فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وکالت فروش ملک

 

مورد وکالت: مراجعه به هر یک از ادارات دارائی، شهرداری، بخشداری و فرمانداری، ثبت اسناد و املاک – سازمان مسکن و شهرسازی – دفاتر اسناد رسمی، بیمه و سایر ادارات دولتی و سازمان‌ها و نهادها، شرکت آب و برق و گاز و مخابرات و مقامات قضائی کشور و دادگاه‌ها و دوایر مربوطه و تقاضا و دریافت هرگونه گواهی ساختمان و مفاصاحساب شهرداری و دارائی و حضور در جلسات دادگاههای رسیدگی کننده بتخلفات ساختمانی و پرداخت جرائم احتمالی و تقاضاو اخذ سند مالکیت جداگانه و المثنی و استعلام ثبتی ودارایی وشهرداری وزمین شهری وجهادکشاورزی وسازمان امور جنگلبانی ومنابع طبیعی و هرگونه مدارک دیگر و تجدیدآنها واخذهرگونه مجوز ومفاصاحساب وتائیدیه وپاسخ استعلام ولو کرارا و مراجعه به بانک و مراجع ذیربط و اقدام به تسویه حساب و فک رهن و رفع بازداشت  و امضاء اوراق اسناد و مدارک فسخ و اقاله سند با هر شرط و تعهد و مضمون وامضا اوراق واسناد ودفاتر ومدارک مربوطه وامضا اثر انگشت الکترونیکی مربوطه و اثبات مالکیت موکل وارائه اسنادمالکیت موکلین ورفع موانع قانونی واخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وقانونی و سپس انجام هرگونه معامله وبیع وفروش قطعی یا مصالحه قطعیه نمودن وصلح ویااجاره دادن وهرگونه معامله دیگر نسبت به ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکربدون استثناءاعم از عرصه واعیان با آب وبرق و گاز منصوبه و با کلیه لوازم و منصوبات ومتعلقات قانونی وشرعی وعرفی درآن به هر شخص حقیقی وحقوقی حتی به خود وکیل و در مقابل هر مبلغ و به هر شرط و شروط و تعهد و مدت و ودیعه و کیفیت،جزئاً یا کلاً،مشاعاً یا مفروزاً با حق انجام تفکیک واخذ ثمن ووجه المصالحه ومال الاجاره واخذ مبلغ مربوطه و تحویل و تسلیم مبیع یا مورد صلح یا مورد اجاره و مورد معامله به مشتری ومتصالح ومستاجریا باسپردن تعهد تخلیه وتحویل و وجه التزام متناسب روزانه در صورت عدم تخلیه و تحویل به موقع از مال خود و اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش وافحش باشد و سلب هر گونه ادعا واعتراض بعدی ولو بعنوان تضرروغیره و سپردن ضمان درک مبیع با هر شرط و مدت و تعهد که وکیل صلاح بداند و ضمان کشف فساد و تنظیم وامضا اوراق و دفاتر و مدارک و اسناد قطعی ورسمی مربوطه و اخذ هر مبلغ وام از هر یک از موسسات مالی و اعتباری و صندوقها و بانکها و بستن هرگونه قرارداد با هر یک از بانکها و موسسات و غیره بر اساس عقود اسلامی بانکی اعم از مشارکت مدنی مضاربه و اجاره به شرط تملیک و رهن و غیره و در قبال ترهین ملک فوق و عقد قرارداد با بانک و قبول شرایط بانک و امضاء اسناد رهنی و غیره، و قبض و اقباض و صدور و امضاء چک ها و اوراق و اسناد دیگر بانکی به هر میزان و مبلغ با حق ظهرنویسی و امضاء چکهائی که در وجه یا بنام موکل صادر شده باشد و نیز پرداخت بدهیها و فک رهن و فسخ سند و حضور در دفاتر اسناد رسمی امضاءذیل اوراق و اسناد و دفاتر و انجام معاملات فوق قبل از فک رهن با اجازه بانک وام دهنده و یا پس از فک رهن به شرح مزبور و در صورت لزوم مراجعه به ثبت مربوطه و تقاضا و ارائه مدارک مربوطه برای اخذ سند مالکیت از اداره ثبت یا اداره پست مربوطه با رعایت قوانین و مقررات و در صورت لزوم مراجعه به دادگاه های صالحه جهت طرح و اقامه هر نوع دعوی احتمالی که نسبت به مورد وکالت پیش آید و حتی اصلاحیه های احتمالی آن و سپردن وکالت در رفع هرگونه ابهام و اشتباه و سهوقلم و رفع نقص در تنظیم سند قطعی و اسناد مربوطه و تنظیم اقرارنامه اصلاحی و تعهد وگواهی امضا و اجرای تعهدات ضمن العقد وتادیه هزینه های قانونی اعم از مالیات،عوارض وغیره وحضور در دفاتر اسناد رسمی وامضاء ذیل اوراق واسناد ودفاترمربوطه وپدها ودستگاههای الکترونیکی مربوطه و تنظیم و انتقال قطعی و تنظیم سند و انتقال طبق قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و با هر شرط و قبول تعهد پرداخت هر نوع بدهی مورد وکالت ومراجعه به دفاتر مشاورین املاک و اخذ کد رهگیری و تعویض سند مالکیت و اخذ سند مالکیت جدید و تک برگی از ادارات ثبت اسناد و املاک ودفاتر اسناد رسمی وامضا فرمها واسناد ومدارک مربوطه و درخواست گواهی عدم حضور طرف معامله در دفترخانه وگواهی حضور موکل در دفترخانه ازدفاتر اسناد رسمی واعلام گواهی حضور موکل در دفاتر اسناد رسمی وامضا اوراق واسناد ودفاتر ومدارک مربوطه وانجام کلیه تشریفات قانونی ومقرروپرداخت هزینه های مربوطه وباهر شرط وتعهد والزام و دادن هر نوع رضایت و اقراروتعهدباهرشرط ومضمون به همسایگان و مجاورین پلاک ثبتی فوق الذکروبه ادارت مذکوردرفوق وذیربط جهت تغییر کاربری مورد وکالت ومشاعات متعلقه به اداری یا تجاری و مسکونی وسپردن هر نوع تعهد و گواهی امضاء نسبت به ملک فوق الذکرو اخذ کپی، رونوشت و برابر با اصل از اسناد و مدارک پلاک ثبتی فوق الذکر از ادارات و ارگانهای مربوطه و دفتر اسناد رسمی وسپردن هرگونه گواهی امضاء و تعهد واقرار و رضایت نسبت به مواردمورد وکالت و انجام سایر تشریفات لازم و قانونی در رابطه با موارد وکالت وبادارابودن کلیه اختیارات مصرح درمواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی و با حق انعقاد قرارداد با وکلای رسمی دادگستری جهت انجام امورمورد وکالت و انجام مورد وکالت منوط به نداشتن ممنوعیت قانونی و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشدوهمچنین کلیه امور مورد وکالت فقط نسبت به ششدانگ پلاک ثبتی فوق الاشاره (یا در اثر تغییر پلاک ثبتی مذکور به پلاک ثبتی جدید در اثر استانداردسازی و یا سایر تغییرات نسبت به شش‌دانگ پلاک ثبتی جدید نیز) دارای اعتبار می‌باشد.

 

حدود و اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل بغیر ولوکرارا” با حق عزل و نصب وکلای انتخابی در خصوص انجام موارد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه می‌باشد و هرگونه عملیات و اقدام و امضا نامبرده در خصوص انجام موارد وکالت به منزله عملیات و اقدام و امضا موکل شناخته شده نافذ و دارای اثرات قانونی و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر و معتبر می‌باشد. ضمن العقد خارج لازم موکل از تاریخ ذیل لغایت سی سال تمام شمسی حق عزل وکیل را از خود سلب وساقط نمود. با این توضیح که موکل ضمن العقد تعهد نمود:

  1.  از هرگونه معامله به هر شکل و به هرصورت و تحت هر عنوان به ملک مرقوم راسا خودداری نماید.
  2.  از اعطای وکالت به ثالث و ضم وکیل و امین تعیین وصی در این مورد خودداری نماید.
  3.  از اقدام به هر عملی که مغایر با مندرجات وکالت نامه بوده یا اجرا و انجام موارد وکالت از طرف وکیل را مواجه با مشکل یا تاخیر یا وقفه نماید خودداری نماید.
  4.  در صورت تخلف از موارد مذکور در بندهای ۱و ۲ و ۳ و فوق عمل و اقدام موکل باطل و بلااثر خواهد بود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مسلم کریمی
مسلم کریمی
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰۳:۴۰

سلام خیلی خوب بود تشکر

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x