فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

پشتوانه تعهدات حواله ارزی بروات اسنادی بانک ملت

متن حقوقی سند پشتوانه تعهدات حواله ارزی بروات اسنادی بانک ملت

 

بین امضاء کنندگان ذیل:

الف- بانک ملت  شعبه ………….. به شماره ثبت…………. و شماره ملی ………. با نمایندگی آقای …………. که در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف و ب – ……………………. با مشخصات فوق   که در این قرارداد مشتری نامیده میشود و ج – آقای ………….. با مشخصات فوق   که در این قرارداد راهن نامیده می شود  از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده ۱- وثیقه

طبق ضوابط و دستور العمل صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشتری (که از طریق حواله ارزی از محل ثبت سفارش ثبت سفارش بروات اسنادی مبادرت به واردات کالا / خدمات نموده و بایستی معادل ……………….. درصد  مبلغ حواله یا بروات اسنادی مذکور را به مبلغ ……………………………………… ریال تضمین و وثیقه به بانک بسپارد. لذا مشتری ا مشتری و راهن، مال غیر منقول مشروحه ذیل را در قبال قرض الحسنه مذکور در ماده ۳ و هم به عنوان تضمین وثیقه مبلغ مذکور در این ماده در رهن و وثیقه بانک قرار داد/ قرار دادند و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب همین قرارداد به مشتری | مشتری و راهن سپرد. مورد رهن عبارتست از:

ضمنا کلیه امتیازات، منافع و حقوقی که از توابع مورد رهن می باشند و یا موجد حق انتفاع از مورد رهن می باشند یا به تبع آن ایجاد گردیده اند (به طور نمونه تمامی مجوزات و پروانه های بهره برداری مربوطه) نیز در وثیقه بانک قرار گرفت و جزو مورد رهن می باشند. ضمنا بانک حق دارد حتی در صورت وجود رهائن، وثایق، تأمینات و تضمینات متعدد با دیگر، کلیه مطالبات خود را از رهینه یا هریک از رهائن این سند بنا به صلاحدید خود استیفا نموده و به اجرا بگذارد و در صورت صلاحدید اقدامات قانونی و اجرایی خود را نسبت به مابقی مسکوت متوقف نموده و یا بر مبنای تشخیص خود از سایر رهائن اعراض نموده و یا فک رهن نماید و امضاء کنندگان این سند حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند

تصریح می شود که هرگونه تعهدنامه یا سند یا مدرک دیگری هم که مربوط به واردات کالا بوده و در اختیار بانک باشد، کماکان معتبر و لازم الرعایه خواهد بود. ضمناً هرگونه مقررات حاکم بر امر واردات چه به صورت قانون یا آئین نامه با دستور العمل و غیره که وجود دارد، لازم الاتباع از طرف مشتری بوده و قرارداد حاضر مانع اجرای آنها نمی گردد. همچنین مشتری و بدهکار این سند با صدور اجراییه توسط بانک نسبت به این سند در صورت تخلف مشتری و بدهکار سند/اسنادی که ممکن است پیرو این سند از هرقبیل که باشد من جمله مازاد، متمم، تمدید، تعویض وثیقه، اقرارنامه و …. تنظیم گردد؛ رضایت کامل داشته و حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود. ضمن چنانچه به هر دلیلی در رابطه با موضوع این قرارداد بنا به تشخیص بانک، انعقاد قرارداد جدید و ایجاد تعهدات لاحق و جدید یا تبدیل تعهد از هر قبیل صورت پذیرد، وثایق و تضامین قرارداد حاضر و این تعهد به قرارداد و تعهدات جدید و لاحق نیز منتقل شده و تعلق خواهد گرفت و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته، در رهن و تضمین و وثیقه باقی می باشند.

ماده ۲ – مدت مدت این قرارداد از تاریخ فوق ……….. ماه تمام شمسی می باشد و با موافقت بانک قابل تمدید است، چه با سند عادی چه با سند رسمی و در صورت تمدید ولو بدفعات یا عدم تمدید، تعهدات مشتری کماکان تا تصفیه کامل مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی بوده و مورد وثیقه نیز در رهن بانک باقی خواهد ماند. ضمنا بانک حق دارد در هر زمان ولو قبل از انقضای مدت قرارداد برای وصول مبلغ مورد تعهد و تضمین و متفرعات آن باستناد این قرارداد اقدام قانونی نماید. صرف اعلام و اظهار بانک مبنی بر تخلف مشتری از مقررات ارزی و تعهدات خود و همچنین نسبت به میزان مبلغ مورد مطالبه بانک معتبر بوده و مشتری حق هر گونه ایراد یا اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۳ :بانک به درخواست مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت این قرارداد مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد.

ماده ۴: مشتری / مشتری و راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرار داد و فسخ آن حق ندارد/ ندارند بدون موافقت کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری، حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوق خود را نسبت به عین یا منافع مورد رهن و یا انجام هر گونه معامله را تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت و اجاره و بطور کلی هر معامله یا عمل و اقدامی نسبت به عین یا منافع نسبت به اصل و یا مازاد را از خود سلب نموده هر گونه افزایش در مورد رهن بدون استثناء جزء وثیقه بانک بوده و تاثیری در اقدامات قانونی نخواهد داشت. مشتری | مشتری و راهن متعهد است امتعهد هستند از هر اقدامی که موجب کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید نمایند، حق اعراض بانک از مورد رهن محفوظ است و در آن صورت بانک حق دارد مطالبات خود را از سایر اموال مشتری مشتری و راهن استیفاء نماید. برای تشخیص تخلف مشتری / مشتری و راهن صرف اظهار و اعلام بانک کافی می باشد

ماده ۵: مشتری | مشتری و راهن مکلف است / هستند مورد رهن را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین گردیده و مشتری ا مشتری و راهن از آن اطلاع کامل دارد نزد بیمه گر مورد قبول بانک به نام و بنفع بانک به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را ظرف مدت ده روز از تاریخ امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید نمایند. همچنین در صورت انقضای مدت بیمه نامه و عدم انجام تعهدات مادامی که تعهدات باقی است نسبت به تجدید بیمه اقدام و بیمه نامه را به بانک تسلیم کند کنند در غیر اینصورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه مشتری ا مشتری وراهن بیمه نموده و هزینه پرداختی را از مشتری ا مشتری و راهن وصول و در صورت عدم پرداخت از طرف مشتری امشتری وراهن جزء مطالبات خود منظور و از طریق اقدام قانونی باستناد این قرارداد استیفاء نماید، اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر مشتری امشتری و راهن قبول نمی نماید. در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده، خسارت وارده توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد و چنانچه میزان خسارت دریافتی به اظهار بانک تکافوی تصفیه کلیه بدهی مشتری را ننماید، مشتری / مشتری و راهن نسبت به بقیه آن، طبق این قرارداد مسئول پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به نامبرده / نامبردگان و وصول بقیه طلب خود را خواهد داشت و نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بانک و بیمه گر قرار گیرد مشتری | مشتری و راهن حق هر گونه ایراد یا اعتراضی را از خود سلب نمود/ نمودند.

ماده ۶ نظر به اینکه مورد رهن تحویل مشتری / مشتری و راهن گردیده است علیهذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن بوده و مسئولیت از بین رفتن احتمالی آن جزئاً یا کلاً بعهده مشتری ا مشتری و راهن می باشد به نحوی که هرگاه بانک متوسل به اقدامات قانونی گردد مشتری | مشتری و راهن مکلف است | هستند مورد رهن را به بانک یا اشخاصی که از طرف بانک معرفی می شوند یا مقامات قانونی و تحویل نماید / نمایند. چنانچه به اظهار و تشخیص بانک به هر علت و سببی قسمتی و یا تمام مورد رهن از بین رفته یا نقصان قیمت حاصل نموده باشد و یا مشتری مشتری و راهن از تحویل دادن مورد رهن به بانک یا مقامات قانونی با اشخاصی که از طرف بانک تعیین شده اند به هر علتی امتناع نماید/ نمایند و در نتیجه استیفای طلب از مورد رهن امکان پذیر نگردد، مشتری ) مشتری و راهن با قبول اینکه این امر موجب خسارات و زیان بانک می باشد، بطور غیرقابل عدول متعهد و ملتزم گردید اگردیدند زیان و خسارت بانک را که معادل اصل مبلغ تعهد و جریمه تاخیر تادیه و هزینه های وصول طلب ناشی از قرارداد حاضر می باشد جبران نموده و نقداً و دفعتاً واحده به بانک بپردازد بپردازند در صورت امتناع بانک حق دارد باستناد قرارداد حاضر مبالغ مورد مطالبه خود را از طریق اقدام قانونی وصول نماید. مسئولیت و تعهد مشتری / مشتری و راهن در قبال بانک از لحاظ حفظ و حراست و نگهداری و تحویل مورد رهن نسبت به تمامی آن می باشد و کلیه هزینه های نگهداری نیز بعهده مشتری) مشتری و راهن است.

ماده ۷ مشتری ا مشتری و راهن با قبول شرایط عمومی حساب جاری بانک بطور قطع و غیر قابل عدول به بانک اختیار داد / دادند که وجوه مورد مطالبه خود را از هر یک از حسابها یا مال یا طلب وی / ایشان نزد بانک که باشد راساً و بدون هیچ نوع تشریفات قضائی برداشت نماید. بدیهی است حق استفاده از مورد رهن برای استیفای طلب بانک کما کان بقوت و اعتبار خود باقی است

ماده ۸ در صورت تخلف مشتری از هریک از مندرجات و تعهدات قرارداد حاضر، بانک از طریق اقدام قانونی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام خواهد نمود و صرف اظهار و تشخیص بانک نسبت به تخلف مشتری و همچنین میزان مبالغ مورد مطالبه بانک معتبر و غیر قابل اعتراض است

ماده ۹ چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد شهرداری یا هر سازمان دیگری بخواهد برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده قسمتی یا تمام مورد رهن را جزء معبر قرار دهد یا به هر عنوان آن را تملک نماید، بهای پرداختی از این بابت بایستی جهت منظور نمودن بابت بدهی به بانک پرداخت گردد و بانک نیز حق دارد نسبت به میزان بهاء با شهرداری یا سازمان مربوطه توافق نماید. همچنین بانک در فروش مصالح قسمتهای تخریب شده به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری به شهرداری و یا سازمانهای دیگر و امضاء اسناد و دفاتر و انجام سایر امور مربوطه دارای اختیار تام و نامحدود می باشد و از هر جهت قائم مقام مشتری مشتری و راهن خواهد بود. | مشتری | مشتری و راهن متعهد گردیده ظرف مدت ۵ روز پس از اخطار کتبی بانک سند مالکیت مربوط به ملک مورد بحث را به بانک تسلیم نماید / نمایند. هرگاه وجه دریافتی از شهرداری یا هر سازمان دیگر و یا حاصل فروش مصالح تکافوی تصفیه طلب بانک را ننماید مشتری ) مشتری و راهن متعهد پرداخت بقیه خواهد بود/ خواهند بود در صورتی که مشتری و راهن مورد رهن به هر عنوانی از مالکیت مالک آن خارج و یا بانک به هر علتی قبل از دریافت طلب ملزم به فک رهن گردد، مشتری کماکان مدیون بانک بوده و متعهد و ملزم به پرداخت مطالبات بانک خواهد بود.

ماده ۱۰ بانک حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود، کلیه هزینه های مربوطه اعم از ثبتی، اجرایی، دادرسی، حق الوکاله، حق الزحمه نماینده حقوقی وفق تعرفه حق الوکاله وکلاء و سایر هزینه های پرداختی را جزء مطالبات خود منظور و باستناد این قرارداد از وثیقه / وثایق استیفاء و همچنین از مشتری | مشتری و راهن از طریق اجرای ثبت یا مرجع ذیربط مطالبه و وصول نماید، اعم از اینکه هزینه های مذکور در آراء واجرائیه مراجع قانونی لحاظ یا مسکوت باقی مانده باشد.

ماده ۱۱- وجه التزام تأخیر تأدیه در صورت عدم تصفیه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرار داد از تاریخ سر رسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه مشتری از مشتری و راهن این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو مشتری امشتری وراهن با امضاء این قرارداد تعهد می نماید می نمایند علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی معادل ………………. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید از نمایند. به همین منظور مشتری | مشتری و راهن ضمن امضاء این قرارداد بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیارداد دادند که از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی معادل مبلغ قرارداد از وثیقه استیفاء یا از حساب مشتری مشتری و راهن برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائیهای وی / آنان تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود. تبصره: مشتری امشتری و راهن به موجب این قرارداد به بانک حق و اختیار غیرقابل عدول دادا دادند که هر مبلغی را که پس از سررسید یا معوق شدن دین خود به بانک پرداخت نماید نمایند ابتدائا ً بابت هزینه های قانونی، کارمزد و مابقی بین ۳ جزء اصل تسهیلات، سود و خسارت تاخیر تادیه تا آن تاریخ تسهیم بالنسبه گردد.

ماده ۱۲ مشتری امشتری و راهن بطور قطع و غیرقابل عدول قبول نمود /نمودند که هرگاه نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد از هر جهت و بابت و به هر عنوان مطلب و مسئله ای داشته باشد / باشند کتبا ً با شعبه / مدیریت شعب / اداره کل امضاء کنند قرارداد از طرف بانک طرح نماید نمایند شعبه / مدیریت شعب / اداره کل موظف می باشد دقیقاً به موضوع رسیدگی و پاسخ مقتضی و مناسب بدهد. در صورتیکه

موضوع حل و فصل نشده و مشتری / مشتری و راهن بخواهد بخواهند به مرجع قضائی مراجعه نماید نمایند پاسخگویی به دعوای مطروحه و دفاع از آن بر طبق مقررات با بانک خواهد بود و کارمند / کارمندان بانک نمی بایست طرف دعوی یا ادعا یا شکایت قرار بگیرند، ضمنا امضاء کنندگان این سند از بابت تسهیلات بانکی و سود بانک از معاملات مذکور و هزینه ها و متفرعات و وجه التزام و خسارات و غیره در مقابل بانک مسئول پرداخت خواهند بود و کلیه موارد دین مسلم و محقق خود به بانک می دانند. فوت و حجر و توقف و ورشکستگی آنها اعم از اینکه تاریخ آن مقدم یا موخر بر این سند باشد و هیچگونه لطمه و خدشه ای به اعتبار این سند و تعهد هر یک از امضاء کنندگان وارد نخواهد ساخت و در هر حال و در هر موقع این سند برای مطالبه و وصول تمام طلب اعم از اصل، متفرعات و هزینه ها و وجه التزام و خسارات و جرایم از هر جهت و بابت معتبر و قابل استناد و لازم الاجرا می باشد و بر فرض اینکه یکی از امضاء کنندگان به جهتی از جهات مانند ورشکستگی و غیره از پرداخت تمام مطالبات بانک یا قسمتی از آن برای همیشه یا موقتا معاف گردد معافیت او مجوز و موجب معافیت سایر امضاء کنندگان نخواهد بود و هر یک از امضاء کنندگان، متعهد به پرداخت تمام مطالبات بانک حتى مبالغی که مشارالیه الیها معاف از پرداخت آن شده می باشد می باشند.

ماده ۱۳- اقامتگاه مشتری و راهن وفق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نشانی مذکور در مقدمه قرارداد را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود معرفی نمودند، لذا هرگونه اخطاریه، اعلامیه و ابلاغیه، از طرف بانک به مشتری و راهن و همچنین ابلاغ اوراق قضایی به اقامتگاه مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. مادامی که مشتری و راهن کتبا ً و در مقابل اخذ رسید بانک را از تغییر نشانی خویش آگاه نکرده اند کلیه ابلاغ ها، اخطارها و مراسلات و مکاتبات که از طرف بانک به نشانی مشتری و راهن ارسال گردد و یا به آنها بستگان خدمه آنان در محل مزبور تسلیم شود از طرف مشتری و راه دریافت شده تلقی گردیده و هیچگونه اعتراضی از طرف مشتری و راهن مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۴ مشتری قبول و تعهد نمود به هنگام استفاده از تمامی تسهیلات و خدمات بانکی، مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را رعایت نموده و اطلاعات مورد درخواست بانک و اسناد مربوطه را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت ۲ روز از تاریخ اعلام بانک) تهیه و به بانک ارائه نماید.

ماده ۱۵ مشتری متعهد و ملتزم گردید، ابزارهای شناسایی اعم از شناسه اطلاعاتی و یا فیزیکی که برای اخذ انواع تسهیلات و خدمات بانکی در اختیار وی قرار می گیرد، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد و در صورت بروز مشکل مسئولیت های مترتبه را پذیرفته، همچنین اجازه استفاده اشخاص ثالث (به استثنای وکیل و یا نماینده قانونی) از خدمات پایه دریافتی نظیر حسابهای بانکی، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های صادره، صندوق امانات را ندهد.

ماده ۱۶ مشتری متعهد و ملتزم گردید، هرگونه تغییر در نشانی و کد پستی خود را سریعا به مرجع ذیربط (سازمان ثبت احوال / ثبت اسناد و املاک) اعلام و مراتب را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تغییر) به بانک اطلاع دهد. در غیر اینصورت نشانی اعلام شده از سوی مراجع ذیربط از نظر بانک، نشانی مشتری تلقی و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۷ مدیران و صاحبان امضاء اشخاص مذکور در مقدمه قرارداد، متعهد گردیدند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوطه را به بانک ارائه نمایند و هرگونه تغییر موارد مذکور و همچنین تغییر در شرکت نامه یا اساسنامه را بر اساس آخرین تصمیمات هیأت مدیره، بلافاصله به بانک اطلاع دهند.

ماده ۱۸ چنانچه نکاتی در این قرارداد پیش بینی نشده باشد موضوع تابع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲  و اصلاحات و الحاقات بعدی و آئین نامه های مربوطه و دستور العملهای شورای پول و اعتبار خواهد بود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x