فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند صلح برای امور خیریه صدقه جاریه ((صلح ملک به مسجد یا موسسه خیریه))

 

بسم الله الرحمن الرحیم و علیه التوکل و الیه التسلیم و الصلوه و السلام على خاتم الرسل محمد صلى الله علیه و آله و سلم و اوصیائه الهادین المعصومین، عیون العلوم و ینابیع الحکم. صلح برای امور خیریه بعد از حمد و صلوات، بر ارباب بصیرت و اصحاب وقوف، مکشوف است که این سرای عاریت، به دوام و بقا و محل اقامت و منزل موصوف نیست و به موجب اخبار صادقه و نصوص ناطقه، نیست مگر کشتزاری که، خردمندان دوربین و ارباب معرفت و یقین، امروز، دهقان سان، تخم عمل در آن افشانند و فردا، حاصل رستگاری برند و به نهال اعمال بی زوال، خرمش سازند، تا در آن جهان، که حیات جاوید است، از آن برخورند و به مودای آیه کریمه: ” … و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عندالله، ان الله بما تعلمون بصیر – سوره بقره آیه ۱۱۰″ صدقات و نفقاتی که آدمی به تقدیمش موفق آید، در خزانه غیب خداوند، محفوظ است؛ پس بنابر روشنی دیده باطن و از روی بصیرت و یقین و اعتقاد، صدقه ای لایق و حسنه ای فائق را در جستجو بودند و همواره زبان خردشان با نفسشان، در گفتگو که:

برگ عیشی به گور خویش فرست                               کس نیارد ز پس، تو پیش فرست

و توجها به فرمایش مبارک معصوم در حدیث شریف: ” إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، صدقهجاریه، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعوا له” و به جهت حصول به این مطلوب بوسیله صدقه و خیرات جاریه، از آنجا که اعتلای جایگاه و موقعیت مسجد و فعالیت های آن، از دغدغه های ………………….. می‌باشد، ایشان با اعتقاد راسخ به صدقه ی جاریه بودن موضوع و تصریح به خروج آن از قواعد وقف، نسبت به واگذاری و مصالحه ی رایگان و بلاعوض ششدانگ مورد صلح، عرصتا و اعیانا، با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه و منضمات و حقوقات و امتیازات و کنتورهای آب و برق و گاز و غیره آن بدون ذره ای استثنا، به ………………… واقع در ……………. و به عنوان دارایی قابل انتقال آن، اقدام نمودند.

همچنین با توجه به تاکید ……………….. بر استمرار آثار خیر اخروی ناشی از تخصیص اصل و منافع برای مسجد و قطع نشدن آن و به جهت حفظ و ادامه ی آن نیات پاک، مقرر می دارد:

اول-منافع حاصله از ملک، در جهت تمامی هزینه های مربوط به مسجد اعم از عمرانی و فرهنگی و غیره – به هر عنوانی که لازم باشد – هزینه گردد؛ البته هزینه های نگهداری و بهسازی یا تخریب و نوسازی و حفظ عین ملک و از این گونه مسائل، بر هزینه های مسجد اولویت خواهد داشت که متصدیان مسجد، عنایت و رعایت خواهند نمود.

دوم-به جهت حفظ مصالح مسجد و جلوگیری از مسلط شدن اشخاص بر ملک مسجد در طولانی مدت، مدت قراردادهای واگذاری منافع خصوصا اجاره نیز، به مانند عملکرد متعارف عموم جامعه در عدم واگذاری بلندمدت، لحاظ و رعایت خواهد گردید؛ بدیهی است تمدید قراردادها با لحاظ مصلحت عقلائی، اشکالی ندارد.

سوم-چنانچه به تشخیص تمامی اعضای هیئت امنای وقت مسجد، فروش ملک لازم باشد، فروش و واگذاری آن به اشخاص، منوط به تعیین تکلیف جایگزینی مناسب و عقلائی اقتصادی، در یک جلسه و بدون تاخیر خواهد بود؛ مال جایگزین یا سایر طرق جایگزینی، می بایست وصف باقی ماندن متعارف و مناسب را داشته باشد به نحوی که اصل مال و سرمایه مسجد حفظ شود.

چهارم-در هنگام جایگزینی، تبدیل به احسن واقعی صورت خواهد گرفت و امکان فروش مال مسجد و صرف آن برای هزینه های جاری و یا عمرانی یا بدهکاری مسجد نمی باشد؛ همچنین فروش ملک و نگهداری پول آن در حساب بانکی و سپس جستجو و تحقیق جهت پیدا نمودن جایگزین، ممنوع می باشد؛ بنابراین، غیر از این ترتیب، اصلا جایز نبوده و هرگونه اقدام بر خلاف این شرایط، توسط هر شخصی، از اساس باطل و بلااثر می باشد.

پنجم-تشخیص هیئت امنا در خریداری مال جایگزین و زمان و مکان اقدام و یا خرید ملک مفروز یا مشاعی یا شراکت در خرید املاک یا اموال یا سهام یا طلا یا سرمایه گذاری و شراکت و مضاربه و تواقفنامه اقتصادی و غیره (با رعایت مصلحت اقتصادی مسجد) مورد قبول خواهد بود.

ششم-مشارکت یا مضاربه یا قرارداد مالی با اشخاص و به طور کلی در مواردی که الزاما به طور مستقیم، مالی جایگزین نمی شود بلکه نیازمند اقدامات اقتصادی بر روی آن و خروج آن از دست مسجد است، منوط به سپردن وثیقه و تضمین به موجب سند رسمی به نفع مسجد خواهد بود.

هفتم-اخذ اجاره یا منافع و درآمد و سود حاصل از مورد صلح و هزینه کرد درآمد، راسا و مستقیما، توسط امنای مسجد، صورت خواهد گرفت؛ همچنین تخریب و نوسازی نیز بدون محدودیت، به تشخیص امنا، صورت خواهد گرفت؛ البته امنای مسجد گزارشی از فعالیت های خویش را به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ………………. اعلام خواهند نمود.

هشتم-تنظیم این سند و درج شرایط حاضر، هیچ دلالتی بر عدم رعایت مصالح مسجد توسط امنا نداشته بلکه در صورت تعدی یا تفریط امنا از شرایط مذکور، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ……………… ، اقدامات لازم را برابر مقررات معمول خواهند داشت؛ همچنین اختیارات در نظر گرفته شده برای امنا، به عنوان اختیارات قراردادی اعطا شده از سوی مصالح می باشد و به هیچ وجه، تعرضی به مقررات مربوط به اختیارات قانونی امنا یا مقررات اوقافی، نخواهد داشت.

نهم-در هنگام فروش و جایگزینی و اقدامات کلان اقتصادی به طور موردی و نیز درآمد و هزینه کرد به طور سالیانه، گزارشی از اقدامات به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ………… توسط امنا اعلام خواهد شد.

دهم-چنانچه در دوره ای طولانی، مسجد فاقد هیئت امنا گردد به نحوی که امر ملک یا مال مسجد، بلاتکلیف مانده و احتمال قوی بر تعدی یا تفریط نسبت به ملک یا مال مسجد باشد، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان …………… ، راسا در تمامی موارد، به شرح این سند، اقدام خواهد نمود؛ بدیهی است در صورت فقدان بلندمدت امنا و تصدی و مدیریت مستقیم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان …………… ، آن اداره، می توانند حداکثر تا …………. درصد از درآمد خالص را به عنوان حق تصدی برداشت نمایند؛ همچنین حق النظاره آن اداره، ………… درصد از درآمد خالص، تعیین می گردد؛ البته در صورت استحقاق برداشت حق تصدی یا حق النظاره، برداشت صرفا از منافع و درآمد قابلیت داشته و به هیچ وجه به اصل ثمن حاصل از جایگزینی ملک یا مال یا چنین مواردی تعلق نخواهد گرفت.

یازدهم-به جهت عدم ایجاد و رفع مانع در تحقق نیت اصلی ……………. ، که همان مصالح مسجد می باشد، اختیار تغییر و تبدیل و حذف شرایط مندرج در این سند و درج شرایط جدید، برای اعضای هیئت امنای مسجد(همگی با هم)در تمامی دوره ها، محفوظ است تا در صورت اقتضای مصالح مسجد،(مشروط به حفظ اصل سرمایه) نسبت به اعمال اختیار، و حذف یا اضافه نمودن شرایط، به موجب سند متمم و الحاقی، اقدام شود. و پس از تایید نهایی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد(به استثنای دخالت در شرط فسخ و حق استفاده مربوط به ……………… و عدم حق انتقال برای مسجد در زمان حیات ایشان).

دوازدهم-مجددا تصریح می نماید که اعطای اختیارات به امنا، به عنوان اختیارات قراردادی می باشد؛ بنابراین اشخاصی که به عنوان امنای رسمی مسجد باشند، مستندا به این سند، دارای اختیارات مورد نظر می باشند و به هیچ وجه و عنوان، تنظیم این سند، تعرضی به اختیارات قانونی امنا، نخواهد داشت.

سیزدهم-رعایت تمامی مراتب در اسناد و نیز نحوه ی رفتار با ملک جایگزین، توسط کلیه ذی سمت ها، الزامی بوده و در همه ی آن ها، به همین صورت و عینا درج خواهد شد.

چهاردهم- …………….. ، به مدت ……………… سال، منافع ملک را برای خویش(قائم به شخص) محفوظ داشته اند و با وفات ایشان، بقیه ی مدت، به نفع مسجد، برطرف خواهد شد؛ همچنین تا انقضای ………………… سال یا وفات ایشان، حق فروش و انتقال و ایجاد حق بنام و برای دیگران، از مسجد، سلب و ساقط شده است.

پانزدهم-بازهم تاکید می‎نماید که تنظیم این سند بر اساس قواعد مصالحه بوده و طرفین با علم و آگاهی از مباحث تفسیری، حقوقی و قضایی و اداری و … احتمالی مختلفی که پیرامون موضوع مطرح گردد، و به جهت سقوط آن مباحث و قاطعیت شرایط مندرج در این سند، به نحو موجز و متعین و به دلالت “اوفوا بالعقود” و با امعان نظر خاص به روایت شریف نبوی که می فرمایند: “هر نوع صلحی در بین مسلمانان جایز است، مگر صلحی که موجب حلال شدن حرام یا حرام شدن حلالی گردد ” تمامی آنها را پذیرفته، و آن را قاطع و لازم الاجرا می دانند تا در هر صورت و شرایطی، اجرا گردد.

“فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم” -سوره بقره آیه۱۸۱- خلاف کننده به عقوبت الهی گرفتار و بر عامل و محسن وعده های آیه ۱۲۲سوره نسا قران کریم:”و الذین امنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا” بشارت باد.

این سند باستناد قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه اجرائی آن و آرای وحدت رویه از جمله قسمت الف و ب از بند یک رای شماره ۴۳/۱۷۵۲۴ – ۱۳۸۵/۰۷/۱۰ کمیسیون وحدت رویه کانون و به تقاضای متصالح و قبول تعهدات و بدهی و آثارتبعات تنظیم سند و انتقال تحت هر عنوان به شهرداری توسط طرفین بصورت تضامنی در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد مصالحه که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین، محقق و مسلم بوده، بدون اخذ گواهی شهرداری و به استناد پاسخ های استعلام ذیل الذکر تنظیم و متصالحین با اعلام اطلاع از مفاد مراتب مذکور و گواهی های ذیل اصالت آنها را تصدیق نمودند.

مفاد تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رعایت شد و مورد مصالحه دارای گواهی شماره ۷۲۳۴/۸۴۹مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۳ شهرداری منطقه ……………. می‌باشد و طرفین اعلام نمودند که تا تاریخ حاضر هیچ گونه تغییری در مورد مصالحه صورت نگرفته است.

این سند از قواعد و مقررات وقف خروج موضوعی داشته و صدقیه جاریه می‌باشد.

در این مسیر باید تشکر ویژه‌ای داشت از آقای میکائیل دهقانی سردفتر فرهیخته و خوشنام دفتر اسناد رسمی ۱۰۶ یزد برای همت و سخاوتی که داشته و اسناد را در اختیار این سایت قرار داده اند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

2 پاسخ

    1. درود بر شما
      خوشحالم که مفید واقع شده
      استعلام ثبت که قطعا نیاز هست و استعلام دارایی هم که با عنایت به قانون تسهیل و نظر سردفتر محترم تنظیم کننده سند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *