فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ (واﻗﻌﻰ) ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ/ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ/ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ اﻧﻔﺮادی- در زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻴﺠﺎری ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ (واﻗﻌﻰ) ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ/ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ/ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ اﻧﻔﺮادی- در زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻴﺠﺎری ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ

 

ﻧﻈﺮﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى/ ﺷﺮﻛﺖ ………………………………… ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﻰ …………………………..، ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﻻزم و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن/ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ……………………………. ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاى اﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﭘﻼک ﻣﺰﺑﻮر را دارد، اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ:
اﻟﻒ)١-ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى ………………….. ﻓﺮزﻧﺪ ………… ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ …………. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ………… ﺻﺎدره از ……….. ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ………………….. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………… ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ…………………
٢ – ﺷﺮﻛﺖ ………………………………. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ه ﺑﺸﻤﺎره ……………….. ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ………………. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ …………………….. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ………………………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ……………………………………………………………………………………………………………………..ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ …………………………. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ/آﻗﺎﻳﺎن …………………………… و ……………………………. ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎى ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﻖ آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎره ………………… ﻣﻮرخ ……………….. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد »ﺷﺮﻳﻚ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻳﻜﻄﺮف و؛
بﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻌﺒﻪ ………………………… ﻛﺪ ………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ……………………………………………………………………………………………. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ آﻗﺎى/ﺧﺎﻧﻢ …………………………… ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ………………….. ﻣﻮرخ……………….. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد »ﺑﺎﻧﻚ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎد آن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.

ﻣﺎده ﻳﻚ :
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى و اﻗﺪام در اﻣﺮ اﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ……….. واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ در ﭘﻼک ﺛﺒﺘﻰ ………………. ﻓﺮﻋﻰ از ……………… اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ………. ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻰ …………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ﻛﻪ ﻋﺮﺻﻪ آن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺷﻤﺎره ……………… ﻣﻮرخ …………….ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ دﻓﺘﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ …………….. در اﺟﺎره ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺑﺎ اﺳﻜﻠﺖ …………….. در ……. ﺑﻠﻮک……….. ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ………… واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺮﺑﻨﺎى ……………. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﺼﻮب و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰﺷﻤﺎره …………………. ﻣﻮرخ ……………… ﺻﺎدره از ………………………….. ﺑﺸﺮح ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺣﺪاث/ ﺗﻜﻤﻴﻞ و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده دو :
آورده ﺑﺎﻧﻚ و ﺷﺮﻳﻚ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ اﺟﺮاى ﻃﺮح و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻢ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺑﺎﻧﻚ – ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه-ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ﺑﺮآورد ﺷﺮﻳﻚ ﻛﻪ ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ رﺳﻴﺪه و ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺮارداد اﺳﺖ، ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ………………………………. رﻳﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ……… درﺻﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻬﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻳﻚ از ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻌﺎدل ………. درﺻﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﺑﺸﺮح ﺑﺮگ ارزﻳﺎﺑﻰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ١– ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﻚ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪن وﺟﻮه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻰ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ – ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ – ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮى در ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﺷﺮﻳﻚ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ٢ – ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎ اﻃﻼع و اذن ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎى ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻃﺒﻖ اﻋﻼم و ﺑﺮآورد ﺷﺮﻳﻚ و ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻰ و ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداد ﻣﺘﻤﻢ، ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ از واﺣﺪﻫﺎى اﺣﺪاﺛﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﺷﺮﻳﻚ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ﺳﻪ :
ﻣﺪت اﻳﻦ ﻗﺮارداد ……… ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎء ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮا و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﺎر اﺟﺮا و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد و ﻃﺒﻖ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎﻧﻚ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻰ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارک ﻻزم از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ذﻳﺮﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻳﻚ در اﺟﺮاى ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض، ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎر :
ﺷﺮﻳﻚ در ﺣﻜﻢ اﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﺒﻖ وﻇﻴﻔﻪ اﻣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ، ﺗﻌﺪى ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻂ وى در اﺟﺮاى ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﺴﺎرﺗﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﮔﺮدد، ﺷﺮﻳﻚ ﺿﺎﻣﻦ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎرات وارده از اﻣﻮال ﺧﻮد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻟﻰ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻛﻪ دراﺛﺮ آن وى اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه را ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼع دﻫﺪ. دراﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﻳﺎﺑﻰ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﺎ ﺗﺴﻮﻳﻪ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼع ﻧﺪﻫﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻳﺎﻧﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﮔﺮدد ﻳﺎ ارزش ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر- ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎﻧﻚ-ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﺧﺴﺎرات وارده وﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ را از اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺐ و اﺳﻘﺎط ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺸﺮح اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻣﺎده ﭘﻨﺞ :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ و ﺑﺮآورد ﺷﺮﻳﻚ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺸﺮح اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻬﻢ
اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺮآن اﺳﺎس ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺶ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﺷﺮﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﺰﺑﻮر و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟﺮاى ﻃﺮح را در ازاء

 درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻜﻬﺰار رﻳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺮط ﺗﺮک ﻓﺴﺦ، ﺣﻖ ﻓﺴﺦ و رﺟﻮع ازﻗﺮارداد و واﮔﺬارى ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮى را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺿﻤﻦ آن ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ وﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻨﻔﺴﺦ و ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎى اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪﺑﺪﻫﻰ وى ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد را اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪﺿﻤﻨﺎً. اﺳﻘﺎط ﻛﺎﻓﻪ ﺧﻴﺎرات از ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع از زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در ازاء درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﻫﺰار رﻳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﺷﺶ :

ﺷﺮﻳﻚ/راﻫﻦ ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻛﺘﺒﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻰ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﺼﻮرت ﺻﻠﺢ و وﻛﺎﻟﺖ درﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ/ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﺑﺮاى دﻳﮕﺮى در آن اﻳﺠﺎد ﺣﻘﻰ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻴﻦ، ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺘﺼﻮره وﺷﺮﻋﻴﻪ ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ/ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻃﻞ و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق و ﺑﺮاى اﻃﻼع ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص اﻃﻼﻋﻴﻪ اى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ”اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ و در رﻫﻦ و وﺛﻴﻘﻪ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪواﺣﺪﻫﺎى در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ”در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﻫﻔﺖ :

ﺷﺮﻳﻚ/ راﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺟﺎزه داد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ/وﺛﻴﻘﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺳـﻬﻢ اﻟﺸـﺮﻛﻪ ﻃـﺮﻓﻴﻦ، در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻄـﺮات آﺗـﺶﺳﻮزى، اﻧﻔﺠﺎر، ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ و ﻃﻮﻓﺎن، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻧﺰد ﻳﻜﻰ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺑﻴﻤـﻪ، ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺑﺎﻧـﻚﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ آن را از ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺻﺪور ﺑﻴﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﻳﻦ ﻗـﺮاردادﻳﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاى ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ – ﻃﺒـﻖﻧﻈﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻧﻚ – اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺷﺮﻳﻚ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺑﻴﻤﻪ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮد راﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻻزم را از ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﺣﺴﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ، ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﻮردﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻬﻤﺎن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ/راﻫﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﻮرت وﻗﻮع ﺧﻄﺮات ﻣﺰﺑﻮر و ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﺎ وﺛﻴﻘﻪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ را ﺟﻬـﺖدرﻳﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻘـﺮرات ﻣﻮردﻋﻤـﻞ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺧـﻮدوﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزى ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ/وﺛﻴﻘﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻳﻚ/راﻫـﻦ ﻗـﺮاردﻫﺪ. وى ﻧﻴﺰ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزى ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ/وﺛﻴﻘﻪ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ،ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ ارزش آن ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ارزﻳﺎب ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻜﺎﻓﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺮﻳﻚ/راﻫﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣـﻮارد ﻓـﻮق،ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﻴﻤﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﻫﺸﺖ :

در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺷﺮﻳﻚ – در ﻣﻮاردﻳﻜﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ – ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ورﺛﻪ وى ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻗﺮارداد ﺑﻪﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ (اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻛﺘﺒﻰ وراث ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ اﻣﻀﺎء و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد). درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺸﺎرﻛﺖﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﻰ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را اﺳﺘﻴﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻨﺼﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺟﻮه ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه اى درﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد آﻧﺮا ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮارداد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﺑﺎﻗﻰﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﻧﻪ :

در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻼک ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺎء (ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ) درﺧﺼـﻮص اﻧﺠـﺎم ﻣـﻮرد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و اﻳﻔـﺎء ﻛﻠﻴـﻪ ﺗﻌﻬـﺪاتﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد در ﻗﺒﺎل ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷـﺪﻟـﺬا.ﺗﻤـﺎﻣﻰ ﺷـﺮﻛﺎء ﻣﺸـﺘﺮﻛﺎً و ﻣﺘﻀـﺎﻣﻨﺎً ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ اﻳﻔـﺎءﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮاردادﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻰو ﺑﺎﻧﻚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﺮﻛﺎء را ﻣﻨﻔﺮداً، ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً و ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎًً دارد.

ﻣﺎده ده :

در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮﻳﻚ از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻰ از ﻗـﺮارداد ﻣﻨﻔﺴـﺦ ﮔـﺮدد ﻳـﺎ ﻣـﺪت اﻳـﻦ ﻗـﺮاردادﻣﻨﻘﻀﻰ ﮔﺮدد، ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ارزش روز ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ اﺻـﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻـﻠﻪ – ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ وارزﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎﻧﻚ -اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﭙﺮدازد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ارزش روز ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺸﺮح ﻓﻮق ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷـﺮﻳﻚدر ﺗﺄدﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﺄدﻳﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺰﺑﻮر (ارزش روز ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ)، از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ/اﻧﻔﺴـﺎخ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺗـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ آن، ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﺮ ذﻣﻪ وى ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. از اﻳﻨﺮو ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑـﺪﻫﻰ ﺗﺄدﻳـﻪ ﻧﺸـﺪه ﻓـﻮق اﻻﺷـﻌﺎر ﻣﺒﻠﻐـﻰﻣﻌﺎدل ………… درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧـﺎﻣﺒﺮده ﺿـﻤﻦ اﻣﻀـﺎء اﻳـﻦﻗﺮارداد ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺧﺘﻴﺎر داد ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﻣـﻮرد ﻗـﺮارداد را ﺑـﺪونﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﻼغ و اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ادارى ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﺟﺮاﻳﻰ ﻳﺎ ﻗﻀﺎﻳﻰ،راﺳﺎً از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺴﺎب ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎب ﻳﺎراﻧﻪ وارﻳـﺰى دوﻟـﺖو ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮال و اﺳﻨﺎد وى ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺮداﺷﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان از وﺛﺎﻳﻖ و ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ داراﺋﻴﻬـﺎى وىﺗﻤﻠﻚ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﻰ وى ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﻚ در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص را ازﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد. اﺧﺬ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮر ﺑﺸﺮح ﻓﻮق ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻰ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮاى وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه  ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻰ ﻛﻪ وى ﭘﺲ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ/اﻧﻔﺴﺎخ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﻣﺎﻓﻰ اﻟﺬﻣﻪ ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد. ﺷﺮﻳﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ در ﻣـﻮرد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣـﺎﻓﻰاﻟﺬﻣﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﻳﺎزده :

* طﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺟﻣوع ” ﺣداﻗل ﻧرخ ﺳود ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﺑﺎﻧک + ۶ ” در ﻧﻗطﻪ ﭼﻳن ﻗﻳد ﺷود .

ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺮاى ارزﻳﺎﺑﻰ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬـﺪات ﺷـﺮﻳﻚ و ﺑﺎزدﻳـﺪﻫﺎى ﻓﻨـﻰ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺣﺼـﻮل اﻃﻤﻴﻨـﺎن ازﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻰ و روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ، از ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺪون ﺣﻖ اﻋﺘـﺮاض وﺳـﻴﻠﻪ اﻳـﻦﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزدﻳﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﺷﺮﻳﻚ در اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻰ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻳـﺎ ازﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﻚ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎء ﺗﻌﻄﻴﻞ و ﻳـﺎ ﻣﻌﻄـﻞ ﺷـﺪه و ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﮔـﺮدد ﻳـﺎ ﺑﻬـﺮﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳـﺪ ﻳـﺎ در ﺟﺮﻳـﺎن و اﺟـﺮاى ﻛـﺎر ﺧﺴـﺎرﺗﻰ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔـﺮدد ﻳـﺎ ﺷـﺮﻳﻚﺑﺮﺧﻼف ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺮارداد رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﺿﻤﻦ ﻓﺴﺦ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻗﻴﻤـﺖ ﺳـﻬﻢ ﺧـﻮد را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﭙﺮدازد و ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ اﺟـﺎزه داد در اﻳـﻦزﻣﻴﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺒﻠـﻎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﻬﻢ اﻟﺸـﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ازﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻧﻚ و دﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮده و ﺑﺮ ذﻣﻪ وى ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻧـﻚ ﺑﻌﻨـﻮان ﻃﻠﺒﻜـﺎر اﺟـﺎزهدارد ﺑﺮاى وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرات وارده ، ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮال ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺰد ﺧـﻮد ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻳـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻳﺎ ﻫﺮﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ، از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ/ ﻓﺴﺦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ وارﻳﺰ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ، ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ١٠ ﺑﺮ ذﻣﻪ وى ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫـﺪﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﭙﺮدازد. در اﻳﻨﺼـﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ وﺟـﻮه ﻣﺼـﺮف ﻧﺸـﺪه اى در ﺣﺴـﺎبﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧـﻚ ﺑـﺮاىاﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻳﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺧﺴﺎرات وارده ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﺷـﺮﻳﻚ/ راﻫـﻦ وﻛـﺎﻓﻰ ﺑـﺮاىاﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻤﻨﻈﻮر وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده دوازده :

ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺒﻠﻎ ده ﻫﺰار رﻳﺎل ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻤﺪت ده ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد و ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ اﻗﺮار ﺑﻪ درﻳﺎﻓـﺖ آن ﺗﻌﻬـﺪﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻗﺮارداد ﻳﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ(ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد)، ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﺮﻳﻚ ﺿـﻤﻦ ﻋﻘـﺪﺻﻠﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ، ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را ﺗﺎ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﺳﻴﺰده :

ﺷﺮﻳﻚ/ راﻫﻦ(آﻗﺎى/ﺧﺎﻧﻢ ………………………… ﻓﺮزﻧﺪ …………….. ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ……………….. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ……………. ﺻﺎدره از …………..ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ………………………… ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………….. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ………………………)ﺿﻤﻦ اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ از ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦﻗﺮارداد را در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮار داد و ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد از ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻓﻚ رﻫﻦ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد.ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ﻣﻮﻗﺖ ﮔﺮوﮔﺎن آن را ﻣﺠﺪداً در ﺗﺼﺮف راﻫﻦ ﻗﺮار داد ﺗﺎ در ﻣﺪت رﻫﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد. ﺗﻤﺎم وﺛﻴﻘﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﺑﺮاى وﺻﻮل ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖاز ﺗﻤﺎم وﺛﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﻮﺟﻮد و آﻧﭽﻪ در آﻳﻨﺪه در ﻣﻮرد رﻫﻦ اﺣﺪاث و اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺟﺰء ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ و ﻣﺸﻤﻮلﻣﺎده ۳۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﺖ و راﻫﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻋﻤﻞ و اﻗﺪاﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارزش وﺛﻴﻘﻪ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎرده :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ/ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻗﺒﻞ از ﻓﻚ رﻫﻦ در ﻣﻌﺮض اﺟﺮاى ﻃﺮﺣﻬـﺎى ﻣﻮﺳﺴـﺎت و ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎى دوﻟﺘـﻰ و ﺷـﻬﺮدارى واﻣﺜﺎل آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺷﺮﻳﻚ/راﻫﻦ، وﻛﻴﻞ ﺑﻼﻋﺰل ﻣـﻰ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﺗﺸـﺮﻳﻔﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﻰ از ﻗﺒﻴـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﺎرﺷـﻨﺎس،اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻰ، ﺣﻀﻮر در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎى ذﻳﺼﻼح و ﺗﻮاﻓﻖ در ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ/ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﺳﻨﺎد و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ،وﺟﻮﻫﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﻪ ذﻳﺮﺑﻂ در ﻗﺒﺎل ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ/وﺛﻴﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ را درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده و ﭘـﺲ ازﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻬﺎى ﻣﻠﻚ در ﺻﻨﺪوق ﺛﺒﺖ ﻳﺎ دادﮔﺴﺘﺮى ﺗﻮدﻳـﻊ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده :

ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزش ﺳﻬﻢ اﻟﺸـﺮﻛﻪ ﻫﺮﻳـﻚ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻃﺒـﻖ ﺿـﻮاﺑﻂﺑﺎﻧﻚ- ﻛﻪ ﺑﺸﺮح اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺧـﻮد را در واﺣـﺪﻫﺎى اﺣـﺪاﺛﻰ ﻣﻮﺿـﻮعاﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻧﻘﺪاً ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت اﻗﺴﺎﻃﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻚ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ. دراﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺮﻳـﺪارى ﺳـﻬﻢاﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﻰ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮد، ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧﺴـﺒﺖﺑﻪﺧﺮﻳﺪ” ﻧﻘﺪى و دﻓﻌﺘﺎً واﺣﺪه” ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬارى ﺑﺎﻧﻚ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه– ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻴﻤﺖ روز ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ- ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎﻧـﻚ -ﻛﻤﺘـﺮ از ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه آن ﺑﺎﺷـﺪ، ﺳـﻬﻢﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪارى آن ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰده :

ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر درﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد ، ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣـﻮرد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻗﺒـﻞ و ﭘـﺲ ازﻣﺪت ﻗﺮارداد و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳـﻬﻢ اﻟﺸـﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧـﻚ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ارزش آن، اﻗـﺪاﻣﺎت و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺑﺎﻧـﻚ ﺑﺮاﺳـﺎسﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻛﻮر در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه  ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻮده و ﺷـﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﺮف اﻋـﻼم ﺑﺎﻧـﻚ ﺿـﻤﻦ ﻗﺒـﻮلﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺻﻼﺣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺻﻼح اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﻧـﻚ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﻋـﺪم ﻗﺒـﻮل و اﻗـﺪام ﺷـﺮﻳﻚ در اﻳـﻦﺧﺼﻮص از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺮارداد ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻓﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﻫﻔﺪه :

ﺷﺮﻳﻚ اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ اﺣﺮاز ﮔـﺮدد ﺷـﺮﻳﻚ دراﺛﺮ وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺨﻠﻒ ﻳ ﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﻳﻜـﻰ از اﻋﻤـﺎل ﻣﻨـﺪرج در ﺑﻨـﺪﻫﺎى ﻣـﺎده ﻳـﻚ آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮى و ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ رﺷـﻮه دردﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﺼﻮب ١٣٨٣ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﻌﻘـﺎد اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧـﻚ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ، ﺑﺎﻧـﻚ ﺑـﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪ وﺷﺮﻃﻰ ﺣﻖ دارد ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﻓﺴﺦ و ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴـﺎرات وارده ﺑـﻪ ﺧـﻮد وﻓـﻖ ﻣﻔـﺎد اﻳـﻦ ﻗـﺮارداداﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ/ راﻫﻦ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﻫﺠﺪه :

در اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻰ آن، ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻧﻚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، اﻗﺮار و ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪآﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺠﻠﻰ، ﺛﺒﺘﻰ و ﭘﺴﺘﻰ ﺧﻮد و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺼـﻮرت ﺻـﺤﻴﺢ و ﺑـﺮوز ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ اﻋـﻼم و اراﺋـﻪﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺠﻠﻰ (درﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ) و ﺛﺒﺘﻰ اﻋﻢ از ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﻪ/ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ/ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه/ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎئ ﻣﺠﺎز(درﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ)، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋـﻼم ﺗﻐﻴﻴـﺮات و ﺑـﺮوز رﺳـﺎﻧﻰ اﻃﻼﻋـﺎت اراﺋـﻪﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر- ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد- اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎً از ﺗﺴﻬﻴﻼت /ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘـﻰاﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﻳﺮاﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﺎًﻳﺎ ﻛﻼً اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﻴﻼت/ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﻓـﺮاﻫﻢﻧﺸﻮد و درﺻﻮرت اﻗﺪام ﺧﻼف اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼع دﻫﺪ.
ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد درﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ وى از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻮق، ﻗﺮارداد ﻣﻨﻔﺴﺦ و ﺗﻌﻬﺪات و دﻳﻮن ﻣﻮﺟﻞ وى ﺑـﻪدﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت/ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﺑـﻪ ﺷـﺮﻳﻚ، ﺟﻬـﺖ وﺻـﻮلﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺧﻮد وﻓﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ واﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﻧﻮزده :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻳﻚ از اﻳﻔﺎى ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻗـﺪاﻣﻰ ﺑـﺮاى وﺻـﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﻣﻌـﻮقﺧﻮد-ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎً ﻳﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص- اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺧـﻮد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎبﺑﺪﻫﻰ وى ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻰ و ﻗﻀﺎﺋﻰ ﮔﺮدد، ﭘﺮداﺧـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎى ﺛﺒﺘـﻰ واﺟﺮاﺋﻰ و ﻗﻀﺎﺋﻰ و دادرﺳﻰ و ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﻪ وﻛﻴﻞ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﻀﺎﺋﻰ و ﺧﺴﺎرات از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ (ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻋﻼم ﺑﺎﻧﻚ) ﺑﺮ ذﻣﻪ ﺷﺮﻳﻚ اﺳـﺖﻛﻪ در اﺟﺮاى ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ اﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎده ۱۵ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ :

ﺷﺮﻳﻚ/ راﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و واﮔﺬارى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ- ﺗﺤـﺖﻫﺮ ﻋﻨﻮان- اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت و وﺛﺎﺋﻖ ﻗـﺮارداد ﻛﻤﺎﻛـﺎن ﺑـﻪ ﻗـﻮت و اﻋﺘﺒـﺎرﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻮده و ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺛﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ :

در اﺟﺮاى ”ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﻛﺴﺮ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮﻗﻪ و اﺳﺘﻴﻔﺎى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ از ﻣﺤﻞ ﺣﻘﻮق و درﻳﺎﻓﺘﻰ ﻫﺎى ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻣﺼﻮب ۱۳۶۱”ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪات و ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮعوى ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻛﺴﺮ اﻗﺴﺎط و ﺑﺪﻫﻰ ﻣﻌﻮق از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻓﺘﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع وى ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﻖﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ واﻋﺘﺮاض ﺷﺮﻳﻚ دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر و وارﻳﺰ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﻌﻮق ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻗﺪام ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ و دو :

ﮔﺮوﮔﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ﺗﺒﺼﺮه  راﻫﻦ اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد رﻫﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮده و ﻣﻮرد رﻫﻦ ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﻏﻴـﺮ ﻧﻤـﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻜﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﮔﺮوﮔﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻬﻼک ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻓﻚ ﺷﻮد، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗـﺮﻫﻴﻦ وﺛﻴﻘـﻪ ﺟﺪﻳـﺪواﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻓﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑـﻪ دﻳـﻦ ﺣـﺎلﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻔﺎى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد و ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﻳﻚ/راﻫﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺘﻴﺠﺎرى ﻣﻮﺿـﻮع ﻗـﺮارداد اﺟـﺎره ﺷـﻤﺎره ………………… ﻣـﻮرخ ……………… ﺳـﺎزﻣﺎن/ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻮﺟﺮ اﺣﺪاث ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﻮﺟﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ………………… ﻣﻮرخ ………………. ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد و اﻧﺠـﺎمﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﭘﻼک ﻣﺰﺑﻮر و ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ در اﺟﺮاى ﻣﻮﺿﻮع و ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاى وﺻـﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﺧـﻮد اﻧﺠـﺎم ﻣـﻰ دﻫـﺪ وﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻰ -ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺷﻮد -اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر :

در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاى اﻳﻦ ﻗﺮارداد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺻـﻠﺢﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ﭘﻨﺞ، ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻴﺎن، ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻴﺠﺎرى ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮارداد اﺟﺎره و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ را از ﺧـﻮد ﺳـﻠﺐﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺧﺘﻴﺎر و وﻛﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮ داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ راﺳﺎً و ﺑـﺪون ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺑـﻼغ و اﺧﻄـﺎر ﻛﺘﺒـﻰ و ﺗﺸـﺮﻳﻔﺎتادارى ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ، ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺖ از ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق وى ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮارداد اﺟﺎره را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘـﻰ ﻳـﺎﺣﻘﻮﻗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ، ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻴﺠﺎرى ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ و از ﻫﺮﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﻳـﺎﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻰ – ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺷﻮد – ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺟﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ و ﻣﻮﺟﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻳﻚ در ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺑﻬﺎء ﻣﻘﺮر در ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻮﺟﺮ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼع دﻫﺪ و ﺑﺎﻧﻚ اﺟﺎره ﺑﻬﺎىﻣﻌﻮﻗﻪ را ﺑﭙﺮدازد، ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد از ﺷﺮﻳﻚ را ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣـﺎل ﺗﺒـﺪﻳﻞ و ﺑﻬﻤـﺮاه اﺟـﻮر ﻣﻌﻮﻗـﻪ و ﺧﺴـﺎرات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻰﭘﺮداﺧﺘﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﺟﺎره ﺑﻬﺎى ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎرات وارده، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ :

ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ، ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ذﻣﻪ ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ.

ﻧﺎم و اﻣﺿﺎء ﺷرﻳﻚ                   ﻧﺎم و اﻣﺿﺎء راﻫن                  ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺳﻜن ﺷﻌﺑﻪ …………… 

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها