبول نموده تقاضای صدور اجرائیه برای وصول مطالبات خود بنماید و دفترخانه نیز بصرف اعلام بانک اقدام به صدوراجرائیه خواهد نمود.

 

ماده 4- نرخ سود بانک 18%…‌…‌…‌…‌می‌باشد و مشتریان و راهنین با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و مفاد بخشنامه شماره 94/184847 مورخ 94/7/7 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران ج.ا.ا  در خصوص آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) متعهد گردیدند در صورت عدم پرداخت اقساط یا هرگونه طلب بانک در سررسید‌های مقرر از تاریخ سررسید تا تسویه کامل بدهی و همچنین در مواردی که مشتریان و راهنین در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نمایند از تاریخ تخلف مشمول پرداخت 6 درصد وجه التزام تاخیر تادیه بعلاوه سود مورد انتظار جمعاً معادل 24 درصد…‌…‌…‌…‌…‌… (18% سود + 6 % وجه التزام تاخیر تادیه بعلاوه سود مورد انتظار) خواهد بود.

 

ماده 5 – مدت این قرارداد از تاریخ ذیل به مدت …‌…‌… سال تمام شمسی میباشد و مادام که مشتریان کلیه تعهدات خود را درقبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته است این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی ست.

تبصره 1- درصورت تقاضای مشتریان مبنی بر تمدید بانک میتواند نسبت به تمدید قرارداد موافقت نماید.

تبصره 2- درصورت اعلام بانک مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد متمم به لحاظ تغییر شرایط و مقررات جاری در خلال مدت قرارداد مشتریان موظف به انعقاد قرارداد مقررخواهد بود و در غیر اینصورت بانک از انعقاد قراردادهای داخلی معذور خواهد بود.

 

ماده 6 – بانک به تقاضای مشتریان مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد بمشتریان پرداخت و مشتریان اقرار به دریافت آن نمودند و متعهد گردیدند تا در پایان مدت مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارند.

 

ماده 7 – مشتریان بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود بشرح این قراردادمال.اموال مذکوردرماده 12رادررهن بانک قرارداد و به بانک حق داد مطالبات خود از مشتری را از طریق اجرای ثبت از مورد رهن استیفاء و وصول نماید و بموجب این قراردادمشتری قبول و تائیدنمودکه مورد رهن علاوه براینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است بابت تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی نزد بانک ومطالبات بانک بشرح این قراردادنیزمیباشد و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد رهن استیفاء نماید و مادام که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری حق هیچ گونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع موردرهن را به هرصورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق واقرارو وکالت و وصایت رانخواهدداشت موردرهن تحویل بانک گردیده و مجددا” بصورت امانت به تصرف مشتری داده شده است.

 

ماده 8- مشتری متعهد گردید موارد رهن مندرج درماده 12 را در قبال خطراتی که از طرف بانک تعیین ‌می‌شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و بنفع بانک و به هرمبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضای این قرارداد تسلیم نماید. همچنین نامبردگان متعهد گردیدند نسبت به تجدید بیمه ملک موارد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت بانک حق دارد موارد رهن را به هزینه مشتریان معادل 120 درصد مانده بدهی بیمه نماید مشتریان متعهد پرداخت هزینه بیمه میباشند و مکلف اند بمحض مطالبه به بانک بپردازد و درصورت عدم پرداخت، بانک میتواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور نماید اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر مشتریان قبول ن‌می‌نماید. درصورت بروز خطر یا خطراتی که موارد رهن در مقابل آن بشرح فوق بنفع بانک بیمه شده نسبت بمیزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد مشتریان حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب ‌می‌نمایند.

 

ماده 9- مشتری بدینوسیله تعهد نمود که بدون موافقت قبلی و کتبی بانک از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد وثیقه باشد خودداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند موارد رهن را مجدداً به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

 

ماده 10- هرگونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در موارد وثیقه ایجاد و به آن اضافه شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات تلفن و آب و برق منصوبه جزء موارد وثیقه در رهن بوده و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تما‌می‌موارد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات قانونی در وثیقه بانک باقی است.

 

ماده 11- هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود اجرائیه صادر نماید مبلغی معادل تعرفه آئین نامه حق الوکاله امور اجرائی جهت کارمزد اجرائی بر ذمه مشتریان تعلق خواهد گرفت که مشتریان ملزم به پرداخت آن میباشند و بهر صورت از موارد رهن فک رهن بعمل نخواهد آمد مگر پس از پرداخت کارمزد مذکور و همچنین هزینه‌های وصول مطالبات بعهده ایشان می‌باشد.

 

ماده 12- مورد رهن عبارتست از:…‌…‌… ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکر.

 

ماده 13- مورد رهن متعلق به وثیقه گذاران با مشخصات فوق الذکر میباشد و با علم و اطلاع از تما‌می‌مواد و تعهدات موضوع قرارداد حاضر پلاک‌های موضوع ماده 12 را جهت اعطای تسهیلات و ارائه خدمات به مشتری ها در رهن بانک قراردادند.

 

ماده 14- راهن قبول نمود کلیه اقدامات اجرایی و قانونی بانک بر اساس قراردادهای منعقده نسبت به راهن نیز قابل اجراء بوده و راهنین ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه اعتراض و یا طرح دعوی نسبت به محاسبات موضوع قراردادهای مربوط و عملیات بانک را از خود سلب و اسقاط نمودند.

تبصره: مالک / مالکین اقرار نمودند هیچگونه حقی از پلاک‌های معرفی شده به کسی واگذار نگردیده و در خلال مدت رهن نیز حق هرگونه نقل و انتقال نسبت به مورد وثیقه را از خود سلب و اسقاط نمودند ضمناً فسخ قرارداد حاضر صرفاً توسط شعبه پرداخت کننده تسهیلات و یا با امضاء مجاز بانک میسر خواهد بود.

 

راهن تعهد نمودند در صورت ورشکستگی مشتری مطالبات بانک اعم از اصل و سود و خسارت تاخیر را علیرغم ورشکستگی بدهکار بپردازد و ورشکستگی بدهکار مانع وصول سود و خسارت تاخیر نخواهد بود راهن حق هر گونه اعتراض را در خصوص محاسبات بانک از خود سلب و ساقط نمودند و مشتری قبول و موافقت نمود وجوه پرداختی وی بعد از سررسید متناسباً به سه جزء اصل تسهیلات و سود و وجه التزام تاخیر تادیه تسهیم و در محاسبات مربوط منظور گردد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x