فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ/ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ/ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ اﻧﻔﺮادی – در زﻣﻴﻦ ﻣﻠﻜﻰ

متن حقوقی سند ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ/ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ/ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ اﻧﻔﺮادی – در زﻣﻴﻦ ﻣﻠﻜﻰ

 

دفتر اسناد رسمی شماره …………. حوزه ثبتی ……….
قرارداد شماره………………………. مورخ ……………………. نظر با ینکه خانم/اقای/شرکت ……………………………………… مالک پلاک ثبتی ………………………………..، با اخذ مجوزهای لازم تقاضای مشارکت با بانک برای احداث و تکمیل ساختمان در پلاک مزبور را دارد، این قرارداد بین:
الف) ١. خانم/ آقای …………………. فرزند …………. بشماره شناسنامه …………. تاریخ تولد ………… صادره از ………… کد ملی ………………….. بشماره اقتصادی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………………. کدپستی …………………..
٢. شرکت ……………………………… ثبت شد ه بشماره ………………. نزد اداره ثبت شرکتهای ……………… با شناسه ملی ……………………… بشماره اقتصادی ………………………… به نشانی ……………………………………………………………………………………………………………………… کدپستی ………………………. به نمایندگی خانمها/اقایان ………………………….. و ………………………….. صاحبان امضای مجاز شرکت طبق اگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ……………….. مورخ ……………….. که در این قرارداد «شریک» نامیده می شود، از یکطرف و ؛
ب) بانک مسکن – شعبه …………………….. کد …………. به نشانی ………………………………………………… بشماره اقتصادی …………………….. به نمایندگی اقای/خانم ……………………………. بموجب نامه شماره …………………… مورخ ……………….. که در این قرارداد «بانک» نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد و ملزم به انجام مفاد ان گردیدند.

ماده یک :
موضوع مشارکت عبارت است از سرمایه گذاری و اقدام در امر احداث و تکمیل ……. واحد مسکونی در پلاک ثبتی ……………….. فرعی از ……… اصلی واقع در بخﺶ …….. حوزه ثبتی ……………… ثبت دفتر ……………. که سند مالکیت ان به شماره چاپی ……………….. در تاریخ ……………… صادر گردیده است به نشانی ……………………………………………….. شریک متعهد است ساختمان مورد مشارکت را با اسکلت …………….. در ……….. بلوک ……….. طبقه مشتمل بر ……… واحد مسکونی با مجموع زیربنای …………. مترمربع مطابق نقشه های مصوب و با رعایت پروانه ساختمانی شماره ………………….مورخ ………………. صادره از ……………………………… بشرح مفاد این قرارداد احداث/ تکمیل واماده بهره برداری نماید.

ماده دو :
هزینه کل اجرای طرح واحداث ساختمان مورد مشارکت بر اساس مدارک و مستندات ارایه شده تماما منطبق با نظر و براورد شریک و طبق ارزیابی انجام شده توسط بانک می باشد. بانک با پرداخت و واریز مبلغ …………………………………………… ریال بعنوان سهم الشرکه خود به حساب مشترک مشارکت، با قبول شریک به میزان ……….. درصد در مورد مشارکت سهیم گردید که در اینصورت سهم شریک از مورد مشارکت معادل ………. درصد می باشد. همچنین شریک متعهد شد حداکثر تا پایان مدت قرارداد به هزینه خود نسبت به انجام تعهداتش بشرح برگ ارزیابی اقدام نماید.
تبصره– برداشت از حساب مشترک مشارکت بصورت مرحله به مرحله، منوط به کسب موافقت بانک و مشروط به هزینه شدن وجوه برداشت شده قبلی و پیشرفت فیزیکی مورد مشارکت – طبق نظر و تشخیص بانک – خواهد بود و این موضوع تاثیر و تغییری در میزان سهم الشرکه بانک و شریک ایجاد نمی نماید.

ماده سه:
مدت این قرارداد ……….. ماه از تاریخ امضاء می باشد. شریک مدیریت اجرا و تکمیل موضوع مشارکت را بعهده گرفت و قبول و تعهد نمود که کار اجرا و احداث ساختمان مورد مشارکت را با هزینه خود و طبق پروانه و نقشه مصوب و با رعایت مفاد این قرارداد، حداکثر تا پایان مدت این قرارداد بدون دریافت هیچگونه وجه و یا ادعایی نسبت به بانک راسا انجام دهد و بانک در این مورد هیچگونه مسئولیتی بعهده نخواهد داشت. همچنین شریک متعهد شد پس از تکمیل ساختمان مورد مشارکت، نسبت به اخذ گواهی پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و سایر مدارک لازم از سازمانهای ذیربط اقدام نماید. تشخیص بانک در مورد انجام کلیه تعهدات شریک در اجرای کامل موضوع مشارکت با سلب حق هرگونه اعتراض، قطعی و مورد قبول شریک می باشد.

ماده چهار:
شریک در حکم امین است و متعهد گردید طبق وﻇیفه امین عمل نماید. لذا چنانچه در اثر هرگونه تخلف، تعدی یا تفریط وی در اجرای موضوع مشارکت خسارتی متوجه سهم الشرکه بانک یا اشخاص ثالﺚ گردد شریک ضامن و متعهد به جبران کلیه خسارات وارده از اموال خود می باشد. لذا بطور عیر قابل برگشت متعهد گردید معادل خسارات وارده به سهم الشرکه بانک براساس تشخیص و ارزیابی بانک، از اموال خود به بانک تملیک یا جبران خسارت نماید. در صورت عدم جبران خسارت وارده، سهم الشرکه بانک در مورد مشارکت به همان
میزان افزایش خواهد یافت.

ماده پنج :
با توجه به اینکه هزینه انجام موضوع مشارکت طبق محاسبات بانک بشرح این قرارداد تعیین گردیده و سهم الشرکه بانک نیز بران اساسمعین شده است، شریک قبول نمود چنانچه برای انجام موضوع مشارکت بیﺶ از مبلغ مزبور هزینه نماید، سهم الشرکه بانک و نسبت ان به هیچ وجه تغییر ننماید. لذا شریک جمع هزینه‌های احتمالی مزبور را در ازاء دریافت یک هزار ریال به بانک صلح نمودضمنا. شریک ضمن عقد صلح موضوع این ماده با قبول شرط ترک فسخ، حق فسخ و رجوع از قرارداد و واگذاری سهم الشرکه خود به دیگری را از خود سلب

نمود و ضمن ان کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را نیز بعهده گرفت و قبول نمود در صورت تخلف از هریک از تعهدات مذکورمشارکت منفسخ و سهم الشرکه بانک از تاریخ امضای این قرارداد تبدیل به بدهی وی شده و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود ناشی ازاین قرارداد را استیفاء نمایدضمنا. اسقاط کافه خیارات از شریک بعمل امد. همچنین شریک حق انتفاع از زمین مورد مشارکت را در ازاء دریافت یک هزار ریال دیگر به بانک صلح نمود.

ماده شش:
شریک/راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت صلح و وکالت درمورد وثیقه/مشارکت انجام نداده و برای دیگری در ان ایجاد حقی ننماید و هرگونه نقل و انتقال عین، منافع وکلیه حقوق قانونی متصوره وشرعیه مورد وثیقه/مشارکت تحت هر عنوان بدون موافقت بانک باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین شریک تعهد نمود به منظورانجام موضوع فوق و برای اطلاع سایر اشخاص اطلاعیه ای مبنی بر «احداث ساختمان با مشارکت بانک مسکن و در رهن و وثیقه بودن همهواحدهای در حال ساخت «در محل ساختمان مورد مشارکت نصب نماید.
ماده هفت :
شریک/ راهن به بانک اجازه داد همه ساله مورد مشارکت/وثیقه این قرارداد را تا میزان کل سهم الشرکه طرفین، در برابر خطرات اتﺶسوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و طوفان، طبق مقررات بانک و تا زمان تسویه کامل مطالبات، نزد یکی از شرکتهای بیمه، به نفع بانکبیمه نموده و هزینه ان را از شریک مطالبه نماید. بنابراین پرداخت مراحل سهم الشرکه موکول به تامین هزینه‌های صدور بیمه نامه مربوطهتوسط شریک می باشد. همچنین شریک متعهد گردید درصورت افزایﺶ مبلغ سهم الشرکه بانک یا تمدید مدت انجام تعهدات این قراردادیا تاخیر در تسویه مشارکت، نسبت به پرداخت حق بیمه مربوطه برای مبلغ سهم الشرکه یا مدت افزایﺶ یافته تا زمان تسویه مشارکت – طبقنظر و شرایط بانک – اقدام نماید. درصورت امتناع شریک از پرداخت هزینه‌های بیمه، بانک می‌تواند پرداخت مراحل سهم الشرکه خود رامتوقف نموده یا اینکه مبالغ لازم را از حساب مشترک مشارکت برداشت نماید و چنانچه موجودی حساب مزبور کافی نباشد با تامین هزینهمذکور توسط بانک، سهم الشرکه بانک در موردمشارکت بهمان میزان افزایﺶ خواهد یافت.
همچنین شریک/راهن مکلف گردید درصورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد مشارکت یا وثیقه، بلافاصله مراتب را جهتدریافت خسارت از شرکت بیمه کتبا به بانک اعلام نماید. در این وضعیت بانک می‌تواند براساس مقررات موردعمل و تشخیص خودوجوه پرداختی شرکت بیمه را با توجه به میزان خسارات وارده، بمنظور تعمیر و بازسازی مورد مشارکت/وثیقه در اختیار شریک/راهن قراردهد. وی نیز مکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد مشارکت/وثیقه و بازگرداندن ان به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید، بترتیبی که ارزش ان طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید. شریک/راهن ضمن قبول شرایط و تعهد به انجام موارد فوق، حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در خصوص نحوه بیمه و شرایط جبران خسارت را از خود سلب نمود.

ماده هشت :
درصورت فوت شریک- در مواردیکه شریک شخص حقیقی است – چنانچه ورثه وی قرارداد مشارکت مدنی را تایید نمایند قرارداد بقوت خود باقی خواهد ماند (اعلام قبولی کتبی وراث به بانک بمنزله امضاء وتنفیذ این قرارداد خواهد بود). در عیر اینصورت مشارکت منفسخ میگردد و بانک حق دارد طبق مفاد این قرارداد حقوق خود را استیفا نماید. دراینصورت چنانچه وجوه مصرف نشده ای در حساب مشترکمشارکت موجود باشد بانک حق دارد انرا بابت مطالبات خود ناشی از قرارداد منظور نموده و نسبت به وصول باقی مطالبات خود اقدام نماید.

ماده نه:
در صورت تعدد مالکیت پلاک مورد مشارکت، مسئولیت شرکاء (کلیه مالکین) درخصوص انجام مورد مشارکت و ایفاء کلیه تعهدات موضوع این قرارداد در قبال بانک تضامنی بوده و قابل تفکیک و تجزیه نمی باشدلذا. تمامی شرکاء مشترکا و متضامنا مکلف به ایفاءتعهدات ناشی از این قرارداد می باشند و بانک در این خصوص حق مراجعه به هریک از شرکاء را منفردا مشترکا، و تضامنا دارد.

ماده ده:
در صورتی که مشارکت به هر جهت یا به علت تخلف شریک از هریک از تعهدات ناشی از قرارداد منفسخ گردد یا مدت این قراردادمنقضی گردد، شریک قبول نمود بلافاصله ارزش روز سهم الشرکه بانک که مشتمل بر اصل سرمایه و منافع حاصله – بنا به تشخیص وارزیابی بانک – است را به بانک بپردازد. در این صورت ارزش روز سهم الشرکه بانک بشرح فوق به دین حال تبدیل شده و چنانچهشریک در تادیه انها تاخیر نماید، بعلت تاخیر در تادیه بدهی مزبور (ارزش روز سهم الشرکه بانک)، از تاریخ سررسید/انفساخ مشارکت تاتاریخ تسویه کامل ان، مبلغی بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت. از اینرو شریک قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تادیه نشده فوق الاشعارمبلغی معادل ……… درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضاءاین قرارداد بطور عیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ مذکور تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاع و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یاقضایی، راسا از هر نوع حساب ازجمله حساب یارانه واریزی دولت و سایر اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضـمینات یا سایردارایی های وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. شریک حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرایی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد.
* طبق دستورالعمل مجموع «حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک + ۶» در نقطه چین قید شود.

تبصره – شریک قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید/انفساخ مشارکت بابت مطالبات ناشی از این قرارداد به بانک پرداخت مینماید بالنسبه به حساب اصل سرمایه، منافع حاصله و مافی الذمه فوق منظور گردد. شریک کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافیالذمه یاد شده را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده یازده:
بانک حق دارد هر موقع لازم بداند برای ارزیابی و نظارت بر حسن انجام تعهدات شریک و بازدیدهای فنی بمنظور حصول اطمینان ازعملیات اجرایی و روند انجام موضوع مشارکت، از مورد مشارکت بازدید نماید و شریک تعهد نمود همواره بدون حق اعتراض وسیله ایننظارت و بازدید را فراهم نماید. لذا چنانچه بانک تشخیص دهد شریک در احداث ساختمان طبق برنامه تعیین شده عمل نمی نماید یا ازتکمیل ساختمان امتناع نموده یا عملیات ساختمانی بدون موافقت بانک، به نحوی از انحاء تعطیل و یا معطل شده و متوقف گردد یا بهرصورت موضوع مشارکت در پایان مدت قرارداد به اتمام نرسد یا در جریان و اجرای کار خسارتی متوجه ساختمان گردد یا شریکبرخلاف هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد رفتار نماید، بانک حق دارد ضمن فسخ مشارکت قیمت سهم خود را محاسبه و تعییننماید و شریک قبول و تعهد نمود بلافاصله مبلغ تعیین شده را به بانک بپردازد و شریک بطور عیر قابل برگشت به بانک اجازه داد در اینزمینه طبق ضوابط خود عمل نماید. در صورت عدم واریز مبلغ مذکور به حساب بانک مبلغ تعیین شده و همچنین سهم الشرکه بانک ازتاریخ امضاء این قرارداد بعنوان طلب مسلم بانک و دین محقق شریک بوده و بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت و بانک بعنوان طلبکار اجازهدارد برای وصول مطالبات خود و حسب مورد خسارات وارده، به کلیه حسابهای بانکی یا سایر اموال شریک نزد خود مراجعه یا از طریقصدور اجراییه یا هرطریق قانونی دیگر که مصلحت بداند طبق مفاد این قرارداد اقدام نماید. شریک قبول نمود در صورت تاخیر در پرداختمطالبات بانک، از تاریخ سررسید/ فسخ قرارداد تا تاریخ واریز و تسویه کامل مطالبات بانک، مبلغی طبق ماده ١٠ بر ذمه وی تعلق خواهدگرفت که به انضمام مانده بدهی و سایر هزینه‌های قانونی باید به بانک بپردازد. در اینصورت چنانچه وجوه مصرف نشده ای در حسابمشترک مشارکت موجود باشد بانک حق دارد وجوه مزبور را برداشت و نسبت به باقیمانده مطالبات خود اقدام نماید. تشخیص بانک برایاحراز تخلف و عدم انجام تعهدات شریک و همچنین تعیین مطالبات و خسارات وارده به بانک مورد قبول شریک/ راهن وکافی برایاقدامات قانونی بمنظور وصول مطالبات بانک می باشد.

ماده دوازده:
بانک به تقاضای شریک مبلغ ده هزارریال قرض الحسنه بمدت ده سال به شریک پرداخت نمود و شریک ضمن اقرار به دریافت ان تعهدنمود به هنگام تسویه قرارداد یا در پایان مدت فوق الذکر (حسب مورد)، مبلغ مذکور را به بانک مسترد نماید. همچنین شریک ضمن عقدصلح موضوع ماده پنﺞ، حق فسخ عقد قرض فوق الذکر را تا تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده سیزده:
شریک/ راهن (اقای/خانم …………………….. فرزند …………….. بشماره شناسنامه ………………… تاریخ تولد ……………. صادره از ……………کد ملی ……………………… به نشانی ……………………………………………………………………………………………. کد پستی ……………………..) ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد، بمنظور تضمین تعهدات مذکور شش‌دانگ عیرمنقول مندرج در اینقرارداد را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید مگر پس از انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد. بانک پس از تصرف موقت گروگان ان را مجددا در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع ان بهره مند گردد. تمام وثیقه درمقابل هر میزان از مطالبات بانک در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید. همچنین کلیه مستحدثات موجود و انچه در اینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده ٣۴ قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهﺶ ارزش وثیقه شود انجام دهد.

ماده چهارده:
چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه/ مشارکت، قبل از فک رهن در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری وامثال ان قرار گیرد، بانک بعنوان قایم مقام شریک/راهن، وکیل بلاعزل می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور در کمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم مورد وثیقه/ مشارکت را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه، وجوهی که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد مشارکت/وثیقه پرداخت خواهد شد را دریافت نموده و پس ازکسر هزینه‌های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشدبانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

ماده پانزده:
با توافق طرفین پس از تکمیل ساختمان موضوع مشارکت، قیمت فروش ان و همچنین ارزش سهم الشرکه هریک از طرفین طبق ضوابط بانک- که بشرح این قرارداد مورد قبول شریک می باشد – تعیین می گردد و بانک می‌تواند سهم خود را در واحدهای احداثی موضوعاین قرارداد طبق ضوابط مورد عمل خود نقدا یا بصورت اقساطی به شریک واگذار نماید. دراین صورت شریک متعهد به خریداری سهمالشرکه بانک بر اساس ارزیابی بانک است. در صورت عدم موافقت بانک با فروش اقساطی سهم الشرکه خود، شریک باید بلافاصله نسبتبهخرید «نقدی و دفعتا واحده» سهم الشرکه بانک بر اساس قیمت گذاری بانک اقدام نماید.
تبصره– شریک قبول نمود چنانچه قیمت روز فروش مورد مشارکت- بر اساس ارزیابی بانک -کمتر از قیمت تمام شده ان باشد، سهمبانک بر مبنای قیمت تمام شده، محاسبه و شریک متعهد و مکلف به خریداری ان با قیمت تمام شده گردید.

ماده شانزده:
شریک ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر درخصوص شرایط مشارکت بانک، ارزیابی مورد مشارکت و تعیین میزان سهم الشرکه بانک و نحوه محاسبه ان، اقدامات و محاسبات بانک براساس مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.
تبصره – طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و شریک متعهد گردید به صرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام شریک در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده هفده :
شریک اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد شریک دراثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک ایین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب ١٣٨٣ هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است، بانک بدون هیچگونه قید وشرطی حق دارد مشارکت را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداداقدام نماید و شریک/ راهن حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساق نمود.

ماده هجده:
در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و ایین نامه و دستورالعمل های اجرایی ان، شریک ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارایه اطلاعات، مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در این خصوص، اقرار و تصریح نمود که اخرین اطلاعات و مشخصات سجلی، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را بصورت صـحیح و بروز به بانک اعلام و ارایه نموده است، لذا متعهد گردید درصورت هرگونه تغییر در مشخصات سجلی (درمورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکت نامه/ اساسنامه/تصمیمات هیات مدیره/ صاحبان امضای مجاز (درمورد اشخاص حقوقی)، بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروز رسانی اطلاعات ارایه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور- حسب مورد- اقدام نماید.
همچنین شریک متعهد شد مباشر تا از تسهیلات /خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در این خصوص برای دیگران هیچگونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزیایا کلا امکان استفاده از تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و درصورت اقدام خلاف این تعهد، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد.
شریک قبول نمود درصورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هریک از تعهدات فوق، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی بهدین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارایه تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد به شریک، جهت وصولمطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و شریک حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده نوزده:
چنانچه شریک از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید بانک می‌تواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوقخود-مباشرتا یا ازطریق خرید خدمات سایر اشخاص- اعمال نموده و هزینه‌های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسبه و به حساببدهی وی منظور نماید. همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد، پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی واجرایی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) بر ذمه شریک استکه در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ١۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده بیست:
شریک/ راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به عیر- تحتهر عنوان- اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به عیر، کلیه تضمینات و وثایق قرارداد کماکان به قوت و اعتبارخود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

ماده بیست و یک :
در اجرای «قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب ١٣۶١”شریک قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می‌تواند با ابلاع موضوع به سازمان متبوعوی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا واعتراض شریک دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.

ماده بیست و دو:
گروگان عبارت است از: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. تبصره – راهن اقرار نمودکه نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای عیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق عیر نمی‌باشد. لذا شریک مکلف گردید چنانچه به هردلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در عیر این صورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک می‌تواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی شریک/راهن اقدام نماید.

ماده بیست و سه:
کلیه هزینه‌های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت، حق التحریر و عیره بر عهده و ذمه شریک است.

نام و امضاء شریک نام و امضاء راهن بانک مسکن شعبه …………….. نمونه٣١/٢٢- ۴ص

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x