فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ﻣﺘﻤﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ – اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی ﻣﺘﻤﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ – اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ

 

– ﻗﺮاردادشماره………………………………. ﻣﻮرخ  ……………………….
ﭘﻴﺮو ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره ………………………… ﻣﻮرخ ……………….. ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره ………………… ﻣﻮرخ …………………. ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ اﻳﻦ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى/ﺷﺮﻛﺖ …………………………………… (ﺷﺮﻳﻚ) ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ دراﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ را دارد، اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ:

اﻟﻒ)١- ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى ………………….. ﻓﺮزﻧﺪ ………… ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ………… ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ……….. ﺻﺎدره از ………. ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ……………………. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ……………………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ……………………..٢- ﺷﺮﻛﺖ ………………………………. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ه ﺑﺸﻤﺎره …………………. ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ……………… ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ………………………ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ……………………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………………. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ……………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ/آﻗﺎﻳﺎن ………………………………. و ………………………………. ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎى ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻛﺖﻃﺒﻖ آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎره …………………. ﻣﻮرخ ……………….. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد » ﺷﺮﻳﻚ«ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻳﻜﻄﺮف و؛

ب ) ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻌﺒﻪ ………………………… ﻛﺪ ………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………….. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ آﻗﺎى/ﺧﺎﻧﻢ ……………………………… ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ………………… ﻣﻮرخ ………………. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد » ﺑﺎﻧﻚ«ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎد آن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.

ﻣﺎده ﻳﻚ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ دراﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻧﻚﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺒﻠﻎ ………………………………………………….. رﻳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و وارﻳﺰ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاى اﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮردﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و اﻳﻦ ﻣﺘﻤﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﺎﻧﻚ را درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺻﺮف ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﺼﻮب و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺣﺪاث/ ﺗﻜﻤﻴﻞ و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده دو:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ دراﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق اﻻﺷﻌﺎر، ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﻚدر ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان …………. درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻌﺎدل …………. درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺸﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺳﻪ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺠﺪداً ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ را ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎر:

ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻤﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ – اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ، ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ذﻣﻪ ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ.

ﻣﺎده ﭘﻨﺞ :

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد و ﻗﻴﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﮔﺮوﮔﺎن ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻘﻮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدﺑﺎﻗﻰ و ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺳﻨﺪ ﻓﻮق ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و وﺛﻴﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ و ﺗﻮﺛﻴﻖﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها