فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی ﻣﺘﻤﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ

 

ﭘﻴﺮو ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره …………………….. ﻣﻮرخ ……………….. ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره ………………… ﻣﻮرخ …………………. ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ اﻳﻦ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى/ﺷﺮﻛﺖ …………………………(ﺷﺮﻳﻚ) ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ دراﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮعﻣﺸﺎرﻛﺖ را دارد، اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ:

اﻟﻒ)١- ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى …………………… ﻓﺮزﻧﺪ ……….. ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ …………. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ………… ﺻﺎدره از ……….. ﻛﺪ ﻣﻠﻰ……………………ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………… ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………….. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ …………………….
٢– ﺷﺮﻛﺖ ………………………………… ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ه ﺑﺸﻤﺎره …………………. ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ……………… ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ……………………… ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ……………………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ………………………………………………………………………………………………………… ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ………………………… ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ/آﻗﺎﻳﺎن ………………………………. و ………………………………. ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎى ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﻖ آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎره …………………. ﻣﻮرخ ……………….. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد » ﺷﺮﻳﻚ «ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻳﻜﻄﺮف و؛
ب) ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻌﺒﻪ …………………………. ﻛﺪ ………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ: ………………………. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ آﻗﺎى/ﺧﺎﻧﻢ ……………………………… ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ………………… ﻣﻮرخ ………………. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد » ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎد آن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.

ﻣﺎده ﻳﻚ:

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺎده ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، اﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ …………. واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ در ………. ﺑﻠﻮک ……….. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺮﺑﻨﺎى…………… ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﺼﻮب و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ اوﻟﻴﻪ و ﭘﺮواﻧﻪ اﺻﻼﺣﻰ شماره  …………………… ﻣﻮرخ …………….. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺣﺪاث/ ﺗﻜﻤﻴﻞ و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده دو:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ در اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ، آورده ﺑﺎﻧﻚ و ﺷﺮﻳﻚ (ارزش ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ) و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ اﺟﺮاى ﻃﺮح و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻢ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻧﻚ- ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺮارداد اﺳﺖ-ﻣﺠﺪداً ارزﻳﺎﺑﻰ و ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ رﺳﻴﺪ و ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻧﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺒﻠﻎ ………………………………………………. رﻳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و وارﻳﺰ ﻧﻤﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ………….. درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻌﺎدل ………….. درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺸﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺳﻪ:

ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺸﺮح ﻣﺎده ﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ………… ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎء ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎر:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺸﺮح اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺠﺪداً ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ارزﻳﺎﺑﻰ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ را ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﭘﻨﺞ:

ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺬﻣﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ١٠ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻌﺎدل …………. درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮﻳﻚ از ﻫﺮﻳـﻚ از ﺗﻌﻬـﺪات وى ﻣﻨﻔﺴـﺦ ﻳـﺎ ﻣـﺪت آن ﻣﻨﻘﻀـﻰ ﮔﺮدد و ارزش روز ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ- ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ- ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد، وى ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳـﺖ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑﺪﻫﻰ ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﺸﺪه، از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ/ ﻓﺴﺦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ وارﻳﺰ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﻨـﺪرج در اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﺑـﻪ اﻧﻀـﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﭙﺮدازد.

ﻣﺎده ﺷﺶ:

ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ، ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ذﻣﻪ ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ.

ﻣﺎده ﻫﻔﺖ:

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد و ﻗﻴﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﮔﺮوﮔﺎن ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻘﻮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ و ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺳﻨﺪ ﻓﻮق ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و وﺛﻴﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ و ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
* طﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺟﻣوع” ﺣداﻗل ﻧرخ ﺳود ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﺑﺎﻧک + ۶”در ﻧﻗطﻪ ﭼﻳن ﻗﻳد ﺷود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *