فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وکالت شکایت کردن

 

اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزائی حتی بعنوان شخص ثالث اعم از اعلام جرم یا با تقدیم دادخواست علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی در خصوص انجام موضوع وکالت با داشتن اختیارات مندرج در مواد ۳۱ به بعد قانون آئین نامه دادرسی مدنی و دفاع از آن ها و دفاع از دعاوی له یا علیه موکل و نسبت به هرخواسته و به هرمیزان با حق واخواهی نمودن، تجدید نظر خواهی و پژوهش، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و تعیین وکیل سازش ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر و لوکرارا با حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری و اعطا کلیه اختیارات قانونی به آنها برای دفاع از حقوق موکل و فسخ یا جایگزینی آن، ارجاع به کارشناس رسمی و درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و اعلام رضایت، معرفی یا جرح شهود، ایراد، معاینه و تحقیق محلی، تامین دلیل و تامین خواسته، اجرای قرارها،مراجعه به مراجع نیروهای انتظامی، دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی با حق مراجعه به تمامی دادسراهای عمومی، انقلاب اسلامی و دادگاههای حقوقی و جزائی و دادگاههای عام و خاص و مدنی و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری شعبات عادی و تشخیص و اجرای احکام حقوقی و جزائی و شوراهای حل اختلاف و کلانتری ها و نیروی انتظامی و غیره همچنین وکیل اختیار اعتراض به آراء صادره و تقاضای تجدید نظر از مراجع بالاتر حتی در دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و تقدیم دادخواست و لایحه دفاعیه و حضور در مراجع و جلسات رسیدگی و دفاع از حقوق موکل و اخذ و ارایه اسناد و مدارک و آراء صادره و پرداخت هزینه دادرسی و سایر حقوق دولتی و اخذ مفاصا حساب و انجام کلیه امور مربوط به موکل در مراجع قضائی اعم از دادگاههای بدوی و تجدید نظر و مراجع عالی و دادگاه انتظامی و شعبات تشخیص و اجرای احکام و تمامی ادارات تابعه و وابسته به قوه قضائی و دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانون آئین نامه دادرسی مدنی و سایرقوانین موضوعه را دارد و همچنین وکیل اختیار مراجعه به تمامی وزارتخانه ها وسازمان ها و نهادها و شوراها و شهرداریها و کلیه ادارات و شرکتها و سازمانهای تابع شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ادارات ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی و زمین شهری و شرکتهای بیمه و سایر سازمانها و ادارات تابعه کلیه وزارتخانه ها و (انجام کلیه امور مربوط به موضوع وکالت در ادارات مذکور) و دادگاهها و دادسراها اعم از عمومی و انقلاب و انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و کمیسیونهای مالیاتی و شوراهای مالی مالیاتی و سازمانهای برق و آب و گاز و مخابرات و کمیسیونهای متشکله درادارات در شهرداری و زمین شهری و مالیاتی و مراجع حل اختلاف کارگری و سایر ادارات دیگر و ارایه و اخذ اسناد و مدارک و انجام کلیه کارهای اداری و قانونی در تمامی ادارات و ارگانها از بدو الی ختم را دارد، و وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر ولوکرارا جزئا یا کلا و عزل و نصب وکلای انتخابی و جایگزین مجدد آنها دارای اختیارات تامه مطلقه غیرمحدود می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است و سپس ایصال کلیه عملکرد به موکل با اخذ رسید کتبی.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *