جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ﻣﺘﻤﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ – اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ

متن حقوقی ﻣﺘﻤﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ – اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ

 

– ﻗﺮاردادشماره………………………………. ﻣﻮرخ  ……………………….
ﭘﻴﺮو ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره ………………………… ﻣﻮرخ ……………….. ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره ………………… ﻣﻮرخ …………………. ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ اﻳﻦ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى/ﺷﺮﻛﺖ …………………………………… (ﺷﺮﻳﻚ) ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ دراﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ را دارد، اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ:

اﻟﻒ)١- ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى ………………….. ﻓﺮزﻧﺪ ………… ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ………… ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ……….. ﺻﺎدره از ………. ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ……………………. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ……………………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ……………………..٢- ﺷﺮﻛﺖ ………………………………. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ه ﺑﺸﻤﺎره …………………. ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ……………… ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ………………………ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ……………………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………………. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ……………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ/آﻗﺎﻳﺎن ………………………………. و ………………………………. ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎى ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻛﺖﻃﺒﻖ آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎره …………………. ﻣﻮرخ ……………….. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد » ﺷﺮﻳﻚ«ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻳﻜﻄﺮف و؛

ب ) ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻌﺒﻪ ………………………… ﻛﺪ ………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………….. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ آﻗﺎى/ﺧﺎﻧﻢ ……………………………… ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ………………… ﻣﻮرخ ………………. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد » ﺑﺎﻧﻚ«ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎد آن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.

ﻣﺎده ﻳﻚ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ دراﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻧﻚﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺒﻠﻎ ………………………………………………….. رﻳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و وارﻳﺰ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاى اﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮردﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و اﻳﻦ ﻣﺘﻤﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﺎﻧﻚ را درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺻﺮف ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﺼﻮب و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺣﺪاث/ ﺗﻜﻤﻴﻞ و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده دو:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ دراﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق اﻻﺷﻌﺎر، ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﻚدر ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان …………. درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻌﺎدل …………. درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺸﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺳﻪ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺠﺪداً ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ را ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎر:

ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻤﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ – اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ، ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ذﻣﻪ ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ.

ﻣﺎده ﭘﻨﺞ :

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد و ﻗﻴﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﮔﺮوﮔﺎن ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻘﻮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدﺑﺎﻗﻰ و ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺳﻨﺪ ﻓﻮق ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و وﺛﻴﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ و ﺗﻮﺛﻴﻖﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x