فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ﻣﺘﻤﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ – ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

ﻣﺘﻤﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ – ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای اﺣﺪاث واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

 

دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎره ……… ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻰ …………..

 ﻗﺮارداد شماره………………………………. ﻣﻮرخ ……………………….

ﭘﻴﺮو ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره ………………………… ﻣﻮرخ ………………. ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره ………………… ﻣﻮرخ ……………….. ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ اﻳﻦ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى/ﺷﺮﻛﺖ ……………………………………… (ﺷﺮﻳﻚ) ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮاى اﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ را دارد، اﻳﻦ ﻗﺮاردادﺻﺮﻓﺎً ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﻦ:

اﻟﻒ)١-ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى …………………. ﻓﺮزﻧﺪ ………… ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ………… ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ………… ﺻﺎدره از ……….. ﻛﺪ ﻣﻠﻰ …………………. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ……………………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ………………………………………………………………………………………… ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ………………….٢- ﺷﺮﻛﺖ ………………………………. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ه ﺑﺸﻤﺎره ……………….. ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى …………….. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ………………………ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ………………………… ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………………. ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ……………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ/آﻗﺎﻳﺎن …………………………….. و …………………………….. ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎى ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻛﺖﻃﺒﻖ آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎره ……………….. ﻣﻮرخ ………………. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد » ﺷﺮﻳﻚ«ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻳﻜﻄﺮف و؛

ب ) ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻌﺒﻪ ………………………… ﻛﺪ ………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ……………………………………………………………………………………………ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ آﻗﺎى/ﺧﺎﻧﻢ …………………………… ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ………………… ﻣﻮرخ ………………. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد » ﺑﺎﻧﻚ«ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎد آن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.

ﻣﺎده ﻳﻚ:

ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺸﺮح ﻣﺎده ﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، …………… ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎء ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ وﺷﺮﻳﻚ ﻣﻜﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﺪت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ را در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮده و واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻣﻮردﻣﺸﺎرﻛﺖ را اﺣﺪاث/ ﺗﻜﻤﻴﻞ و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﺗﻤﺪﻳﺪﺷﺪه اﻧﺠﺎم و ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده دو:

ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ذﻣﻪ ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ.

ﻣﺎده ﺳﻪ:

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد و ﻗﻴﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﮔﺮوﮔﺎن ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻘﻮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدﺑﺎﻗﻰ و ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺳﻨﺪ ﻓﻮق ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و وﺛﻴﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها