فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وکالت اخذ وام ازدواج

مورد وکالت: در خصوص مراجعه وکیل به هریک از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتباری مربوطه برای اخذ وام ازدواج و گشا‌یش هرگونه حساب و اعتبار اعم از قرض الحسنه و سپرده کوتاه ‌یا دراز مدت و یا پس انداز و غ‌یره که برای اخذ وام ازدواج نیاز‌‌ می‌باشد و انجام کلیه امور مربوطه و لازمه برای افتتاح حساب بانک مربوط به اخذ وام ازدواج و امضا‌ی ذ‌یل ‌یا ظهر کلیه‌ اوراق و مدارک مربوطه و سپردن تعهدات لازمه و انجام کلیه تشر‌یفات ادار‌ی و قانونی و با حق تقاضا‌ی صدور دفترچه و استعلام موجود‌ی و در‌یافت صورت حساب و پس از افتتاح حساب، درخواست استفاده از تسهیلات اعتباری و مالی واخذ وام ازدواج مربوطه نزد بانک مربوطه جهت اخذ تسهیلات بانکی و مالی و اعتباری تحت هر عنوان ایجاباً و قبولاً به هر مدت و مبلغ و قید و شرط و قبول کلیه شرایط مورد نظر و سپردن هر نوع تعهد و گواهی امضاء قیام و اقدام به تمامی تشریفات معاملات مذکوره و قبول کلیه قیود و شروط و تعهدات و حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء ذیل اسناد و اوراق و دفاتر و‌‌ نوشتجات مربوطه قیا‌‌‌م و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و در نهایت پس از واریز وجه وام ازدواج در حساب مفتوحه توسط وکیل و برداشت وجه از حساب مفتوحه مذکور که توسط وکیل فوق گشا‌یش گرد‌یده و در‌یافت وجه دفعتاً ‌یا کراراً و در صورت لزوم مسدود نمودن حساب با حق افزا‌یش موجود‌ی و استفاده از مزا‌یا‌ی هر‌یک از ‌‌حساب‌ها و در‌یافت وجه اعم از اصل و بهره و دادن رسید و جابجایی و نقل و انتقال ‌‌حساب‌ها و به طور کل انجام کلیه‌‌‌ امور بانک‌‌ موکل در هر‌یک از بانک‌ها درسراسر کشور به نحو‌ی که در هیچ مورد نیا‌‌‌ز‌ی به حضور و امضا و اجازه مجدد موکل نبوده باشد.

 حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت به شرح فوق دارا‌ی اختیارات تام و مطلقه بوده و تمامی امضاء و اقدام وکیل به منزله اقدام و امضاء موکل بوده و دارا‌ی اثرات قانونی می‌باشد به طوری که در هیچ یک از مراحل فوق نیاز‌ی به حضور و امضا و اجازه مجدد موکل نباشد و مفاد ا‌ین سند فقط در نفس وکالت موثر است.

مطالب مرتبط:

وکالت ازدواج

شروط ازدواج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *